ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಗಣಪತಿ

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಉಂದೆನ್ ಚೌತಿ ಪಂಡ್‍ದೇ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಚೌತಿ ಪಂಡ ಇಡೀ ಭಾರತೊ ದೇಸೊಡೇ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಸೊ ಭಾದ್ರಪದ ತಿಂಗೊಲುದ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ಥಿದ ದಿನ ಈ ಪರ್ಬೊನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಈ ಪರ್ಬೊಡು ಗಣಪತಿನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮಣ್‌ಡ್ದ್ ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬೊಳ್ಳಿದ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್, ವ್ರತ ಪಂದ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಈ ದಿನೊನು ಚೌತಿದ ದಿನ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಪದ್ದತಿಲ ಉಂಡು. ಮೋದಕ, ಕಡುಬು ಪನ್ಪಿ ಚೀಪೆದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಗಣೇಶಗ್ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ಪುವೆರ್[೧]

ಗಣೇಶನ ಪುಟ್ಟು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಬಿಕೆ ಗಣಪತಿನ ಅಪ್ಪೆ. ನನೊಂಜಿ ಕತೆತ ಪ್ರಕಾರ ಗಣಪತಿ ಪಾರ್ವತಿನ ಮೈಡ್ದ್ ಪುಟ್ಟಿನಾಯೆ. ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರೆ ಗಣಪತಿ. ಗೌರಿ ತನ್ನ ಮೈತ ಕುರೆಡ್ದ್ ಆಕೃತಿ ಒಂಜೆನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅಯಿಕ್ಕ್ ಜೀವ ಕಳೆ ಕೊರ್ದು ಆಯನ್ ಬಾಕಿಲ್‌ಡ್ ಉಂತಾದ್ ಮೀಯೆರ ಪೋದಿಪ್ಪುವಳ್. ಅಪ್ಪೆನ ಆಜ್ಞೆದ ಪ್ರಕಾರೊ ಗಣೇಶೆ ಇಲ್ಲ್ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುವೆ. ಆತ್ ಪೊರ್ತಾನಗ ಶಿವ ದೇವೆರ್ ಪಿದಯಿ ಪೋಯಿನಾರ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬರ್ಪೆರ್, ಗಣೇಶೆ ಅರೆನ್ ತಲಿತ್‌ದ್ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಉಲಯಿ ಪೋಯೆರೆ ಬುಡ್ಪುಜೆ. ಕೋಪ ಬತ್ತಿನ ಶಿವದೇವೆರ್ ತನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲೊಡ್ದು ಆಯನ ತರೆ ಕಡ್ಪುವೆರ್. ಮೀದ್ ಬತ್ತಿನ ಗೌರಿ ಮಗನ ಪುಣ ತೂದ್ ಬುಲ್ಪುವೆರ್. ಬುಡೆದಿನ್ ಎಂಚಾಂಡಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ಪಂದ್ ಶಿವ ದೇವೆರ್ ತನ್ನ ಗಣೊಕುಲೆನ್ ಲೆತ್ತ್‌ದ್ ಬಡೆಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕ್‌ಗ್ ತರೆ ಪಾಡ್ದ್ ಏರಾಂಡಲ ಜೆತ್ತ್‌ದಿತ್ತ್ಂಡ, ಅಂಚಿನಕುಲೆನ ತರೆ ಕಡ್ತ್‌ದ್ ಕನದ್ ಬಲೆ ಪಂದ್ ಆಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಕುಲು ಪೋದು ಬಡೆಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕ್‌ಗ್ ತರೆ ಪಾಡ್ದ್ ಜೆತ್ತ್‌ದಿತ್ತಿನ ಆನೆದ ಕಿನ್ನಿದ ತರೆ ಕಡ್ತ್‌ದ್ ಕನಪೆರ್. ಅವೆನ್ ಗಣೇಶನ ಶರೀರೊಗು ದೀದ್ ಜೀವಕಳೆ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಗಣೇಶೆ ಗಜಮುಖ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ ದೆತೊನುವೆ, ಗಣೊಕುಲೆಗ್ ಅಧಿಪತಿ ಬೊಕ್ಕ (ಸುರುತಪೂಜೆ) ಅಗ್ರಪೂಜೆದ ದೇವೆರಾಪೆರ್ ಗಣಪತಿ. ಸುರುಕು ಗಣಪತಿಗ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ವಿಘ್ನ ಪೂರಾ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಗಣಪತಿನ್ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕೆ, ವಿನಾಯಕೆ ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆಡ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್[೨]

ಗಣಪತಿನ ಕಲ್ಲ್‌ದ ಮೂರ್ತಿ

ಚೌತಿ ಪರ್ಬೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಈ ಪರ್ಬ ಭಾದ್ರಪದ ಚೌತಿದಾನಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ದಿನ ಏರ್ಲ ಚಂದ್ರನ್ ತೂಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ದುಂಬುನಾನಿ ಅಪ್ಪೆ ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿನ ಪರ್ಬೊ. ಮನದಾನಿ ಗಣೇಶನ ಪರ್ಬೊ. ಅಪ್ಪೆನ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಕೆಲಸೊ ಗಣಪತಿನ. ಅಪ್ಪೆ ಭೂಲೋಕೊಗು ಬತ್ತಿನ ಮನದಾನಿ ಅಪ್ಪೆನ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಯೆರೆ ಗಣೇಶೆ ಭೂಲೋಕೊಗು ಬರ್ಪೆ. ಅಂಚ ಬತ್ತಿನಾಯೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಗೆಬಗೆತ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನೊಲೆನ್ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತಿಂದ್‌ದ್ ಅಪ್ಪೆನೊಟ್ಟುಗು ಪಿರ ಪೋಪೆ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ.

ವಿಶೇಷತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಮ ದೆಸೊಡು ಗಣಪತಿನ ಪೂಜೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ದು ನಡತ್ ಬೈದ್ಂಡ್. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕೆ ನಂಬಿನಕುಲೆಗ್ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಬೆನ್ನಿದಕುಲು ಆನೆಲೆನ ಪುಂಡು ಕಂಡೊಲೆಗ್ ಪೊಗ್ಗ್‌ದ್ ಬುಳೆನ್ ಹಾಳ್ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದ್ ರಕ್ಷಣೆಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಆನೆ ಮೋನೆದ ದೇವರೆನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚನೆ ಕದಿಕೆ, ಉಗ್ರಾಣೊಡು ದಿಂಜಾದ್ ದೀನ ಧಾನ್ಯೊಲೆನ್ ಎಲಿಕುಲು ತಿಂದ್‌ದ್ ಹಾಳ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಗಣೇಶನ ವಾಹನ ಎಲಿಕ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪುನವು ಈ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ. ಅವತ್ತಂದೆ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ಉಂತವುನ ಬೆರ್ಚಪ್ಪಗ್‌ಲಾ ಗಣಪತಿನಂಚನೆ ಡೊಳ್ಳು ಬಂಜಿ ಮಲ್ತ್‌ದುಪ್ಪುವೆರ್. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ವಿದೇಶೊಲಾಯಿನ ಬರ್ಮಾ, ಮಲೇಶಿಯಾ, ಇಂಡೋನೇಶಿಯಾ, ಚೀನಾ, ಸುಮಾತ್ರಾ, ಜಾವಾ, ಜಪಾನ್‌‌ ಇಂಚ ಮಾತ ದೇಸೊಲೆಡ್ ಗಣಪತಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಗಣಪತಿನ ಪರ್ಬೊನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಚೌತಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತ್ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ದಿನೊಲ ಗಣಪತಿಗ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ೧೦ನೆ ದಿನೊ ಪಂಡ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿತ ದಿನತಾನಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ದಕ್ಷಿಣ ದೇಸೊಡು ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿಗ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೊಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಸಮಯೊಡು ಜನೊಕುಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವುನ ಉದ್ದೇಸೊಡು ಸುರುವಾಯಿನ ಚೌತಿ, ಇನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವಾದ್ ಆಚರಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶೊಡು ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡೆ ಅಲ್ಪದ ಪರಂಪರೆಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ಚೌತಿ ಆಚರಣೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮುಲ್ತ ನಲಿಕೆ, ಕಿಲ್ ಕುದ್ರೆ, ಪಿಲಿವೇಷ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂದು ಮಾತ ಮುಲ್ಪದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವೊಗು ರಂಗ್ ಏರ್ಸಾವುಂಡು. ಕುಂದಾಪುರ, ಶಿರೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ ಕಡೆಟ್ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಭ್ರಮದ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ನಡೆತೊಂದುಂಡು

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://www.mumbai.org.uk/ganesh-chaturthi.html
  2. https://www.amritapuri.org/3714/ganesha.aum