ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟ್‌

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟ್‌ ಉಂದು ಒಂಜಿ ನಮೂನೆತ ಕಾರ್‌ಬಾರ್‌ದ ಅಧಿಕಾರೋ, ನೆಟ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಪಲಿ ಯಜಮಾನ್ತಿ.

ಬೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಕತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟ್ ಎಂಚ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಕತೆ ಉಂಡ್. ಪಿರಾಕ್‌ಡ್ ಬೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಒಕ್ಕೆಲ್ಮೆ ಅರೆಸು ತುಳುನಾಡ್‌ನ್ ಆಳೊಂದಿತ್ತೆ. ಬಾರೀ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಯೆ, ದರ್ಮಬೀರು ಆದಿತ್ತೆ. ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಕುಲೆನ್ ಸೊಂತೊ ಜೋಕ್ಲೆನ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ. ಆತೊಂಜಿ ಗುಣೊತ್ತಾಯೆ ಆದಿತ್ತೆ. ಇಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ಅರಸುನ ರಾಜ್ಯೊದ ಒಂಜಿ ಸುದೆ ಏಪೊಲಾ ದಿಂಜಿದೇ ಪರತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನೈಡ್ದಾವರ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಕಡಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರೀ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಕಟೊನೇ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಜನೊಕ್ಲು ಪುಡ್ಡಿಯಾಡ್‌ದ್ ಅರಸುಲೆಡ ಕೇಂಡೊನ್ನಗ ಅರಸು ಬೂತಾಳ ಪಾಂಡಿಗ್‌ಲ ಬಾರೀ ಬಂಜಿ ಕರಗ್ಗುಂಡು. ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಸ ಆಪಿನೈನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪಾಂಡಿಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಭಂಗೊನ್‌ಲಾ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಂಡುಂದಾಂಡ್. ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ಪಾತೆರೊ ಕೊರ್ದು ಸೀದಾ ಅರಮನೆಗ್ ಪೋಪೆ.

ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಲಿಗೆ ತೂದು ಬಾರೀ ಮಲ್ಲ ಮರ ಒಂಜೈನ್ ಕಡ್ಪಾದ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ಓಡ ಕೆತ್ತಾವೆ. ಬಾರೀ ಮಲ್ಲೆ ಓಡೊ ಬಾರೀ ಬೇಗೊಡೆ ಕೆತ್ತ್‌ದಾಪೂಂಡು. ಬೇಲೇ ಪೂರಾ ಆದಿತ್ತಿನ ಓಡೊನು ಎಡ್ಡೆ ಘಲಿಗೆ ತೂದು ನೀರ್‌ಗ್ ಜಪುಡಾವುನ ಕೆಲಸೊಗು ತಯಾರಾಪುಂಡು. ಉಂದೆಕ್ಕಾತ್ರ ಬಾರೀ ಜನ, ಊರುಗು ಊರೇ ಸೇರ್ದ್ಂಡ್. ಓಡೊಗು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಸುದೆಕ್ಕ್ ಜಪುಡಾವೆರೆ ತೂನಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಂದರೆನೆ ಪಂದುಜಿ. ಬೋರ್ಲೆಡ ಒಯಿಪ್ಪಾಂಡ್, ಆನೆಲೆಡ ಒಯಿಪ್ಪಾಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತ್ಂಡಲಾ ಓಡ ನೀರ್‌ಗ್ ಜಪ್ಪುಜಿ. ವಾ ಪ್ರಯತ್ನೊ ಮಲ್ತ್ಂಡಲಾ ಓಡ ಪಂದುಜಿ.

ಉಂದೆಟ್ಟ್ ದಾಯ್ತನೋ ತಡೆ ಉಂಡುಂದ್ ತೆರಿದ್ ಬೂತಾಳ ಪಾಂಡಿಯೆ ಜೋಯಿಸೆರೆಡ ತೆರಿಯೊನೆರೆ ಪೋಪೆ. ಮರಕಡ್ಪುನಗ ಅಯಿಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಬೂತರಾಜೆ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಆಯಗ್ ನರಬಲಿ ಕೊರಂದೆ ಸಾಂತ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆವಂದ್. ನರಬಲಿಯೇ ಬೋಡುಂದ್ ಆಯೆ ಕೇಣುವೆ, ಪಂಡೆರ್‌ ಜೋಯಿಸೆರ್‌. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನರಬಲಿ ಕೊರಂದಿತ್ತ್ಮಡ ಊರುಗೇ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ವೇಂದ್‌ಲ ಬೂತರಾಜೆ ಕಮೋಪೊಡುಲ್ಲೆಂದ್ ಜೋಯಿಸೆರ್‌ ಪಂಡೆರ್‌. ಬೂತಾಳ ಪಾಂಡಿಗ್ ದಿಕ್ಕ್ ತೋಜಂದಿಲೆಕ್ಕೊನೇ ಆಂಡ್. ನರಬಲಿ ಪಂಡ ಏರೆನ್ ಕೊರ್ಪುನು? ಬಲಿಯಾವೆರೆ ಏರ್ ತಯಾರುಲ್ಲೆರ್? ಅರಸು ಸೀದಾ ತನ್ನ ಬುಡೆದಿನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ್‌ದ್, ನಂಕಿಪ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಒರಿಯನ್ ಬೂತರಾಜಗ್ ಬಲಿ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ್ ಕೇಣುವೆ. ಆಂಡಾ ಈ ಪಾತೆರೊಗು ರಾಣಿ ಒಪ್ಪಂದೆ ಕಂಡನಿನ ಸಂಬಂದನೇ ಬೊಡ್ಚಿಂದ್ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪತೊಂದು ಸೀದಾ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಗೇ ಪೋಪೊಲು. ಸುದ್ದಿ ತೆರಿನ ಅರಸು ತಂಗಡಿ ಪಲಯನಡೆಗ್ ಬಾರೀ ಬೀಸೊಡೆ ಬರ್ಪೊಲು. ಆಲೆಗಿಪ್ಪುನ ಒರಿಯೇ ಒರಿ ಆಣ್ ಬಾಲೆನ್ ಪಲಯೆ ಅರಸುನ ಕೈಕ್ಕ್ ದೀದ್, ಈ ಬಾಲೆನ್ ಬೂತರಾಜಗ್ ಬಲಿ ಕೊರ್ದು ಊರುಗು ಬೈದ್ದಿನ ಕಂಟಕೊನು ದೂರ ಮಲ್ಪುಲಣ್ಣಾ ಪಂಡ್‌ದ್ ಕೈ ಮುಗಿಪೊಲು. ಬೂತಾಳ ಪಾಂಡಿ ವಾ ತರೊಟ್ಟು ಪಂಡ್ಂಡಲಾ ತಂಗಡಿ ಕೇನುಜೊಲು. ಪಲಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರುದ ಕ್ಷೇಮೊನೆ ಯೆನ್ನ ಕ್ಷೇಮ, ಸಂತೋಸ ಅಂದ್ ಪಣ್ಪೊಲು.

ಅರಸು ತನ್ನ ಖಾಸಾ ಅರ್ವದನ್ ಬಲಿ ಕೊರಿಯರೆಂದ್ ತಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪೆ. ಬಾಲೆನ್ ಜೆಪುಡಾದ್ ನನ ದಾನೆ ತರೆ ಕಡ್ಪುನುಂದಾನಗ ಬೂತರಾಜೆ ಬಾಲೆದ ತರೆ ಕಡ್ಪೊಡ್ಚಿ, ಬಿರೆಲ್‌ದ ಕೊಡಿತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ನೆತ್ತೆರ್ ದೆತ್ತ್ಂಡ ಯಾವು, ಯಾನ್ ಸಂತೋಸೊಡು ಗೆತೊನುವೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಅಬಯ ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ಆಪತ್ತ್‌ಡ್ ಬೆರಿಸಹಾಯೊಗು ಬತ್ತಿನ ತಂಗಡಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮನಸ್‌ಗಾತ್ರ ಬೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯೆ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟ್ ಪದ್ದತಿನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೊಂಡ್ರುವೆ. ಬುಡೆದಿನ ಕಡೆತ್ತ ಸಹಾಯ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಸೋದರ ತಂಗಡಿನ ಸಹಾಯ ಗೆತೊನೊಡಾಯಿನ ಕಾರಣೊಗಾತ್ರ ಮಿತ್ತ್‌ಗ್ ಕುಟುಂಬೊ ಸಂಸಾರೊಡು ಸಂಬಂದೊಲೆಗ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಮುಖ್ಯ ಆಪೆರ್ಂದ್ ತಾಕೀತ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಂಚಾದ್ ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟ್ ಪದ್ದತಿ ನಡತ್ತೊಂದು ಬೈದ್ದ್ಂಡ್.

ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಜಾತಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಬಂಟ
  2. ಮಲೆಯಾಳಿ ಬಿಲ್ಲವ.
  3. ಬಿಲ್ಲವ

ಅಳಿಯ ಸಂತಾನದ ಬಗೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಬೂತಾಳಪಾಂಡ್ಯನ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ, ೧೮೫೫, ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್
  2. A Treatise on Aliya Santana Law and Usage. By Gangolly Krishna Rao, Mangalore: Codialbail Press, 1898
  3. ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟ್ ದ ಗುಟ್ಟು, ಸತ್ಯಮಿತ್ರ ಬಂಗೇರ, ೧೯೩೦
  4. ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಕುಂಡೋದರ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟು, ಡಾ. ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮಂಗಳೂರು, ೨೦೧೯

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]