ಕಜಂಬುದ ಮದಿಮೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಜೋಕುಲೆನ ಕುಜಲ್ನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯೋ ಪ್ರಕಾರವಾದ್ ಸುರುಟು ದೆಪ್ಪುನೆಕ್ ಕಜಂಬುಂದು ಮದಿಮ್ಮೆಂದ್ ಪುದರ್.

ಮೂ‍ರ್ತೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ಆಣ್ ಜೋಕುಲೆನ ಸುರುಟು ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪೊಡಾಂಡ ಅವೆಕ್ಕ್ ಕೆಲವು ವಿಧಿಕ್ಕುಲು ಉಂಡು. ಸುರುಟು ಜೋಕುಲೆನ ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪಿಯೆರೆಗಾದ್ ಬಲ್ಯಾಯಡ ಮೂರ್ತ ಕೇನೊಡು. ಆಯೆ ಕೊರ್ದಿನೊ ಮೂರ್ತೊಗು ಸರಿಯಾದ್ ಕೆಲೆಸಿಗ್ ತೆರಿಪ್ಪಾವೊಡು. ಆ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ಊರುಗು ಹೇಲಿಕೆ ಕೊರೊಡು.

ಕ್ರಮೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸುರೂಟು ದೇವೆರೆಗ್ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾದ್, ಸುತ್ಯೆ ದೀದ್ ಪಣವುಲ್ಲ ಕಾನಿಗೆ ದೀವೊಡು. ಅವೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಜಾಲ್ಡ್ ಮಣೆ ದೀದ್ ಬಾಲೆನ್ ಕುಲ್ಲಾದ್ ಕೆಲೆಸಿ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಬುಕ ಊರುದಕ್ಲೆಡ ಬಾಲೆಗ್ ಕಜಂಬು ಮನ್ಪುವೆಂದ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕೇಣೊಂದು ಬಾಲ್ನ್ ಮುಟ್ಟಾವೆ. ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪುವೆ. ಅವೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಬಾಲೆನ್ ಮೀಪಾದ್ ಪೊಸ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದ್ ಜಾಲ್ಡ್ ಮಣೆಟ್ಟ್ ಕುಲ್ಲಾದ್ ಮಾತೆರ್ಲಾ ದೇಸೆ ಪಾಡ್ದ್ ದುಡ್ಡು ದೀಪೆರ್.ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಕೋರಿಮೀನ್ದ ಒನಸ್ ಉಂಡು. ಕೆಲೆಸಿಗ್ ಅರಿತಾರಾಯಿ ಒಂತೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೆರ್.ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟ್ ಆನಿಯೇ ಬಾಲೆದ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತುನ ಕೆಲಸೊಲಾ ಆಚಾರಿಡ್ದ್ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪುನ ಬುಕ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತುನ ರಡ್ಡೆನ್ ಒಟ್ಟಾದ್ ಕಜಂಬುದ ಮದಿಮೆಂದ್ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]