ಅನ್ನಪೂರ್ಣ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಅನ್ನಪೂರ್ಣ
ಅನ್ನದಾತೆ
ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸಿಂಹಾಸನೊಡ್
ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರೊ, ಕೈಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲೊನ್
ಪತೊಂದ್ ನಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನ ಶಿವ ದೇವೆರೆಗ್
ನುಪ್ಪುದ ಸೌಟುನು ಪತೊಂದು ಬಿಕ್ಷೆ
ಕೊರ್ಪಿನೈನ್ ಮೂಲು
ಚಿತ್ರೊಡು ತೋಜಾದೆರ್.
ಸಂಸ್ಕೃತAnnapūrṇa
ಲಿಪಿತ್ತ ಪುದರ್अन्नपूर्णा
Affiliationಪಾರ್ವತಿ, ದೇವಿ,
ದುರ್ಗಾ, ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ
ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಕೈಲಾಸ
ಮಂತ್ರಓಂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇ
ಸದಾಪೂರ್ಣೇ
ಶಂಕರಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ
ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತಿ
ಚಿಹ್ನೆಎಲ್ಯ ನುಪ್ಪುದ ಬಾಜನೊ,
ಚಮ್‍ಚ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಸಯೊಲು
ಸಂಗಾತಿಶಿವ

ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ, ಅನ್ನದಾತೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ (ಸಂಸ್ಕೃತ: अन्ननपूर्णा, ಬೆಂಗಾಲಿ: অন্নপূর্ণা) ಪಂಡ್‍ದ್ ಶೀವ ದೃವೆರೆನ ಬೊಡೆದಿ ಆಯಿನ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿನ ಅವತಾರೊ ಆಯಿನ ಈ ದೇವಿನ್ ಈ ಪುದರ್ಲೆಡ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ದೇವೆರ್ ಪಂಡ ಅವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ದೇವಿ. ಈ ದೇವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಗಾಲಿ ಬಾಸೆಡ್ ಭರತಚಂದ್ರ ರೇ ಮೇರ್ ಅನ್ನದ ಮಂಗಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಪದ್ಯ ಬರೆತೆರ್. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸಹಸ್ರನಾಮಡ್[೧][೨] ದೇವಿನ ಸಾರ ಪುದರ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಶತನಾಮ[೩] ದೇವಿನ 108 ಪುದರ್ಲೆಗ್ ಸಮರ್ಪಿತವಾತ್ಂಡ್. ಈ ದೇವಿಗ್ ಸಮರ್ಪಿತವಾಯಿನ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ತಾನೊಲು ಅಸ್ತಿತ್ವೊಡುಲ್ಲ ಅವೆಟ್ಟ್ ಪ್ರಮುಕವಾಯ್ನವ್ ಭದ್ರಾ ಸುದೆತ್ತ ಬರೀಟ್ ಋಷಿ ಅಗಸ್ತ್ಯೆರ್ ಕಟ್ಟಾಯಿನ ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ತಾನ ಬೊಕ್ಕ ವಾರಣಾಸಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿ ದೇವಸ್ತಾನ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾದಾನಿ[೪][೫] ದೇವಿ ಪುಟುದೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆಡ್ ಜನಕುಲು ಆನಿದ ದಿನ ಬಂಗಾರ್ ಗೆತೊನುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬುಗೆ ಉಂಡು.[೬]

ದೇವಿಗುಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ: विशालाक्षी) – ಮಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಪ್ಪುನ ದೇವಿ.
 • ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ: विश्वशक्ति) – ವಿಶ್ವೊದ ಇಡೀ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನುಲಯಿ ಉಪ್ಪುನ ದೇವಿ .
 • ವಿಶ್ವಮಾತೆ (ಸಂಸ್ಕೃತ: विश्वमाता) – ಜಗತ್ತ್ ದ ಅಪ್ಪೆ.
 • ಸೃಷ್ಟಿಹೇತುಕಾವರ್ದಾನಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ: सृष्टिहेतुकावरदानी) – ಲೋಕೊದ ಹಿತೊಕ್ಕಾತ್ರ ವರೊನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ದೇವಿ.
 • ಭುವನೇಶ್ವರಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ: भुवनेश्वरी) – ಭೂಮಿದಪ್ಪೆ.
 • ರೇಣುಪರಮಾಣು ದೇವತೆ.
 • ಅನ್ನದಾ (ಸಂಸ್ಕೃತ: अन्नदा) – ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಪ್ಪೆ.[೭]

ದೇವಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕಾಶಿಡ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯಾದ್ ನಿಲೆ ಆಯಿನ ಕತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ದೇವಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಕತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒರ ಕೈಲಾಸೊಡ್ ಶಿವ ದೇವೆರ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಪಿರೋಡ್ ಬತ್‍ದ್ ಕುಸಾಲ್‍ಗ್ ಶಿವ ದೇವೆರೆನ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣ್ ಗ್‍ಲಾ ಕೈ ಪತ್‍ದ್ ಮುಚ್ಚುವೆರ್. ಶಿವನ ಕಣ್ಣ್ ನ್ ಮುಚ್ಚಿನೈರ್ದಾವರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತ್ ಕತ್ತಲೆಡ್ ಮುರ್ಕುದ್ ಪೋಂಡು. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕೊಡ್ ಜೀವಿಲು ಕತ್ತಲೆದಾತ್ರ ದಾಲ ತೋಜಂದೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬಲಿತ. ಜಗತ್ತ್ ದ ಪರಿಸ್ತಿತಿನ್ ತೂದ್ ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡ್. ರಪ್ಪ ಶಿವ ದೇವೆರೆನ ಕಣ್ಣ್ ಗ್ ದೀತಿನ ಕೈನ್ ದೆಪ್ಪುವೆರ್. ತನ್ನ ಕುಸಾಲ್ ರ್ದಾತ್ರ ಆಯಿನ ತಪ್ಪುಗ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತೊನ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಪಗ ಶಿವ ದೇವೆರ್ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಆಯಿನ ನಿಕ್ಕ್ ವೊವ್ ಪಾಪೊಲಾ ತಗಲುಜಿ ಪಂಡಲಾ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಕೇನುಜೆರ್ ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪೆರ್.[೮]

ಕಾತ್ಯಾಯನ ಋಷಿಕುಲೆನ ಮಗಲಾದ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಡಿನ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವೆರ್ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಗ್ ಪೋದು ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾತ್ಯಾಯನ ಋಷಿಕುಲೆಡ ಇರೆನ ಮಗಲಾದ್ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟುವೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿ ತನ್ನ ಮಗಲಾದ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಕಾರಣೊಗು ಕುಸಿಟ್ಟ್ ಆ ಬಾಲೆಗ್ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪುದರ್ ದೀಪೆರ್. ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮಲ್ಲ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಒರ ಕಾಶಿ ಪಟ್ಟನೊಡು ಬರಗಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಬರಗಾಲೊಡ್ ಬಂಗೊಡಿತ್ತಿನ ಕಾಶಿದ ಜನಕುಲೆಗ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಆಯಿನ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜನಕುಲೆಗ್ ಬಯ್ದಿನ ಕಷ್ಟೊಗ್ ಪರಿಹಾಋ ಕೊರ್ರೆ ಪೊಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆತೊಂದು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕಾಶಿಗ್ ಪಿದಡುವೆರ್. ಬರ ಬತ್‍ದ್ ಪೋರ ನಾಶ ಆದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕಾಶಿಗ್ ಪೋದು ತನ್ನ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿರ್ದ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಟ್‍ದ ಅರಮನೆನ್ ಕಟ್ಟಿಯೆರ್. ಕೈಟ್ ಅಕ್ಷಯಪಾತ್ರೆನ್ ಪತೊಂದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯಾದ್ ಆಸನೊಡ್ ಕುಲ್ಲಿಯೆರ್. ಆ ಬಾಜನೊರ್ದ್ ಏತ್ ನುಪ್ಪು ಕೊರುಂಡಲಾ ಅವು ಕಾಲಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಿಜಿ. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ, ಯಾನ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ, ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾಂತ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏರ್ಲಾ ಬಡವುಡು ಕಾಳಿ ಬಂಜಿ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ. ಬಲೆ, ಬಂಜಿ ನಿಲೀಕೆ ಸಂತೋಸೊಡು ಉನ್ಲೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಊರುದ ಮಾಂತ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಬತ್ತಿನಕುಲು ಮಾಂತ ಬಂಜರ ಉಂಡುದು ಸಂತೋಸೊಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆನ್ ಪುಗರಿಯೆರ್.[೯]

ದೇವಿನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತಿನ ರಾಜೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಡೀ ರಾಜ್ಯೊಡ್ ಬರ ಬಯ್ದಿನೈದಾತ್ರ ರಾಜನ ಉಗ್ರಾಣೊಲಾ ಕಾಲಿ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಆಂಡ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಂತ ಎಂಚ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಅನುಮಾನೊಡ್ ತನ್ನ ದೂತನೊರಿಯನ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆನಡೆ ಕಡಪುರುವೆರ್. ರಾಜನ ದೂತೆ ದೇವಿಡ ಪೋದು ರಾಜೆರ್ ಸಾಲೊಗ್ ಅರಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪನ್ಪೆ. ಅವೆಕ್ಕ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಅರಿ ಮಾರರೆ ದೀತಿಜಿ, ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಜರ ಒಣಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆಂದ್ ರಾಜೆರೆಗ್ ವಿಸಯೊನ್ ಪನ್ರೆ ಪನ್ಪೆರ್.

ದೇವಿನ ನಿಜಸ್ವರೂಪೊನು ತೆರಿಯಿನ ರಾಜೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೂತನ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡಿನ ರಾಜೆ ಸಂದೇಹೊಡ್ ಸ್ವಯಂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆನಡೆ ಬತ್ತೆರ್. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತಿನ ರಾಜೆರೆಗ್ಲಾ ದೇವಿ ಒಣಸ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ತನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ತುಯ್ನ ರಾಜೆಗ್ ಉಂದು ಸಾದಾರಣ ಪೊಂಜೊವ್ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಿಯೇ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನುವೆರ್. ದೇವಿನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪೊನ್ ತುಯ್ನ ರಾಜೆ ದೇವಿನ್ ಅರಮನೆಗ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಅವೆಕ್ಕ್ ದೇವಿ ನನ ದುಂಬಗ್ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯೊಡು ಬರ್ಸ ಬೂರುಂಡು, ನನ ಏಪೊಗ್ಲಾ ಬರಗಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ, ನಿಕ್ಕ್ ಈ ಜನ್ಮೊಡೇ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಡ್ , ಯಾನ್ ಶಾಶ್ವತೊವಾದ್ ಮೂಲಿಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ತಪಸ್ಸ್ ಗಾತ್ರ ಪೋವೊಡಾಪುಂಡು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅವೆಕ್ಕ್ ರಾಜೆರ್ ಶಾಶ್ವೊತವಾದ್ ಇಪ್ಪರೆ ಆಯಿಜಿಂಡಲಾ ಈ ರಾಜ್ಯೊಡ್ ಶಾಶ್ವೊತವಾದ್ ಈರ್ ಮುಲ್ಪ ನಿಲೆ ಆವೊಡ್ ಪಂದ್ ಕೇನೊನ್ವೆರ್. ರಾಜೆ ಕೇಂಡಿನಂಚನೆ ಕಾಶಿಡ್ ದೇವಿ ನಿಲೆ ಆಯೆರ್. ಇತ್ತೆಲಾ ಕಾಶಿಡ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ತಾನ ಉಂಡು. [೧೦]

ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಸ್ತೋತ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಿತ್ಯಾನಂದಕರೀ ವರಾಭಯಕರೀ ಸೌಂದರ್ಯರತ್ನಾಕರೀ
ನಿರ್ಧೂತಾಖಿಲಘೋರಪಾವನಕರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಹೇಶ್ವರೀ |
ಪ್ರಾಲೇಯಾಚಲವಂಶಪಾವನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 1 ||
ನಾನಾರತ್ನವಿಚಿತ್ರಭೂಷಣಕರೀ ಹೇಮಾಂಬರಾಡಂಬರೀ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಲಂಬಮಾನವಿಲಸದ್ವಕ್ಷೋಜಕುಂಭಾಂತರೀ |
ಕಾಶ್ಮೀರಾಗರುವಾಸಿತಾಂಗರುಚಿರಾ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 2 ||
ಯೋಗಾನಂದಕರೀ ರಿಪುಕ್ಷಯಕರೀ ಧರ್ಮಾರ್ಥನಿಷ್ಠಾಕರೀ
ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾನಲಭಾಸಮಾನಲಹರೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಕ್ಷಾಕರೀ |
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಸಮಸ್ತವಾಂಛಿತಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ||3||
ಕೈಲಾಸಾಚಲಕಂದರಾಲಯಕರೀ ಗೌರೀ ಉಮಾ ಶಂಕರೀ
ಕೌಮಾರೀ ನಿಗಮಾರ್ಥಗೋಚರಕರೀ ಓಂಕಾರಬೀಜಾಕ್ಷರೀ |
ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಕವಾಟಪಾಟನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 4 ||
ದೃಶ್ಯಾದೃಶ್ಯವಿಭೂತಿವಾಹನಕರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಭಾಂಡೋದರೀ
ಲೀಲಾನಾಟಕಸೂತ್ರಖೇಲನಕರೀ ವಿಜ್ಞಾನದೀಪಾಂಕುರೀ |
ಶ್ರೀವಿಶ್ವೇಶಮನಃಪ್ರಸಾದನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 5 ||
ಉರ್ವೀಸರ್ವಜನೇಶ್ವರೀ ಜಯಕರೀ ಮಾತಾ ಕೃಪಾಸಾಗರೀ
ವೇಣೀನೀಲಸಮಾನಕುಂತಲಧರೀ ನಿತ್ಯಾನ್ನದಾನೇಶ್ವರೀ |
ಸರ್ವಾನಂದಕರೀ ಸದಾ ಶುಭಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 6 ||
ಆದಿಕ್ಷಾಂತಸಮಸ್ತವರ್ಣನಕರೀ ಶಂಭೋಸ್ತ್ರಿಭಾವಾಕರೀ
ಕಾಶ್ಮೀರಾತ್ರಿಜಲೇಶ್ವರೀ ತ್ರಿಲಹರೀ ನಿತ್ಯಾಂಕುರಾ ಶರ್ವರೀ |
ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಕವಾಟಪಾಟನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 7 ||
ದೇವೀ ಸರ್ವವಿಚಿತ್ರರತ್ನರಚಿತಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಸುಂದರೀ
ವಾಮೇ ಸ್ವಾದುಪಯೋಧರಾ ಪ್ರಿಯಕರೀ ಸೌಭಾಗ್ಯಮಾಹೇಶ್ವರೀ |
ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಕರೀ ಸದಾ ಶುಭಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 8 ||
ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾನಲಕೋಟಿಕೋಟಿಸದೃಶಾ ಚಂದ್ರಾಂಶುಬಿಂಬಾಧರೀ
ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾಗ್ನಿಸಮಾನಕುಂಡಲಧರೀ ಚಂದ್ರಾರ್ಕವರ್ಣೇಶ್ವರೀ |
ಮಾಲಾಪುಸ್ತಕಪಾಶಸಾಂಕುಶಧರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 9 ||[೧೧]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. information, Temples in India (29 September 2022). "Annapurna Sahasranamavali in Kannada - ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ". Bhaktinidhi (in ಕನ್ನಡ). Retrieved 2 February 2023.
 2. "ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸಹಸ್ರನಾಮ". Retrieved 2 February 2023.
 3. "Sri Annapurna Ashtottara Shatanamavali - ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ". Stotra Nidhi (in ಕನ್ನಡ). 31 January 2020. Retrieved 2 February 2023.
 4. "7 Reasons why purchasing gold on Akshaya Tritiya is auspicious? - Times of India". The Times of India. Retrieved 2 February 2023.
 5. "ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ". Retrieved 2 February 2023.
 6. "Birth Of Annapurna Devi –". blog.akshayapatra.org. Retrieved 2 February 2023.
 7. "ದೇವಿಗುಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಪುದರುಲು". Retrieved 2 February 2023.
 8. "Devi Annapoorna: ಆಹಾರ, ಪೋಷಣೆಯ ಮಹಾತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಕತೆ". Asianet News Network Pvt Ltd (in ಕನ್ನಡ). Retrieved 2 February 2023.
 9. "ದೇವಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ ಕಥೆ ಇದು". News18 Kannada (in ಕನ್ನಡ). 3 December 2021. Retrieved 2 February 2023.
 10. Sengar, Resham. "Unravel the story of Varanasi's food goddess at the Annapurna templeನ್ನ". Times of India Travel (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 2 February 2023.
 11. "ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಸ್ತೋತ್ರ". Retrieved 2 February 2023.