ಕರ್ಕುಂಬುಡ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕರ್ಕುಂಬುಡ

ಕರ್ಕುಂಬುಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಪು ಕಾಯಿ. ಉಂದು ಕುಕುರ್ಬೇಸೀ[೧] ಕುಟುಂಬೊಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಕಾಯಿ. ಬೂರುಡ್ ಬುಲೆಪುನ ಮಲ್ಲ ಕಾಯಿ. ಲತ್ತ್ ಕಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ನಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡ್. ಬುಲೆನಗ ಓಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡ್.ಇಂದೆತ ಚೋಲಿಡ್ ಬೊನ್ಯ ಕುಡ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಬೊಲ್ದು ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡ್. ಐಕಾದ್ ನೆಕ್ಕ್ ತುಳುಟ್ಟು ಬೊನ್ಯ ಕುಂಬುಡ ಪಂಡ್‌ದ್‌ಲಾ ಕನ್ನಡದಕ್ಲು ಇಂದೆನ್ 'ಬೂದು ಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ' ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಕನ್ನಡೊಡ್ 'ಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ' ಕಳ್ಳ ಎಂದರೆ ಹೆಗಲು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ' ಪನ್ಪಿನ ಗಾದೆ ಉಂಡ್. ಉಂದ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಸೊದ ಬುಲೆ.

ಲಕ್ಷಣೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕರ್ಕುಂಬುಡದ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೂರುಡ್ ರೋಮೊಲು ಉಂಡು. ಮಂಜೊಲು ಪೂ ಬುಡ್ಪುಂಡ್. ಐಟ್ ಉದ್ದ ತೊಟ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂನ್ ಆನ್ ಪೂ ಪನ್ಪೆರ್. ಐಟ್ ಕಾಯಿಆಪುಜಿ. ಕುದ್ಯ ತೊಟ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂನ್ ಪೊಣ್ಣು ಪೂ. ಪೂತ ಮುದೆಲ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮೂಡುಂಡ್. ಇಂದೆಟ್ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ.

ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್: ಬೆನಿಂಕಾಸ ಹಿಸ್ಪಿಡ
 2. ಇಂಗ್ಲಿಷ್: ಆಷ್ ಗಾರ್ಡ್, ವಿಂಟರ್ ಮೆನನ್
 3. ಸಂಸ್ಕ್ರತ: ಕೂಷ್ಮಾಂಡ
 4. ಹಿಂದಿ: ಪೇಠಾ
 5. ಕೊಂಕಣಿ: ಕುವಾಳೆ
 6. ಕನ್ನಡ: ಬೂದು ಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
 7. ತುಲು: ಕರ್ಕುಂಬುಡ

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಕರ್ಕುಂಬುಡನ್ ಕಾಯಿಕಜ್ಪು ಆದ್ ಗಲಸುವೆರ್.
 2. ಇಲ್ಲ್ , ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಣಲೆನ್ ಕಟ್ಟ್ನಗ ದ್ರುಷ್ಟಿಯಾವಂದಿಲೆಕ್ಕ ದೀಪೆರ್.
 3. ಮಾರಿಯಮ್ಮಗ್, ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗ್ ವಾಹನೊಲೆದ ಚಕ್ರೊಗ್ ಬಲಿ ಕೊರ್ಯೆರೆ ಗಲಸುವೆರ್.
 4. ಉಂದೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದ್ ದ ಸತ್ವೊಲು ಇತ್ತಿನೆಡಾತ್ರ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮರ್ದ್ ಲೆಗ್ ಗಲಸುವೆರ್. 'ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಲೇಹ' ಕರ್ಕುಂಬುಡರ್ದ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಹ.
 5. ಇಂದೆತ ಪೂನ್ ಕಡ್ಲೆಹಿಟ್ಟ್ ಡ್ ಮುರ್ಕಾದ್ಬೊ ಬಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
 6. ಕರ್ಕುಂಬುಡದ ಹಲ್ವ, ಅಡ್ಯೆ, ಸಕ್ಕರೆಪಾಕೊಡ್ ಮುರ್ಕಾದ್ ಪೇಠ ಪನ್ಪಿನ ತಿನೆರೆ, ಇಂಚ ತೆನಸ್ಲೆಗ್ ಗಲಸುವೆರ್.
 7. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿದ ವೃತ ಪತ್ತುನಕ್ಲು ಬೊಲೆಂತರಿತ ನುಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕುಂಬುಡದ ಕಜಿಪುಡ್ ಮದ್ಯಾನದ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು.
 8. ತುಲುನಾಡ್ಡ್ ಬೊಜ್ಜದಾನಿ ಕರ್ಕುಂಬುಡೊದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಮರ್ದ್ ದ ಗುಣೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

[೨] ಉಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಸತ್ವ ಇತ್ತಿನ ಕಜ್ಪುಕಾಯಿ ಆಂಡಲ ಇಂದೆಟ್ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ. ಅಂಚಾದ್ ಉಂದ್ ಸೀಪೆ ಪಡ್ಕೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದ್. ಇಂದೆತ ರಸೊನ್ ಬಜಿ ಬಂಜಿಗ್ ಪರ್ಂಡ ಬಂಜಿದ ಪುಡಿ (ಅಲ್ಸರ್) ಕಮ್ಮಿಯಾಪುಂಡ್. ಇಂದೆಟ್ ನೀರ್ ದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚ ಉಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ಉರಿ ಪಡ್ಕೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಡ್ ಕಲ್ಲ್ ಆಪಿನೆನ್ ತಡೆಪುಂಡ್. ನಾರ್ ದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಮಲಬದ್ಧತೆನ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಂಡ್. ರಸೊಕ್ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಸೆಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದ್ ಪರ್ಂಡ ಪಿತ್ತದೋಷ ಕಮ್ಮಿಯಾಪುಂಡ್. ತಾರಯಿದ ಪೇರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೆತೊಂಡ ಬಂಜಿದ ಪುರಿಕ್ಲೆನ್ ಪಿದಯಿ ಪಾಡುಂಡ್.

ನಂಬಿಕೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ಜನೊಕ್ಕುಲು ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಉಂದೆನ್ ಇಡಿಯಾದ್ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯಿ ಕನಪುಜೆರ್, ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ಕನಪೆರ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಉಂದು ಬೊಜ್ಜದಪಗ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪು ಪಂಡ್ದ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://www.gardeningknowhow.com/edible/vegetables/vgen/cucurbit-plant-information.htm
 2. "Archive copy". Archived from the original on 2016-12-15. Retrieved 2016-12-09.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)