ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಉಪಗ್ರಹ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಸ್ರೊ

ಉಪಗ್ರಹ ವಾಹಕ ಪಂಡ ರಾಕೆಟ್/ ಉಡ್ಡಯಣ ವಾಹಕ ಪಂದ್ ಅರ್ಥೊ. ಪ್ರಪಂಚೊಡು ಅಮೇರಿಕ, ರಷ್ಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್,ಚೀನಾ,ಜಪಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತ ದೇಶೊಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡ್ಡಯಣ ವಾಹಕೊಲು ಉಪ್ಪುನೆ. ನಮೊನ ಕರ್ನಾಟಕೊಡು ಇಸ್ರೊ (ISRO) ಉಪಗ್ರಹ ತಯಾರಿದ ಮಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರೊ. ಉಂದೆನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚ್-ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಂಡ ಕೊನಯರಾಪುನ ಉಪಗ್ರಹದ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಕಕ್ಷೆ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರೊದ ಮಿತ್ತ್ ಉಡ್ಡಯಣ ವಾಹಕೊಲೆನ್ ವಿಂಗಡಿಸವೊಲಿ.

ಎ.ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ.
ಪಿ.ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ.

ಭಾರತೊದ ಉಡ್ಡಯಣ ವಾಹಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  • ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ.(SLV-Satellite Lauch Vehicle)
  • ಎ.ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ.(ASLV-Augmented Satellite Launch Vehicle)
  • ಪಿ.ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ.(PSLV-Polar Satellite Launch Vehicle)
  • ಜಿ.ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ.(GSLV-Geosynchronous Satellite Launch Vehicle)
  • ಜಿ.ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ ಮಾರ್ಕ್-೩ (GSLV-Mark-3)

ಇತ್ತೆ ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ., ಬೊಕ್ಕ ಎ.ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ., ಉಡ್ಡಯಣ ವಾಹಕೊಲು ಚಾಲ್ತಿಡ್ ಇಜ್ಜ. ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ.- ಮಾರ್ಕ್-೩ ಉಡ್ಡಯಣ ವಾಹಕೊನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮನ್ತೊಂದುಂಡು. ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮನ್ಪುನ ಉಡ್ಡಯಣ ವಾಹಕೊಲೆಡ್ ಘನ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರವ ಇಂಧನಲೆನ್ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನೊಲುಂಡು. ತಾನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮನ್ತ್‌ನ ದ್ರವ ಇಂಧನ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುನ ಇಂಜಿನ್ಗೆ (ಯಂತ್ರೊಗು) ವಿಕಾಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಪಂದ್ ಪುದರುಂಡು.

ಉಪಗ್ರಹೊದ ವಿದೊಕುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಲು ನನೊಂಜಿ ಕಾಯದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಶಕ್ತಿರ್ದಾತ್ರ ಅಯಿನ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ಪುಂಡೊ ಆ ಕಾಯೊಗ್ ಉಪಗ್ರಹ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್ ಉಪಗ್ರಹೊಕುಲು ಮುಖ್ಯವಾದ್ ೨ ರೀತಿದವು[೧]:

ಇಡೀ ಸೌರಮಂಡಲ ಆಕಾಶಗಂಗೆದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುನೆರ್ದಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಹಕುಲು ಸೂರ್ಯಗ್ ಸುತ್ತುನೆರ್ದಾತ್ರ ಈ ನಿರೂಪಣೆದ ಪ್ರಕಾರ ಸೌರಮಂಡಲದ ಮಾತ ಕಾಯೊಲು ಉಪಗ್ರಹೊಕುಲೆ[೨].

ಪೊಸ ಉಪಗ್ರಹೊಕುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸ್ವದೇಸೊಡು ತಯಾರಾಯಿನ ಇನ್ಸಾಟ್ 3 ಡಿ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ ಸ್ಯಾಟ್ 1 ಪನ್ಪಿ ಉಪಗ್ರಹೊಕುಲು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿ ಕೋಟಾಡುಪ್ಪುನ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಪನ್ಪಿನ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರೊರ್ದ್ ಇಂಚಿಪೊಗು ಉಡಾವಣೆ ಆಂಡ್. ಕರಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೮ ನಾನಿ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಉಡ್ಡಯಣ ವಾಹಕದ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಸಾಟ್ 3 ಡಿ ಆರ್ ಉಪಗ್ರಹೊನ್ ಉಡ್ಡಯಣ ಮಲ್ತೆರ್.ಅಂಚನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೬ಕ್ಕ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ. ಉಡ್ಡಯಣ ವಾಹಕದ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ ಸ್ಯಾಟ್ 1 ಪನ್ಪಿ ಉಪಗ್ರಹೊನ್ ಉಡ್ಡಯಣ ಮಲ್ತೆರ್.

ಹವಾಮಾನೊಗು ಸಂಬಂಧಿಸಯಿನ ಉಪಗ್ರಹೊಕುಲು ಚಂಡಮಾರುತ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸದಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಲೆನ ಮಾಹಿತಿನ್ ಫೋಟೊಕುಲೆನ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪಾವುಂಡು.ಗಾಳಿದ ವೇಗ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆರ್ದ್ ಅಪುನ ಅಪಾಯ, ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ವರ್ಧಾ ಚಂಡಮಾರುತ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇನ್ಸಾಟ್ 3 ಡಿ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಉಂದು ರಡ್ಡ್‌ಲ ಹವಾಮಾನೊಗು ಸಂಬಂಧಿಸಯಿನ ಉಪಗ್ರಹೊಕುಲಾದಿತ್ತಿನೆರ್ದಾತ್ರ ವರ್ಧಾಚಂಡಮಾರುತೊಡೂ ಆಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಅಪಾಯೊಲು ತತ್ತ್ಂಡ್. ವರ್ಧಾಚಂಡಮಾರುತೊದ ಚಲನೆನ್ ದುಂಬೆ ತೆರಿದ್ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟಿನ ಅಧಿಕಾರಿಲೆಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತ್ಂಡ್.ಮಸ್ತ್ ಜನೊಕುಲೆನ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗೆಗ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮನ್ತ್‌ದ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೆರ್.ಆಪಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದುರಂತೊನು ತಪ್ಪಯೆರೆ ಉಪಗ್ರಹೊ ಸಹಕಾರಿಯಾಂಡ್[೩]

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. https://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/nasa-knows/what-is-a-satellite-58.html
  2. http://satellites.spacesim.org/english/engineer/copy/
  3. http://timesofindia.indiatimes.com/india/cyclone-vardah-isro-satellites-saved-10000-lives-in-tamil-nadu/articleshow/55992320.cms
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಉಪಗ್ರಹ&oldid=73430"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು