ಕೊರತಿ ದೈವ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕೊರತಿ ದೈವ

ಕೊರತಿ ತುಳುವೆರೆ ಒಂಜಿ ದೈವೊ. ಈ ದೈವ ಇಲ್ಲ್‌ನ್ ಕಾಪುನ ದೈವ. ಇಲ್ಲಲ್ ಇಸೆಸದ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತ್ಂಡ ದೈವದ ಪಲಯಿಡ್ ದೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಗಲಸುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಈ ದೈವನ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್ ಉಂದ್ ತೆನಸ್ ವಸಸ್‌ನ್ ಕಾಪುನೆತ್ತರ ಇ ಪುದರ್ ಬತ್ತುಂಡು.

ದೈವದ ಮಹಿಮೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಕಾರ್ನಿಕದ ದೈವ.
 • ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೆನಕುಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್‍ದ ದೈವ.
 • ಅಟಿಲ್‍ದ ಕೋಣೆಡ್ ಈ ದೈವಗ್ ಓಂಜಿ ಪಲಯಿ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಅಯಿಟ್ ಇಸೆಸ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತ್‌ನೆನ್ ದೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಗಳಸುನವು ಕ್ರಮ. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕೊರತಿ ಬಾಕ್‍ಲ್‍ಡ್ ಉಂತುಂದು ದೆತ್ತಿ ಎನನ್ ಮರತ್ತರ ಪಂಡ್‍ದ್ ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತ್ಂಡ್‍ಗೆ.
 • ಇಲ್ಲದ ಕೈಕಂಜಿಲ್ ತಪ್ಪಂಡ ಕೊರತ್ತಿ ಪೆತ್ತ ಬೈದ್‍ಜಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪಂಡ್ಂಡ. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತನಾಗ ದೆತ್ತಿ ಪೆತ್ತ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಜಾಗೆಡ್ ಉಂಡು ದೇರೊಂದು ಬಲೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪಂಡೊಂದು ಇತ್ತ್‌ಂಡ್‍ಗೆ.

ವಿಸೆಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಇಲ್ಲ್‌ನ್ ಕಾಪುನ್ನೇ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನನೇ ದೈವ ಆಯಿನೆಟ್ಟ್ ಈ ದೈವಗ್ ಅಮೆ ಸೂತಕ ಇಜ್ಜಿ.
 • ವಾ ಸಮಯೊಡ್‌ಲಾ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ.
 • ಎಪೊಲ ಅಗೆಲ್ ಪಾಡೊಲಿ.
 • ದಿಕ್ಕೆಲ್‌ತ ಕೈತಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.
 • ನೆಲತ್ತ್ ಮೀತ್ತ್ ದೀಪೆರ್.
 • ಮಣೆ ಅತ್ತಂಡ ಉಜ್ಜಾಲ್‌ಟ್ ದಿಪೆರ್.
 • ಪೊಂಜೊವುಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಲ್ತ್ ಅಗೆಲ್ ಪಾಡುನ.

ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಲೆಕೊರತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರ್ಜುನನ ಬಿಲ್ವಿಧ್ಯೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈಶ್ವರ ದೇವೆರ್ ಭೂಮಿಗ್ ಕಿರಾತ ವೇಷೊಡು ಭೂಮಿಗ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಅರ್ಜುನ ಪಂಜಿಗ್ ಬಾಣ ಬುಡ್ಪೆ ಅವೆನ್ ಕಿರಾತೆ ಪಂಜಿ ತನ್ನ ಬಾಣೊಗ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪಂಜಿ ಆಯೆನಂದ್ ಪನ್ಪೆ. ಮೂಲು ಪಾರ್ವತಿಲಾ ಕಿರಾತಿನಿ ಆದ್ ಭೂಮಿಗ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಅರ್ಜುನನ ಶೂರತನ ತೂದ್ ಈಶ್ವರ ದೇವೆರ್ ಪಾಶುಪತಾಶ್ತ್ರ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಕಿರಾತಿನಿ ಆಯಿನ ಪಾರ್ವತಿಗ್ ಮಲೆ ಕೊರತಿಯಾದ್ ಭೂಮಿನ್ ಕಾಪೆರೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಪಡಿ ಪನ್ನಾಗ ಕೊರತಿ ಈರ್ ಶಾಂತಪ್ಪ ದೇವೆರೆ(ಈಶ್ವರ) ಬೆರಿ ಪತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪಂಡ್ಂಡಾ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಭಾರಿ ಸಂತೊಷು ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್.

ಜಾಲ ಕೊರತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುರುವಾಯಿ ದೀದ್ ಆರಾಧಿಸುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮೊ, ಕಿದೆತ ಪಿರವುಡು ನೀರ್ ತಲ್ತ್‍ದ್ ಮನೆ ದೀದ್ ತಡ್ಪೆನ್ ದೀಪೆರ್. ಬಲಸ್‍ದಿನ ಹಿರಿಯೆರ್ ಜಾಲ ಕೊರತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡಾ ದಾರುಗು ಕೈ ಮುಗಿದ್ ನೆನೆತ್ತೊಂದು ನುಡಿಕಟ್ಟ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಿದೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಎರು ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿ ಮಾತೆನ್ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಕಾಪೊಡು ಇಸೊನು ಕಡಪ ರಾಜ್ಯೊಗು ಪಾಡೊಡು.

ಆರಾದನೆದ ಸ್ವರೂಪ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಾರಡ್ ಒರ ಅಗೆಲ್‌ಲ, ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಾಂದಿಗ್ ಅಗೆಲ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ವಟ್ರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ವರ್ಸಡ್ ಒರ ಕೋಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಡೆ ಇಡೀ ಕುಟಂಬದಕಲ್ ಸೆರ್ದ್ ಮಲ್ಪುನಾ ಪರ್ವ. ಅಗೆಲ್‌ಗ್ ಬಲಸುನಾಗ ಲಾಕಿ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರಿ ಬಜಿಲ್ ಬಲಸುವೆರ್, ಪನಿಯಾರ ದೀಪೆರ್. ವರ್ಷದ ಪರ್ವದಾನಿ ಕಜೆ ಅರಿತ ನುಪ್ಪು ಪರ್‌ಂದ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತ್‌ದೇ ದೀವೊಡು. ಕೋಲದಾನಿ ಕಪ್ಪು ಸೀರೆ, ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿ ಉಪ್ಪೊಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊರತಿ ದೈವ