ಹಿಂದೂ ಮದಿಮೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಹಿಂದೂ ಮದಿಮೆ

ಹಿಂದೂ ಮದಿಮೆಗ್ ಭಾರತೊಡು ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಹಿಂದೂ ಗ್ರಂಥೊಲು ಮದಿಮೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಹಿಂದೂ ಗ್ರಂಥೊಲೆನ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡನಿ,ಬುಡೆದಿ ಒಂಜಿ ದೇಹದ ರಡ್ಡ್ ಭಾಗೊದ ಲೆಕ.ಅಯಿನ್ ಅರ್ಧ ನಾರೀಶ್ವರ ತತ್ವಗ್ ಹೋಲಿಸಾದೆರ್.

ಹಿಂದೂ ಗ್ರಂಥೋಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹಿಂದೂ ಗ್ರಂಥೊಲು ಕಂಡನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡೆದಿನ್ ಮಲ್ಲೆ ಎಲ್ಯೆ ಪನ್‍ಪುನ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ದೇವೆರ್ ಕೊರ್‍ನ ದೇಹದ ರಡ್ಡ್ ಭಾಗವಾದ್ ತೂಪೆರ್.ಮದಿಮೆ ನರಮಾನೆನ ಜೀವನದ ರಡ್ಡನೇ ಜನ್ಮ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್‍ಪೆರ್.

ಪದ್ಧತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮದಿಮೆ ಪದ್ದತಿ

ಮದ್ಮೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಪನ್ಪಿನವು ಜೀವನೊಗು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುನ ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮದ ಭಾಗವಾದ್ ಪರಿಗಣಿಸ್‍ದೆರ್. ಹಿಂದೂ ಮದಿಮೆ ಆಚರಣೆಳು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಳು ವ್ಯಾಪಕವಾದ್ ಬದಲಾಪುಂಡು. ಹಿಂದೂ ಮದಿಮೆಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಳು ಉಂಡು. ಮದಿಮೆಡ್ ಮೂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪದ್ದತಿಳು ಪಂಡ ಪಣಿಗ್ರಹನ,ಕನ್ಯಾದಾನ,ಸಪ್ತಪದಿ

೮ ಮದಿಮೆ ಪದ್ದತಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಬ್ರಹ್ಮ ಮದಿಮೆ -ಪೊಣ್ಣನ ಅಮಮ್ಮೆರ್ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಆನನ್ ನಾಡ್‌ದ್ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ್ ಮಗಳೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಇಂದೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ತ ಮದಿಮೆಂದ್, ಪರಿಗಣಿಸಲಾಪುಂಡು. ಪೊಣ್ಣನ ಬೊಕ್ಕ ಆನನ ಕುಟುಂಬೊಳು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಡ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪುಪೆರ್. ಈ ರೀತಿದ ಮದಿಮೆ ಇತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೊಡು ಹಿಂದೂಲೆನ ನಡುಟು ವ್ಯಾಪಕವಾದ್ ಪರಡ್‍ದ್ಂಡ್.
  • ದೈವ ಮದಿಮೆ - ಈ ರೀತಿದ ಮದಿಮೆಡ್,ಪೊನ್ನನ ಅಮ್ಮೆರ್ 'ಬಲಿ ಶುಲ್ಕ'ವಾದ್ ಮಗಳೆನ್ ಸನ್ಯಾಸಿಗ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್‌ಪೆರ್.

[೧]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. en:Marriage in Hinduism