ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕತೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ

ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕತೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವೆರೆನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ. ಉಂದೆನ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ , ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವೃತೋ ಪಂಡ್ ದ್ ಲಾ ಪನ್ಪರ್.

ಪರಿಚಯೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕತೆನ್  ಹೆಚ್ಚಾದ್  ತಿಂಗೊಲುದ  ಪುಣ್ಣಮೆದ ದಿನೊತಾನಿ, ಹಿಂದೂಲು ಮಲ್ತ್ದ್ ವಿಷ್ಣು ದೇವರೇನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುವೆರ್.  ವಿಷ್ಣುದೇವೆರೆನ  ನಾರಾಯಣ ರೂಪೊ ಸತ್ಯೋದಾ ಅವತಾರ ಪಂಡ್ದ್  ನಂಬೋಲಿಕೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕತೆ  ಒಂಜಿ  ಪೂಜೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರೆನ್  ಜನೊಕುಲು ಈ ಕತೆನ್ ಪಂಡ್ ದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಹಚ್ಚಾದ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಎಡ್ಡೆ  ಕಜ್ಜಗು ತೊಡಗುನೆಕ್ ದುಂಬು ಅತಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ,  ಬದ್ಕಡ್  ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಕತೆ ಓದಬೇರ್.  ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕತೇನ್ ಗುಜರಾತ್, ಬಂಗಾಳ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕೋದ ತುಳುನಾಡ್ ಲಾ ಸೇರ್ದ್ ಭಾರತೊದ  ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕತೆನ್ ತಿಂಗೊಲುದ ಏಕಾದಶಿ ಅತಾಂಡ ಪೂವೆದಾನಿ  ಮಲ್ಪುವೆರ್.  

ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ

ಕಟ್ ಕಟ್ಟಳೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವ್ರತೊ ಪಂಡ ಧರ್ಮೊದ ಮಿತ್ತ್ ಇಪ್ಪುನ ನಂಬೋಳಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ, ಅಂಚನೆ ಕರ್ತವ್ಯ . ಮಾತಾ ಊರುದ ಹಿಂದೂಲು ಕೈ-ಕಾರ್ ಸುಕೋ , ಸಂಪತ್, ಬುಳೆ-ಬಾಗ್ಯೋ, ಬರವು-ಸರವು, ಗಂಡಾಂತೋರೋ  ಅಂಚನೆ ಸೀಕ್ ದ್ ಪರಿಹಾರೋ ತಿಕ್ಕೊಡು ದೇವೆರೆನ, ಅನುಗ್ರಹಗು  ಬೋಡಾದ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತೋನು ಮಲ್ಪುವೆರ್.  ಉಂದೆನ್ ಬೇರೋ ಸುರು ಮನ್ಪುನಗ, ಪೊಸ ಕಸುಬು ಮನ್ಪುನಗ, ಮದಿಮೆ ದಂಚಿನ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯೋ, ಇಲ್ಲ್ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪುದರ್ ದೀನಗ ಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಈ ಪೂಜೆನ್ ಸುರುಕು ಋಷಿನಕುಲೆಗ್  ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕೇರ್ ಪಂಡೆರ್ ಪಂದ್  ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ರೇವಾ ಖಂಡೊಡು  ಬರೆತೆರ್. ಈ ವಿಚಾರೊಳು  ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆದ  ಜೊತೆಟ್  ಓದುನ  ಕತೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ  ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್, ಬಿಹಾರ, ಬಂಗಾಳ, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಬೊಕ್ಕ  ಗೋವಾ ಅತ್ತಾಂದೆ  ಭಾರತದ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಪೂಜೆ.[೧]


ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆನ್  ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲುದ ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ , ಏಕಾದಶಿ (ಪುಣ್ಣಮೆ ಅತ್ತಂಡ ಅಮಾವಾಸೆ  ಕರಿದ್ ೧೧ನೇ ದಿನೋ), ಕಾರ್ತಿಕ ಪುಣ್ಣಮೆ , ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಾನೊದಾಣಿ  ಅತ್ತಂಡ  ತಿಂಗೊಲ್ದಯೋದ್ಯ (ಸಿಂಗೊಡೆ ದಾನಿ)(ಆಟಿ ನ್ ಬುಡ್ದು) ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಂದೆನ್ ದೇವೆರೆಗ್ ಪರಕೆ ಸಂದಾಯೋದಾಲೆಕ , ವಿಸೇಸ ಸಂದರ್ಭಲೆಡ್  ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಕಾಲೋಡುಲಾ ನಡಪಾವೆರ್.  ಉದಾರ್ಮೆಗ್  ಮದಿಮೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಿಗ್ರಿ, ಪೊಸ ಕೆಲಸ ಸುರು ಮನ್ಪುನಗ , ಪೊಸ ಇಲ್ಲ್  ಗೆತೊನ್ನಗ, ಇಂಚ. ಪೊಸ ಮದಿಮೆ ಆಯಿನ ಜೊತೆಕುಲೆಗ್ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿಯೆರೆಗಾದ್ ಈ  ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ  ನಂಬೊಲಿಕೆಲಾ ಉಂಡು.[೨]

ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆನ್  ಏಪಲಾ , ಒವ್ವೆ ಕಾರಣ ಗುಲಾ ಮಲ್ಪೊಲಿ; ಉಂದು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ  ಪರ್ಬೊದಾನಿ ಮಲ್ಪುನ ಪೂಜೆ ಆದ್ ಇಜ್ಜಿ.  ಆಂಡ ಪುನ್ನೆಮದಾನಿ ಮಲ್ತನಂಡ  ಬಾರೀ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುನ ನಂಬೊಲಿಕೆ. ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಮನ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೆರ್, ಆಂಡಲಾ ಕೆಲವೆರ್ ಕಾಂಡೆಲಾ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.[೩]

ಈ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಾರೀ ಸುಲಭ, ಏರ್ಲಾ ಮಲ್ಪೊಲಿ, ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೆನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪುರೋಹಿತೆರ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ  ಪೂಜೆನ್  ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶೋಡು ಕೆಲವೆರ್  ಬೌದ್ದರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ .

ಉಲ್ಲೇಖಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Satyanarayan_Puja
  2. panditjiusa.com/satyanarayan_vidhi.htm
  3. www.puja.net/Pages/Yagyas/Journal/04Events/Satyanarayana/SatyaPuja.htm