ಪುಣ ಪೊತ್ತಾವುನಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search


ಪುಣ ಪೊತ್ತಾವುನೆ

ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಜನಪದೊಡು ತೈತಿನಾಯನ್ ಪೊತ್ತಾವುನೆಕ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನೊ ಉಂಡು. ದುಂಬತ್ತ ಪುಣೊನು ಮೀಪಾವೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪುಣತ್ತ ದೊಂಡೆಗ್ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಬುಡೊಡು. ಪುಣೊನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಚಟ್ಟೊಡು ದೀದ್ ಕಟ್ಟೊಡು. ನಾಲ್ ಮೈಟ್ಟ್ ನಾಲ್ ಜನ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರುದು ಪೊತ್ತಾವುನ ಕಾಟದಡೆಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರ್. ಕಾಷ್ಠೊಡು ಪುಣನ ತರೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಜೆಪ್ಡಾವೆರ್. ಕೈಬಿರೆಲ್, ಕಾರ್ ಬಿರೆಲ್‌ಗ್ ಕಟ್ಟಿನ ಬಂಧೊನು ದೆಪ್ಪುವೆರ್. ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಪುಣತ್ತ ಬಾಯಿಗ್ ನೀರ್ ಬುಡ್ಪೆರ್. ತಾರೆದ ಉಣಿಂಗಿನ ಮಡಲ್‌ಡ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತಿನ ತೂಟೆನ್ ಕೈಟ್ಟ್ ಪತೊನುವೆರ್. ಕೈಟ್ಟ್ ಅರಿ ಪತೊಂದು ಇಂಚ ಪಂಡೊನುವೆರ್: 'ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರ್‌ದ (ಎಂಕಪ್ಪಣ್ಣೆ) ತೀರ್‌ದ್ ಪೋಯೆರ್. ನಮ ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಜಾತಿಕಟ್ಟ್‌ದ ರೀತಿರಿವಾಜ್‌ಡ್ ಪ್ರಾಕ್‌ಡ್‌ದ್ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕುಟುಮ ಪೊದ್ದೆ, ಇಸ್ಟೆ, ಊರು ಸೇರಾವೊಂದು ಪುಣೊನು ಮಣ್ಣ್‌ಡ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ಮರ ಕಡ್ಪದ್, ಕಾಟ ಗೂರದ್, ಪುಣ ಮೀಪದ್, ಪುಣೊನು ಐತದ್, ಇಸೆ ಕಾಟೊಡು ದೀದ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬೊಣ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತು. ಎಂಕಪ್ಪಣ್ಣನ ಕಾಯೊಡಿತ್ತಿನ 'ಕಾಲೆ' (ಪ್ರಾಣವಾಯು) ಗಾಲಿಡ್ ಸೇರೊಂದಿನವು ಇಸೆ ಪುಣೊನು ಪೊರ್ಲುಡು ಬೊಣ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಡೊಡು. ಅಂಚನೆ ಕುಟುಮ ಐನೆದಾನಿ ದೂಲೊಟ್ಟು ಮಲ್ತ್‌‌ದ್ ಕಟ್ಟುನ ದೂಪೆಡ್ ಕಾಲೆ ಸೇರೊನೊಡು. ಪದಿಮೂಜೆದ ಬೊಜ್ಜದ ದುಂಬುದಾನಿ ಕಟ್ಟುನ 'ನೀರ್‌ನಿರೆಲ್‌'ಡ್ ಬತ್ತ್ ಸೇರೊನೊಡು. ಪದಿಮೂಜನೇ ದಿನ ಕುಟುಮ ಒಟ್ಟುಸೇರ್‌ದ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಜ್ಜೊಡು ಕುಟುಮೊ ದೂಪೆಗ್ ಬಳಸುನೆನ್ ಸಂತೋಸೊಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು. ದುಂಬಗ್ ಕುಟುಮೊನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಕಾತೊಂದು ಬರೊಡೂಂದು ಎಂಕುಲು ಪತ್ತ್ ಅಪ್ಪೆ ಜೊಕುಲು ಸೇರ್‌ದ್ ಪ್ರಾರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊನುವ'.

ಈತ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಅರಿನ್ ಪುಣತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ದಕ್ಕುಡ್ರುವೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಸೈತಿನಾಯನ ಮಗೆ/ಅರುವತ್ತೆ/ಮೆಗ್ಗಿಪಲೆಲೆಡ್ ಇರ್ವೆರ್ ತೂಟೆ ಪೊತ್ತಾದ್ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಪಿದಂಬು (ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ) ಬತ್ತ್‌ದ್, ತರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್‌ದ ಮೈಟ್ಟ್ ಇರ್ವೆರ್‌ಲಾ ಪುಣೊಕ್ಕು ಬೆರಿ ಪಾಡ್‌ದ್ ಉಂತೊನೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎಡತ್ತಕಾರ್‌ನ್ ಕಾಟೊದ ಕಣಕ್ಕ್‌ಗ್ ತಾಗಾದ್ ತೂಟೆನ್ ಎಡತ್ತ ಕೈಟ್ಟ್ ಪಿರವುಗಾದ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾಟೊಗು ತೂ ಕೊರೊಡು.

ಪುಣತ್ತ 'ನಡುಮುಜ್ಜೂನಿ' (ಪುಣತ್ತ ಸೊಂಟದ ಭಾಗ ಪೊತ್ತ್‌ದ್ ಮುಗಿಪುನಿ) ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಪಲಕೆದ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿನ್ ಕಾಟೊಗು ಪಾಡ್‌ದ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬರೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯಕ್‌ಡ್ ತರೆಕ್ಕ್ ಮೇಲ್‌ಗ್ ಮೀದ್ 'ಸಾವುಗಂಜಿ' ಉಣ್ಣುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]