ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸೌರ ಸಕ್ತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಯುನೈಟೆಡ್‌‌ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌‌ಡುಪ್ಪುನ ನೆಲ್ಲಿಸ್‌‌ ಸೌರ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ/ಘಟಕ, ಉಂದು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕೊಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ/ಘಟಕವಾದುಂಡು..

ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣೊಲೆನ ಶಾಖ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪುಲೆರ್ದ್ ತಿಕ್ಕುನ ಚೈತನ್ಯೊನು(energy) ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನೊಲೆನ್ ಗಳಸೊಂದು ನರಮಾನಿಯನ ಉಪಯೋಗೊಗ್ ಅನುಕೂಲೊಗು ಬೋಡಾಪಿಲೆಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಪಡೆಪುನ ಶಕ್ತಿಯೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ[೧]. ಸೌರಶಕ್ತಿ ಪೊಸತ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅವು ಗಳಸಿನಾತ್ ಕುಡಲ ಭರ್ತಿಯಾಪುಂಡು.

ಸೌರ ಶಕ್ತಿನ್ ಗಳಸುನ ವಿಧಾನೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನರಮಾನಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಆವೊಂದು ಪೊಯಿಲೆಕ್ಕನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿದ ಅವಲಂಭನೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಗಳಸುನೆಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಅತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನೊಲು ನಿಸ‍ರ್ಗ ಸ್ನೇಹಿಯಾದ್ ಇಜ್ಜಿ.ಅಂಚಾದ್ ನಮ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಮೂಲೊಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರೊಡಾಪಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಈ ರೀತಿದ ಬೇತೆಇಂಧನಲೆನ ಬ್ಗಗೆ ಗೇಣೊ ಮಲ್ಪುನಗ ನಮಕ್ಕ್ ನೆನಪಾಪುನಿ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ .ಉಂದು ಧಾರಾಳವಾದ್,ಏಪೊಗುಲ ಮುಗಿಯಂದಿನ ನಿಸರ್ಗ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲವಾದುಂಡು ಉಂದೆನ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ್ ಗಳಸುನೆದ ಬಗೆಟ್ ನಿರಂತರ ಸಂಶೋದನೆಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಉದ್ದೇಶೊಡು ಸೌರಶಕ್ತಿನ್ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೊಡೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಗಳಸೊನುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ.

ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕನ ಅಂಚನೆ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಾತ ಇಲ್ಲ್ ಲೆನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಣಿನ್ ಸೌರಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಾಣೊಲಾದ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಇತ್ತೆದ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿದ ಅಭಾವೊನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ.

ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಗೆ ಸಂಬದಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು

CIS Tower

ಪಕ್ಕದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಸೌರ ಕುಕ್ಕರ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಸೌರ ಕುಕ್ಕರ್
ಸೌರ ಕುಕ್ಕರ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮಾದರಿ

ಸೌರ ಶಕ್ತಿನ್ ಗಳಸೊಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಲೆನ ಸಹಾಯೊರ್ದ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ , ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ಯಾಸ್ಚರೀಕರಣ ಮನ್ಪೆರೆ ಸೌರ ಕುಕ್ಕರ್ ಲೆನ್ ಗಳಸೊಲಿ. ಉಂದೆನ್ ಸೌರ ಒಲೆ ಪಂದ್ ಲ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌರಕುಕ್ಕರ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆದ ಆಕಾರೊಡಿತ್ತ್ ದ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆದ ಉಲಯಿದ ಭಾಗೊಡು ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕವರ್ ಇತ್ತ್ ದ್,ಮಿತ್ತ್ ದ ಭಾಗೊಡು ಪಾರದರ್ಶಕ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ಕವರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌರಕುಕ್ಕರ್ ಲೆಡ್ 90-150 ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟದ ಉಷ್ಣಾಂಶೊನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೊಲಿ ,ಸೌರಶಕ್ತಿನ್ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸವುನ ಕನ್ನಡಿದಂಚಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕೊಲೆನ್ ಗಳಸೊಂದು 315ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಪೊವೊಲಿ. ಸೌರಕುಕ್ಕರ್ ಲೆಡ್ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಈ ತಿರ್ತ್ ದ ನಿಯಮಲೆನ ಅನ್ವಯ ಉಷ್ಣಾಂಶೊನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೊಲಿ .

  1. ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿನ್ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸದ್.
  2. ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿನ್ ಶಾಖ ಶಕ್ತಿಯಾದ್ ಪರಿವರ್ತಿಸದ್.
  3. ಶಾಖನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತ್ ದ್.

ಸೌರ ಕುಕ್ಕರ್ ಲೆನ ಉಪಯೋಗೊಲು

  • ಬೇತೆ ಇಂಧನೊದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ.
  • ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ.
  • ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಳಸ್ಂಡ ಅರಣ್ಯ ನಾಶೊನು ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪೊಲಿ
  • ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲೆನ್ ಒರಿಪಾವೊಲಿ.
  • ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಡ್ಪಿಲ್ಲ್ ದ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುಜಿ.

ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾದ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನೆ.ಪ್ರಪಂಚೊಡು ಜಾಸ್ತಿಯಾಯಿನ ಶಕ್ತಿದ ಬೇಡಿಕೆಗ್ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟ್ ದ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಪಂಡ ಅವು ಸೌರಶಕ್ತಿ.ಕ್ರಿ ಶ 2050 ರ ಪೊರ್ತುಗು ಪ್ರಪಂಚೊಗು ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿನ್ ಪೊರೈಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲವಾದುಂಡು.ಮುಲ್ಪ ಸೊಲಾರ್ ಪನೆಲ್ ಲೆನ ಮುಖಾಂತರ ಸೌರಶಕ್ತಿನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿನ್ ಪೋಟೋ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಕೋಶೊಲೆಡ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುಂಡು.

ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಖ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. "Archive copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2011-12-03. Retrieved 2017-02-20. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)