ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕಾರುಂಗಿಲ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಒರ್ಂಬ ಸುತ್ತುದ ಕಾರುಂಗಿಲ
ಮದಿಮಯೆ ಪಾಡುನ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುದ ಕಾರುಂಗಿಲ

ಕಾರುಂಗಿಲ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಾರ್‌ಉಂಗಿಲ ಪನ್ಪುನ ಪದ್ದೋಯಿ. ಮದಿಮೆ ಆಯಿನ ಪೂರ ಪೊಂಜೊವುಲೆನ ಕಾರ್‌ಡ್ ತೋಜ್‌ದ್ ಬರ್‌‌ಪುನ ವಸ್ತ್. ಕಾರುಂಗಿಲನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆತ ಲೋಹ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೋಹಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕಾರುಂಗಿಲನ್ ಒವ್ವೆ ಬಿರೆಲ್‌ಗ್‌ಲಾ ಪಾಡೊಲಿ, ಆಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ನೇನ್ ಕಾರ್‌ದ ರಡ್ದನೆ ಬಿರೆಲ್‌ಗ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಈ ಬಿರೆಲ್‌ಗೆ ದಾಯೆ ಪಾಡುವೆರ್ ಪಂಡ ಉಂದು ಪೂರೆಡ್ದ್‌ಲಾ ಉದ್ದ ಬಿರೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಿರೆಲ್ ಬಾಕಿದ ಬಿರೆಲ್ ಲೆಕ ಅಂಟ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುಜಿ.

ಚರಿತ್ರೆತ ಕತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದುಂಬುದ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲೊಡು ಸೀತಾದೇವಿ‌ನ ಅಪಹರನ ಆನಗ ಸೀತೆ ತನ್ನ ಕಾರುಂಗಿಲನ್ ನೆಲಕ್ ದಕ್ಕುವಲ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಲೆನ ಕಾರುಂಗಿಲದ ಮೂಲಕ ಗುರ್ತ ಪತ್‌ದ್ ತನ್ನ ಕಂಡನಿ ತನನ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋವೆ ಪಂದ್. ಕಾರುಂಗಿಲ ಬೊಲ್ಲಿದ ಉಂಡು, ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ ಪೊಂಜೊವುಲ್ ಉಂದೆನ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಬಂಗಾರ್ದ ಕಾರುಂಗಿಲನ್ ಆತ್ ಪಾಡುಜೆರ್ ದಾಯೆ ಪಂದ ಅವು ಲಕ್ಶ್ಮೀ ದೇವೆರೆನ ಪ್ರತೀಕ ಪಂದ್.[೧]

ಬೊಲ್ಲಿದ ಕಾರುಂಗಿಲ


ಆನುಲೆನ ಕಾರುಂಗಿಲ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಆನುಲೆಗ್ಲಾ ಕಾರುಂಗಿಲ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ತಮಿಳ್‌ನಾಡ್ ದಂಚಿ ಪೊಂಜೋವುನಕುಲು ಅಕ್ಲೆನ ಕಂಡನಿಗ್ ಮೋನೆ ಕೊರ್ದು ಪಾತೆರೆರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ಬುಡೆದಿ ತನ್ನ ಕಂಡ್ಯನಿನ ಕಾರುಂಗಿಲ‌ನ್ ತೂದು ತನ್ನ ಕಂಡನಿಯನ್ ಗುರ್ತ ಪತೊಂದು ಇತ್ತಲ್. ಆಂಡ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೊಡು ಆನುಲು ಕಾರುಂಗಿಲ ಪಾಡುನ ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅತ್ತ್ಂಡ್.[೨]

ಕಾರುಂಗಿಲದ ಅನುಕೂಲ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾರುಂಗಿಲ ಪಾಡುನೆರ್ದ್ ಅವು ಯೆತೋ ಅನುಕೂಲ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್‌ದ ರಡ್ಡನೆ ಬಿರೆಲ್‌ದ ನರ ಗರ್ಭಕೋಶಗ್ ಹೊಂದಿಕೆ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ್ಚಾದ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಕಾರ್‌ದ ರಡ್ಡನೆ ಬಿರೆಲ್‌ಗ್ ಕಾರುಂಗಿಲ ಪಾಡುನೆರ್ದ್ ಪೊನ್ನುಲೆನ ಗರ್ಭಕೋಶ ಯೆಡ್ಡೆ ಸ್ಥಿತಿ‌ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಕಾರುಂಗಿಲನ್ ಪಾಡುನ ನಂಬೊಲಿಕೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಣ್ಣುಜೋಕುಲು ಕಾರುಂಗಿಲನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಕೆಲವು ನಂಬೊಲಿಕೆಗ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಒಂಜಿ ಬಿರೆಲ್‌ದ ಕಾರುಂಗಿಲ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಮುತ್ತೈದೆ ಪೊಂಜೊವ್‌ಲು ತಡ್ಯ ಕಡಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಲ ನಂಬೊಲಿಕೆ ಉಂಡು. ಮದಿಮಲೆಗ್ ಮೈತಿದಿ ಆಪಿನಾಲೇ ಕಾರುಂಗಿಲ ದಿಬ್ಬಣ ಪಿದಡೆರೆ ಆನಾಗ ತುಳಸೀಕಟ್ಟೆದ ಎದುರು ಕಾರ್‌ದ ರಡ್ಡನೇ ಬಿರೆಲ್‌ಗ್ ಪಾಡೊಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಲಿಕೆ. ಮದಿಮಲೆಗ್ ಪಾಡುನ ಕಾರುಂಗಿಲ ಮುಗ್‌ಳಿ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಐನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಏಳ್ ಸುತ್ತುಡು ಉಪ್ಪೊಡು. ಮದಿಮಯಗ್ ಸಂಬಂದೊಡು ಭಾವ ಆಪುನಯೇನೇ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುದ ಕಾರುಂಗಿಲ ದಿಬ್ಬಣ ಪಿದಡ್‌ನಾಗ ತುಳಸೀಕಟ್ಟೆದ ಎದುರುಡೇ ಪಾಡೊಡು ಪನ್ಪುನ ನಂಬೊಲಿಕೆ ಉಂಡು.

ಕಾರುಂಗಿಲದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಡ್ ಬಿಚಿಯಾ
  2. ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷೆಡ್ ಮಿಂಜಿ
  3. ಮರಾಟಿ ಭಾಷೆಡ್ ಜೊಡವಿ
  4. ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಡ್ ಮೆಟ್ಟೆಲು
  5. ಬೆಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಡ್ ಅನ್ಗೊಟ್
  6. ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆಡ್ ಮೆಟ್ಟಿ
  7. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಕಾರುಂಗಿಲ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾರುಂಗಿಲನ್ ಪೊನ್ನ ಕೋಡಿಡ್ ಡಿಬ್ಬನ ಪಿದಡುನೆರ್ದ್ ದುಂಬು ಪಾಡುವೆರ್. ಮದಿಮಲೆನ್ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಎದುರು ಕುಲ್ಲಾದ್ ಸಂಬಂದೊಡು ಮೈತಿದಿ ಬೂರುನಾಲ್ ಮದಿಮಲೆಗ್ ಕಾರುಂಗಿಲನ್ ಪಾಡುವಲ್. ಅವ್ವೆ ಆನ ಕೋಡಿ‌ಡ್ ಮದಿಮೆದ ಮಂಟಪೊಡು ಮದಿಮಾಯೆಗ್ ಪೊನ್ನ ಕೋಡಿರ್ದ್ ಯೇರ್ ಆಯೆಗ್ ಬಾವೆ ಬೂರುವೆನ ಆಯೆ ಕಾರುಂಗಿಲ ಪಾಡುವೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಮದಿಮಾಯೆ ಮದಿಮಲೆಗ್ ಕಾರುಂಗಿಲನ್ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. [೩]

ಪಟಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/the-scientific-reason-why-some-married-women-in-india-wear-toe-rings/articleshow/68850886.cms
  2. "ಕಾರುಂಗಿಲ". July 4, 2013. Retrieved December 21, 2015.
  3. https://detechter.com/the-benefits-of-wearing-silver-toe-ring-according-to-vedas/