ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ವಿಮೆನ್ ಸೌತ್ ಏಶಿಯಾ ೨೦೨೧/ನಿಯಮೊಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

Wiki Loves Women South Asia-tcy.svg

ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ವಿಮೆನ್ ಸೌತ್ ಏಶಿಯಾ ೨೦೨೧
#ವಿಲವಿಸೌಏ #ವಿಕಿ_ಲವ್ಸ್_ವಿಮೆನ್
ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಲೇ Facebook f logo (2019).svg Telegram logo.svg
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೦೧, ೨೦೨೧ರ್ದ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩೦, ೨೦೨೧

ನಿಯಮೊಲು

  1. ವಿಷಯ ಸೇರ್‌ವೂನ ಆತ್ತ್ಂಡ ಪೊಸ ಲೇಕನಲು ಕಡಿಮೆಡ್ ೩೦೦೦ ಬೈಟ್‌ ಇಜ್ಜಾಂಡ ೩೦೦ ಶಬ್ದ ಕರಿದುಪ್ಪೊಡು.
  2. ವಿಷಯ ಸೇರಾಯಿನ ಯಂತ್ರಾನುವಾದ ಅವರಬಲ್ಲಿ.
  3. ವಿಷಯೊಲೆನ್ ಸೇರಾವುನ ಆತ್ತ್ಂಡ ಪೊಸ ಲೇಕನಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೦೧, ೨೦೨೧ರ್ದ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩೦, ೨೦೨೧ತ ಉಲಾಯಿ ಸೇರಾವೊಡು.
  4. ಬರವುಲು ಪೊಂಜೊವುಲೆನ ಬಗೆಟ್ಟ್, ಸ್ತ್ರೀವಾದೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನವು ಆದುಪ್ಪೊಡು.
  5. ಲೇಕನೊಲು ಒವ್ವೇ ಕೊಪಿರೈಟ್ ಕಡೆಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿವಾದೊಲು ಉಪ್ಪುನವು ಆಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
  6. ಬರವುಲು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ನೀತಿ ನಿಯೊಮೊಡು ಉಪ್ಪೊಡು.


ಇರೆನ ಕಾನಿಕೆಲೆನ್ ಮೂಲು ಫೌಂಟೇನ್ ಟೂಲ್‌ಗ್ ಸೇರಾಲೆ