ಜಾರಂದಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡೆ.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

'ಜಾರಂದಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಕುಡ್ಲಡ್ದ್ ೧೦ ಕಿ.ಮಿ. ದೂರೊಡು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೋಪಿ ಸಾದಿಡ್ ಕುಡುಪು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡತಿಬೊಕ್ಕ ವಾಮಂಜೂರು ಪನ್ಪಿ ಪೇಂಟೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಐತ ಪಡ್ಟಾಯಿಗ್ ಮುಡುಶೆಡ್ಡೆ ಸರಕಾರಿ ಟಿ.ಬಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ ಪೋಪಿ ಮಾರ್ಗೊಡು ದುಂಬು ಸುಮಾರ್ ೨. ಕಿ.ಮಿ. ದೂರೊಡು ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಲ್ತ್ ಡ್ದ್ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಪೋದು ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ ತಿರ್ಗುನ ಮಾರ್ಗೊಡು ಒಂತೆ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಜಾರ ಪನ್ಪಿ ಹಳ್ಳಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಜಾರ ಪನ್ಪಿ ಊರುಡು ಮಣಿಲ್ತಾಯ ದೈವ ನೆಲೆ ಆಯಿನೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾರಂದಾಯ ಪಂಡ್ದ್ ಪುದರ್ ಆಪುಂಡು. ಮಣಿಯಲ್ತಾಯ ದೈವ ಬೊಲ್ದು ಕುದುರೆಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆದ ಜಾರ ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆಡ್ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ಅಬ್ಬು ಬೈದ್ಯೆತಿನ ಇಲ್ಲಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೈದೆತಿನ ಮಗ್ಗೆ ಜತ್ತಿ ಪೂಜಾರಿ ಮೂರ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಗ ತಾರಿದ ಮರತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪುನಗನೇ ಆಯಗ್ ಮೈಟ್ ಬರ್ಪಾವುಂಡು. ಇಂಚ ಈ ಇಲ್ಲಡ್ ನಿಲೆ ಆಯಿ ಕಾರಣೊಡ್ದು ದೈವೊಗು ಜಾರಂದಾಯ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಧೊಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚದ ಬಾರಿ ಬೂಮಿ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಜಾರದ ಬಿಲ್ಲವ ಮನೆತನದ ಅಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆದ ಜಾರೊಡುಪ್ಪು ಕ್ಷೇತ್ರ ದೈವದ ಆದಿ ಸ್ಥಾನ ಪಂಡ್ದ್ ಲೆಪ್ಪವೊನುಂಡು. (ತುಳುನಾಡಿಬಿಲ್ಲವರು-ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ-ರಮಾನಾಥ ಕೋಟೆಕಾರ್.)

ಅಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್ ಪನ್ಪಿ ವಿದೇಶಿಯೆ ೧೮೮೬ ಟ್ಟ್ ಬರೆತಿ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವದ ಸುರುತ್ತ ಲಿಖಿತ ಪಾಡ್ದನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾಲಬೈಲತ ಭಟ್ಟೆರ್, ದೇರೆಬೈಲ್ ತಂತ್ರಿ, ನಾಲ್ವೆರ್ ಬಟ್ಟೆರ್ ನಾಕುಳೆಗ್ ಬಿತ್ತಿಯೆರೆ ಬಿತ್ತ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ದಪ್ಯೆರೆ ಯೆರು ಇತ್ತ್ಂಡ್, ಬುಳೆರಿ ಪುದ್ದೊಟ್ಟೊಗು ನಾಲ್ ಸಾವಿರ ಯೆರು ಕೊಂಡು ಜಯಿದೆ, ಆ ಸುದ್ದಿ ವರ್ತಮಾನ ಕೇಂಡೆರ್, ಪೊಯ್ಯೆ ನೀರ ಮಾರ್ಗದಿಲ್ಲ್ ಕಡತೆರ್, ಬುಳೆ ಆಯೆರೆ ಬದ್ದೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತೆರ್, ನಾಲ್ ಸಾರ ಯೆರುನು ತೂಯೆರ್, ಐಡ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ಯೆರುಕು ಕ್ರಯ ಪಣ್ಲಾಂದ್ ದ್ ಪಂಡೆರ್, ದುಂಬುದ ಅಜ್ಜೆಗ್ ಸಾವಿರ ವರಾನ್ ಪಿರಾವುದ ಅಜ್ಜೆಗ್ ಸಾವಿರ ವರಾನ್ ಅಂದ್ ದ್ ಆಯೆ ಪಂಡೆ, ಯೆರುಕೋ ಮನುಕೊ ವೊಪ್ಪಾದ್ ಕೊರಿಯಡ ಯೆಂಕುಳೆ ಜನನ ಕಟ್ಟಳೆದ ಬೂತೊ ಯೆಂಕುಳು ಕಟ್ಟಳೆಗ್ ಮನೆ ದೇವೆರೆ ಬಲದಿಕ್ಕ್ ಡ್ ಮಯ್ಯೊಡು ಕೊಣೋದು ಪೂಜಿವೋ. ಯೆರುಕ್ಕುಲಾ ಮನೊಕುಲಾ ವೊಪ್ಯಾದ್ ಕೊರೆಯೆ ಬಟ್ಟೆರ್ ನಾಕುಳು ಎರಡ್ ಯೆರು ಕೊಂಡು ಬರುವೆರ್. ಪೊಯ್ಯೆ ನೀರ್ ಮಾರ್ಗದ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಬರುವೆರ್. ಆಜಿ ತಿಂಗೊಳು ವೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ವರ್ಸೊಡು ಆ ಬೂತೊನು ಪೂಜಿಯೆರ್, ಕಿಲದಿನ ಪೋದು ಬಲುಕಾಲ ಬನ್ನಗ ಸ್ಠಾನೊಗು ಪಾಣೆ ಬೋಡುಂದು ಪಂಡೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]