ಕಾಪು ಪಿಲಿಕೋಲೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಪಿಲಿಭೂತ ರಾಜನ್ ದೈವೊ – ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನೊದ ಆರಾಧನೆದ ಸಂದರ್ಭೊ

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾಪುದ ಪರ ಮಾರಿ ಗುಡಿತ್ತ (ಹಳೆ ಮಾರಿಗುಡಿ) ಕೈತಲ್ಡ್‍ ಉಪ್ಪುನ ಗುಡಿಟ್ಟ್ ರಡ್ಡ್ ವೊರ್ಸೊಗೊರ ಪಿಲಿಕೋಲೊ ಸಮೇತವಾದ್ ಒಂರ್ಬೊ ದಿನೊತ್ತ ಕೋಲೊ ನಡಪುಂಡು.[೧] ಉಂದುವೇ ಕಾಪು ಪಿಲಿಕೋಲೊ.[೨]

ಕೋಲೊದ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಬೆರ್ಮೆರ್
 2. ಬೈದೆರ್ಲು
 3. ಮುಗ್ಗೆರ್ಲು
 4. ಮೈಸಂದಾಯೆ
 5. ಸೇನೆರ್ ಪಟ್ಲೆರ್
 6. ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಮದಿಮ್ಮಲ್
 7. ಪೋಲಿಸ್
 8. ಗುಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ
 9. ಬೊಬ್ಬರ್ಯೆ – ಇಂಚ ಮಾತ ದೈವೊಲೆಗ್ಲಾ ಕೋಲೊ ಆದ್ ಕಡೇತ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ಪಿಲಿಕೋಲೊ ನಡಪುಂಡು.[೩]
 • ಪಿಲಿಕೋಲ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪುದರ್ ಇಪ್ಪುನೆಡ್ದಾವರೊ ಉಂದು ಪಿಲಿಕ್ಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಾಯಿ ಆರಾಧನೆಂದ್ ತೆರಿಯುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಬೊಬ್ಬರ್ಯಗ್ ಏರ್ ಕಟ್ಟ್‌ಬೆರೋ ಅಕುಲೇ ಪಿಲಿಕ್ಕ್ ಕಟ್ಟೊಡುಂದು ನಿಯಮೊ. ಬೊಬ್ಬರ್ಯಗ್ ಕಟ್ಟ್‌ದಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಪಿಲಿಕ್ಕ್ ಕಟ್ಟುನೆತ ಬಗೆಟ್ಟ್ ದೇವೆರೆಡ ಕೇಣಿಯೆರೆ ಉಂಡು. ಅಪಗ ಕಟ್ಟುನಾಯಗ್ ಒಂತೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರ್ಪಿ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು. ಒರೊ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಓಡೆಗ್ಲಾ ಪೋಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.[೪]
 • ಕೋಲೊದ ದುಂಬುನಾನಿ ರಾತ್ರೆ ಸೀಮೆ ಸೇರೊಡು. ಕೋಲೊ ಕಟ್ಟುನಾಯಗ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರೊಡು. ಈ ಎಣ್ಣೆನ್ ಕಟ್ಟುನಾಯೆ, ಮಾರೆ(ಗುರಿಕಾರೆ), ಪಿಲಿತ್ತ ಅಲಾಸಿ ಬಲ್ಲ್‌ಡ್ ಪತ್ತುನಾಯೆ - ಇಂಚ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೊಡು. ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುತ್ತಿನಾರೆ ಇಲ್ಲಲ್ ಪಲಾರೊ ಉಂಡು. ಪಲಾರೊ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟುನಾಯನ ತರೆಕ್ಕ್ ಗುತ್ತುದ ಯಜಮಾನಿ ಗುವೆಲ್‌ರ್ದ್ ಮೂಜಿ ಕೊಡಪಾನ ನೀರ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಮೈಪೊಡು. ಅಪಗ ಆಯೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಅರಬಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ. ಕೂಡ್ಲೆ ಆಯನ ಮೇಲ್‌ಗ್ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಮುಸುಕು ಪಾಡ್ಬೆರ್. ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೈರು ಗುತ್ತಿನಾರ್ ಇಂಬ್ಯಗ್ ಈಳ್ಯೊ ಕೊರೊಡು. ಅಲ್ತುಡ್ದು ಪೋದು ಆಯೆ ದೈವಸ್ಥಾನೊದ ಉಲಯಿ ಪಜಿ ಮಡಲ್ಡ್ ಜೆಪ್ಪೊಡು.
 • ಮನದಾನಿ ಶುದ್ಧ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟುನಾಯಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದ್ ಕಟ್ಟುನಾಯನ್ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುದುಲಾಯಿ ಮೀಯೆರೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರ್. ಕುಂಟುದ ಮುಸುಕುದುಲಾಯಿ ಇಂಬ್ಯೆ ಮೀಯೊಡು. ಇಂದಕ್ಕ್ ಪಿಲಿ ಮೀಪುನೆಂದೇ ಪುದರ್. ಅಪಗ ಮೈತ ಮಿತ್ತ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮೀದ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೈರುಗುತ್ತಿನಾರ್ ಒಂಜಿ ಗಡಸುನು ಎದುರು ಉಂತಾದ್ ಅಯಿನ ಬಲ್ಲ್‌ನ್ ಕಟ್ಟುನಾಯನ ಮೇಲ್‍ಗ್ ದಕ್ಕುವೆರ್. ಕೂಡ್ಲೆ ಪಿಲಿತ್ತಲೆಕೊ ಪೆತ್ತದ ಮಿತ್ತ್ ಲಾಗಿಬೆ. ಒರಿದನಕುಲು ಪತೊನ್ಬೆರ್. ಇಂದೆಕ್ಕ್ ಪಿಲಿಕ್ಕ್ ಮುಂಡಾವರೊ ಕೊರ್ಪುನೆಂದ್ ಪುದರ್. ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ್ ಒಲಿಮದೆ ಗುಂಡೊದುಲಾಯಿ ಕೊನೊಪೆರ್.[೫]
ಪಿಲಿಬೂತೊ ಕಾಪು

ಪಿಲಿತ ಬಣ್ಣೊಗಾರಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಅಲ್ಪ ಕಾಲಿ ಚಡ್ಡಿಡ್ ಜಿಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ಲೊಡು. ಆಯಗ್ ಪಿಲಿತ್ತ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಸೊಂಟೊಗು ಪಲ್ಲೆದ ರಡ್ಡ್ ಬಲ್ಲ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಪಿಲಿಭೂತೊದ ಸಂದಿ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು.[೬]

ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಣ್ಣೊದ ಕೆಲಸೊ ಮುಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮುಗ್ಗೆರ್ಲು ಪಾತ್ರಿಲು ದರ್ಸನೊಗು ಉಂತುಬೆರ್. ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಒಲಿಮದೆ ಗುಂಡೊದುಲಾಯಿ ತೀರ್ಥ ರಟ್ಟಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಮುಗೊ ಕಟ್ಟೊಂಡಿ ಕಲಾವಿದೆ ಒಲಿಮದೆಡ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಬರ್ಪೆ. ಸೊಂಟೊಗು ಪಾಡಿ ರಡ್ಡ್ ಬಲ್ಲ್ಡ್ ಒಂಜೆಟ್ ನಲಿಕೆದಾಯೆಲಾ ಬುಕೊಂಜೆಟ್ ಗೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗೊದಾಯೆಲಾ ಪತೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಪಿಲಿ ಬಂಟ ಕಂಬದಾಡೆ ಪೋಪುಂಡು. ಬಂಟ ಕಂಬೊದ ಕೊಡಿಟ್ಟಿತ್ತಿ ಕೋರಿನ್ ಪರಿತ್ತ್ ತಿನ್ಪುಂಡು. ಮುಗೊನು ದೆತ್ತ್ದ್ ಬಂಟ ಕಂಬೊದ ಮಿತ್ತ್ ದೀದ್ ಕಂಬೊಗು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ಮುಗ್ಗೆರ್ಲು ಪಾತ್ರಿಲು ನೆಲತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಗೆರೆ ಒಯ್ತಿದ್ ಪಿಲಿಯೇ ಓಂದ್ ಗಟ್ಟಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೂಡ್ಲೆ ಜನೊಕ್ಕುಲು ಮೊಟ್ಟು ಕೈಟ್ ಪತೊಂದು ಬಲಿಪ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಪಿಲಿಕೋಲೊದ ನಂಬಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಯ್ಯಗ್ ದುಂಬು ಪಿಲಿ ಬೆರಿ ಪತೊಂದು ಪೋದು ಏರೆನಾಂಡಲ ಮುಟ್ಟೊಡು. ಅಂಚ ಮುಟ್ಟುಂಡ ದುಂಬು ಬರ್ಪಿ ಕೋಲೊಗು ದುಂಬು ಮುಟ್ಟಾವೊನ್ನಾಯೆ ಸೈಪೆ ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರೆನ್ಲಾ ಮುಟ್ಯೆರೆ ಆಯಿಜಿಂಡ ದುಂಬು ಬರ್ಪಿ ಕೋಲೊಗು ದುಂಬು ಕಟ್ಟ್‌ನಾಯೆ ಸೈಪೆ ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆಡ್ ಉಂದು ನಡಪುಂಡು. ಏರೆನ್ಲಾ ಮುಟ್ಯರಾಯಿಜಿಂಡ ಬೈರು ಗುತ್ತಿನಾರ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಪಿಲಿಕ್ಕ್ ಕೋರಿ ತಾರಯಿ ಪಾಡ್ಬೆರ್. ಈಡೆಗ್ ಪಿಲಿಕೋಲೊ ಮುಗಿಯುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://www.bellevision.com/belle/index.php?action=topnews&type=3842
 2. https://www.youtube.com/watch?v=eFDgDA_nTaQ
 3. https://www.youtube.com/watch?v=c_blBLvQdpQ
 4. https://www.youtube.com/watch?v=Pr4v_I30WOY
 5. https://www.google.co.in/search?q=pilikola&biw=893&bih=491&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=HtEbVevfK-HEmQWHmIKoAw&ved=0CCkQsAQ&dpr=0.9
 6. "Archive copy". Archived from the original on 2015-04-12. Retrieved 2015-04-01.CS1 maint: Archived copy as title (link)