ಕೇಂಕನ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕೇಂಕನ್
Red-necked spurfowl (Pternistis afer cranchii).jpg
P. a. cranchii in Queen
Elizabeth NP
, Uganda
Scientific classification edit
Missing taxonomy template (fix): Pternistis
Species: Template:Taxonomy/PternistisP. afer''
Binomial name
Template:Taxonomy/PternistisPternistis afer
(Müller, PLS, 1776)
Red-necked spurfowl distribution map.svg
Geographic distribution shown in green
Synonyms
  • Francolinus afer
  • Tetrao afer

ಕೇಂಕನ್ ಉಂದು ಕಾಡ್, ಪಾಡಿ, ಗುಡ್ಡೆಲೆಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ, ನಾಚಿಕೆ-ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗುರ್ತೆ ಈ ಮೂಜಿ ಒಂಜೇಲೆಕ ಇಪ್ಪುನ ಪಕ್ಕಿ. ತುಳುಟು ಈ ಪಕ್ಕಿನ್ ಕೇಂಕನ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಬೇತೆ ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡದ್ ಕೆಂಪು ಚಿಟ್ಟುಕೋಳಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ red spurfowl (ಗ್ಯಾಲೋಪೆರ್ಡಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪೇಡೀಷಿಯಾ) ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಡ್ spur ಪಂಡ ಅರ್ವಾಯಿ. (ಪೂಂಜೆ ಕೋರಿದ ಕಾರ್‌ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಜೂಂಪೆದ ಮುಳ್ಳು). ಆಣ್ ಕೇಂಕನ್‌ದ ಕಾರ್‌ಡ್ ಇಂಚಿನ ನಾಲ್ ಮುಳ್ಳು, ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಪಕ್ಕಿದ ಕಾರ್ಡ್ ರಡ್ಡ್ ಮುಳ್ಳು ಇತ್ತಿನೆರ್ದ್ ಆ ಪುದರ್ ದೀತೆರ್.

ಜಾತಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಪಕ್ಕಿಲೆಡ್ ರಡ್ಡ್ ಬಗೆತ ಜಾತಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆತ ಸುಯಿಟ್ ಚುಕ್ಕಿ ಇತ್ತುದ್ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯಿನ್ Painted Spurfowl (ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟುಕೋಳಿ) ಪಂದ್ ಇಂಗಿಷ್‌ಡ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ನಮ್ಮಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುನ ಪಕ್ಕಿದ ರಂಗ್ ಮಂಜಲ್ ಬೆರೆಕೆ ಆಯಿನ ಚೂರು ಕೆಂಪು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕಾರ್‌ಲಾ ಕೆಂಪು, ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಕಣ್ಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಯ್ತ ಸುತ್ತ ಕೆಂಪು ಇತ್ತಿನೆರ್ದಾವರ ತುಳುಟು ಕೇಂಕನ್ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ತೂಯರೇ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತೂಯರೇ ಲಾಕಿಲೆಕ ತೋಜುನ ಕೇಂಕನ್ ಕೋರಿರ್ದ್ ಒಂತೆ ಎಲ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯನ್ ಘಳಿಗೆಲಾ ತೂದ್ ಉಂತುಜಿ. ನರಮನಿ ಬರ್ಪುನ ಚೂರು ಸುಳಿ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ ಕೇಂಕನ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತಾದೆ ರಪಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತುಂಡ ಪುದೆಲ್ಗ್ ನೂರುಂಡು. ಕಾಂಡೆ-ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ..ಕ್ಕೆಕ್ಕೆರೆಕ್ಕೆರೆ ಕ್ರೆಕ್.. ಪಂದ್ ಜೋರು ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವರಟ್ ಬುಲಿಪುವ.

ಇಪ್ಪುನು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೇಂಕಣ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ನಾಲೈನ್ ಗುಂಪಾದ್ ಒಟ್ಟುಗೇ ಇಪ್ಪುವ. ಉಂದು ಅಪರೂಪೊಗು ರಾಪುನಾಂಡಲಾ ನೆಲಟ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನನೇ ಎಚ್ಚ. ಪಕ್ಕಿದ ಕೆಬಿ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಅತ್ತಂದೆ ಬಲಿಪುನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವಾಂಡಲಾ ಪ್ರಾಣಿಲು ನೆಕ್ಕ್ ಎದುರು ತಿಕ್ಕ್ಂಡ ಸಬ್ದ ಮಲ್ಪಂದೆ ದೆಂಗ್‌ದ್ ಕುಲ್ಲುವ.

ತೆನಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಿಜಕ್ರೆ ಒಕ್ಕುದು ಪುರಿ, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ, ಕಾಳು, ಬೀಜ, ಬಾರ್, ಚಿಗುರ್ ತಿಂದ್‌ದ್ ಬದುಕುನ ಕೇಂಕನ್‍ನ್ ಮುಂಗುಲಿ, ಕುದ್ಕೆ, ಅಲ್ಪುಚ್ಚೆ ಪತ್ತುದು ತಿನ್ಪ. ಅಂಚಾದ್ ಅಯಿಕ್ ನೆಕ್ಕುಲು ಮಲ್ಲ ಶತ್ರುಲು. ಮನುಷ್ಯೆರ್ಲಾ ಬಲೆ ಪಾಡ್ದ್ ಅತ್ತುಂಡ ಗಾಂತ್ ದೀದ್ ಪತ್ತುದ್ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಪಾತೆರೊ - ಗಾದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕಣ್ಣ್ ಕೆಂಪು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆನ್ ತುಳುಟು ಕೇಂಕಣ್ಣೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.
  • ಕಣ್ಣ್ ಕೆಂಪಾಪುನ ಸೀಕ್ ನ್ಲಾ ಕೇಂಕನ್ ಸೀಕ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.
  • ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿನವು ತಿರ್ಗ್ದ್ ಆಯಗೇ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಅಯಿಕ್ ` ಕೇಂಕನ್‌ಗ್ ದೀನವು ಪೀಂಕನ್‌ಗ್ ಅಂಡ್' ಪನ್ಪುನ ಗಾದೆಲಾ ಉಂಡು.
  • ಕೇಂಕಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪುನ ಕೆಂಗುರಿ ಕಾಡ್.
  • ಕೇಂಕಣ್‌ಗ್ಂದ್ ಅಡಕ್‌ನವು ಪೀಂಕಣ್‌ಗ್ ಆಂಡ್

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Cite iucn
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕೇಂಕನ್&oldid=129763"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು