ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ
ಬೇತೆ ಪುದರುಲುಸತ್ಯದೇವತೆ, ಪಾಷಾಣಮೂರ್ತಿ
ಪುಟ್ಟುಅವತಾರೊ
ಕೋಲ ಕಟ್ಟನಕುಲುನಲಿಕೆದಕುಲು
ಲಿಂಗಪೊಣ್ಣು ದೈವೊ


ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ತುಲುನಾಡ್‍ದ ಪೊಣ್ಣು ಬೂತೊ.ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳುಡು ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆವುನ ದೈವೊ.ಆಟಿಡ್ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಗ್ ಕೋಲ ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಡಪುಂಡು.ಪತ್ತವಾಜೆಡ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬೊ ಮುಟ್ಟು ಒವ್ವೆ ಕೋಲ ನೇಮ ಉಪ್ಪುಜಿ.ಆಂಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ ಕೋಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಣ್ಣೆ ಕಲ್ಕುಡೆ ತಂಗಡಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ. ಮೆಕ್ಲ್ ಇರ್ವೆರ್ ಜೋಡಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆವೊನುವೆರ್.

ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ನೇಮೊದ ಸಮಯೊ

ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಪದೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಲ್ಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಈ ರಡ್ಡ್ ಪದೊಕುಲು ಒಟ್ಟಾದ್ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಆಂಡ್. ಕಲ್ಲ್ ಕುಟ್ಟುನ ಬೇಲೆದಕುಲಾಯಿನ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ವಿದೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. ಉಬಾರ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ
 2. ಒರ್ತೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ
 3. ಪನೋಲಿಬೈಲ್ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ[೧]
 4. ಪಾಷಾಣಮೂರ್ತಿ
 5. ವರ್ತೆಕಲ್ಲುರ್ಟಿ
 6. ಸತ್ಯಜಾವತೆ
 7. ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ

ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ ಕತೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಲ್ಕುಡ-ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಪನ್ಪಿ ಅಣ್ಣ್ಣ ಮೆಗ್ದಿನಕುಲು ದುಂಬು ದೇವಲೋಕೊಡಿತ್ತಿನ ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯೆರ್.ದೇವಲೋಕೊಡು ನಡತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆಡ್ದಾತ್ರ ಅಕುಲು ಭೂಲೋಕೊಡು ನರಮಾನಿಯಾದ್ ಪುಟ್ಟುವೆರ್.ಒಂಜಿ ದಿನ ದೇವಲೋಕೊಡು ದೇವತೆಲೆನ ಸಭೆಕ್ ಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಕುಲೆಗ್ ದಾದನೊ ಕಾರಣೊಡ್ದಾತ್ರ ಸಭೆಟ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೆರೆ ಆಪುಜಿ.ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಅಣ್ಣೆ ತಂಗಿ ಗುರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆರೆನ್ ಲೆತ್ತ್‌ದ್ ಸಭೆ ನಡಪಾವೆರ್.ಉಂದೆನ್ ತೆರಿನ ಬೃಹಸ್ಪತಿಕುಲೆ ಅಗೌರವ ಅಫುಂಡು ಆರೆಗ್ ಕೋಫ ಬತ್ತ್‌ದ್ ದೇವಲೋಕೊಡಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಕುಡ-ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ ತರೆ ಕಡ್ತ್‌ದ್ ಭೂಮಿಗ್ ದಕ್ಕ್‌ದ್ ಭೂಲೋಕೊಡು ನರಮಾನಿಯಾದ್ ಪುಟ್ಟ್‌ದ್ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಲೆಂದ್ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೆರ್.ಅಂಚಾದ್ ಅಕುಲು ಭೂಮಿಡ್ ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡೆ ಅಂಚನೆ ಇರವದಿ ಪನ್ಪಿ ದಂಪತಿಲೆನ ೬-೭ ಜೋಕುಲಾದ್ ಪುಟ್ಟುವೆರ್ . ಈ ಜೋಕುಲೆನ್ ಇರವದಿ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆದಿಪ್ಪುನಗ ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡಗ್ ಬೇಲೂರುದ ಬೆಳಗೊಳಡ್ದ್ ಓಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡೆ ತನ್ನ ಉಳಿ ಸಾಮಾನ್ ಪತ್ತೋಂದು ಓಲೆ ಕಡಪುಡ್ನ ಅರಸುನಾಡೆ ಪೋಪೆ ಅರಸು ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಆಲಡೆ ಆವೊಡು ಗೊಮ್ಮಟನ್ ಕೆತ್ತೊಡುಂದು .ಮನದಾನಿ ದೇವೆರೆನ್ ನೆನೆತ್‌ದ್ ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೆತ್ತನೆದ ಗೊಮ್ಮಟೆ ತಯಾರಾಂಡ್.ಇಂಚಿ ಇರವದಿ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲೆನ್ ಪೆದ್ದುವಲ್ ಬೀರ ಕಲ್ಕುಡೆಂದ್‌ಲ ಕಾಳಮ್ಮಂದ್‌ಲ ಪುದರ್ ದೀದ್ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೊಡೆ ಮಲ್ಲ ಬಳಕೆಡ್ ಬಳಪುವೆರ್[೨].ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬೀರುಗು ದೋಸ್ತಿಲು ಅಮ್ಮೆಜ್ಜಂದಿನಾಯೆಂದ್ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ .ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನ ಬೀರು ಅಪ್ಪೆಡೆ ವಿಷಯ ಪೂರಾ ಪಿಂದ್‌ದ್ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಅಮ್ಮೆರೆನ್ ನಾಡಿಯೆರೆ ಪಿದಡುವೆ ಇರವದಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪೋವೊಡು ಅಮ್ಮೆರೆನ್ ನಾಡ್ದ್ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಬೇಲೆ ತೂವೊಡುಂದು ಪಿದಾಡ್ದ್ ಪೋಪೆ. ಮುಲ್ಪ ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡೆ ತನ್ನ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತ್‌ದ್ ಊರುಗು ಪೋಯೆರೆ ಪಿದಾಡುವೆ ಅರಸುಲು ಪುಗರ್ದ್ ಕೈ ನಿಲಿಕೆ ಸೇಜ ಕೊರ್ದು ಉಂಬೊಲಿ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಡಿಯೆರ್. ಸೇಜ ಪತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡೆ ಬಚ್ಚೆಲ್ ಅರಪೆರೆ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಕುಲ್ಲ್‌ದೆ ಅಡೆ ನಡತ್ ನದತ್ ಬಚ್ಚಿನ ಬೀರು ಕಲ್ಕುಡೆಲ ಬರ್ಪೆ .ಏರಪ್ಪಾ ಈ ಒಲ್ಪಡ್ದ್ ಬತ್ತಂದ್ ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡೆ ಕೇನುವೆ,ಯಾನ್ ಬೀರುಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆನ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪುನಾಯೆಂದ್ ಪನ್ಪೆ ,ನಿನ್ನ ಊರು ಒವ್ವು ಕೇನ್‌ನಗ ಕೆಲ್ಲತ್ತ್ ಮಾರ್ನಾಡು ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡೆ ಅಮ್ಮೆಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಉಂದೆನ್ ಕೇಂದ್ ಈ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಯಾನೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಂದ್ ಪನ್ಪೆ. ಉಂದೆನ್ ಕೇಂದ್ ಖುಷಿಟ್ ಇರೆನ ಬೇಲೆನ್ ಯಾನ್ ತೂವೊಡು ಹಠ ಪತ್ತುವೆ .ಅಂಚಾದ್ ಅಲ್ತ್ ಪಿಜಿರ್ದ್ ಪಿರ ಪೋದು ಅಮ್ಮೆರೆನ ಬೇಲೆನ್ ತೂಯೆ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ಬೇಲೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಂದು ಕೊರತೆನ್ ನಾಡ್ದ್ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಪನ್ಪೆ ಉಂದೆನ್ ಕೇಂಡಿನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಎನನ್ ಅರಸುಲು ದೀವಯೆರೆ ತರೆ ಕಡ್ಪೆರ್ಂದ್ ಮಟ್ಟೆಡಿತ್ತಿನ ಬೊಳ್ಳಿಕಟ್ಟಿನ ಬೀಸತ್ತಿ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಸರೀರೊಗು ಪಾಡೊಂದು ಸಯಿಪೆ.ಊರು ಮಾತ ಸುದ್ದಿಯಾಂಡ್ ಬೇಲೆಡ್ ಅಮ್ಮೆರೆಡ್ದ್‌ಲ ಬಿರ್ಸೆಂದ್ ತೆರಿದ್ ಕಾರ್ಕಳದ ಬೈರಸೂಡನ ಅರಸು ಬೀರು ಕಲ್ಕುಡಗ್ ಓಲೆ, ಮಾಣಿ ಕಡಪುಡುವೆ .ಬೀರು ಕಾರ್ಕಳಗ್ ಪೋಪೆ ರಾಜನ್ ತೂದು ಪುಡ್ಯೊನುವೆ ಲೆತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ. ಅರಸು ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಆಲಡೆ,ಬಸದಿ ಆವೊಡು, ಗೊಮ್ಮಟನ್ ಕೆತ್ತೊಡುಂದು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೇ ದೇವೆರೆನ್ ನೆನೆತ್‌ದ್ ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೆತ್ತನೆದ ಗೊಮ್ಮಟೆ ತಯಾರಾಂಡ್. ಕಾರ್ಕಳದ ಗೊಮ್ಮಟೆ ಭಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಂಡ್ ಬೀರು ಕಲ್ಕುಡೆ ತನ್ನ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತ್‌ದ್ ಊರುಗು ಪೋಯೆರೆ ಪಿದಾಡುವೆ ಅರಸುಲೆಡ ಪನ್ಪೆ ಈರೆಗಾಪಿ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಸೇಜ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆಂದ್ ಅಯಿಕ್ ಅರಸು ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬಲ ಪನ್ಪೆ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋಯೆ ಕಲ್ಕುಡನ ಬೇಲೆನ್ ಪುಗರುವೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆ ನನ ಒಲ್ಪಲ ಆಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಬೀರುನ ಬಲತ್ತ್ ಕೈಕ್ ಬಂಗಾರ್ದ ಬಳೆ ಪಾಡ್ದ್ ಎಡತ ಕೈನ್ ಕಡ್ಪಾವೆ,ಎಡತ ಕಾರ್‌ಗ್ ಕಡಗ ಪಾಡ್ದ್ ಬಲತ ಕಾರ್ ಕಡ್ಪಾವೆರ್ ಕಡ್ತಿ ಕೈಕ್ ಅಂಡೆ ಪಾಡವೆರ್ ಕಾರ್‌ಗ್ ಕುತ್ತಿ ಪಾಡಾವೆರ್.ಇಂಚಿತ್ತಿ ಊರುಡು ನೀರ್ ಮುಟ್ಟುಜಿ, ಉಂತುಜಿ ಪಂದ್ ಅಲ್ಪಡ್ದ್ ಏಣೂರುಗು ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಾಜಿಲೆರ್ ಚಾವಡಿಗ್ ಲೆಪ್ಪುಡಾಯೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಗೊಮ್ಮಟನ ಬೇಲೆ ಆವೊಡು ಪನ್ಪೆರ್ . ಒಂಜಿ ಕೈಕಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬೆನೊಡು ಪನ್ಪೆ .ಅಪಗ ಅರಸುಲು ನಿಕ್ಕ್ ಗುರ್ತದಕುಲು ಏರಾಂಡಲ ಇತ್ತ್ಂಡ ಪನ್ ಪನ್ಪೆರ್.ಅಂಚ ಅಕುಲೆಡ ಮಾತ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂದ್ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೇ ದೇವೆರೆನ್ ನೆನೆತ್‌ದ್ ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆ ಮುಪ್ಪ ದಿನೊಟು ಆಪಿನ ಬೇಲೆನ್ ಮೂಜೆ ದಿನೊಟು ಮಲ್ತ್ ಮುಗಿಪುವೆ ಇಂಚಿ ತಂಗಡಿ ಕಾಳಮ್ಮಗ್ ಅಣ್ಣನ ಕನಟ್ ನೆಂಪಾ ನಾಡಿಯೆರೆ ಪಿದಾಡುವಳ್ ಬೇಳೂರು ಬತ್ತ್ ಕೇನುವಳ್ ಬೆಳಗೊಳ ಪೋತೆ ಪನ್ಪೆರ್.ಬೆಳಗೊಳ ಬತ್ತ್ ಕೇಂಡ್ಂಡ ಕೊಲ್ಲೂರು ಪೋತೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಆಡೆ ಬತ್ತ್ ಕೇನ್‌ನಗ ಕಾರ್ಲಗ್ ಪೋಯೆ ಪನ್ಪೆರ್.ಕಾರ್ಲ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಕೇನ್‌ನಗ ಕಾರ್ಕಳದ ಬೈರಸೂಡನ ಅರಸು ಒಂಜಿ ಕೈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಕಡ್ಪಾಯೆರ್ಂದ್ ಸುದ್ದಿ ಕೇಂದ್ ಅರಿಯೊ ಮುರಿಯೊ ಬುಳಿತೊಂದು ಅಣ್ಣೆ ಏಣೂರುಡು ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಂದ್ ಏಣೂರುಗು ಬರ್ಪಲ್ ಅಣ್ಣಡ ನಡತಿನ ವಿಷಯ ಮಾತ ಪಿಂದೊದು ಅಣ್ಣನ ಜಕ್ಕೆಲ್ ಬೂರ್ದು ಬುಳಿಪುನಲ್ತ್ ಕುಡ್ತ್‌ದ್ ಲಕ್ಕುವಳ್ ಜೋಗೊಡು ಪೊಣೆಯಿನಾಯಡ ಮಾಯೊಡು ಪೊಣೆದ್ ತೂವೊಡು ಜೋಗೊ ಬುಡ್ದು ಮಾಯೊ ಸೇರ್‌ಗ ಪನ್ಪಲ್ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತೆರ್ ಮೂಜಿ ಕಲ್ಕೆಲ್ ಕಲ್ಕೆಯೆರ್ ಮಾಯಗಾಪೆರ್ ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಕಾವೇರಿ ತೀರ್ಥ ಮೀದ್ ತಿರುಪತಿ ಪೋದು ವರ ನಟ್ಟೊಂದು ತಗೆತಂಗಡಿ ಕಾರ್ಲಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಬೀರು ಕಲ್ಕುಡಗ್ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಕಳದ ಬೈರಸೂಡನ ಅರಸುನ ಅರಮನೆನ್ ಸುಡುಸೂಕರ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಅವೆಡ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆಲ ತಗೆತಂಗಡಿ ದೈವೊಲಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೆರ್[೩].

ಪಣೋಲಿಬೈಲಿದ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಕೋಲ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ದೈವ ಸಜೀಪ ನಡುಟ್ಟ್, ಕುಂಞತ್ ಬೈಲು, ಸಜೀಪ ಪಡುಟ್ಟ್, ಇಡಿಪಡ್ಪುಡು, ಕುಂಞತ್ ಬೈಲ್‌ಡ್ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕೋಲ[೪] ನಡಪೆರೆ ಪಣೋಲಿಬೈಲಿರ್ದ್ ದೈವದ ಪದೇಯಿ ಬಂಗಾರ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಅವ್ವೇ ಅಭರಣದ ಮೂಲಕ ಕೋಲ ನಡಪುಂಡು. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ,

 • ಸಜೀಪ ಮಾಗಣೆದ ದೈವೊಲಾಯಿನ ನಾಲ್ಕೈತ್ತಾಯ,
 • ನಡಿಯೇಳ್ ದೈಯಂಗುಲ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗ್ ನೇಮ ನಡಪುನಗ
 • ನಂದಾವರ ವಿನಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುನಗ ಪಣೋಲಿಬೈಲ್‍ಡ್ ಅಗೆಲ್, ಕೋಲ ನಡಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಪ್ಪುಜಿ.
 • ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುಡು ಕೋಲ ನಡಪುಜಿ. ವಾರ್ಷಿಕ ಷಷ್ಠಿದಾನಿ ಕೋಲ ನಡಪುಜಿ. ಅಗೆಲ್ ಪರಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.
 • ವಾರೊಡು ಅಗೆಲ್ ನಡಪುನ ದಿನೊಕುಲು - ಮಂಗಳವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಆದಿತ್ಯವಾರ
 • ವಾರೊಡು 5 ದಿಸ (ಶನಿವಾರ, ಸೋಮವಾರ ಬುಡ್‍ದ್) ಕೋಲ ನಡಪುಂಡು.

ಬೊಲ್ಪುಗು 10.30ತ ಉಲಯಿ ಅಗೆಲ್ ಪರಕೆಗ್ ಬೋಡಾಪುನ ಕೋರಿ, ಸೇರ್ ಅರಿ,, ೩ತುಂಡು ಬಾರೆದ ಇರೆ, 1 ತಾರಾಯಿ, ಅಗೆಲ್‍ದ ಸಾಮಾನ್‍ದ ಬಾಬ್ತು ಒಂಜೆತ ರೂ.15, ಜೋಡಿ ಅಗೆಲ್‍ಗ್ 2 ಕೋರಿ, 2 ಸೇರು ಅರಿ, 2 ತಾರಾಯಿ, ೫ ತುಂಡು ಬಾರೆದ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್‍ಗ್ ರೂ.30/- ಕೊರೊಡು.

ಪಣೋಲಿಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರೊದ ವತಿರ್ದ್ ಇಡೀ ಮಾಗಣೆಗ್ ಒಳಪಡ್‍ನ ಸಜೀಪ ಮುನ್ನೂರು, ಸಜೀಪ ಮೂಡ, ಸಜೀಪ ನಡುಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸೊಲು ಆತ್ಂಡ್. ಪಣೋಲಿಬೈಲ್‍ದ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನೊದ ವತಿರ್ದ್ ನಂದಾವರ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಕ್ಷೇತ್ರೊದ ಜೀರ್ಣೊದ್ಧೋರ ಸಂದರ್ಭೊಡು ಧನ ಸಹಾಯೊ ಅತ್ತಂದೆ ನಂದಾವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ನಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತ್ಂಡ್. ಸಜೀಪಡ್ ಉಪ್ಪುನ ನಾಲ್ಕೈತ್ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ನವೀಕರಣದ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ನಿರ್ಮಾಣೊಗು ಧನ ವಿನಿಯೋಗಿಸದ್ಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತಮಜಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರೊದ ನಡಿಯೇಳ್ ದೈಯಂಗುಲ ದೈವದ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ನವೀಕರಣೊಗು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕೇಶೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದೈವಸ್ಥಾನೊಗು ಪಣೋಲಿಬೈಲ್‍ದ ಕ್ಷೇತ್ರೊದ ವತಿರ್ದ್ ದುಡ್ಡು ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತ್ಂಡ್ಂಡ್. ಉಂದು ಪೂರ ನಡಿಯೇಳ್ ದೈಯಂಗುಲ ದೈವದ ನೇಮ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ಕೈತ್ತಾಯ ದೈವದ ಮಾಣಿಯೆಚ್ಚಿ ಸಂದರ್ಭೊಡು ಪಣೋಲಿಬೈಲ್‍ದ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ದೈವದೊಟ್ಟುಗು ಸುಮಾರ್ 400 ವರ್ಸೊರ್ದುಲಾ ದುಂಬು ಆಯಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಟಲೆದ ಪ್ರಕಾರ ಉಂದು ಪೂರಾ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. "Shree Kallurti Daivasthana, Panolibail - ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ದೈವಸ್ಥಾನ, ಪನೋಲಿಬೈಲು". shreekshethrapanolibail.com. Retrieved 7 October 2023.
 2. ttps://kannada.news18.com/news/mangaluru/tulu-nadu-kalkuda-kallurti-daiva-amazing-history-of-daivaradhane-lw18-939052.html
 3. https://namma-naadu.blogspot.com/2011/08/sri-karanikada-kulkuda-kallurti.html
 4. "ಪಣೋಲಿಬೈಲು: 4,238 ಅಗೇಲು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಭಕ್ತರು!". Vijay Karnataka (in ಕನ್ನಡ). Retrieved 7 October 2023.