ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸಕ್ಕರೆದ ಅಚ್ಚಿ
ಪೊಂಗಲ್
ಆಂದ್ರ ಸೈಲಿದ ಒನಸ್

ಸೂರ್ಯೆ ಮಕರ ರಾಶಿಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತುನು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪನ್ಪೆರ್. ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆ ಬಡಕಾಯಿಡ್ದ್ ತೆನ್ಕಾಯಿಗ್ ಮಾಲುನ ಪೊರ್ತು ಉಂದು[೧]. ಉಂದೆನ್ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲೊದ ಆರಂಭ ಪನ್ಪೆರ್. ಒಂಜಿ ವರ್ಸೊಡು ಪದ್ರಾಡ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ[೨] ಬತ್ತ್‌ಂಡಲಾ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗ್ ಎಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು.

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದಾನಿ ಎಡ್ಮೆ (ಎಣ್ಮೆ) ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು.

ಎಣ್ಮೆ ತಿನ್ಪಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲ ಸುರು ಆನಗ ಹವಾಮಾನೊಡುಲಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ನರಮಾನ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯೊದ ಮಿತ್ತ್‌ಲಾ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರುಂಡು. ಧನು ಮಾಸೊಡು ವಿಪರೀತ ಚಳಿ. ದಿನ ದಿನ ಚಳಿ ಎಚ್ಚಾದ್ ರಥ ಸಪ್ತಮಿದ ದಿನೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಒಂತೆನೇ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿಯಾದ್ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಚಳಿ ಪೂರಾ ಪೋಪುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣಾಯೊನುಡು ಪಿದಯಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಉಷ್ಣೊದ ಕೊರತೆನ್ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಷ್ಣ ಪದಾರ್ತೊನು ತಿನೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ತಂತ್ರೊನು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಡ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಎಡ್ಮೆ (ಎಣ್ಮೆ) ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನವಗ್ರಹದ 9 ಧಾನ್ಯೊಡು ಎಣ್ಮೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆದ ಅಂಶೊ ಉಂಡು. ಬಜೀ ಎಣ್ಮೆ ತಿನ್ನಗ ಪಿತ್ಥ ಆಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಈ ಪಿತ್ಥೊನು ದೆಪ್ಪೆರೆಗಾದ್ ಬೆಲ್ಲಲಾ ತಿನ್ಪೆರ್ ಪಜ್ಜಿ ಎಣ್ಮೆದ ದೋಷೊನು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನಗ ರುಚಿ ಆಪಿನೆಕ್ ಅವೆನ್ ಪೊದ್ಪುವೆರ್.

ಕರ್ಂಬು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಂರ್ಬುದ ರಸ ಪಿತ್ಥೊಗು ಎಡ್ಡೆ. ಉತ್ತರಾಯಣ ಕಾಲೊಡು ಉಷ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದ್ ಪಿತ್ಥ ಸಮ್ಮಂದವಾಯಿನ ದೋಷೊಲು ಬರ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂದ್ ಕಂರ್ಬುದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಅಂಚಾದೇ ಈ ಪರ್ಬೊದ ದಿನ ಎಣ್ಮೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಂರ್ಬುದ ದಾನ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್.

ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪುಣ್ಣಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದಾನಿ ಮನಸ್‌ದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ರೇಕ ಆಪೆರ್. ಚಂದ್ರೆ ಬೂಮಿದ ಕೇಂದ್ರೊಗು ಬನ್ನಗ ಪಂಡ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನೊಗು ಬನ್ನಗ ಚಂದ್ರನ ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಡ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಭಾವ ಜಲವರ್ಣದ ಮಿತ್ತ್ ಪರಿಣಾಮ ಆಪುಂಡು. ಪಂಡ ಆ ರಡ್ಡ್ ದಿನೊಟು ಕಡಲ್‌ಡ್ ಎರ್ತೆಲ್- ಜಪ್ಪೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನರಮಾನ್ಯನ ಜೀವೊಡುಲಾ 80 ಶೇಕಡಾದಾತ್ ನೀರ್ ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದಾದ್ ಈ ಪ್ರಭಾವ ಆಯನ ಮಿತ್ತ್‌ಲಾ ಆಪುಂಡು.

ಶಾಸ್ತ್ತ್ರೊ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪರ್ಬೊದ ಇಚಾರೊ ಇಂಚ ಪನ್ತೆರ್

:ಶಿತಸ್ಯಾಂ ಕೃಷ್ಣತೈಲೈಃ ಸ್ನಾನ ಕಾರ್ಯಂ ಚೋದ್ವರ್ತನಂ ಶುಭೈ

:ತಿಲಾ ದೇಯಾಶ್ಚ ವಿಪ್ರೇಭ್ಯೌ ಸರ್ವದೇವೋತ್ತರಾಯಣೇ

:ತಿಲ ತೈಲೇನ ದೀಪಾಶ್ಚ ದೇಯಾಃ ದೇವಗೃಹೇ ಶುಭಾಃಷಿ
ಸಂಕ್ರಾಂತಿದಾನಿ ಕಪ್ಪು ಎನ್ಮೆದೊಟ್ಟುಗೆ ಮೀದ್, ಬ್ರಾಣೆರೆಗ್ ಎನ್ಮೆ ದಾನೊ ಕೊರೊಡು. ದೇವಸ್ತಾನೊಲೆಡ್ ಎನ್ಮೆದೆಣ್ಣೆದ ಸೊಡರ್ ಬೊಲಗುಂಡು.

ಧರ್ಮೊದ ಕಟ್ಟ್‌ಪಾಡ್‍ಡ್ ಇಂಚ ಪನ್ತೆರ್

:ಶಿಸಂಕ್ರಾಂತೌ ಯಾನಿ ದತ್ತಾನಿ ಹವ್ಯ - ಕವ್ಯಾನಿ ದಾತೃಭಿಃ
:ತಾನಿ ನಿತ್ಯಂ ದದಾತ್ಯರ್ಕಃ ಪುನರ್ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ |
:ತಿಲಾ ದೇಯಾಶ್ಚ ಹೋತವ್ಯಾ ಭಕ್ಷಾಶ್ಚೈವೋತ್ತರಾಯಣೇಷಿ
:ಪಂಡ ಉತ್ತರಾಯನೊದ ಪುಣ್ಯಕಾಲೊದಾನಿ ನಮೊ ಮಲ್ತಿನ ದಾನೊ ಧರ್ಮೊಲು ಜಲ್ಮೊ ಜಲ್ಮೊಡು ಏಪೊಲಾ ನಂಕ್ ತಿಕುನಂಚನೆ ಸೂರ್ಯೆ ಕೊರ್ಪೆ. ಈ ಎಡ್ಡೆದಿನೊ ಎಲ್ಮೆ ದಾನೊ, ಎಲ್ಮೆ ಹೋಮೊ, ಎಲ್ಮೆದ ತೆನಸ್‍ಲೆಗ್ ಇಸೇಸೊ ಪ್ರಾಸಸ್ತ್ಯೊ ಉಂಡು.
:ಈ ಪರ್ಬೊಗುಲಾ ಎನ್ಮೆಗ್‍ಲಾ ನಿಕಟೊ ಸಮ್ಮಂದೊ ಉಂಡು. ಸೀತೊ, ವಾತೊಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಕಾಯಿಲೆನ್, ಜಡೊನು, ಆಲಸ್ಯೊಲೆನ್ ದೂರೊ ಮಲ್ಪುನ ಮೋಕೆದ ದ್ರವ್ಯೊಲೆನ್ ಪಟ್ಟುನ ಸೇವೆದ ದಾನೊ-ಧರ್ಮ ಈ ಪರ್ಬೊದ ಇಸೇಸೊ. ಯುಗಾದಿದಾನಿ ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲೊ ಪಟ್ಟುನಂಚ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ಮೆ ಬೆಲ್ಲೊನು ಪಟ್ಟುನೆ. ಮನಸ್ಸ್‌ದ ಕೈಪೆನ್ ಮರತ್‍ದ್ ಚೀಪೆನ್ ದಿಂಜೊಂದು ಅಮ್ರ್‌ದೊ ಜೋಕುಲಾಕೊಂದ್ ಇಂದೆತ ಸೂಚನೆ. ಚೌತಿ, ಬಲೀಂದ್ರ ಪರ್ಬೊದಾನಿ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನ ಗಮ್ಮತ್ತ್ , ಬಾನ ಬಿರ್ಸ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಗತ್ಯೊ ದಾಂತಿನ ಆಡಂಬೊರೊ ಈ ಪರ್ಬೊಗು ಇದ್ದಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. "Archive copy". Archived from the original on 2017-02-02. Retrieved 2017-01-17. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
  2. https://web.archive.org/web/20160324041130/http://vijaykarnataka.indiatimes.com/home/languages/tulu/-/articleshow/45857719.cms