ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸೇಮೆದ ಮನೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸೇಮೆದ ಅಡ್ಯೆ
ಸೇಮೆದ ಮನೆ
ಸೇಮೆದ ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪುನೆ

ಸೇಮೆದ ಮಣೆ ತುಳುವೆರೆನ ಇಲ್ಲಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಡ್ಯೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾದನ. ಈ ಮಣೆಟ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಡ್ಯೆನ್ ಸೇಮೆದ ಅಡ್ಯೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ತೂಯರ ಸೇಮಿಗೆತ ಲೇಕೋ ಇಪ್ಪುಂಡು

ಸೇಮೆದ ಮಣೆದ ವಿದೊಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೇಮೆದ ಅಡ್ಯೆ/ಸೇಮೆದ ಪೂಂಬೆ
 • ಮರಟ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಸೇಮೆದ ಮಣೆ ನೆಕ್ಕ್ ಒತ್ತು ಮಣೆ ಪಂಡ್ದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.
 • ಪಿತ್ತಳೆಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಸೇಮೆದ ಮಣೆ - ನೆಕ್ಕ್ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಸೇಮೆದ ಬಂದೊನು ಪಾಡುನ ಜಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಿತ್ತಳೆದವು ಉಪ್ಪುಂಡು.
 • ಸ್ಟೀಲ್‍ದ ಸೇಮೆದ ಮನೆ
 • ಕರ್ಬದ ಸೇಮೆದ ಮನೆ

ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಅರಿ
 2. ಉಪ್ಪು

ಸೇಮೆದ ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೇಟ್ ಮೂಜಿ ಅತಂಡ ನಾಲ್ ಕಾರ್ ಇಪ್ಪುನ ಮನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪರಸೆ ಉಂಡ್. ಪರಸೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಒಟ್ಟೆ ಉಂಡ್. ಅರಿನ್ ದಪ್ಪಗ್ ಕಡೆದ್ ಚೂರ್ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದ್ ತೊಂದುರ್‌ಡ್ ಬೆಯಿಪಾಯಿನ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಅಡ್ಯೆನ್ ಪರಸೆಗ್ ಪಾರ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ತಿರ್ಗಣೆದ ಕೈನ್ ಪತ್ತ್‌ದ್ ತಿರ್ಗಾವೊಡ್ ಅಡ್ಯೆ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಚವುಲಿ ಆಂಡ ಆಪುಜಿ ತಿರ್ಗಣೆನ್ ತಿರಗಾನಗ ಪರಸೆಡ್ ಅಡ್ಯೆ ನೂಲುದ ಲೆಕ ಜಪ್ಪುಂಡ್. ಚವುಲಿ ಆಂಡ ಪರಸೆಡ್ ಅಡ್ಯೆ ಜಪ್ಪುಜಿ. ಈ ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಬೋಡು. ಒಂಜಿ ಜನ ತಿರ್ಗಾಯೆರೆ, ಬೊಕೊಂಜಿ ಜನ ಅಡ್ಯೆನ್ ಪರಸೆಗ್ ಪಾರ್ದ್ ತಿರ್ತ್ ಜತ್ತಿನ ಸೇಮೆದ ಅಡ್ಯೆನ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ. ಅಡ್ಯೆಡ್ ಆಯಿನ ಸೇಮೆನ್ ಪೂಂಬೆಂದ್ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.

ಮಲ್ತಿನ ಅಡ್ಯೆದ ಸೇಮೆನ್ ದೊಂಬುಗು ನುಂಗಾದ್ ದೀಂಡ ಬೋಡಾನಗ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್‌ಡ್ ಪಾಡ್ದ್ ಉಪಾಹಾರೊಗು ಇಜ್ಜಂಡ ವನಸ್‍ಡ್ ಗಳಸೆರೆ ಆಪುಂಡು.

ಗಳಸುನ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಸೇಮೆದ ಅಡ್ಯೆಲ ತಾರಾಯಿದ ಪೇರ್
 • ಸೇಮೆದ ಅಡ್ಯೆಲ ಪರ್ಂದ್ ರಸಾಯನಲ
 • ಸೇಮೆದ ಆಡ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಕಜಿಪು
 • ಸೇಮೆದ ಆಡ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸದ ಕಜಿಪು
 • ಸೇಮೆದ ಆಡ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಳಿ ತೋವೆ
 • ಸೇಮೆದ ಆಡ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರ್
 • ಸೇಮೆದ ಅಡ್ಯೆದ ಉಪ್ಪುಕರಿ
 • ನುಂಗಾಯಿನ ಸೇಮೆನ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಕಾಯ್ತ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುಕರಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]