ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ- ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ

ಕುಡ್ಲಡ್ ಪ್ರಕಾಶನ ಆಯಿನ ಸುರುತ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ- ಉಂದು ಕನ್ನಡದ ಸುರುತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆ. ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರದ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರತಿ ೧೮೪೩ ಜುಲೈ ೧ಕ್ ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಮುದ್ರಣೊಡು (Lithography print) ಕುಡ್ಲಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್‍ಡ್ ಅಚ್ಚಿ ಅಂಡ್[೧]. ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರದ ಸಂಪಾದಕೆರ್ ಹೆರ್ಮನ್ ಮ್ಯೋಗ್ಲಿಂಗ್. ವಾರಗೊರ ಪ್ರಕಟ ಆವೊಂದಿತ್ತಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ೪ ಪುಟತ್ತವು. ಉಂದು ಕುಡ್ದದ ಬಲ್ಮಠೊಡಿತ್ತಿ ಬಾಸೆಲ್‍ ಮಿಶನ್‍ ಪ್ರೆಸ್‍ಡ್‍ ಮುದ್ರಣ ಆದ್‍ ಪ್ರಕಟ ಆವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್‍. ಕಲ್ಲಚ್ಚ್ ಮುದ್ರಣೊಡು ಪ್ರಕಟ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನೆಡ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಪತ್ರಿಕೆಲೆನ್ ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದಿನೆಡ್ದ್ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗೊಲು ಉಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಡ್ ಅಚ್ಚಿ ಆವೆರೆ ಸುರು ಆಂಡ್. 1817ಡ್ಡಿಂಚಿ ಕನ್ನಡ ಮುದ್ರಣ ಆವೆರೆ ಸುರು ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್‍. ಕನ್ನಡೊಗುಲಾ ತೆಲುಗುಗುಲಾ ಒಂಜೇ ಲಿಪಿನ್‍ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಆಂಚಾದ್‍ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗ್‍ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕೊಡು ಬತ್ರಿನೆಡ್ದಾದ್ ನೆಕ್ಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ದೆತ್ತ್ ದ್ ಕನ್ನಡ ಸಮಾಚಾರ ಪನ್ಪಿ ಪುದಾರಾಂಡ್, ಬಳ್ಳಾರಿಡ್‍ ಉಂದುವೇ ಆಚ್ಚಿ ಆಣಿಲೆಡ್(ಅಚ್ಚಿ ಮೊಳೆಕುಲೆಡ್) ಆಚ್ಚಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಕನ್ನಡದ ಸುರುತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆ ಜುಲೈ 1ನೇ ತಾರೀಕ್‍ಗ್‍ ಸುರುಟ್ಟು ಆಚ್ಚಿ ಆಯಿನೆತ್ತ ನೆನೆಪುಗು ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲಾ ಜುಲೈ ೧ನೇ ತಾರೀಕ್ ದಾನಿ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್..[೨][೩]

ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರೊಡು ಇತ್ತಿ ವಿಚಾರೊಲು

ಸುರುತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ಪತ್ರಿಕೆನ್ ದಾಯೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ್ದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು‍ಡು ಬರೆತೆರ್. ಊರುದಾಕುಲು ಬಾಯಿಡ್ದ್ ಬಾಯಿಗ್ ಸುದ್ದಿಲೆನ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅವು ಮನದಾನಿ ಆವನಗ ಬೇತೆನೇ ಸುದ್ದಿ ಆಪುಂಡು. ನಮ ಕಂಡಿ ದಾಂತಿ ಇಲ್ಲಡ್ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಳ. ಆಪೆ ಈಪೆಗ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ನಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಐಕಾದ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಕಂಡಿಲೆನ್ ದೀದ್ ಆ ಕಂಡಿಡ್ದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರು, ಸಂಗತಿಲೆನ್ ತೂವೊಲಿ. ಅಪಗಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ ಊರುದ, ಪರ ಊರುದ, ಪರ ಭಾಷೆದ ಸಂಗತಿಲೆನ್ ತೆರಿಯೊಲಿ.

 1. ವೂರ್ದ ವರ್ತಮಾನ
 2. ಸರಕಾರೊದ ಸಂಗತಿಳು
 3. ಸರ್ವ ರಾಜ್ಯದ ವರ್ತಮಾನೊಳು
 4. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸಂಗತಿಳು
 5. ಅನ್ಯೆರೆ ನಡಕೆಲು
 6. ಬುದ್ಧಿದ ವಿಚಾರ
 7. ಕಥೆಕ್ಕುಳು
 8. ಏರಾಂಡಲಾ ಒಂಜಿ ವರ್ತಮಾನ ಬರೆದ್ ಕಡಪುಡುಂಡ ಸತ್ಯ ಪಂಡ್ದಾಂಡ ಅವೆನ್ಲಾ ಪ್ರಕಟ ಮಳ್ಪುವ

ದ್ವಂದೊಲು

ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸುರು ಅಯಿನಾ ಕುಡ್ಲಡ್ತು.ಬಕ್ಕ ಪ್ರಕಟವಾಯಿನಾ ಬಳ್ಳಾರಿಡ್ಂದ್. ವಾದ ಉಂಡು. ನೆಟ್ಟ್ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆಪಗ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಆಚ್ಚಿದ ಇಲ್ಲ್ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಆವು ಕಲ್ಲಚ್ಚ್ ದವು. ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಮುದ್ರಣೊಡು ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ಆಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅವೊಂದಿತ್ತಿಜಿ. ಆಪಗ ಬಳ್ಳಾರಿಡ್ ಇತ್ತಿ ಲಂಡನ್‍ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಡ್ ಲೆಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ದ ಆಚ್ಚಿದ ಇಲ್ಗ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಐಕಾದ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್‍ಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅವೆರೆ ಸುರು ಅಂಡ್. ಆಪಗ ಐತ ಪುದರ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಪೋದು ಕನ್ನಡ ಸಮಾಚಾರ ಪಂಡ್ದ್ ಅಂಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

 1. https://anaamikamathu.wordpress.com/2013/12/11/mangaluru-samachara-%E0%B2%AE%E0%B2%82%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%82%E0%B2%B0%E0%B3%81-%E0%B2%B8%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%9A%E0%B2%BE%E0%B2%B0-first-kannada-news-paper/
 2. "Missionary Herman Kannada litterateur launched first Kannada Newspaper and Journalism | Christian Persecution Update". persecution.in.
 3. S, Bageshree (2015-10-06). "First Kannada newspaper was brought out by a German". The Hindu (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). ISSN 0971-751X.