ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚಾವಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಮುದಾಯ ಪುಟೊ ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಚಾವಡಿ

ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಚಾವಡಿಗ್! ಸ್ವಾಗತೊ. ಒವ್ವಾಂಡಲಾ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರಕತೆ ಸುರು ಮಲ್ಪ್‌ಲೆ.


 ಪಾತೆರಕತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿಲು 
ಚಾವಡಿ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಕಾರ್ಯೊನೀತಿಲೆನ ಬಗೆಟ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಸೊಲೆನ ಬಗೆಟ್, ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸೊ ಕಾರ್ಯೊಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಪಾಡುನ ಮೀಚಿಲ್ ಪುಟೊ.
 • ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಲೇಕನೊಲೆಗ್ ಸಂಬಂದಿಸಯಿನ ಪಟ್ಟಾಂಗೊಲೆನ್ ಅವ್ವೇ ಲೇಕನೊದ ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಪುಟೊಡು ಸೇರಾಲೆ.
 • ಅವ್ವೇ ಲೇಕನೊದ ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಪುಟೊಡು ಲೇಕನೊಗು ಸೇರಾಯರ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿದ ಬಗೆಟ್ ಅಯಿತ ಮಿತ್ತ್‌ಡ್ ಆವೊಡಾಪುನ ಬೇಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಬರೆದ್ ದೀಡ್‍ಲೆ.
 • ಇತ್ತೇ ಇಪ್ಪುನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆನ್ ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಗಲಸ್‍ಲೆ. ಪೊಸ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‍ಲೆನ್ ಸೇರಾಪುನೆಡ್ದ್ ದುಂಬು ಒರೊ ನಾಡ್‍ದ್ ತೂಲೆ.
 • ಇಸೇಸೊ ಪುಟೊಲೆನ್ ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಗಲಸ್‍ಲೆ.
 • ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪಾಲಿಸಿಲೆನ್ (ಕಾರ್ಯೊನೀತಿಲೆನ್)‌ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡ್ದ್ ಚಿತ್ರೊಗಾತ್ರೊ ಇಪ್ಪುನ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಲೆನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆನ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ನಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ದುಂಬುಗು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆವೊನ್ಲೆ.

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಬೇತೆ ಪಾತೆರ

« ಪತ್ರಾಗಾರೊ, no archives yet (create)

ವಿವರಣೆ ಬೊಡು/ full details

ತುಳುನಾಡುಡ್ ಅಟಿ ತಿಂಗೊಲು ಎಂಚ ದುಂಬು ಇತ್ತ್ಂಡ್ ?. ಇತ್ತೆ, ಕಾಲ ಬದಲಾತ್ ಸಂಭ್ರಮಟ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಲ್ಪುನ ಕಾಲ. ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ಕಾಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಸಾಯ ನಡ್ಪಾವುನ ಪೊರ್ತು. ಅಟಿಡ್ ಎಂಚಿನ ಆಚರಣೆಲು ಉಳ್ಳೊ?. ಎಂಚಿನ ನಲಿಕೆಲು ಉಳ್ಳೊ?.ಅಟಿಡ್ ಎಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬಲು ಉಳ್ಳೊ?, ವಿವರ ಕೊರ್ಲೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ದಾಯೆ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ಪಾರ್?. full details .--Lokesha Kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೪:೫೬, ೩೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ಒಪ್ಪಿಗೆ

 1. Durga bhat bollurodi (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೩೮, ೨೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 2. --Yakshitha (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೪೪, ೨೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 3. Support ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಿರಾಕ್‌ದ ಆಚಾರ ಇಚಾರೊಲು ಮರತ್ ಪೋಪಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಂದೊಂಜಿ ಆವೊಡಾಯಿನ ಬೇಲೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪೊಗು ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು. --Mahaveer Indra (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೪೧, ೨೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 4. --Support ಒಪ್ಪಿಗೆ ತುಳುತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರದರ್ಶನೊ ಕಲೆ ಬುಕ್ಕೊ ಗೊಬ್ಬುಲು ಮಾಜೊಂದುಲ್ಲೋ. ಅಯಿನ್ ಕೂಡ್‌ಕಟ್ಟ್‌ಡ್ ಸೇರ್ದ್ ಒರಿಪಾವುನವು ನಮೊನ ಕರ್ತವ್ಯೊ. ಉಂದು ಅಗತ್ಯೊದ ಬೇಲೆ. Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೩:೪೩, ೨೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 5. Support ಒಪ್ಪಿಗೆ ChiK (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೧೪, ೨೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 6. Support ಒಪ್ಪಿಗೆ--Swathivishwakarma (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೯:೩೨, ೨೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 7. Support ಒಪ್ಪಿಗೆ--Babitha Shetty (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೧:೩೭, ೨೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 8. Support ಒಪ್ಪಿಗೆAshay vb (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೩:೧೩, ೨೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 9. Support ಒಪ್ಪಿಗೆ--Kavitha G. Kana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೯:೦೮, ೩ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

Invitation to the Indic Community Monthly Engagement Call on September 8, 2023

Dear Wikimedians,

A2K is excited to invite you to the third call of the Indic Community Monthly Engagement Calls initiative scheduled for September 8, 2023, where A2K is hosting “Learning Clinic: Collective learning from grantee reports in South Asia” by Let’s Connect. This event is designed to foster collaboration and knowledge-sharing among community members interested in the region's progress, grantees, potential grantees, and Regional Fund Committee members. The dedicated meta page is here. Here are the details:

 • Date: September 8th
 • Time: 6:00 PM - 7:30 PM IST
 • Language: English
 • Facilitation: Jessica Stephenson (WMF - Let’s Connect), Pavan Santhosh (CIS-A2K), Chinmayee Mishra (Let’s Connect working group)
 • Duration: 1.5 hours
 • Zoom Link: Zoom Link

You can find detailed information on the given meta page. We look forward to meeting you there tomorrow. :) Regards MediaWiki message delivery (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೩೧, ೭ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]