ವರ್ಗೊ:ನಾಯಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ನಾಯಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಸಾಂಕುನಂಚಿನ ತೋಳ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಯಾದುಂಡು.

"ನಾಯಿ" ವರ್ಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಕನೊಲು

ಒಟ್ಟು ೬ ಪುಟೊಕುಲೆಡ್ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ೬ ಪುಟೊಕುಲು ಈ ವರ್ಗೊಡು ಉಂಡು.