ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ವಿಮೆನ್ ಸೌತ್ ಏಶಿಯಾ ೨೦೨೧

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ವಿಮೆನ್ ಸೌತ್ ಏಶಿಯಾ ೨೦೨೧
#ವಿಲವಿಸೌಏ #ವಿಕಿ_ಲವ್ಸ್_ವಿಮೆನ್
ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಲೇ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೦೧, ೨೦೨೧ರ್ದ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩೦, ೨೦೨೧

ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ವಿಮೆನ್ ಸೌತ್ ಏಶಿಯಾ ೨೦೨೧ ಸೌತ್ ಏಶಿಯಾ ಭಾಷೆಲೆಗ್ ಪೊಂಜೊವ್‌ಲೆನ ಬಗೆಟ್ ವಿಸಯೊ ಸೇರ್‌ಪಾವುನ ಪಂತೊನು ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸಮುದಾಯದಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಡ್ ಪೊಂಜೊವ್‌ಲೆನ ಬಗೆಟ್ ವಿಸಯೊ ಸೇರ್‌ಪಾವುನ ಪಂತೊನು ಮಲ್ಪುಗ. ನೆಕ್ಕ್ ನಿಕುಲು ಪಾಲ ದೆತೊನುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಎಡಿಟತಾನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಈ ವರ್ಷೊ ಈ ಯೋಜನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೦೧, ೨೦೨೧ರ್ದ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩೦, ೨೦೨೧ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು. ಇಂದೆತ ಪೂರ ವಿವರೊ ಮೂಲುಂಡು

ನಿಯಮೊಲು
 • ವಿಷಯ ಸೇರ್‌ವೂನ ಆತ್ತ್ಂಡ ಪೊಸ ಲೇಕನಲು ಕಡಿಮೆಡ್ ೩೦೦೦ ಬೈಟ್‌ ಇಜ್ಜಾಂಡ ೩೦೦ ಶಬ್ದ ಕರಿದುಪ್ಪೊಡು.
 • ವಿಷಯ ಸೇರಾಯಿನ ಯಂತ್ರಾನುವಾದ ಅವರಬಲ್ಲಿ.
 • ವಿಷಯೊಲೆನ್ ಸೇರಾವುನ ಆತ್ತ್ಂಡ ಪೊಸ ಲೇಕನಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೦೧, ೨೦೨೧ರ್ದ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩೦, ೨೦೨೧ತ ಉಲಾಯಿ ಸೇರಾವೊಡು.
 • ಬರವುಲು ಪೊಂಜೊವುಲೆನ ಬಗೆಟ್ಟ್, ಸ್ತ್ರೀವಾದೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನವು ಆದುಪ್ಪೊಡು.
 • ಲೇಕನೊಲು ಒವ್ವೇ ಕೊಪಿರೈಟ್ ಕಡೆಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿವಾದೊಲು ಉಪ್ಪುನವು ಆಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 • ಬರವುಲು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ನೀತಿ ನಿಯೊಮೊಡು ಉಪ್ಪೊಡು.
 • ...
ನನಾತ್

ಇನಾಮ್‌ಲು

ಸ್ಥಳೀಯವಾದ್
 • ಮಾತಾ ಸಂಪಾದಕೆರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯುರಿಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು.
 • ೪ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತ್ ಸಂಪಾದನೆನ್ ಮಲ್ತ್ಂಡ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಕಾರದ ಲೇಬಲ್(ಬಾರ್ನ ಸ್ಟಾರ್) ತಿಕ್ಕುಂಡು.
 • ಗಿಫ್ಟ್ ಆದ್
 1. ಸುರುತ ಇನಾಮು - ೧೨ ಡಾಲರ್ಲ್
 2. ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು - ೧೦ ಡಾಲರ್ಲ್
 3. ಮೂಜನೇ ಇನಾಮು - ೦೮ ಡಾಲರ್ಲ್
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಮಟ್ಟೊದ ಇನಾಮು
 • ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಸಂಪಾದನೆನ್ ಮಲ್ತಿನಕುಲೆಗ್ (ಸರಿಯಾದ ಉಲ್ಲೇಕೊ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೊವ್ ಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಲೇಕನ ಉಪ್ಪೊಡು)
 1. ಸುರುತ ಇನಾಮು - ೨೫೦ ಡಾಲರ್ಲ್
 2. ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು - ೧೫೦ ಡಾಲರ್ಲ್
 3. ಮೂಜನೇ ಇನಾಮು - ೧೦೦ ಡಾಲರ್ಲ್

ಪಾಲ್ ದೆತೊನುನಕುಲೆಗ್‌ ಸೂಚನೆ

ಪಾಲ್ ದೆತೊನುನಕುಲೆಗ್‌ ಸಲಹೆ:

 • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೦೧, ೨೦೨೧ ರ್ದ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩೦, ೨೦೨೧ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು.
 • ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ - ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದೆರ್, ಜಾನಪದ ನಲಿಕೆದಕುಲು, ಜಾನಪದ ಗಾಯೆಕೆರ್, ನಾಡಾಡಿ ಕತೆ ಪದ ಪನ್ಪುನಕುಲು, ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬುದಕುಲು, ಪುರಾಣೊಡುಪ್ಪುನ ಪೊಂಜೊವ್‌ನಕುಲು, ಸಿರಿ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಪೊಂಜೊವ್‌ಲು, ನಾಟಕೊಡು ಪೊಂಜೊವ್‌ನಕುಲು, ರಾಜಕೀಯೊಡು ಪೊಂಜೊವ್‌ನಕುಲು ಇಂಚ್ಚಿತ್ತಿನವು.

ಇರ್ ಪಾಲ್ ದೆತೊನುವರಾ?

ಪಾಲ್ ಪಡೆಯರೇ ಮೂಲ್ ಒತ್ತುಲೇ...

ಪಾಲ್ ದೆತೊನ್‌ಬೊ