ಮಣ್ಣಿದಡ್ಡೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಮಣ್ಣಿದಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಉಂದೊಂಜಿ ಅರಿತ ಅಡ್ಡೆ ಉಂದೆನ್ ಕನ್ನಡೊದು ಆಲ್ಬಾಯಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಪೊಸ ಅರಿತ ಮಣ್ಣಿ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಬೊಲಂತರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ್ ಸಣ್ಣ ಕಡೆವೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಕುಂದವೊಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಆವೋದ್ ಬರ್ನಗ ತಟ್ಪೆಗ್ ಬಾರೆದಿರೆ ಪಾಡ್ದ್ ಮೈಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಅದಗ ಮಣ್ಣಿದಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು

ವಿವರಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರಿತ ಮಣ್ಣಿ, ರಾಗಿದ ಮಣ್ಣಿ, ಗೋದಿದ ಮಣ್ಣಿ, ಕೂವೆದ ಪೊಡಿತ ಮಣ್ಣಿ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಬಗೆತ ಮಣ್ಣಿಲೆನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆಂಡ ಅರಿತ ಮಣ್ಣಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. 'ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂದಿ'ದಾನಿ ತುಲುವೆರೆಗ್ 'ಮಣ್ಣಿದಡ್ಯೆ' ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆನಿ ಅರಿತ ಮಣ್ಣಿ, ಅರೆಗೊಲಡ್ ಸಂಪುಗ್ ರಾಗಿದ ಮಣ್ಣಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರಿಪುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮುನೆದ ಮಣ್ಣಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಬೋಡಾಪಿನ ಸಾಮಾನುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಬೊಲೆಂತರಿ, ಗೋದಿ, ರಾಗಿ, ಕೂವೆ - ೧ಪಾವು
  2. ತಾರಯಿದ ಪೂ - ೧ ಗಡಿ
  3. ಬೆಲ್ಲ -೧ಅಚ್ಚಿ (ಸೀಪೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್
  4. ಉಪ್ಪು - ೧ ಚಿಮ್ಟಿ
  5. ನೈ - ೧/೪ ಕೊಂಡೆ
  6. ಏಲಕ್ಕಿ - ಮೂಜಿ

ಮಲ್ಪಿನ ವಿದಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರಿತ ಮಣ್ಣಿ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗ್ ದುಂಬು ಬೊಲೆಂತರಿನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಕಂಜಿ ದೆತ್ತ್ ದ್ ಬೊದುಲೆರೆ ಪಾಡೊಡು.ಗೋದಿ, ರಾಗಿ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ದೆಕ್ಕ್ ದ್ ಪಾಡ್ಂಡ ಯಾವು.ಒಂಜಿ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಬಟ್ಟಲ್ ಗ್ ಒಂತೆ ನೈ ತೊಡೆತ್ ದೀವೊಡು. ತಾರಯಿದ ಪೂ ಕಡೆದ್ ಒಂಜಿ ಮಡಿತ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುಡ್ ಅರ್ತ್ ದ್ ಪೇರ್ ದೆಪ್ಪೊಡು.ಏಲಕ್ಕಿ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತ್ದ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ದೀವೊಡು. ಅರಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಒಂಜಿ ಚಿಮ್ಟಿ ಉಪ್ಪು ಸನ್ನ ಕಡೆವೊಡು. ತಾರಯಿದ ಪೇರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆತಿನ ಬಂದೊನ್ ಅಡಿ ದಪ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಬಾಜನೊಗ್ ಪಾಡ್ದ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ದೀದ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುಂದವೊಡ್. ಕುಂದೊಂದ್ ಬನ್ನಗ ಒಂತೆ ನೈ ಪಾಡೊದ್. ಗಟ್ಟಿ ಯಾವೊಂದ್ ಅಡಿ ಬುಡೊಂದ್ ಬನ್ನಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಡು. ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಣ್ಣಿನ್ ನೈ ತೊಡೆತ್ ದೀತಿನ ಬಟ್ಟಲ್ ಗ್ ಮೈಪೊಡು. ಒಂತೆ ಚೌಲಿಯಾನಗ ಚೌಕೊಗ್ ಗೀಟ್ ಪಾಡ್ದ್ ತುಂಡು ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಣ್ಣಿದಡ್ಯೆ ತಿನೆರೆ ತಯಾರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]