ಅಬ್ಬಯ ದಾರಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಸಿರಿನ ಮಗಲಾಯಿನ ಸೊನ್ನೆನ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲು ಅಬ್ಬಯದಾರಯನಕುಲು.[೧] ಆಬ್ಬಯ ದಾರಯೊನು ಆಬ್ಬಗೆ ದಾರಗೆ ಪಂಡ್ದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್‍. ಮೊಕುಲು ಪರಕೆ ಪಂಡ್ದ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಜೋಕುಲು.

ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೊನ್ನೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಆದಿತ್ತ್ಂಡಲಾ ಆಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೋವು ಆದಿತ್ತ್ಜಲ್. ಅಪಗ ಆಲ್ ತಾನ್ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೊವು ಆಯೆಂಡ ತೊಟಿಲ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಪರಕೆನ್ ತಾನ್ ನಂಬ್ದಿನ ಉರಿಬೆರ್ಮೆರ್ ದೇವೆರೆಗ್ ಪರಕೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚ ಆರ್ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೊವು ಆಪೆರ್. ಒಂತೆ ಸಮಯೊ ಪೋನಗ ಬಂಜಿನಾರ್ ಆದ್ ಅಬ್ಬಯ ದಾರಯ ಪನ್ಪಿ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲೆನ್ ಪೆದ್ದುವೆರ್. ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಯೆ ಪೋದು ಮಲ್ಲೆ ಆನಗ ಅಕ್ಲೆನ ಪರಕೆನ್ ಮದತ್‍ದ್‍ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮದಿಮೆದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕಡೆರಿಕಾರ್ಲದ ಬೊಲಿಯ ಸಂದ್ರಾಮು ಸೆಟ್ಟಿನ ಜೋಕುಲು ರಾಮ ಲಕಣೆರೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಮದಿಮೆದ ನಿಶ್ಚಯ ನಿಗಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮದಿಮೆದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರಿಯೆರೆ ಪೋನಗ ತಾದಿಡ್ ಉರಿಬೆರ್ಮೆರ್ ಬೆರಮಣ ಮಾನಿನ ರೂಪೊಡು ಬತ್ತ್‍ದ್‍ ಜೋಕುಲೆನ ಪರಕೆ ದೀದ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲರಾಂದ್ ಕೇನುವೆರ್. ಅಪಗ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಕುಲು ಪರಕೆ ಪನ್ನಗ ಈ ಇತ್ತನ ಬೆರಮಣಾಂದ್ ಕೇನುವೊಲು. ದುಂಬು ಪೋಪೊಲು. ಅಲ್ತ್ ಪಿದಾಡಿ ಬೆರಮಣ ಮಾನಿ ಸೀದ ಉರ್ಕಿದೊಟ್ಟುದ ಅರಮನೆಗ್ ಬತ್ತ್‍ದ್ ಅಬ್ಬಯ ದಾರಯ ಬಾಲೆಲೆನ್ ಚೆನ್ನೆಮಣೆಡ್ ನಿಕುಲು ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೆರ್ಂದ್ ಕೇನ್ದೆ. ನಿಕುಲು ಒಂಜಾಟೊ ಚೆನ್ನೆ ಗೊಬ್ಬುಲೆಂದ್ ಪನ್ಪೆ. ಅಂಚ ಬಾಲೆಲು ಕಲೆಂಬಿಡ್ ದೀತಿ ಚೆನ್ನೆದ ಮಣೆನ್ ದೆತ್ತ್‍ದ್‍ ಚೆನ್ನೆ ಗೊಬ್ಬುವೆರ್. ಸುರೂತ ಗೊಬ್ಬುಡು ಮೆಗ್ದಿ ಗೆಂದುವಲ್. ರಡ್ಡನೆ ಗೊಬ್ಬುಡುಲಾ ಮೆಗ್ದಿಯೇ ಗೆಂದುವಲ್. ಮೂಜೆಟ್ಲಾ ಮೆಗ್ದಿ ಗೆಲ್ಪುನಗ ಪಲಿಗ್ ಪಿಸ್ರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಏಲ್ ಏಲ್ ಲೋಕೊದ ಕೋಪೊ ಕೋಪಿತ್‍ದ್‍ ಮಣೆ ದೆರ್ಪುವಲ್ ಒಂಜಿ ಪೊಲಿ ಮೆಗ್ದಿ ತರೆಕ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಲ್. ಅಂಚ ಮೆಗ್ದಿ ದಾರಯ ಸೈಪಲ್. ಆಲೆನ್ ಉರ್ಕಿದೊಟ್ಟುದ ಗುವೆಲ್ಗ್ ಪಾಡ್ದ್ ತಾನ್ಲಾ ಅಯಿಕ್ಕ್ ಲಾಗಿದ್ ಪ್ರಾಣೊ ಕಳೆವೊನುಬೆರ್.ಇಂಚ ಪಲಿ ಮೆಗ್ದಿನ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಇನಿಕ್ಕ್ಲಾ ಉರ್ಕ್ಕಿದೊಟ್ಟುಡು ಅಬ್ಬಯ ದಾರಯರೆನ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ಕ್ ದರಿಪ್ಯೆರೆ ಅಮರ್ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಿಯೇ ಆವೊಡುಂದು ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು. ಇನಿಕ್ಕ್ಲಾ ಅಬ್ಬಯದಾರಯ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಆರಾಧನೆದ ಸಂದರ್ಭೊಡು ಚೆನ್ನೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು. ಅಬ್ಬಯ ದಾರಯನಕ್ಲೆನ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯೊ ಚೆನ್ನೆದ ಮುಲಕೊ ಆಯಿನೆಡ್ದಾವರೊ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಿ ಇನಿಲಾ ಒಟ್ಟುಗೆ ಚೆನ್ನೆ ಗೊಬ್ಬಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ನಿಷೇಧ ಉಪ್ಪಿನೆನ್ ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ನಮೊ ತೂವೊಲಿ. ಅಂಚಾದ್ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಿ ಒಟ್ಟುಗು ಚೆನ್ನೆ ಗೊಬ್ಬುಜೆರ್.[೨]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://kanaja.in/archives/100323[dead link]
  2. http://kanaja.in/archives/113667[dead link]