ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ತುಳಸಿ(ವೃಂದಾ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತುಳಸಿದೇವಿ
Figurine of the goddess
ಬೇತೇ ಪುದರ್ಲುVrinda
ದೇವನಾಗರಿतुलसी
ಸಂಸ್ಕೃತTulasi
Affiliationದೇವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆವೈಕುಂಟ, ಬೂಲೋಕ
ಚಿಹ್ನೆತುಳಸಿ ಗಿಡ
ಪರ್ಬತುಳಸಿ ಪರ್ಬೊ
(ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ)
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಸಯೊಲು
ಪೋಷಕೆರ್
 • ಧರ್ಮಧ್ವಜ (ಪೊಪ್ಪ)
 • ಕಲಾನೆಮಿ, ಸ್ವರ್ಣ(ಅಮ್ಮ)
  (ವೃಂದನ
  ರೂಪೊಡಿಪ್ಪುನಗ)[೧]
ಸಂಗಾತಿ
 • ವಿಷ್ಣು
  (ತುಳಸಿನ್ ಮದಿಮೆ
  ಆಯಿನ ವಿಷ್ಣು)
 • ಜಲಂಧರ
  (ವೃಂದಾನ್ ಮದಿಮೆ
  ಆಯಿನ ಜಲಂಧರ)

ತುಳಸಿ(ವೃಂದಾ) ಹಿಂದೂ ನಂಬೊಲಿಗೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ದೈಯಿ. ತುಳಸಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಅವತಾರ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ವೃಂದಾ(ತುಳಸಿ) ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಜಲಂಧರನ್ ಮದಿಮೆ ಆಪೆರ್. ಹಿಂದುಲು ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡ್ ಜಾಲ್‍ಡ್ ತುಳಸಿಗ್ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ತುಳಸಿ ನಡ್ಪೆರ್.

ಪುರಾಣೊದ ಕತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವೃಂದಾ ದೇವಿ ಧರ್ಮಧ್ವಜನ ಮಗಲ್. ಧರ್ಮಧ್ವಜ ಮಲ್ಲ ಶಿವ ಭಕ್ತೆ . ಪೊಪ್ಪನಂಚನೆ ವೃಂದಲಾ ಮಲ್ಲ ಶಿವಭಕ್ತೆ. ವಿಸೇಸವಾದ್ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವೆರೆನ ಭಕ್ತೆ. ಮೇರ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸ್ ನ್ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ತನ್ನ ಕಂಡನೆ ಚಿರಾಯು ಆವಡ್ ಪಂದ್ ವರ ಕೇನುವೆರ್. ಆಂಡ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವೆರ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಆಪುಜಿ ಏರ್ಲಾ ಚಿರಾಯು ಆವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಬೇತೆ ಈನಾಂಡಲ ವರ ಕೇನ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅವೆಕ್ಕಾದ್ ವೃಂದಾ ಮಂಡೆ ಬಲಿಪಾದ್ ಯಾನ್ ಪತಿವೃತೆಯಾದಿಪ್ಪುನಾತ್ ದಿನ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಬದ್ಕ್‍ದ್ ಒರಿಯೊಡು ಪಂದ್ ವರ ಕೇನ್ವೆರ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ತನ್ನ ಪಾತಿವೃತ್ಯದ ಮಿತ್ತ್ ಆತ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಅರೆಗಿತ್ತ್ಂಡ್. ಪಾರ್ವತಿ ದೇವರ್ ಅಂಚನೆ ಆವಡ್ , ತಥಾಸ್ತು ಪಂದ್ ಮಾಯ ಆಪೆರ್. ಈ ವಿಸಯ ತೆರಿಯಿನ ಅಸುರ ಗುರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ವೃಂದಾನ್ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸಗ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಕೊರುಡು ಪಂದ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅವ್ವೇ ಪೊರ್ತುಗು ಶಿವ ಸೂತ್ತ ಸಮುದ್ರೊಡು ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಜಲತತ್ವದ ರಡ್ಡ್ ಊರ್ಜೆದ ಮಿಲನರ್ದ್ 'ಜಲಂಧರ' ಪುಟ್ಟುವೆ. ಸಮುದ್ರ ರಾಜೆ ಜಲಂಧರನ್ ಸಾಂಕುವೆರ್. ಈ ಜಲಂಧರ ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. ಮೇರ್ ತುವರೆ ಶಿವ ದೇವೆರೆ ಲೆಕೊನೆ ಇಪ್ಪುವೆರ್. ಪಾರ್ವತಿನ್ ತುಯ್ನ ಜಲಂಧರ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಪಾರ್ವತಿನ್ ಪಡೆಯೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಆಯೆನ ಉಲಾಯಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಅವೆಕ್ಕಾತ್ರ ಶಿವ ದೇವೆರೆನೊಟ್ಟುಗು ಯುದ್ದೊಗ್ಲಾ ತಯಾರಾಪೆರ್. ಉಂದುವೇ ಪ್ರಯತ್ನೊಡಿಪ್ಪುನಗ ಜಲಂಧರ ಇಂದ್ರದೇವೆರೆನ್ ಸೋಪಾನಗ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯನ ಕಣ್ಣ್ ಗ್ ಬೂರ್ವೆರ್.[೨]
ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯೆರ್ ಜಲಂಧರನ್ ಲೆತ್ತ್ ದ್ ವೃಂದಾನ್ ಈ ಮದಿಮೆಯಾದ್ ಚಿರಾಯು ಆಲ. ಆಲ್ ಪತಿವ್ರತೆ ಆದುಪ್ಪುನೆಟ್ಟ ನಿಕ್ಕ್ ಸಾವಿಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ವೃಂದಾನ್ ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಅಲೆನ ಮೂಲಕ ನನಾತ್ ಬಲನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಶಿವನೊಟ್ಟು ಯುದ್ದೊಡ್ ಗೆಂದ್‍ದ್ ಪಾರ್ವತಿನ್ ಗೆಂದೊಲಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಅವೆಕ್ಕ ಜಲಂಧರ ಒಪ್ಪುವೆ. ಇಂಚ ಜಲಂಧರ ಬೊಕ್ಕ ವೃಂದಾದೇವಿನ ಮದಿಮೆ ನಡಪುಂಡು. ಒಂತೆ ಸಮಯೊರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಲಂಧರ ಶಿವನೊಟ್ಟುಗು ಯುದ್ದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಪಾರ್ವತಿ ದೇವೆರ್ ವೃಂದಾಗ್ ಕೊರ್ತಿನ ವರರ್ದಾತ್ರ ಜಲಂಧರ ಸೋಪುಜೆ. ಇಂಚಿರ್ದ್ ಶಿವ ದೇವೆರ್ಲಾ ಸೋಪುಜೆರ್ ಅಂಚಿರ್ದ್ ಜಲಂಧರೆಲಾ ಸೋಪುಜೆ. ರಾತ್ರೆ ಪಗೆಲ್ ಯುದ್ದ ನಡಪುಂಡು. ಸೃಷ್ಟಿದ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ತೂದು ಕಡೇಕ್ ವಿಷ್ಣು ದೇವೆರ್ ತಂಗಡಿ ಪಾರ್ವತಿನ ಮಿತ್ತ್ ಇತ್ತಿನ ಮೋಕೆಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ದೊಗ್ ಜಪ್ಪುವೆರ್. ಆಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ವಿಷ್ಣು ದೇವೆರ್ ವೇಷ ಬದಲು ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಜಲಂಧರನ ಏಸೊಡು ವೃಂದಾ ಇತ್ತಿನಡೆ ಪೋಪೆ. ಅಂಚಾದ್ ವೃಂದಾನ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಿರ್ದ್ ಯುದ್ದೊಡ್ ಜಲಂಧರೆ ಸೋಪುವೆ. ವೃಂದಾ ತನ್ನ ಮುಟ್ಟು ಬೈದಿನ ವಿಷ್ನು ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಜಲಂಧರನ ಕಾಟೊಗ್ ಲಾಗಿವೊಲ್ . ಪೊತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಗನೆ ವಿಷ್ಣುಗ್ ವೃಂದಾ ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದ್ದಿನ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯೊನ್ಲಾ ಏರಾಂಡಲಾ ಭಂಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ್‍ದ್ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಇಂಚ ಆನಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತನ್ನ ಕಂಡನೆರ್ದ್ ಆಯ್ನ ತಪ್ಪುಗ್ ಕಾಟೊದಡೆಗ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇನ್ವೆರ್. ಇಂಚಿರ್ದ್ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ವಿಷ್ಣು ಮಲ್ದಿನ ಈ ತಪ್ಪುರ್ದಾತ್ರ ಕೋಪೊಡು ಮಹಾಕಾಳಿ ಆದ್ ಸ್ತ್ರೀ ಕುಲೊಕ್ಕು ಕಳಂಕ ಆಯಿನ ನಿನನ್ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಅವ್ವೇ ಪೊರ್ತುಗ್ ಶಿವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ್ ಜಲಂಧರನ ಪಾಪಕರ್ಮೊಲೆನ್ ವೃಂದಾಗ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ಗೊತ್ತಾದ್ ವೃಂದಾ ಕೊರ್ನ್ಯ ಶಾಪಡ್ ವಿಷ್ಣುಗ್ ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದ್ದಿನ ಮಿತ್ತ್ ಆಪಾದನೆ ಮಾತ್ರ ಬರಡ್, ಅವೆತ್ತ ಸಂಕಟ ನಿಕ್ಕ್ ಅನುಭವ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚನೆ ಈರ್ ಎಂಕ್ ಇರೆನ ಬೊಡೆದಿನ ಸ್ಥಾನ ಕೊರೊಡು ಪನ್ಪೆರ್. ಅವೆಕ್ಕಾತ್ರ ವಿಷ್ಣು ದೇವೆರ್ ವೃಂದಾಗ್ ತಿಗಲೆಡ್ ಜಾಗ ಕೊರ್ದು ಈ ಸದಾ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಾಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಾಯಣೊಡು ಸೀತಾಪಹರಣ ಆನಗ ತುಳಸಿನ ಈ ಶಾಪ ನಿಜ ಆಪುಂಡು. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರೊಡುಪ್ಪುನಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವೃಂದಾನ್ ಮದಿಮೆಯಾದ್ ಬೊಡೆದಿನ ಸ್ತಾನನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.[೩]

ಕಂಡನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವೃಂದಾನ ರೋಪೊಡಿಪ್ಪುನಗ ಜಲಂಧರ, ತುಳಸಿನ ರೂಪೊಡು ವಿಷ್ಣುನ ಬೊಡೆದಿ.

ಪುರಾಣೊಲೆಡ್ ತುಳಸಿನ ಬೇತೆ ಪುದರ್‍ಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ವೃಂದಾ
 • ತುಳಸಿ ವೈಷ್ಣವಿ ("ವಿಷ್ಣುಗ್ ಸೇರ್ದಿನ").
 • ವಿಷ್ಣು ವಲ್ಲಭ ("ವಿಷ್ಣುಗ್ ಪ್ರಿಯ").
 • ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ("ವಿಷ್ಣುಗ್ ಪ್ರಿಯ").
 • ವಿಷ್ಣು ತುಳಸಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. Puranic encyclopaedia : A comprehensive dictionary with special reference to the epic and Puranic literature. 1975. ISBN 9780842608220.
 2. ಮರ, ಅರಳಿ (27 November 2020). "ತುಳಸಿ ಎಂಬ ವೃಂದಾ ದೇವಿಯ ಕಥೆ ಗೊತ್ತೇ?". Aralimara.
 3. [aralimara.com/2020/11/27/tulasi-2/ "ತುಳಸಿ"]. Retrieved 30 October 2022. {{cite web}}: Check |url= value (help)