ಬಳಕೆದಾರೆ:Pavanaja/TemplateList

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Reflist
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಮಾಜಾವುನೆ
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾರತದ ಭೂಪಟ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Documentation
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Death date and age
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Cite journal/doc
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Cite web/doc
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Cite news/doc
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style 1
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Cite web
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Tick
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾಷೆ/rank
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾಷೆ/pronunciation
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾಷೆ/official
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾಷೆ/script
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾಷೆ/statesregion
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ/map
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ/genetic2
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾಷೆ/IPA notice
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ/family-color
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Delink
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:En2kndigit
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Fix-span
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Hide if placeholder image
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Clarify
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Br separated entries
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Age
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Hilite/core
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:MONTHNUMBER
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Person infobox header
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:MONTHNAME
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox writer/doc
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Replace
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:When on basepage
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:UF-hcard-person
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Date
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಸುಧೆ
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:))!
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Aligned table
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:!((
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Mbox/doc
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Tla
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Mbox templates see also
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾಷೆ
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಎಲ್ಯ
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Tag
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/editor
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/deprecated
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/lead
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/language
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/display
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/id2
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/quote
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/lua
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/date
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/syntax
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/coins
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/url
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/usage vertical end
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/usage vertical
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/registration
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/pages
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/type
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/usage vertical mid
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/ref
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/series
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/usage
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/usage common
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/usage full
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Main
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Sfnote
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:R/ref
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:S-end
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Tld
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:MediaWiki URL rules
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Code
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Cs1
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:UF-COinS
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Xtd
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:TemplateData header
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Navbox
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Wikipedia referencing
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:R
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Purge
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Xt
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Paren
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Sup
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:!xt
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Bxt
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/author
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:;
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/cs1
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/id1
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/lay
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/publisher
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Documentation subpage
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:High-risk
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Ombox
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Para
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Tlg
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Tlx
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/edition
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/sep period
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/usage vertical common
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/title
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/volume
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Tl
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/journal
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:FULLROOTPAGENAME
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Improve documentation
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Module other
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Dated maintenance category
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Module rating
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Ns has subpages
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Flatlist/microformat
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Imbox
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Category handler
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:!
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Babel
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Cite book
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾರತದ ಭೂಪಟ
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox Indian Jurisdiction
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Vcite
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:CURRENTISOYEAR
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/required
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/web
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Cite news
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/agency
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:AWB standard installation
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Cite book/doc
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox settlement
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/chapter
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Markup2
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Mbox templates
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Lua
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Death year and age
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Cite journal
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Currentdaymonth
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Currentmonthday
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Sidebar
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox writer
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Hilite
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Under construction
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Mbox