ಕಂದೊಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಕಂದೊಡಿ

ಕಂದೊಡಿ ಉಂದೊಂಜಿ ಜಾತಿದ ಕೇರೆ. ಉಂದೆನ್ ಇಸೊದ ಉಚ್ಚುಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆನ್ ತುಳುಟ್ ಕಂದೊಡಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನೆಕ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಕನ್ನಡಿಹಾವು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನೆಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡ್ russell viper ಪನ್ಪೆರ್.[೧] ನೆತ್ತ ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಪುದರ್ DABOIA ಪಂದ್.[೨] ಉಂದು ಹೆಚ್ಚ ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಅಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ ಮಸ್ಕ್ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಯ್ಟ್ ಗೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ನಾಲ್ ಬಗೆ ಉಂಡು ಕಂದೊಡಿ,ಪಿಲಿ ಕಂದೊಡಿ, ತೌಡ್ ಕಂದೊಡಿ, ಬೊಲ್ ಕಂದೊಡಿ[೩]

ಕಂದೊಡಿದ ಇದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಂದೊಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆಕ್ ಕಪ್ಪು ಗೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೌಡ್ ಬಣ್ಣ ಬಂಜಿದಡಿ ಬೊಲ್ದು ಹೆಚ್ಚಾದ್ ತೋರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಹದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪಗೆಲ್ಗ್ ಕಣ್ಣ್ ತೋಜುಜಿ ರಾತ್ರೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣ್ ತೋಜುಂಡು

ಚಟ್ಟೆ ಕಂದೊಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದೆತ ಮಂಡೆ ಚಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಉಂದೆನ್ ಚಟ್ಟೆ ಕಂದೊಡಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ತೌಡ್ ಕಂದೊಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದ್ ಒಂತೆ ವಲ್ಲೆದಲಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಣ್ಣ ತೌಡ್ ಉಂದ್ ಹೆಚ್ಚ ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಫೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು

ಪಿಲಿ ಕಂದೊಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದ್ ತೂವರೆ ಬೊಲ್ದು ಕಪ್ಪು ಬೊಟ್ಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಂದ್ ಕುರಿ ಪೋತಿನ ಬಿಜಿಕ್ರೆದಲ್ಪ ಕಜವ್ದಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕಜವ್ದಲ್ಪ ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಂದ್ ಅಗ್ಗಿಂಡ ಕೆಲವೆರ್ ಸೈಪೆರ್ ನೆಕ್ ಮರ್ದ್ ಮಂತ್ಂಡಲ ಕಂದೊಡಿದ ನಂಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಂದೊಡಿ ತುಚ್ಚುದು ಬದುಕುನೈರ್ದ್ ಸೈಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದ್ ಹಿರಿಯೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್

ಬೊಲ್ ಕಂದೊಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆಕ್ ಕೆಕ್ಕಿದಲ್ಪ ಕಪ್ಪುಗೀಟ್ದಲಕ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಮೈತ ಬಣ್ಣ ಬೊಲ್ದು ಉಂದ್ಲ ಕಜವ್ ರಾಶಿ ದೂಳ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.venomoussnakes.net/russels-viper.htm
  2. http://www.sjonhauser.nl/daboia-russelii.html
  3. http://indiansnakes.org/content/russells-viper
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಂದೊಡಿ&oldid=72613"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು