ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬರಿ ಪುದರುಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಜನೊಕುಲೆಗ್‌ಲಾ ಬರಿ ಪುದರ್(ಅಧೀಕೃತವಾಯಿನ ಪುದರ್‌ದ ಕಡೆಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್) ಉಂಡು. ಬರಿ ಪುದರ್ನ್ ಅಡ್ಡ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ದ್ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಬಿಲ್ಲವೆರ್, ಬಂಟೆರ್, ಮರಕಲೆರ್, ಬ್ರಾಣೆರ್, ಜೈನೆರ್, ಇಂಚ ಮಾತಾ ಜಾತಿದಕಲೆಗ್ಲಾ ಬರಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಬಿಲ್ಲವೆರೆಡ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಅಮೀನ್, ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಕರ್ಕೇರ,ಅಂಚನ್, ಕುಂದರ್, ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬರಿಪುದರುಲು ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲವೆರೆಡ್ದ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತೊಕ್ಕು ಮತಾಂತರ ಆಯಿನಕಲ್ನ ಬರಿ ಪುದರುಲು ಬಿಲ್ಲವೆರೆ ಮೂಲೊಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಪಂಡ್ದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸಾಲ್ಯಾನ್- ಸಾಲಿನ್ಸ್, ಕರ್ಕೇರ- ಕರ್ಕಡ, ಅಮೀನ್- ಅಮ್ಮನ್ನ, ತಲ್ವಾರ್- ತೋಳಾರ್- ಉಂದು ಮಾತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಉದಾರ್ಮೆಲು. ಬರಿ ಪುದರುಲೆ ವಿಚಾರೊಡು ಎಚ್ಚ ತೆರಿವೊನರ ರಮಾನಾಥ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಬರೆತಿನ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲವರು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲವರು ಮತ್ತು ಬಾಸೆಲ್‍ ಮಿಶನ್‍ ಪನ್ಪಿ ಬೂಕುನು ಓದೊಲಿ

ಪೂಜಾರಿ ಬರಿ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಮೀನ್‍, ಕೋಟ್ಯಾನ್‍, ಸಾಲ್ಯಾನ್‍, ಬಂಗೇರ, ಸೋಯೆನ್ನ,ಕುಂದರ್‍, ಆಂಚನ್‍,ಕರ್ಕೇರ, ಜತ್ತನ್ನ, ಗುಜರನ್, ಕುಲಾಲ್,

ಬಂಟೆರೆ ಬರಿ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹೆಗ್ಡೆ, ಶೆಟ್ಟಿ, ಶೇನವ, ಪೆರ್ಗಡೆ, ರೈ, ಆಳ್ವ, ನಾಯಕ, ಭಂಡಾರಿ, ನಾಡವ, ಬೈದ್ಯ, ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಒಕ್ಕೆಲ್ಮೆ.

ಗೌಡರೆ ಬರಿ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಂಗೆರೆ ಬರಿ, ನಂದೆರೆ ಬರಿ, ಮೂಲ್ಯೆರ ಬರಿ, ಪೆರ್ಬನ ಬರಿ, ಚಾಲ್ವೆರ ಬರಿ, ಕಬರ್ ಬರಿ, ಗೊಲಿ ಬರಿ, ನಾಯರ್ ಬರಿ, ಸೆಟ್ಟಿ ಬರಿ, ಬಸ್ರುವೊಗರು ಬರಿ, ಬಲ್ಸನ್ನ ಬರಿ, ಕರ್ಮನ್ನಾಯ ಬರಿ. ಇಂಚ ಗೌಡೆರ್ನ ೧೨ ಬರಿ ಉಂಡು.

ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್‍ ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಬರಿ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಮ್ಮನ್ನ, ಕೋಟ್ಯಾನ್‍, ಕರ್ಕಡ, ಸಾಲಿನ್ಸ್, ಬಂಗೇರ, ಮುತ್ತು, ಸೋನ್ಸ್, ಮಾಬೆನ್‍, ಆಂಚನ್‍, ಫುರ್ಟಾಡೊ,ಕುಂದರ್,ತೋಳಾರ್, ಪಾಲನ್ನ, ಕೈರನ್ನ, ಶಿರಿ, ವಾಟ್ಸನ್‍, ವಾಟ್ಸ, ದೇವದತ್ತ, ಪುತ್ರನ್, ಜೋಶ್ವ, ಜತ್ತನ್ನ, ಸತ್ಯಮಿತ್ರ, ದೇವಮಿತ್ರ, ಸದಾನಂದ, ದೇವಪ್ರೀಯ, ದೇವಪುತ್ರ

ಕೆಥೊಲಿಕ್‍ ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಬರಿ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಫುರ್ಟಾಡೊ, ಪಾಯಸ್‍, ರೇಗೊ, ಕೊಯಿಲ್ಲೊ, ಕುಲಾಸೊ, ಪಿಂಟೊ, ಮಸ್ಕರೇಹ್ನಸ್‍, ಡಿ.ಸೋಜ, ಡಿ.ಕೊಸ್ತ, ಡಿ.ಸಿಲ್ವ, ವೇಗಸ್‍,

ಬ್ರಾಣೆರೆ ಬರಿ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಮ್ಮಣ್ಣಾಯ, ಪದಕಣ್ಣಾಯ, ಕೇಕುಣ್ಣಾಯ, ಭಟ್, ರಾವ್, ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ನಾವಡ,

ಜೈನೆರೆ ಬರಿ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹೆಗ್ಡೆ, ಜೈನ್‍, ಪೆರ್ಗಡೆ, ಹೆಗ್ಗಡೆ, ಬಲ್ಲಾಲ್, ಬುನ್ನು, ಬಂಗ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]