ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆವುನು ಭೂತೊಲೆಡ್ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿಲಾ ಒಂಜಿ. ಕೇ

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾಡಿದ ಘಟ್ಟ್ ಜತ್ತ್ದ್ ಬತ್ತ್ದ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಆರಾದನೆ ಪಡೆದ್ ಕಡೆಕ್ ಬತ್ತ್ದ್ ಕುಡಲದ ಪಣಂಬೂರುಡು ನೆಲೆವೂರಿನ ದಯಿವೊ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿಂದ್ ತೆರಿಯುಂಡು. ಈ ಭೂತೊಗು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗತ್ತಿಲಾ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ದುಗ್ಗಣಕೊಂಡೆ ಪನ್ಪಿ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಇತ್ತೆ. ಆಯನ್ ಸುಲಬೊಡು ಗೆಲ್ಪೆರೆ ಏಣೂರುದು ಅಜಿಲ ಅರಸೆರೆಗ್ ಆಯಿಜಿ. ಅಪಗ ಆರ್ ದೇವುಪೂಂಜೆ ಪನ್ಪಿ ಒಕ್ಕೆತ್ರಿ ವೊಂಸೊದ ಬಾರಿ ಪರಾಕ್ರಮಿಡ ಪನ್ಪೆರ್ . ದುಗ್ಗಣ ಕೊಂಡೆನ ತರೆಗಂಡಿಯಂಡ ನಿಕ್ಕ್ ಏಣೂರುದ ಎನ್ನ ಬೂಮಿಡ್ದ್ ಏಲದೆ ಭೂಮಿ ಬುಡು ಕೊರ್ಪೆಂದ್. ಅಂಚ ದೇವುಪೂಂಜೆ ಈ ಕೆಲಸೊಗು ತಯಾರಾಪೆ. ತಾನ್ ನಂಬುದಿನ ದಯಿವೊ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿಗ್ ಪರಕೆ ಪಂಡ್ದ್ ಪೋದು ದುಗ್ಗಣ ಕೊಂಡೆನ್ ಸೋಪಾಬೆ. ಆಯನ ತರೆಗಂಡಿದ್ ಕೊನಪೆ. ಆಂಡ ಪಂಡಿ ಪಾತೆರೊದಲೆಕೊ ಏಣೂರುದ ಅರಸೆರ್ ನಡತ್ತೊನುಜೆರ್. ಪಂಡಿಲೆಕೊ ಭೂಮಿ ಕೊರ್ಂಡ ಎನ್ನ ಭೂಮಿ ಒರಿಯಂದ್ ಪನ್ಪೆ. ಅಂಚ ಕೋಪಿತ್ತ್ದ್ ದೇವುಪೂಂಜೆ ಏನ್ ಮಾತ್ರೆ ಅತ್ತ್ ನನಡ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಈ ಏಣೂರುದ ಊರುಡು ಎನ್ನಂಚಿನ ಒಕ್ಕೆತ್ರಿ ವೊಂಸೊದಕ್ಲೇ ಉಂತಾಯೆರ್ಂದ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪಿದಾಡ್ದ್ ಬರ್ಪೆ. ಕಡೆಕ್ ಪೋದು ಸೂಳೆ ಸಿದ್ದುನ ಸಹವಾಸೊಡು ಬೂರ್ಬೆ, ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿನ ಪರಕೆನ್ ಮರಪ್ಪುಬೆ. ಭೂತೊದ ನೇಮೊಗು ಬರಂದೆ ಸೂಳೆ ಸಿದ್ದುನ ಸಂಗೊಡೇ ಇಪ್ಪುವೆ. ಇಂದೆನ್ ತೆರೆಯೊಂಡಿ ದಯಿವೊ ಆಯಗ್ ಮರಣೊದ ಬೂಳ್ಯೊ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಸಾಹಸಿ ದೇವು ಪೂಂಜನ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯೊ ಆಪುಂಡು. ಕಾಂತಣ ಅತಿಕಾರಿಯೇ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಆತ್ನೆ ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರೊ ಉಂಡು.

ತಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

1960 ನೇ ದಶಕೊಡು ಕುಡಲಗ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಬನ್ನಗ ಈ ದಯಿವೊದ ಸಾನೊನು ಬೇತೆ ಕಡೆಕ್ಕ್ ಸ್ಥಾನಾಂತರೊ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ್. ಆಂಡ ಭೂತೊದ ಕಾರಣಿಕೊಡು ಉಂದು ಸಾಧ್ಯಆತ್ಜಿ. ಅಪಗ ಸುರತ್ಕಲ್ಲ್ದ ಊರುಡು ಇತ್ತಿನ ಪೋಂಕ್ರು ಸೆಟ್ರ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರೆ ತನ್ನ ಬೋರಿ ಗಾಡಿಡ್ ಪೋದು ಈ ಭೂತೊದ ಭಂಡಾರೊಲೆನ್ ಕೊನತ್ತ್ದ್ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ಲ್ದ ಕಾವೇರೆ ಸಾನದಲ್ಪ ದೀಯೆರ್ಂದ್ ಊರುದಕ್ಲ್ ಪನ್ಪ್ಪೆರ್. ಈ ಕೆಲಸೊಗಾದ್ ಮೇರೆಗ್ ಸರಕಾರೊಡುದು ಭೂಮಿಲಾ ತಿಕ್ದ್ಂಡ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಆಂಡ ಈ ಸಾನೊ ಇತ್ತೆಲಾ ಸುರತ್ಲ್ಲ್ದ ನಡು ಪೇಂಟೆದಲ್ಪ ಪಣಂಬೂರು ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಸ್ಥಾನ, ಇಡ್ಯಾ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ಡ್ ಇನಿಲಾ ಉಪ್ಪಿನೆನ್ ತೂವೊಲಿ.ಪಿರಾಕ್ದ ಸಾನೊಲೆಡ್ ಉಂದುಲಾ ಒಂಜಿ.

ಚಿತ್ರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]