ಮಣ್ಣ್‌ದ ಬಾಜನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಮಣ್ಣ್ ಬಾಜನಕ್ಕು ರೆಡಿ ಮಾಲ್ಪುನ

ಮಣ್ಣುದ್ ಮಾನ್ಪಿ ಬಾಜನೋಗ್ ಮಣ್ಣ್ ದ ಬಾಜನೋ ಪನ್ಪೆರ್, ನೆನ್ನ್ ಅವೆ ಮಣ್ಣುಟ್ ಮಾನ್ಪೆರ್.

ಮಣ್ನುದ್ ಬಾಜನೊತ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಣ್ಣ್‍ದ ಬಾಜನೊ ಮಲ್ಪುನ
 • ನೆಸಲೆ
 • ಬಿಸಲೆ
 • ಕರ
 • ಕುದ್ರೆ
 • ಗುರ್ಕೆ
 • ಪಲ್ಲಾಯಿ
 • ಗದ್ದಾವು
 • ತೂರಿ
 • ಓಡು

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆಟ್ಟ್ ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅತ್ತಂದೆ ಸಂಬರ ಪೊದಿಪೆರೆಲಾ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಬಿಸಲೆದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚರೆಲಾ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಬಾಜನೋ ಮಾನ್ಪುನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕರ

ಮಣ್ಣ್‌ದ ಬಾಜನ ಮಲ್ಪಿನನೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಉಂಡು.ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕುಲಾಲೆರ್‍,ಒಡಾರಿಲು,ಹಾಂಡ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಣ್ಪೆರ್‍.ಮೊಕ್ಲೆನ ಕುಲ ಕಸುಬೇ ಉಂದಾದಿತ್ಂಡ್.

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಪುಟ್ಟುದಿನ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆಗ್ ನುಪ್ಪು ಅರೆತ್ತ್ ತಿನ್ಪಾವೆರ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಗದ್ದಾವು ಬೋಡು
 • ಪುಣ ಪೊತ್ತಾನಗ ಕಾಟೊಗು ಸೂ ಕೊರ್ಯೆರೆ ಮಣ್ನ ಕರಟ್ಟೇ ಸೂ ಬಾಕಿದ ಲೋಬಾನ ಕೊಣೋವೊಡು

ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಣ್ಣ ಜೀವನ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಬಾಜನದ ಲೆಕೋ. ನಾಯಿಗ್ ಸಲಿಗೆ ಕೊರ್ಂಡ ಬಿಸಲೆಲಾ ನಕ್ಕು

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]