ತಾರಿಮಡಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತಾರಿಮಡಲೆ

ಉಂದೊಂಜಿ ಉಚ್ಚು. ನೆನ್ ಮಂಡೆ ಕೊಡಪಲೆ, ನೆತ್ತಿಕೊಡಪ್ಪೆಲೆ, ತಾರಿಮಡಲೆ, ಚಾರಿಮಡಲೆ, ಆರಿಮಡಲೆ ಪಂಡ್‌ದ್‌ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಬೇತೆ ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡದ್ ಕಂಚುಬೆನ್ನಿನ ಮರಹಾವು, ಬಿಲ್ಲುಮರಿ, ಮರಮರಿ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ Bronze back tree sanke ಪಂದ್ ನೆಕ್ಕ್ ಪನ್‌ಪೆರ್[೧].

ತೂಯರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ತೂಯರೇ ನುಂಗುದಿನ ತಾರಿದ ಮಡಲ್ದ ರಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮೆಯಿ ಪೂರ ಕಪ್ಪು ಕಲಕಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಪೂರ ಅದ್ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಅಯಿಕ್ ತಾರಿಮಡಲೆ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತುತುಂಡು.

ಉಪ್ಪುನು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಾರೆ, ತಾರಿ, ಪೆಲತ್ತಮರ, ಕುಕ್ಕುದಮರ, ಬೀಜದ ಮರಕ್ಲೆಡ್ ಪೂರಾ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಕಟ್ಟುಕತೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತೂಯೆರೆ ಕಡಂಬಳೆ ಉಚ್ಚುಲೆಕ ತೋಜುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಜನ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಕಥೆಕ್ಲೆನ್ ನಂಬುದು ಅವೆನ್ ಕೆರೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್. ಉಂದು ಮರಟ್ ಕುಲ್ಲುದು ನರಮಾನಿ ಬರ್ಪುನೆನ್ ಕಾತ್ ಕುಲ್ಲುಂಡು. ನರಮಾನಿನ್ ತೂಯಿ ಕೂಡ್ಲೇ ನೆತ್ತಿಗ್ ಕೊಡತುದ್ ಕೆರ್ಪುಂಡು. ಪುನ ಪೊತ್ತಾನಗ ಮರಟ್ ಕುಲ್ಲುದು ಪೋಪುನ ಪುಗೆ ತೂಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆ ದುಂಬುದ ಜನಕ್ಲೆಡ ಇತ್ತುಂಡ್. ಅಂಡ ಮಂಡೆಗ್ ಕೊಡತ್ ಪುಡಪಂಚಿನ ಕೋಕೈಲಾ ಈ ಉಚ್ಚುಗ್ ಇಜ್ಜಿ. ಮಲ್ಲ ಕೂಲಿಲಾ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಉಂದು ವಿಷ ಉಪ್ಪುನ ಉಚ್ಚು ಅತ್ತ್. ಉಂದೊಂಜಿ ಬಜೀ ಪಾಪದ ಉಚ್ಚು.

ತಿನಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಕಾತ್ ಕುಲ್ಲುದು ಓಂತಿ, ಅರಣೆ, ಕೀಡೆ, ಪಾತೆ, ಎಲ್ಯ ಪಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿನ ಕೆತ್ತಿಲೆನ್ ತಿಂದ್ ಬದುಕುಂಡು.

ನಂಬಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೂರ್ತೆ ಮಾನ್ಪುನಕುಲೆಗ್ ನೆತ್ತಿಗ್ ಕೊಡಪುಂಡು ಪನ್ಪಿ ನಂಬೊಲಿಕೆ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://indiabiodiversity.org/species/show/238834