ದೇವೀ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನೊ

ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ದೇವೀ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲು ಎಚ್ಚ. ತುಳುನಾಡ್‍ಗ್ ಶಕ್ತಿಸ್ಥಾನೊಂದ್‍ಲಾ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು. ಶಕ್ತಿದ ಆರಾಧನೆಲಾ ಭೂತಾರಾಧನೆಲಾ ಮೂಲೊಡು ಒಂಜೇ ಆದುಪ್ಪುನೆನ್ ತೂವೊಲಿ. ಉಂದು ರಡ್ಡ್‌ಲಾ ಒಂಜೇ ನಾಣ್ಯೊದ ರಡ್ಡ್ ಮೋನೆಲು. ತುಳುನಾಡ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ್ ಏರ್ ತಗ್ಗ್ ಕಾಡ್ ಸುದೆ ಕಡಲ್‍ದ ನಾಡ್ ಆಯಿನೆಡ್ದಾವರ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೂಲು ಭಯಂಕರವಾದುಂಡು. ಅಭೇದ್ಯವಾದ್‍ಲಾ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಶಕ್ತಿದ ಆರಾಧನೆಲೆಡ್, ದೇವಸ್ತಾನೊದ ರೂಪೊಡು ಸೌಮ್ಯದೇವಿನ ನಾನಾ ರೂಪೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ರೂಪೊಡು ಭೀಕರವಾದ್‍ಲಾ ತೋಜುದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಭೂತಾರಾಧನೆಡ್ ದಿಂಜ ಪೊಣ್ಣು ಭೂತೊಲು ಉಲ್ಲ. ಉಂದುಲಾ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದ್ ಉಪ್ಪಿನೆನ್ ತೂವೊಲಿ.

ಶೃಂಗೇರಿಡ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯೆರ್ ಶ್ರೀ ಶಾರಾದಾಂಬೆನ್ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪಿಯರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣೊನೇ ಈ ಭೂಭಾಗೊಡು ಶಕ್ತಿದ ಆರಾಧನೆ ಎಚ್ಚ ಇತ್ತಿನಿ. ನಾಡ್‍ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯೊಗು ಶಾರದೆನ್ ಪೀಠೊಡು ಕುಲ್ಲಾದ್ ಆರ್ ಅಧಿಕೃತ ಮನ್ನಣೆ ಕೊರಿಯೆರ್. ಕೊಲ್ಲೂರುರ್ದು ಪತ್ತ್‌ದ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರ್ ಮುನ್ನೂತೈವ ದೇವೀ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲು ಉಲ್ಲ.

ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆಗ್‍ಲಾ ಮಾತೃಮೂಲೀಯ (ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ) ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗ್‍ಲಾ ಒಂಜಿಗೊಂಜಿ ಸಮ್ಮಂದ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಉಂದೆನ್ 'ಅಳಿಯಕಟ್ಟ್' ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆಟ್ಟ್ ಆಸ್ತಿದ ಹಕ್ಕ್ ಕುಟುಮೊದ ಪೊಂಜೊಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಪುಂಡು. ಪೊಂಜೊನಕುಲು ಆಸ್ತಿಗ್ ಹಕ್ಕ್‍ದ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥೆರಾಪೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಅಥವಾ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಸ್ತಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ್.

ಪೃಕೃತಿ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಿಯೆತ್ತ ಮೂಲೊಡು ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದಾತ್ರ, ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಿಯೆ ಎಚ್ಚ ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದಾತ್ರ (ದೊಂಬುಲಾ ಬರ್ಸೊಲಾ ಹೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದಾತ್ರ) ಭೂಮಿನ್ ಕೇಂದ್ರವಾದ್ ದೀದ್ ಶಕ್ತಿ ದೇವತಲೆಗ್ ಮೂಲು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ತಿಕ್ಕ್‌ದ್ಂಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]