ಕಲ್ಕುಡ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕಲ್ಕುಡೆ ತುಲುನಾಡ್‍ದ ಆನ್ ಬೂತೊ. ಅಣ್ಣೆ ಕಲ್ಕುಡೆ ತಂಗಡಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ. ಮೊಕುಲು ಇರ್ವೆರ್ ಜೋಡಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆವೊನುವೆರ್. ಕಲ್ಕುಡೆ ಭೂತೊಲೆಡ್ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿ ಭೂತೊ. ಪ್ರದಾನವಾದ್ ಕಲ್ಕುಡೆ ಒರಿ ಶಿಲ್ಪಿ. ಇಂಬ್ಯನ್ ಬೀರ ಕಲ್ಕುಡೇಂದ್ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂಬ್ಯನ ಅಮ್ಮೆ ಸಂಬು ಕಲ್ಕುಡೆ, ಮಲ್ಲ ಸಿಲ್ಪಿ. ಕಾರ್ಕಲದ ಬಯಿರರಸನ ಅರಮನೆಡ್ ಇಂಬ್ಯೆ ಮಲ್ಲ ಕೆತ್ತನೆದ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಆಂಡ ಈ ಕೆತ್ತನೆಡ್ ತನ್ನ ಮಗೆ ಆಯಿನ ಬೀರ ಕಲ್ಕುಡೆನೇ ದೊಸೊ ತೋಜಾಬೆ. ಇಂದೆಡ್ದಾದ್ ಅಮ್ಮೆ ಅವಮಾನೊಡು ಸಯಿಪೆ. ಬುಕೊ ಮಗೆನೇ ಅಮ್ಮನ ಕೆಲಸೊನು ಮುಂದುವರಿಸಾವೆ. ಬಸದಿದ ಕೆತ್ತನೆದ ಕೆಲಸೊಲು, ಗೊಮ್ಮಟನ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಮುಗಿಪುವೆ. ಇಂದೆನ್ ತೂದು ಕುಸಿ ಆಯಿನ ಬಯಿರರಸೆ ಎಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅರಮನೆಡ್ ನಿಕ್ಕ್ ಸೇಜಪಾಲ ಕೊರ್ಪೆಂದ್ ಲೆಪುಡಾಬೆ. ಅಲ್ಪ ನನ ದುಂಬುಗು ಬೇತೆ ಏರೆನಲ್ಪಲಾ ಈಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆತ್ತನೆದ ಕೆಲಸೊ ಮಲ್ಪಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಕಲ್ಕುಡನ ಒಂಜಿಕಯಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿಕಾರ್ ಕಡ್ಪುವೆ. ಇಂಚ ಸಯಿತ್ತ್ದ್ ಕಲ್ಕುಡೆ ಬೂತೊ ಆದ್ ಬಯಿರರಸಗ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪೆ.

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಕತೆನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ

ಕಲ್ಕುಡ ಪದೊ ಎಂಚ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ?[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಲ್ಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಈ ರಡ್ಡ್ ಪದೊಕುಲು ಒಟ್ಟಾದ್ ಕಲ್ಕುಡ ಆಂಡ್. ಕಲ್ಲ್ ಕುಟ್ಟುನ ಬೇಲೆದಕುಲಾಯಿನ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಜೋಡಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್

ಇತಿಹಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಲ್ಕುಡೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಭೂತೊಲೆಡ್ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿ ಭೂತೊ. ಪ್ರದಾನವಾದ್ ಕಲ್ಕುಡೆ ಒರಿ ಶಿಲ್ಪಿ. ಇಂಬ್ಯನ್ ಬೀರ ಕಲ್ಕುಡೇಂದ್ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂಬ್ಯನ ಅಮ್ಮೆ ಸಂಬು ಕಲ್ಕುಡೆ, ಮಲ್ಲ ಸಿಲ್ಪಿ. ಕಾರ್ಕಲದ ಬಯಿರರಸನ ಅರಮನೆಡ್ ಇಂಬ್ಯೆ ಮಲ್ಲ ಕೆತ್ತನೆದ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಆಂಡ ಈ ಕೆತ್ತನೆಡ್ ತನ್ನ ಮಗೆ ಆಯಿನ ಬೀರ ಕಲ್ಕುಡೆನೇ ದೊಸೊ ತೋಜಾಬೆ. ಇಂದೆಡ್ದಾದ್ ಅಮ್ಮೆ ಅವಮಾನೊಡು ಸಯಿಪೆ. ಬುಕೊ ಮಗೆನೇ ಅಮ್ಮನ ಕೆಲಸೊನು ಮುಂದುವರಿಸಾಪೆ. ಬಸದಿದ ಕೆತ್ತನೆದ ಕೆಲಸೊಲು, ಗೊಮ್ಮಟನ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಮಂತ್ದ್ ಮುಗಿಪುವೆ.ಇಂದೆನ್ ತೂದು ಕುಸಿ ಆಯಿನ ಬಯಿರರಸೆ ಎಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅರಮನೆಡ್ ನಿಕ್ಕ್ ಸೇಜಪಾಲ ಕೊರ್ಪೆಂದ್ ಲೆಪುಡಾಬೆ. ಅಲ್ಪ ನನ ದುಂಬುಗು ಬೇತೆ ಏರೆನಲ್ಪಲಾ ಈಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆತ್ತನೆದ ಕೆಲಸೊ ಮಲ್ಪಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಕಲ್ಕುಡನ ಒಂಜಿಕಯಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿಕಾರ್ ಕಡ್ಪುವೆ. ಇಂಚ ಸಯಿತ್ತ್ದ್ ಕಲ್ಕುಡೆ ಬೂತೊ ಆದ್ ಬಯಿರರಸಗ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪೆ

ಕಲ್ಕುಡೆ ಬೂತೊದ ವಿದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಲ್ಕುಡೆ

  1. ಅನ್ನರ ಕಲ್ಕುಡೆ
  2. ಆದೂರು ಕಲ್ಕುಡೆ[೧]
  3. ಸುಳ್ಯತಾ ಕಲ್ಕುಡ.
  4. ಪುತ್ತೂರು ಕಲ್ಕುಡ.

ಪಿದಾಯಿ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://vijaykarnataka.indiatimes.com/articleshow/15464342.cms?prtpage=1
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಲ್ಕುಡ&oldid=130626"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು