ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಶೈಲಪುತ್ರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿನ ಸುರೂತ ಅವತಾರ. ನವರಾತ್ರಿದಪಗ ಸುರೂತ ದಿನ ಈ ದೇವಿನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪರ್ವತ ಮಹರಾಜೆರಾಯಿನ ಹಿಮವಂತನ ಮಗಲಾಯಿನ ಮೇರ್ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿನ ಸುರೂತ ಅವತಾರ. [೧]

ಶೈಲಪುತ್ರಿ
Affiliationದುರ್ಗೆ ದೇವಿನ ಅವತಾರ / ಪಾರ್ವತಿ
ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಕೈಲಾಸ
ಮಂತ್ರॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः॥
वंदे वाद्द्रिछतलाभाय चंद्रार्धकृतशेखराम |

वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीम्‌ ||

या देवी सर्वभू‍तेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः||
ಹತಾರ್ತ್ರಿಶೂಲ ಬೊಕ್ಕ ಜಾನುವಾರು ಕೋಲು
ವಾಹನಬೋರಿ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಸಯೊಲು
ಪೋಷಕೆರ್
  • ಹಿಮವಂತೆ (father)
  • ಮೇನವತಿ (mother)
ಸಂಗಾತಿಶಿವ

ಹಿನ್ನಲೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೇವಿ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ, ಪರ್ವತ ರಾಜೆ ಹಿಮವಂತೆನ ಮಗಲಾದ್ ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವೆರೆನ ಮಗೆ ದಕ್ಷ ತನ್ನ ೨೭ ಮಗಲರ್ಲೆನ್ ಚಂದ್ರಗ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅವೆಟ್ಟ್ ಒರಿಯಿನ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಶಿವ ದೇವೆರೆನ್ ಒಲಿಸಾವೆರ್. ದಕ್ಷ ಮಹಾರಾಜೆರೆಗ್ ಶಿವನ್ ಮರ್ಮಯೆನ ರೂಪೊಡು ಒಪ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಮಸಣೊಡ್ , ಕಂಟೆಲ್‍ಗ್ ಉಚ್ಚುನ್ ಸುತ್ತುದ್ ಇತ್ತಿನ ಶಿವನೈರ್ದ್ ತನ್ನ ಬಂಗಾರ್‍ದಂಚಿನ ಮಗಲೆಗ್ ನೆರ್ದಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧ ತಿಕ್ಕುದು ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್.
ಒರ ದಕ್ಷ ಮಹಾರಾಜೆರ್ ಮಲ್ಲ ಯಜ್ಞೊನ್ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರ್. ಅವೆಕ್ಕ್ ತನ್ನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಮರ್ಮಯನಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತಿತ್ತೆರ್. ದಕ್ಷ ಮಹಾರಾಜೆರ್ ಅರಮನೆ ದುಲಾಯಿ ಬನ್ನಗ ಮಾತ ಲಕ್ಕ್ ದ್ ಉಂತುದು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವ ದೇವೆರ್ ಲಕ್ಕ್ ದ್ ಉಂತುಜೆರ್. 'ಶಿವ ದೇವೆರ್ ಆದಿಪ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಸಂಬಂಧೊಡ್ ಯಾನ್ ಅರೆಗ್ ಮಾಮು ಆವೊಡು ಆ ಸಂಬಂದೊಗ್ ಆಂಡಲಾ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಲಕ್ಕ್ ದ್ ಉಂತುದೊಲಿ' ಪಂಡ್ಂಡ್ ಮನಸ್ಸ್ ಡೇ ದಕ್ಷ ಮಹಾರಾಜೆರ್ ಕೋಪೊಡು ಎನ್ನೊನ್ವೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಶಿವ ದೇವೆರೆಗ್ ಅವಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ್ಂದ್ ನನೊಂಜಿ ಯಜ್ಞೊನ್ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಅವೆಕ್ಕ್ ಮಗಲ್ ಆಯಿನ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಮಯೆ ಆಯಿನ ಶಿವನ್ ಆ ಯಜ್ಞೊಗ್ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊರ್ಪುಜೆರ್.
ಪೊಪ್ಪ ಯಾಗೊನ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ವಿಸಯೊನ್ ಕೇನ್ದ್ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ(ಸತಿ) ತನ್ನ ಕಂಡನೆ ಆಯಿನ ಶಿವ ದೇವೆರೆಡ ನಮಲಾ ಆ ಯಾಗಗ್ ಪೋಯಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಹಠ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅವೆಕ್ಕ್ ಶಿವ ದೇವೆರ್ ನಮಕ್ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಇಪ್ಪಂದಿನಲ್ಪ ವೊವ್ವೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭ ಆವಡ್ ಏಪೊಗ್ಲಾ ಪೋವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವ್ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಆವಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಆವಡ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಆಂಡ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಪೊಪ್ಪ ಬೇಲೆದ ನಡುಟು ನಮನ್ ಲೆಪ್ಪರೆ ಮದತ್‍ದ್ ಇಪ್ಪೊಡು , ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋವರೆ ಮಗಲೆಗ್ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪೋಪುನ ಬೊರ್ಚಿಂದ್ ಪಂಡಲಾ ದೇವಿ ಕೇನುಜೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ದೇವಿನ ಹಠೊಕ್ಕಾತ್ರ ಶಿವ ದೇವೆರ್ ದಕ್ಷ ಮಹಾರಾಜೆರೆನ ಇಲ್ಲಗ್ ಯಾಗೊಗ್ ಲೆತೊಂದ್ ಪೋಪೆರ್. ಮೊಕ್ಲೆನ್ ಇರುವೆರೆನ್ ತೂದು ದಕ್ಷ ಮಹಾರಾಜೆರ್ 'ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಇಪ್ಪಂದೆನೇ ಈ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಬಯ್ದನಾ? ನಿನ್ನ ಕಂಡನ್ಯನ್ಲಾ ಲೆತೊಂದ್ ಬಯ್ದ ಅತಾ' ಪಂಡ್‍ದ್ ಅವಮಾನ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅವಮಾನ ಮಲ್ತ್ಂಡಲಾ ಅವೆನ್ ದೇವಿ ತಡೆತೊಂದು ಕುಲ್ಲುವೆರ್. ಕುಡ ಯಾಗ ಸುರು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವನ್ ದಕ್ಷ ಮಹಾರಾಜೆರ್ ಅವಮಾನ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಾತೆರೆನ ಎದುರು ತನ್ನ ಕಂಡನ್ಯಗ್ ಅವಮಾನ ಮಲ್ತೆರ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ದೇವಿ ಎದುರಿತ್ತಿನ ಅಗ್ನಿಕುಂಡೊಗು ಲಾಗಿವೆರ್. ಇಂಚ ದೇವಿನ ಸರೀರ ಬಸ್ಮ ಆಪುಂಡು. ಬಸ್ಮ ಆಯಿನ ದೇವಿ ನನೊಂಜಿ ಜನ್ಮೊಡು ಹಿಮವಂತೆನ ಮಗಲ್ ಶೈಲಪುತ್ರಿಯಾದ್ ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೆರ್. ಉಂದೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವ ದೇವೆರ್ ತನ್ನ ಬೊಡೆದ್ದಿನ್ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಗ್ ವರ್ಷೊಡ್ ಪತ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುನ ಅವಕಾಶೊನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಇತ್ತೆಲಾ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಸಮಯೊಡು ಮಗಲರ್ಲೆನ್ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು.[೨]

ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಪುದರ್ದ್ ಅರ್ಥ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಪುದರ್‍ಡ್ ಶೈಲಾ ಪಂಡ್ಂಡ ಪರ್ವತ ಪುತ್ರಿ ಪಂಡ್ಂಡ ಮಗಲ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಅರ್ಥ. ಪರ್ವತ ರಾಜೆನ ಮಗಲ್ ಆಯ್ನರ್ದ್ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಪನ್ಪಿನಪುದರ್ ಈ ದೇವಿಗ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ದೇವಿನ ಕೈಟುಪ್ಪುನ ಅಸ್ತ್ರೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚಂದ್ರದೇವೆರ್ ಅರ್ದ ಆಕಾರೊಡು ದೇವಿನ ಮುಂಡೊಡು ನಿಲೆಯಾತೆರ್. ಈ ದೇವಿನ ಬಲಕೈಟ್ಟ್ ತ್ರಿಶೂಲ ಎಡಕೈಟ್ ತಾವರೆನ್ ಪತೊಂದೆರ್.

ದೇವಿನ ವಾಹನ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೋರಿ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ದೇವೆರೆನ ಸವಾರಿ.

ದೇವಿನ ಮಂತ್ರ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಂದೇ ವಾಚ್ಛಿತ ಲಾಭಾಯ ಚಂದ್ರ ಅರ್ಧಕೃತ ಶೇಖರಂ|
ವೃಷಾರೂಢ ಶೂಲಧರಂ ಶೈಲಪುತ್ರಿಂ ಯಶಸ್ವಿನೀಂ|| ಅಥವಾ
ಓಂ ಏಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶೈಲಪುತ್ರಯೈ ನಮಃ

ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. "ದೇವಿ ಶೈಲಪುತ್ರಿ". Retrieved 20 October 2022.
  2. "ದೇವಿ ಶೈಲಪುತ್ರಿನ ಕಥೆ". Retrieved 20 October 2022.