ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಮಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡೊದ ಆಸ್ತಿಂದ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊ ಉಂಡು.ಇಂಬೆರೆನ್ ಕನ್ನಡೊ ಕಿನ್ಯ ಕತೆಕ್ಲೆನ

ಜನಕೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೧] ಅಂಚಿತಿನ ಮಲ್ಸ್ರೆನ ಒಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು.[೨]

ಜನನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಜೂನ್ 5 1234
 2. ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರೆರ್ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ್‍ಧ ಮಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮೊಡು ಜೂನ್ ೬, ೧೮೯೧ದಾನಿ ಪುಟ್‍ಯೆರ್.[೩]

ಮರಣೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಜೂನ್ ೬, ೧೯೮೬

ಕಾವ್ಯನಾಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಮಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಊರುದ ಪುದರ್. ಆಂಡ್ ಇನಿ ಮಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಅವು ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮಾಂತ್ರೊ. ಇಂಬೆರೆನ ಕಾವ್ಯ ನಾಮೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಂಡ್‍ದ್. ಇಂಬೆರ್ ತನ್ನೊ ಬರೆವಣಿಗೆಲೆನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುದರ್‍ಡೇ ಬರೆಪೆರ್.
 2. ಮಸ್ತ್ ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಬೆರ್ ಮಾಸ್ತಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಬುಕ್ಕೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಬಾಲ್ಯೊ ಜೀವನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಮಾಸ್ತಿ ಪುಟ್ಟುನ ಕಾಲೊಗು ಇಲ್ಲಡೆಡ್ ಬಸ್ತ್ ಬಡತನೊ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಗು ಶ್ರೀಮಂತೆರಾದ್ ಮೆರೆವೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಆರೆನ ಪೂರ್ವಜೆರ್. ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ "ಪೆರಿಯಾತ್" ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆದಕುಲುಂದು ಅರ್ತೊ. ಆರೆನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸೊ ಬಾರೀ ಕಸ್ಟೊಡು ನಡತ್ತ್‌ಂಡ್.[೪]

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸೊ, ವೃತ್ತಿ ಬುಕ್ಕೊ ಪ್ರವೃತ್ತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಮಾಸ್ತಿಯೆರೆನ ಹಿರಿಯೆರ್ ದಿಂಜ ಜನೊಕ್ಕ್ ಗಂಜಿ ಕೊರ್ದ್ ಪುದರ್ ಪಡೆತೆರ್. ಆಂಡ ಆರೆಗಾನಗ ವಾರೊದ ಇಲ್ಲಡೆಡ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸೊ ಮಲ್ಪೊಡಾದ್ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್. ಹೊಂಗೇನಳ್ಳಿ, ಯಲಂದೂರು, ಶಿವಾರಪಟ್ಟಣ, ಮಳವಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು, ಕಡೆಟ್ ಮದರಾಸ್‍ಡ್ ಇಂಚ ಬೇತೆಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ತನ್ನೊ ಬಂಧುಕ್ಲೆನ ನೆರವುಡು ಓದುದು ಎಂ.ಎ. ಪದವಿ ಪಡೆಯೆರ್. ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸೊ ಕಾಲೊಡು ಮಾಸ್ತಿ ವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್‍ಲಾ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನೊನು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಬುಡುದು ಕೊರ್ಪೆದ್‍ಜೆರ್.
 2. ಮದ್ರಾಸ್‍ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂ.ಎ. ಮಾಲ್ತೊಂದ್ ಬಂಗಾರ್‍ದ ಪದಕೊ ಗಳಿಸವೊಂಡ್‍ನ ಮಾಸ್ತಿ ಮಡ್ರಾಸ್‍ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್‍ಡ್ ಸುಮಾರ್ ಒಂಜರೆ ತಿಂಗೊಲು ಮಾಸ್ಟೆರಾದಿತ್ತೆರ್. ಬೆಂಗಳೂರ್‍ಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಸಿವಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗ್ ಕುಳ್ಳ್‌ದ್ ಅಲ್ಪಲಾ ಒಂಜನೆ ಸ್ತಾನೊಡು ಪಾಸಾಯೆರ್.
 3. ಸಿವಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಪಾಸಾದ್ ಸರ್ಕಾರೊಡು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮೀಶನೆರಾದ್ ಕೆಲಸೊಗು ಸೇರ್ದ್ ಸಮರ್ಪಕವಾದ್ ಕೆಲಸೊ ನಿರ್ವಹಿಸಾಯೆರ್.
 4. ಸಾಹಿತ್ಯೊ ರಚನೆ ಆರೆನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾದ್ ಬುಲೆಂಡ್. ೧೯೦೭ಡ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್, ೧೯೦೯ಡ್ ಎಫ್.ಎ, ೧೯೧೨ಡ್ ಬಿ.ಎ ಮದರಾಸು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯೊ, ೧೯೧೩ಡ್ ಮೈಸೂರು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ೧೯೧೪ಡ್ ಎಂ.ಎ. ಮದರಾಸು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯೊಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗ್‍ಲೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಕೊಡು ಪಾಸಾದ್, ೧೯೧೪ಡ್ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರೊಡು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನೆರಾದ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನೊ ಸುರುಮಾಲ್ತೆರ್.
 5. ೧೯೧೪ಡ್ದ್ ೧೯೪೩ಗ್ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆಬೇತೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಲೆನ್ ಅಲಂಕರಿಸಾದ್ ವೃತ್ತಿಡ್ದ್ ನಿವೃತ್ತರಾಯೆರ್.[೫]

ಸಾಹಿತ್ಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ೧೯೨೦ಡ್ ಆರೆನ ಸುರೂತ ಬೂಕು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಕಟಾಂಡ್. ಕಿನ್ಯಕತೆ, ನೀಳ್ಗತೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕಾವ್ಯೊ, ನಾಟಕೊ, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಪ್ರಬಂಧೊ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಸಂಪಾದನೆ, ಅನುವಾದೊ ಇಂಚ ಆರೆನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯೊದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಗುಲಾ ತನ್ನೊ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಿಯೆರ್.

ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಿನ್ಯಕತೆಕ್ಲೆ ಸಂಗ್ರಹೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ರಂಗನ ಮದುವೆ
 2. ಮಾತುಗಾರ ರಾಮಣ್ಣ

ನೀಳ್ಗತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ೧೯೨೮
 2. ಶೇಷಮ್ಮ ೧೯೭೬

ಕಾವ್ಯ ಸಂಕಲನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಬಿನ್ನಹ ೧೯೨೨
 2. ಅರುಣ ೧೯೨೪
 3. ತಾವರೆ ೧೯೩೦
 4. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ೧೯೬೯
 5. ನವರಾತ್ರಿ ೫ ಭಾಗ ೧೯೪೪–೧೯೫೩

ಜೀವನೊ ಚರಿತ್ರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ ೧೯೩೫
 2. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ೧೯೩೬

ಪ್ರಬಂಧೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕನ್ನಡದ ಸೇವೆ ೧೯೩೦
 2. ವಿಮರ್ಶೆ ೪ ಸಂಪುಟ ೧೯೨೮–೧೯೩೯
 3. ಜನತೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ೧೯೩೧
 4. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ೧೯೩೭
 5. ಆರಂಭದ ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ೧೯೭೯

ನಾಟಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಶಾಂತಾ ೧೯೨೩
 2. ತಾಳೀಕೋಟೆ ೧೯೨೯
 3. ಶಿವಛತ್ರಪತಿ ೧೯೩೨
 4. ಯಶೋಧರಾ ೧೯೩೩
 5. ಕಾಕನಕೋಟೆ ೧೯೩೮

ಕಾದಂಬರಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಚೆನ್ನಬಸವ ನಾಯಕ ೧೯೫೦
 2. ಚಿಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ೧೯೫೬

ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ೧೯೮೩
 2. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಡಿ. ಲಿಟ್ ೧೯೭೭
 3. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಡಿ. ಲಿಟ್ ೧೯೫೬
 4. ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ೧೯೬೮
 5. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿ ೧೯೫೩
 6. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿ ೧೯೪೬

ಗೌರವೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾಸ್ತಿಯೆರೆಗ್ ಸಂದ್‍ನ ಗೌರವೊಲು, ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಮಸ್ತ್.

 1. ಮಾಂತ ಸಾಹಿತಿಲೆಗ್ ಆರ್ "ಅಣ್ಣ ಮಾಸ್ತಿ"ಯಾದಿತ್ತೆರ್. ವರಕವಿ ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ತಿಯೆರೆನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣೆಂದ್ ಗೌರವಿಸದೆರ್.
 2. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ ಮಾಸ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಲ್ತೆರ್.
 3. ೧೯೨೯ಡ್ ಬೆಳಗಾವಿಡ್ ನಡತ್ತ್‌ನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನೊದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೆರ್.
 4. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆರೆಗ್ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಕೊರ್ದ್ ಗೌರವಿಸದ್ಂಡ್.
 5. ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜೆರ್ "ರಾಜಸೇವಾ ಪ್ರಸಕ್ತ" ಪಂಡ್‍ದ್ ಗೌರವಿಸದೆರ್.
 6. ೧೯೭೨ಡ್ "ಶ್ರೀನಿವಾಸ" ಪನ್ಪಿ ಆರೆನ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥೊ ಪ್ರಕಟವಾಂಡ್.

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ[dead link] (ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಾಲತಾಣಡು ಓದಿಯರ ತಿಕುನ ಬೂಕು)
 2. ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಆರೆನ ಲೇಖನೊಗು ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಲ್ಪುಲೆ https://web.archive.org/web/20150518045016/http://www.kannadaratna.com/achievers/masthi.html

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. kn:ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್
 2. en:Masti Venkatesha Iyengar
 3. https://sujankumarshetty.wordpress.com/category/ಇ-ಲೋಕ-ಕವಿಗಳ-“ಕನ್ನಡಲೋಕ”/ಮಾಸ್ತಿ-ವೆಂಕಟೇಶ-ಅಯ್ಯಂಗಾರ್/
 4. kn:ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್
 5. "Archive copy". Archived from the original on 2014-09-03. Retrieved 2015-03-23. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)