ಕಷಾಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕಷಾಯಂದ್ ಪಂಡ ಕೈಪೆದ ಮರ್ದ್. ತಪ್ಪುನ್ ಗುದ್ದ್‌ದ್ ಬೇರ್‌ನ್ ತರೆತ್‌ದ್ ಬೆಯಿಪಾದ್ ಕಷಾಯನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪವೆರ್.[೧]

ಹಳ್ಳಿಮರ್ದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಕಷಾಯನ್ ಮೆಚ್ಚುನಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ. ತುಲುನಾಡ್ದ್ ಮಾತಾ ಸೀಕ್‌ಗ್ಲಾ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಷಾಯಂದ್ ಉಂಡ್.
  2. ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈತ ಇರೆ, ಬೇರ್,ದಂಟ್,ಪೂ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲದುಲೆಯಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್‌ರ್ದ್‌ ಮಾತ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪವೆರ್. ಈ ಕಷಾಯರ್ದ್ ಒವ್ ಬೇನೆ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ರಪ್ಪ ಗುನ ಆಪುಂಡ್.ಕಷಾಯಲೆಡ್ ಪಾಕ ಬಗೆ ಉಂಡ್

ತುಲಸಿದ ಕಷಾಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಲಸಿ

ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಲಸಿದ ಇರೆನ್ ಗುದ್ದ್‌‌ದ್ ಐತ ರಸ ಟ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮರ್ದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಶೀತ,ತೆಮ್ಮ,ಕಫ ಕ್ ಮಾತ ಉಂದ್ ರಾಮಬಾಣ. ಅಂಚೆನೆ ತುಲಸಿದ ರಸಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಾದ್ ಪರ್ಂಡ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಮಾತ ರಪ್ಪ ಗುನ ಆಪುಂಡ್

ಎಡ್ಡೆಮುಂಚಿದ ಕಷಾಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Black Pepper IMG 4866

ಎಡ್ಡೆಮುಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ,ಉಂದೆನ್ ಗುದ್ದ್‌ದ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ನೀರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಪಾದ್ ಪರ್ಂಡ ಶೀತ,ತೆಮ್ಮ,ಕಫ ಮಾತ ಗುನ ಆಪುಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ್ ಗುದ್ದ್ ದ್ ಸಿಕೆತ್ನೈದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾದ್ ಪರ್ಂಡಲಾ ತೆಮ್ಮಗ್ ಎಡ್ಡೆ

ಅಮೃತಬಳ್ಳಿದ ಕಷಾಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಮೃತ ಪಂಡ ಸಾವು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಂಚಾದ್ ಈ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಮಾತಾ ಸೀಕ್‌ಗ್ಲಾ ಆಪುಂಡು, ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ಇರೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಅರ್ದ ಗೇನ್ ಬಳ್ಳಿನ್ ತರೆತ್‌ದ್ ಜೀರಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗ್ ಬೆಯಿಪಾದ್ ದಿನೋಲ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಪರೊಡು ನೇರ್ದ್ ಜ್ವರತಂಚಿನ ಸೀಕ್ ಮಾತಾ ಪಕ್ಕ ಗುನ ಆಪುಂಡ್

ಜೀರಿಗೆದ ಕಷಾಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Jeera Seeds Closeup

ಜೀರಿಗೆದ ಕಷಾಯ ಬಂಜಿ ಬೇನೆಗ್ ಮಾತಾ ಪಂತಿನ ಮರ್ದ್,ಜೀರಿಗೆನ್ ನೀರ್‌ಡ್ ಬೆಯಿಪಾದ್ ಪರ್ಪುನೆರ್ದ್ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಮಾತಾ ರಪ್ಪ ಸುಮಾರಾಪುಂಡ್,ಅತ್ತಂದೆ ಉಂದ್ ಜೀವಗ್ ಮಸ್ತ್ ತಂಪು ಆಯಿನೆರ್ದಾವರ ಉರಿ ಪಡಿಕೆಗ್ಲಾ ಉಂದ್ ರಾಮಬಾಣ

ಮೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆದಕ್ಲೆಗ್ ಮೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪ್‌ವೆರ್. ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರ್‍ಗ್ ಅರ್ದ ಚಮಚ ಮೆತ್ತೆ ಪಾರ್ದ್ ಬೆಯಿಪಾದ್ ಪರೊಡು

ಚಾ ಸೊಪ್ಪುದ ಕಷಾಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚಾ ಸೊಪ್ಪು, ಎಡ್ಡೆಮುಂಚಿ, ಕಪ್ಪಲ್‍ ಶುಂಠಿ, ಬೆಲ್ಲ ಉಂದೆನ್‍ ನೀರ್‍ಡ್‍ ಕೊದ್ಯಾದ್‍ ಪೇರ್‍ ಪಾಡ್ದ್‍ ಕಷಾಯ ತಯಾರ್‍ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍. ಉಂಡು. ಸೀತ, ತೆಮ್ಮೊಗು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು.

ಕಿನ್ಯಂಬೂರುದ ಕಷಾಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಿನ್ಯಂಬೂರು ದೈತ ಬೇರ್‍, ಜೀರ್ದರಿ, ತಾತಾಯಿ, ಬೆಲ್ಲ, ನೀರ್‍ದೊಟ್ಟುಗು ಕೊದ್ಯಾದ್‍ ಪೇರ್‍ ಪಾಡ್ದ್‍ ಮಲ್ತಿನ ಕಷಾಯ ಬೆರಿ ಬೇನೆ, ಕೊಲ್ಪುಗು, ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ.

ಸುಕ ಜಿಲಾಬು ಸೊಪ್ಪುದ ಕ‍‌ಶಾಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಿರಿಯಾತ್ ಕಡ್ಡಿ(ಕಿರತ ಕಡ್ಡಿ) ಕಷಾಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಂಜಿಡ್ ಪುರಿತ್ತ ಉಪದ್ರ, ಸೀಪೆ ಪಡಿಕೆ ಸೀಕ್, ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಉಂದೆಕ್ ಈ ಕಷಾಯೊನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕಿರಿಯಾತ್ ಗಿಡೊನು ಇಡಿ ನೀರ್ ಡ್ ಕೊದ್ಯಾದ್ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕಿರಿಯಾತ್ ದ ದೈ ತಿಕ್ಕಂದಿನಕಲೆಗ್ ನುಂಗೆಲ್ ಕಿರಿಯಾತ್ ಕಡ್ಡಿ ಮರ್ದ ಅಂಗಡಿಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವೆನ್ ಕೊದ್ಯಾದ್ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಈ ಸೊಪ್ಪುಗು ಕನ್ನಡೊಡು ಸೋನಾಮಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ಮರ್ದ್ ದ್ ಅಂಗಡಿಡ್ ನುಂಗಾದ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ದಿನ ಪೀ ಮಲ್ತ್ ಜೆರ್ಡ ಈ ಸೊಪ್ಪುನು ನೀರ್ ಡ್ ಸರಿ ಕೊದ್ಯಾದ್ ಚಪ್ಪೆ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಪಾವೊಡು. ಬೇಗ ವಾಸಿ ಅಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೆಖೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "Archive copy". Archived from the original on 2016-03-04. Retrieved 2014-11-28.CS1 maint: Archived copy as title (link)
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಷಾಯ&oldid=138112"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು