ಜನಪದ ನ್ರುತ್ಯೊಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಜನಪದ ನೃತ್ಯೊಲು ಪಂಡ ಜನಪದ ನಲಿಕೆಂದ್ ಲೆಪ್ಪೊಲಿ. ಜಾನಪದೊ ಪನ್ಪುನ ಸಿಸ್ತ್‌ಡ್ ಜನಪದ ನಲಿಕೆ, ಜನಪದ ವಾದ್ಯೊ, ಜನಪದ ಗೀತೆ, ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬುಲು, ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಬಾಗೊ ಉಂಡು. ಉಂದು ಜನಪದೊ ನಲಿಕೆದ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲಬು ತೋಜಾವುನ ಲೇಕನೊ.

ಜನಪದ ನಲಿಕೆಲೆನ ಸಂದರ್ಬೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕರ್ನಾಟಕೊದ ಉತ್ತರ ಬುಕ್ಕೊ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕೊದ ಜನಕುಲೆನ ನೃತ್ಯ ಕೋಲಾಟ, ವೀರಗಾಸೆ, ಕಂಸಾಳೆ, ರಂಗದ ಕುಣಿತ, ಪಟ್ಟದ ಕುಣಿತ. ಅಗಲ್ನ ಪರ್ಬ-ಪಂಚಮಿಡು ಊರುದಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲಾ ಸೇರ್‌ದ್ ದೇವೆರೆನ ಗುಡಿತ ಎದುರುಡು ಇಂಚಿನ ನ್ರುತ್ಯಾ/ನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಂದೆಟಾದು ಗ್ರಾಮದ ಐಕ್ಯತೆ, ಏಕತೆ ಪೂರ ವೊರಿಪುಂಡು. ಈ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಡು ನನಲಾ ಬೇತೆಬೇತೆ ಉಂಡು. ಅಯ್ಟ್ ಕರಗ ಕುಣಿತ, ಸೋಮೆನ ಕುಣಿತ, ನಂದಿಕೋಲು, ಪೂಜಾಕುಣಿತ ಉಂಡು. ನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಒರಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆರ್. ಅವೆನು ಬೇತೆ ನೃತ್ಯ/ನಲಿಪುನಕುಲು ಪಂಡುದು ನಲಿಪುವೆರ್‌. ಉಂದ್ ತೂವೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು.

ಜನಪದೊ ನಲಿಕೆಲೆ ಚಿತ್ರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]