ಸೋನಾರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸೋನಾರ್

ಸೋನಾರ್ ಅತ್ತಂಡಾ Sonar (‘SOund Navigation And Ranging’ ಉಂದೆತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ) ಉಂದೊಜ್ಜಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ನೀರಿದ ಆಡಿಟ್, ಸಬ್‌ಮೆರಿನ್ ನೌಕಾಯಾನೊಡು) ಸಂಪರ್ಕೊಗು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ನೌಕೆಲೆನ್ ಪತ್ತೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುನ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ. ರಡ್ಡ್ ರೀತಿದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಸೋನಾರ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸೋನಾರ್ ಉಂದು ಹಡಗುಲು ಮಲ್ತ್ ನ ಶಬ್ದೊಲೆನ್ ತೆರಿಯೆರ್ ಬೋಡಾಂಪುಂಡು. ಸಕ್ರಿಯ ಸೋನಾರ್ ಉಂದು ಶಬ್ದದ ನಾಡಿದ ವಿಮೋಚನೆಗಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿನ್ ತೆರಿಯೆರೆ ಅಗತ್ಯವಾದುಪ್ಪುಂಡು[೧] ಸೋನಾರ್ನ್ ನೀರ್‍ಡ್ ಉಪ್ಪುನ "ಗೊಂತುಮನ್ತಿನ ವಸ್ತುದ" ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತ ಲಕ್ಷಣೊಲೆನ್ ಧ್ವನಿವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ತೆರಿಯೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಳತೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೆರ್. ರಾಡಾರ್‍ನ್ ತೆರಿಪಾದ್ ಕೊರ್ಪುನೆಕ್ ದುಂಬು ಗಾಳಿಡ್ ಶಬ್ದನ್ ನಾಡ್ ಪತ್ತೆರೆ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಸೋನಾರ್ನ್ಲ ಗಾಳಿಡ್ ಯಂತ್ರಮಾನವನ ಸಂಚಾರೊಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸವೊಲಿ, ಬೊಕ್ಕ ಸೋಡಾರ್ನ್ (ಗಾಳಿಡ್ ಮಿತ್ತ ಗ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸೋನಾರ್) ವಾತಾವರಣದ ಪರೀಕ್ಷೆಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುವೆರ್. ಸೋನಾರ್ನ್ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪಾದನೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಶಬ್ದ ಗೃಹಿಕೆದ ಯಂತ್ರೊಡು ಉಪಯೋಗಿಸವೆರ್.ಶಬ್ದದ ಆವರ್ತನೆಲೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆರ್ದ್(ತಳಮಟ್ಟದ ಧ್ವನಿ ತರಂಗ) ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ (ಅತಿಗಾಮಿ ಧ್ವನಿತರಂಗ) ಬದಲಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಸೋನಾರ್ನ್ ಉಪಯೋಗಿಸವೆರ್. ನೀರ್ದ್ ಅಡಿತ ಶಬ್ದದ ಅಧ್ಯಯನೊನ್ ಆಳ ನೀರ್ದ್ ಧ್ವನಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅತ್ತಂಡಾ ಹೈಡ್ರಾಅಕಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.[೨]

ದೇಸಿ ಸೋನಾರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾಲ್ ಬಗೆತ ದೇಸಿ ಸೋನಾರ್ಲೆನ್ ಜಲಸೇನೆಗ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ತಿನವು ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೊಡುಗೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಲು ತಯಾರ್ ಮಲ್ತಿನ ನಾಲ್ ಬಗೆತ ಸೋನಾರ್ಲೆನ್ ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆಕ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಪನ್ಪಿ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಪಡೆತ್ಂಡ್. ಈ ಸೋನಾರ್ಲೆನ್ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓ ದ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಯಿನ ಕೊಚ್ಚಿ ಮೂಲೊದ ಎನ್ ಪಿ ಒ ಎಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ ಮನೋಹರ್ ಪರಕರ್ ಸೋನಾರ್ಲೆನ್ ಜಲಸೇನೆಗ್ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಭಾರತದ ಸೇನೆಗ್ ಪುಗರ್ತೆದ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೆರ್.[೩]

ಉದ್ದೇಶೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಲಗಡಿತ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯೊನು ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ನಾಲ್ ಬಗೆತ ದೇಸಿ ಸೋನಾರ್ಲೆನ್ ಜಲಸೇನೆಗ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಮಸ್ತ್ ದೂರೊಡು ದೆಂಗ್ ದ್ ಉಪ್ಪುನ ವೈರಿ ಜಲಂತರ್ಗಾಮಿಲೆನ್ ಪತ್ತೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಸೈರನ್ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ಷಣಾ ನೌಕೆಲೆಗ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಈ ಸೋನಾರ್ಲೆನ್ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಣ್ಣ್ ಕಾವಲು ನೌಕೆಡ್ ದೀಂಡಾ ನೌಕಾಪಡೆತ ಅಗತ್ಯೊಗು ಬೊಡಾಯಿಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡು. ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ದ ಉಲಯಿದ ತರಂಗೊಲು, ಶಬ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ದ ಆಳೊನು ನಿಖರವಾದ್ ಪತ್ತೆ ಮನ್ಪುಂಡು[೪]

ವಿದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆಟ್ ನಾಲ್ ವಿದೊತ ದೇಸಿ ಸೋನಾರ್ಲೆನ ಸೇರಿಗೆ ಆತ್ಂಡ್. ಅವೆನ ಕೆಲಸೊದ ವಿದೊಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಾದುಂಡು.

ಅಭಯಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಭಯಾ ಪನ್ಪಿ ಸೋನಾರ್ ಆಳ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ನೀರ್ದ್ ಉಲಯಿ ಉಪ್ಪುನ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಪತ್ತೆ ಮನ್ಪುನ ಎಲ್ಯ ಶೋಧಕ ಯಂತ್ರ.

ಹಂಸ ಯು ಜಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಹಂಸ ಪನ್ಪಿ ಸೋನಾರ್ರ್ದ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾನೋನ್ ಸೇರ್ಸಾದ್ ಮಲ್ತಿನ ದೇಸಿ ಸೋನಾರ್. ಹಂಸ ಯು ಜಿ ದ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿ ಹಂಸ ಸೋನಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆದುಪ್ಪುಂಡು.

ನ್ಯಾಕ್ಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಪಿ ಸೋನಾರ್ ಮುಟ್ಟದ ವಸ್ತುಲು, ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಲು ಅಂಚನೆ ವೈರಿನೌಕೆಲೆನ್ ಪತ್ತೆ ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಲ್ಯ ಶೋಧಕ ಯಂತ್ರ.

ಎ ಐ ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎ ಐ ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪನ್ಪಿ ಸೋನಾರ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರೊಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಆಳೊಡು ಉಪ್ಪುನ ವೈರಿ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಲೆನ್ ಪತ್ತೆ ಮನ್ತ್ ದ್ ಸೈರನ್ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ಷಣಾ ನೌಕೆಲೆಗ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://oceanservice.noaa.gov/facts/sonar.html
  2. https://fas.org/man/dod-101/navy/docs/es310/uw_acous/uw_acous.htm
  3. https://www.britannica.com/technology/sonar
  4. http://exploratorium.edu/theworld/sonar/sonar.html
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸೋನಾರ್&oldid=150147"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು