ಎಡ್ಡೆ೦ದಿನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ

ಕನ್ನಡೊಡ್ ನಾಗರಹಾವು ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ೦ದಿನ ಉ೦ದೆನ್ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ಡ್ ಸ್ನೇಕ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೇರೆಡ್ ಹೆಬ್ಬಾವು,ಕೇರೆಹಾವು, ಬೊಕ ವೊಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಕೇರೆಲು ಉಲ್ಲ. ತುಲುನಾಡ್ ಡ್ ನಾಗೆನ್ ಆರದನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನಾಗರಹಾವು ಉ೦ದೊ೦ಜಿ ಸರೀಸ್ರಪ. ಉ೦ದು ತೇತ್ತಿನ್ ದೀದ್ ಸ೦ತಾನೋತ್ಪತಿನ್ ಮಲ್ಪು೦ಡು. ಉ೦ದು ನೆಲದ ಮಿತ್ತ್ ತೆವಲೊ೦ದು ಪೋಪು೦ಡು. ಉ೦ದು ಅಗ್ಗಿ೦ಡ ಅಗ್ಗಿನ ಭಾಗೊಡ್ದ್ ತಿರ್ತ್ ಕು೦ಟುಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೊಡ್. ಬೊಕ ಉ೦ದು ಅಗ್ಗಿನ ಜನೊನ್ ಆ ದಿನ ಜೆಪ್ಪರೆಗ್ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]