ನರ್ಸಣ್ಣೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳುನಾಡುಡ್ ಭವಿಷ್ಯ ಪನ್ಪಿನಕುಲೆನ್ ನರ್ಸನ್ನೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೇತೆ ಊರುಡ್ ಮೊಕ್ಲೆನ್ ಹಾಲಕ್ಕಿ, ಬುಡಬುಡಿಕೆದಾಯೆ ಪಂಡುದ್ ಲೆಪ್ಪುವೇರ್. ಮೂಲೋಡು ಮೊಗಲು ತುಳುನಾಡುದ ಜನೋಕುಲು ಅತ್ತ್. ಬಂಜಿದ ಬಡವುಗಾದ್ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಡ್ದು ತುಳುನಾಡುಗ್ ಬತ್ತುದ್ ನೆಲೆ ಆಯಿನಕುಲು. ಬುಕ್ಕ ಊರು ಊರು ಸುತ್ತುನಕುಲು.

ರೂಪೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತರೆಕೋಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸ್, ಕೆಂಪು ಬೊಟ್ಟು, ಕಚ್ಚೇ ಪಾಡುತೂ ಪುಗೆಲ್ ಜೋಲಿಂಗೆ, ಕೈಟ್ ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಾಯಿ ಬೇರಿ ಪತ್ತರ ಒಂಜಿ ಕೋಲು ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಜೋಕುಲೆಗ್ ಉಪ್ಪಿ ಪೋಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಜೋಲಿಗೆಗ್ ದಿಂಜಾದ್ ಪತೊಂದು ಪೋಪೆಗೆ ಪಂಡುದ್ ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಪೋಡ್ಗೆ ಗೆಟ್ಟವೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.

ನರ್ಸಣ್ಣೆ ಪನ್ಪಿ ಪದೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಮೂಲೊಡು ಕನ್ನಡೊಟು ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಕುರುಕ್. ಕುರ್ರ್ರರ್ರ್ರ್ರರ್ರ್ರ್
ಬೈಯ್ಯಗ್ ತುಳಸಿಗ್ ದೀಪ ದೀಪಿನ ಪೋರ್ತು
ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ಪಿನ ಪೋರ್ತು
ಈ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಆವರೆ ಉಂಡು,
ನಾಲ್ ಜನಕ್ ಲೆತ್ತುದು ಲೇಸು ಬಳಸೆರುಂಡು,
ಎದುರು ಪುಲಿತ ಮರಾಟ್ ಇತ್ತೀ ಪ್ರೇತ ಬುಡಾoದು
ಪೀಡೆ ಬುಡಾoದು..ಪಿಶಾಚಿ ಬುಡಾoದು
ಮನಸುಡಿತ್ತಿನವೇನ್ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಪನುವೆ ..ಸುಲ್ಲಾಂಡ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಲೆ
ಸತ್ಯ ಆಂಡ...ಅರಿ ಬಾರ್ ಕೊರ್ಲೆ
ಈ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಉಂಡು
ಒಂಜಿ ಮಾಟ ಉಂಡು
ಮಾಟನು ದೆತ್ತು ಕೋರುವೆ ....
ಮಂತ್ರೋನು ತಿರ್ಗ ಕೊರುವೇ
ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿ ಯಜಮಾನ್ತಿ ಕಣ್ಣ ನೀರುಡು ಮುರ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆರ್
ಬಾಲೆ ಪತ್ತೆರಾವಂದಿ ಸಂಕಡ..ಉಡಾಲ್ಡ್ ಉಂಡು.
ಕುರುಕ್ಕಕ್ಕ್ಕ್ಕಕ್ಕ್ಕ್ಕ್ ಕುರುಕ್
ಸೊರಗೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೋರೊಂದುಲ್ಲೆರ್
ಕೂರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕುಸುರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ,
ಮಲ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕಾವಂದು...
ಪಾಡಿ ಅರಿ ಸರಿಯಾದ್ ಬೇಯಂದ್
ಅಂಗಾರೆದಾನಿ ಕುಚ್ಚಿ ದೆಪ್ಪೆರಾವಂದ್ …
ಬುದವಾರದಾನಿ ಪೋಸ ಕುಂಟು ಪಾಡೆರಾವಂದ್
ಇಲ್ಲದುಲಾಯಿ ಉಗುರು ದೆಪ್ಪೆರಾವಂದ್...
ಇಲಲ್ದೆದುರು ಮಂಡೆಗ್ ಕೈ ದೀದ್ ಕುಲ್ಯರಾವಂದ್
ತಡ್ದೆದೆದುರ್ ಕುಂಟಿ ಮೈಪು ದಕ್ಕೆರಾವಂದ್ ,ಕತ್ತೆಲೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಕುಂಟು ಅರ್ದೆರಾವಂದ್
ಬೈಯ್ಯದ ಸಮಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ಪಿ ಪೊರ್ತುಗು ದೀಪ ತೆಕ್ಕಾದ್ ಜೆಪ್ಪೆರಾವಂದ್ ,
ಕುಬಲ್ ಮುಟ್ ಲಕ್ಕ ತೆಲಿಪೆರಾವಂದ್
ಶನಿ ಪತ್ತು ಪೊರ್ತು ಬರು , ಭಾಗ್ಯ ಪೋದು ಬಡಪತ್ ಬರು
ಗ್ರಹಚಾರ ಕೆಟ್ಟಿನ್ನಲ್ಪ....
ಪುರಿ ಬಲ್ ಮರಿಯಾದ್ ಕೊಡತೊಂದುಂಡ್
ನಂಬಿ ದೈವೊಲು..
ನಂಬಿ ಜನೊಕುಲು ಕೈ ಬುಡ್ದು...
ಕಾಪುನಾರು ನೋತ್ಹೊಂದುಲ್ಲೆರ್
ಎನಡುಂದು ಪರಿಹಾರ …
ನಾಲ್ ನೀರ್ ತರೆಕ್ ಮೀದ್
ನಾಲ್ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುನಲ್ಪದ...ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ತಾನೋಗು
ಸುತ್ತು ಬರೋಡು ನಾಲ್ ಸನಿವಾರ ನಾಲ್ ಜನೋಕು ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು
ಅಸರ್ ದಿಂಜಾವೋಡು.
ಜೋಕುಲು ಬಾಲ್ಲೇಲ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪು ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡು
ಇಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟುನ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡು ಗುವೆಲ್ ತೋಡುನ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡು
ನೀರ್ ಪರ್ಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡು,ನಾಲ್ ಜನಕ್ ನೀರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡು
ಇರೆಟ್ ವರೆಸಿನ ಭಾಗ್ಯ ಹನೆಟ್ ಪತ್ತೆರೆ ಉಂಡು
ಕುರುಕ್ ಕುರುಕ್ಕಕ್ಕ್ಕ್ಕಕ್ಕ್ಕ್ಕ್ ಕುರುಕ್
ನರ್ಸನ್ನೇ ಪಂಡಿನ
ಸರಿಯಾಂಡ ಸರಿ ಪನ್ಲೆ
ತಪ್ಪಾಂಡ..ತಪ್ಪು ಪನ್ಲೆ
ಬರ್ಪಿ ಅಮಾಸೆ ದಾನಿ ಸರಿ ಪೊರ್ತುಗು ಪಿರ ಬರುವೆ
ಸರಿ ಆಯಿನಾಂಡ ನರಸನ್ನ ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ ದಿಂಜಾಲೆ
ಮನಸ್ ದಿಂಜಾಲೆ
ತಪ್ಪಾಯಿನಾಂಡ ನರ್ಸನ್ನೆ ಕಜ್ಜ ಬುಡ್ಡು
ಬಡಕಾಯಿ ಮೋನೆಮಲ್ತು
ಕಲಿ ಪರೊಂದು ಗಟ್ಟ ಮಿತ್ತಾವೆ
ಕ್ರುರುಕ್ ಕುರುಕ್ಕಕ್ಕ್ಕ್ಕಕ್ಕ್ಕ್ಕ್ ಕುರುಕ್

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.