ದಿಕ್ಕೆಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ತೂ ಪೊತ್ತಾದ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಗೆನ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್, ಕನ್ನಡೊಡು ಒಲೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್, ದಿಕ್ಕೆಲ್‍ಗ್ ಕನಕ್ಕ್, ಮಡಲ್,ತೆಪ್ಪು,ತಿಪ್ಪಿ ಪೊತ್ತುನ ಮಾತೆನ್ಲಾ ಪಾಡ್‍ದ್ ತೂ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೆನ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕೋನೆನ್ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕನ್ನಡೊಡು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂಗ್ಲೀ‌‌‍ಶ್‍ಡ್ kitchen, ಸಂಸ್ಕೃತೊದು ಪಾಕ ಶಾಲೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೧]

ದಿಕ್ಕೆಲ್‍ದ ಲಕ್ಷಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆದ ದಿಕ್ಕೆಲ್

ಮೂಜಿ ಮೈಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತುದ್ ಒಂಜಿ ಪುಡೆಟ್ಟ್ ಕನಕ್ ದೀಯೆರೆ ಜಾಗೆ ದೀಪೆರ್. ಮಿತ್ತ್ ಕರ, ಬಾಜನ ದೀವೆರೆ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್‍ದ ನಡುಟು ಎತ್ತರ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇಲ್ಲ್ ದ ಉಲಯಿ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಎಲ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಾಲ್, ಐನ್ ಜನಕ್ಕ್ ಬೋಡಾವುನಾತ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಮಾತ್ರ ಅಪುಂಡು. ಜನ ಎಚ್ಚ ಉಂಡುಂದು ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಕರ ಉಂತುನ ಮಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಕೊಟ್ಯಡ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ದಿಕ್ಕೆಲ್‍ದ ವಿದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೇಂದ್ರುತ ದಿಕ್ಕೆಲ್
 • ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಎಲ್ಯ ಅಟಿಲ್‍ ಮಲ್ಪುಂಡ ಎಲ್ಯ ದಿಕ್ಕೆಲ್
 • ಮಲ್ಲ ಅಟಿಲ್‍ಗ್ ಮಲ್ಲದಿಕ್ಕೆಲ್
 • ಅಸ್ತ್ರ ಒಲೆ
 • ಸಿಗಡಿ

ದಿಕ್ಕೆಲ್‍ನ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಟ್ಟಿಗೆಡ್ ಕಟ್ಟಿನ ಇಂಡೋನೇಶಿಯಾದ ದಿಕ್ಕೆಲ್
 • ದಿಕ್ಕೆಲ್‍ನ್ ಕಲ್ಲಡ್, ಇಟ್ಟಿಗೆಡ್, ಮಣ್ಣ್‌ಡ್, ಸಿಮೆಂಟ್‍ಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್

ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಬೊನ್ಯದ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ದಿಕ್ಕೆಲ್‍ಡ್ ಪೊತ್ತಿನ ಕನಕ್‍ದ ಬೊನ್ಯನ್ ಕರ ದೆಕ್ಯರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್
 • ತಾರಿಲೆಗ್, ತಾರೆ, ಬಾರೆಗ್ ಗೊಬ್ಬರ ಅತ್ ಗಳಸುವೆರ್
 • ತೋಟಗ್ ಪಾಡುವೆರ್.

ದಿಕ್ಕೆಲ್‌ದ ಬಗೆಟ್ ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಕೋರಿ ಒಕ್ಕ್‌ಂಡಲಾ ದರ್ಬು ಬುಡಾಯೆ.
 • ಕಪ್ಪಲ್ ಉಂತುಂಡ್ ಕರಿನೀರ ಮಿತ್, ದಿಕ್ಕೆಲ್ ತೆಕ್ಕುಂಡ್ ಮಾಡ ನೀರ್ ಜತ್!

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://www.tulusiri.com/news.asp?id=667&catg=5[dead link]