ಉದುರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಉದುರಿ

ಉದುರಿನ್ ತರೆಕಜೊದ ಪೊರ್ಲುಗಾದ್ ಪೊಂಜೊವುಲು ಕಟ್ಟುವೆರ್. ತರೆಕಜೊದ ಉದ್ದೊ ಅತ್ತಂಡ ತರೆಕಜೊದ ನೆಯ್ಗೆಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಉದುರಿ ತರೆಕಜೊದ ಜೋಡನೆಲು ನರಮಾನ್ಯನ ತರೆಕಜೊಗು ಉದ್ದೊ ಅತ್ತಂಡ ದಪ್ಪೊನು ಸೇರಾವುಂಡು. ತರೆಕಜೊದ ಉದ್ದೊನು ಎಚ್ಚಾದ್ ನರಮಾನ್ಯೆರೆ ಅತ್ತಂಡ ಕೃತಕ ತರೆಕಜೊನು ಸೇರಾದ್ ತರೆಕಜೊದ ಮಿತ್ತ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡೊಡು, ಅಂಟಾವೊಡು ಅತ್ತಂಡ ಪೊಲ್ಲೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ವಿದಾನೊಲೆ ವಿಸ್ತರನೆಡ್ ಟೇಪು, ಉದ್ದೊದ ಮಿತ್ತ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅತ್ತಂಡ ಕ್ಲಿಪ್ ಜೋಡನೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ, ನೆಯ್ಗೆ ವಿದಾನೊಡು ಉದುರಿ ಸೇರ್ದುಂಡು.

ಹಿನ್ನೆಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತರೆಕಜೊದ ನೆಯ್ಗೆ ಪನ್ಪುನವು ನರಮಾನ್ಯನ ಅತ್ತಂಡ ಕೃತಕೊ ತರೆಕಜೊನು ಒರಿಯನ ತರೆತ ತರೆಕಜೊದೊಟ್ಟುಗೆ ಸೇರಾಯೆರ ಗಳಸುವೆರ್. ನೆಯ್ಗೆಲು ಒರಿನ ತರೆಕಜೊಗು ನನಾತ್ ತರೆಕಜೊನು ಸೇರಾವುನ ಅತ್ತಂಡ ನಿಜೊ ತರೆಕಜೊನು ನರಮಾನ್ಯನ ಅತ್ತಂಡ ಕೃತಕ ತರೆಕಜೊದೊಟ್ಟುಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಉದ್ದೊ ಅತ್ತಂಡ ಕುದ್ಯೊ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಒರಿಯನ ಪೊರ್ಲುನು ಬದಲ್ಪೊಲಿ. ಕೃತಕ ತುಂಡುಲೆನ ನೆಯ್ಗೆ ಮಲ್ಪುನೆದ್ಡಾರ ಒರಿಯನ ತರೆಕಜೊದ ದಪ್ಪೊ ಬುಕ್ಕೊ ಉದ್ದೊನು ಕೊರ್ದ್ ಅವು ಬಣ‍್ಣೊ ಪಾಡ್‌ನಗ ದೆತ್ತ್ ದೀಡ್ದ್ ಒರಿಪಾವೊನ್ಯೆರ ಆಪುಲೆಕೊ ಗಳಸೊಲಿ. ಆಂಡಲಾ ನೆಯ್ಗೆದಂಚಿನ ತರೆಕಜೊನು ದಿಂಜ ಸಮಯೊ ಪೊರ್ಲುಗಾದ್ ದೀಡೊನುನಗ ಅವು ಮೋರೆಗ್ ಅತ್ತಂಡ ಕೆಬಿತ ಮಿತ್ತ್ ಉದುರುನ ಸಾದ್ಯೊ ಉಂಡು. ದುಂಬುಗು ಉಂದೊಂಜಿ ತರೆಕಜೊ ಉದುರುನ ಕಾಯಿಲೆಲಾ ಆಪುನ ಸಾದ್ಯೊ ಉಂಡು.

೧೭ನೆ ಶತಮಾನೊದ ಅಕೇರಿದ ಪೊರ್ತುಗು, ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಆಕಾರೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಗಾತ್ರೊಲೆಡ್ ಉದುರಿಲೆ ಪೇಸನ್ ಸುರುವಾಂಡ್. ತರೆಕಜೊದ ನೆಯ್ಗೆಗ್ ೧೯೫೦ಗ್ ಮುಟ್ಟೊ ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ಆಸಕ್ತಿ ಬುಲೆಯಿಜಿ; ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಲು ಮಾತ್ರೊ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೆರ್.[೧] ಉದ್ದೊದ ಡಿಸ್ಕೊ ತರೆಕಜೊದ ಯುಗೊ ವಿಕಸನೊ ಆದ್ ತರೆಕಜೊ ನೆಯ್ಗೆನ್ ಒತ್ತಾರೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಆ ಯುಗೊಡ್ದ್ ತರೆಕಜೊದ ನೆಯ್ಗೆ ದಿಂಜ ಜನಪ್ರಿಯೊ ಆಂಡ್. ಎಚ್ಚದ ನರಮಾನ್ಯನ ತರೆಕಜೊ ನೆಯ್ಗೆ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಸೊಲಾಯಿನ ಭಾರತೊ ಬುಕ್ಕೊ ಚೀನಾಡ್ದ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ಂಡ್.

ತರೆಕಜೊ ಉದ್ದೊ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ

ದೀಡುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೧೯೮೦ನೆ ಇಸವಿಡ್ ಪಿಂಚ್‌ಬ್ರೈಡ್ ಪನ್ಪುನ ವಿದಾನೊನು ನಾಡ್ದ್ ಪತ್ಯೆರ್. ಅವು ದಿಂಜ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ಪುನ ಊರ್‌ದ ನೂಲುಡ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್‌ನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ತರೆಕಜೊದ ಒಂಜಿ ಕೋಪೆ.

ಟೇಪ್-ಇನ್ ಪನ್ಪುನ ತರೆಕಜೊ ನಾಲೆಡ್ದ್ ಎನ್ಮೊ ವಾರೊ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಸೇರಾಯಿನ ತರೆಕಜೊನು ಮೆಲ್ಲ ಬಾರೊಲಿ ಬುಕ್ಕೊ ದೆಕ್ಕೊಲಿ. ಅತ್ತಂದೆ ಸೇರಾಯಿನ ತರೆಕಜೊನು ಇಸೇಸೊ ಶಾಂಪು, ಕಂಡಿಷನರ್ ಬುಕ್ಕೊ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನೊದೊಟ್ಟುಗು ಆರೈಕೆ ಕೊರೊಡು. ಅಂಟಾಯರೆ ಗಮ್ ಅತ್ತಂಡ ಟೇಪ್ ಗಳಸ್‌ದ್ ಸುಲಬೊಡು ದೆಪ್ಪುನ ದೀಡುನಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ.

ತರೆಕಜೊದ ವಿದೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತರೆಕಜೊದ ಜನಪ್ರಿಯೊ ಬುಕ್ಕೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪೊನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೈರ್(premium hair)ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಇಂದೆನ್ ಎಚ್ಚಾದ್ ಬ್ಯೂಟಿಪಾರ್ಲಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಆನ್‌ಲೈನ್ಡ್ ಮಾರಾಟೊ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ತರೆಕಜೊದ ಬೇರ್‌ಲೆನ್ ಬುಕ್ಕೊ ಸುಲಿಕ್‌ಲೆನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತರೆಕಜೊಡ್ ಪರಡಾಂಡ ಚಿಕ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ ಕಾರಣೊ ದೀಡ್‍ನ ತರೆಕಜೊ ಒಂಜೆತ ಮೈಟ್ ಒಂಜಿ ಮೊಡೆದ್ ಪತೊನುನವು.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತರೆಕಜೊಡು ರಡ್ಡ್ ವಿದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೈರ್ : ಉಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಕಡಮೆ ಖರ್ಚಿದ ತರೆಕಜೊ. ಇಂದೆ ತೊಂದರೆ ಪಂಡ ಪಿದಯಿದ ಬಾಗೊ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕ್‌ಡಿಪ್ಪೊವೊ ಬುಕ್ಕೊ ತರೆಕಜೊ ಗೋಜಲ್ ಆಪುನ ಸಾದ್ಯೊ ಉಂಡೊ.
  2. "ಟ್ಯಾಂಗಲ್-ಫ್ರೀ" ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೈರ್ : ಮೀನಗ ಪುಲಿನ್ ಗಳಸೊಂದು ಪಿದಯಿದ ಬಾಗೊನು ರಾಸಾಯನಿಕೊಡ್ದ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಇಂದೆನ್ ಪಡೆವೆರ್. ಇಂದೆಡ್ದ್ ತರೆಕಜೊದ ನಡುತ ಒಜ್ಜಾಟೊ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಒರಿನ ತರೆಕಜೊದ ಗೋಜಲ್ ಉಂತುಂಡು. ನಿಸರ್ಗೊದ ಆರೋಗ್ಯೊನು ಕೊರ್ಪುಂಡು, ಮಿಂಚುನ ಬುಕ್ಕೊ ರೇಷ್ಮೆದಂಚ ನೆಯ್ಮೆನೊದ ನೋಟೊ ಕೊರ್ಪುಂಡು

ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ನಾರ್(Synthetic fiber)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ನಾರ್‌ನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತುಲೆಡ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಬುಕ್ಕೊ ನರಮಾನ್ಯನ ತರೆಕಜೊದಂಚ ಆಪುಜಿ. ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ನಾರ್‌ದ ನೆಯ್ಗೆ ಬುಕ್ಕೊ ಜಡೆ ಒಂಜೆ ಜಡೆಟ್(ದಪ್ಪೊಡು) ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವು ನರಮಾನ್ಯನ ತರೆಕಜೊದಾತ್ ಒರಿಪುಜಿ. ದಾಯೆಪಂಡ ಅವು ಒಂಜೆಗೊಂಜಿ ಉರ್ದೊಂದು ಬುಕ್ಕೊ ಬೆಚ್ಚಡ್ ಸುಲಬೊಡು ಹಾಲಾಪುಂಡು. ಜಡೆಕ್ಲೆನ ಗುಣಮಟ್ಟೊ ದಿಂಜ ಎತ್ವಾಸೊ ಆಪುಂಡು. ಗುಣಮಟ್ಟೊನು ಅವಲಂಬಿಸದ್ ಅವು ಏಪೊಲಾ ನರಮಾನ್ಯನ ತರಕಜೊದಂಚ ತೋಜುಜಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕೊ ನರಮಾನ್ಯನ ತರೆಕಜೊಡ್ದ್ ಬೇತೆನೇ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ನಾರ್‌ಲು ನರಮಾನ್ಯನ ತರೆಕಜೊಡ್ದ್ ಕಡಮೆ ಕರ್ಚಿಡ್ ಆಪುಂಡು. ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಐರನ್, ಫ್ಲಾಟ್ ಐರನ್ ಅತ್ತಂಡ ಸರ್ತೊ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಚಣಿಗೆದಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಚ್ಚೊದ ಸಾದನೊಲೆನ್ಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಎಚ್ಚದ ಕ್ರಮೊಡು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ತರೆಕಜೊದ ಮಿತ್ತ್ ಗಳಸ್‌ಯರ ಆಪುಜಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. bout Hair definitely making it a "staple in the beauty and glamour" industry|http://www.livestrong.com/article/31175-hair-weaves%7Caccessdate=29[dead link] March 2012}}
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಉದುರಿ&oldid=143095"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು