ಚೌತಿ ಪೂಜೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಚೌತಿ ಸಕಲ ವಿಘ್ನನಿವಾರಕೆ ಆಯಿಂಚಿ ಗಣಪತಿಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂಜೆ.

ಮೂಲ ಇಲ್ಲದ ಚೌತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗಣೇಶಚೌತಿದ ದಿನೊ ಈ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದಾತ್ರ ಚೌತಿಪೂಜೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ದೈವೊನು ನಂಬಿನ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಲೆಡ್ ಚೌತಿಪೂಜೆ ನಡಪಾವೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್. ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆಡ್ ಲಾ ಚೌತಿಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಚೌತಿಪೂಜೆದಾನಿ ಗಣಪತಿನ ಒಟ್ಟುಗು ದೈವೊಲೆಗ್‌ಲ 'ಪಸರ್ನೆ'(ಪನಿಯಾರ) ಸೇವೆ ನಡಪುನವು ವಿಶೇಷೊ.

ದೇವಸ್ಥಾನೊಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೈವಸ್ಥಾನೊಡು ಕರ್ಂಬುದ ರೂಪೊಡು ಗಣಪತಿನ್ ದೀದ್ ಚೌತಿಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನವು ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಆದುಂಡು. ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಕರ್ಂಬು, ಪದೆಂಜಿ, ಕಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಳ್ಳು ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಪದೆಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದ್ ಕಾಯ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ತರಿತರಿಯಾದ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ದೀವೊನೊಡು.ಎಳ್ಳ್‍ನ್ ಲಾ ಕಾಯ್ತ್‍ದ್ ಬೇತೆ ದೀವೊನೊಡು.

ಬಳಸುನ ಕ್ರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊರಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊದ್ದೊಲು ಈ ಪೂಜೆಗ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಅಗತ್ಯೊದ ನನೊಂಜಿ ವಸ್ತು. ಕಾರ್ತಿದ ಬುಳೆಡ್ದ್ ಚೌತಿಪೂಜೆಗೆಂದೇ ೫ ಅತ್ತ್ಂಡ ೯ ಸೇರ್ ಬಾರ್ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ದೀಪೆರ್. ಚೌತಿಗ್ ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಉಪ್ಪುನಗ ಅವೆನ್ ಪೊದ್ದೊಲು (ಹೊದಳು ಅತ್ತಂಡ ಪೊರಿ) ಮಲ್ಪುವೆರ್. ದೇವೆರೆಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ಕ್ ದುಂಬು ಉಂದೆನ್ ಏರ್ ಲಾ ಮಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ತಿನಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.

ಕೊಲ್ಲಪೂ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂತೆ 'ಕೊಲ್ಲಪೂ' ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಕೊಲ್ಲಪೂ ಪಂಡ ಕುಡು ಮುಂಗೆ ಬತ್ತಿನೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿಟ್ಟ್ ಕೊಡಿತ್ತ್‍ದ್ ಬತ್ತಿನ ಪೂ.

ನೈವೇದ್ಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೈವೇದ್ಯೊಗು ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ, ಬಜಿಲ್, ಏಲಕ್ಕಿ, ಬಾರೆದ ಪರ್ಂದ್, ತಾರಾಯಿ, ಬೆಲ್ಲ, ನೆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆಗ್ ಒಂತೆ ಪಿಂಗಾರಲಾ ಬೇತೆ ಪೂಲಾ ಬೋಡಾಪುಂಡು.

ಕರಂಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕರ್ಂಬುನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಅವೆನ್ ಗಣಪತಿ ದೇವೆರ್ಂದ್ ಎಣ್ಣೊಣುವೆರ್. ಆರತಿ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ಕ್ ದುಂಬು ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು. ಚೌತಿಪೂಜೆದಾನಿ ಕೆಲವು ಮೈಟ್ಟ್ ಹೋಮ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊಲಾ ಉಂಡು. ಗಣಪತಿ ದೇವೆರೆಗ್ ಧೂಪಾರತಿ ಮಲ್ತಿಬೊಕ್ಕ ದೈವೊಲು ಉಪ್ಪುನ ಮಣೆಮಂಚೊಗುಲಾ ಆರತಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]