ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಶಕುಂತಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಶಕುಂತಲೆ
ಮಹಾಭಾರತ character
ಮಾಹಿತಿ
ಕುಟುಂಬೊವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೆ (father) ಬೊಕ್ಕ ಮೇನಕೆ(mother)
ಕಂಡಣಿ/ಬುಡೆದಿದುಶ್ಯಂತೆ
ಜೋಕುಳುಭರತೆ
ರಾಜ ರವಿವರ್ಮೆ- ಮಹಾಭಾರತ- ಶಕುಂತಲೆ ಪುಟ್ಟು

ಶಕುಂತಲೆ (ಶಾಕುಂತಲ) ಮಹಾಭಾರತೊಡು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕತೆತ್ತ ಪಾತ್ರೊ. ಶಕುಂತಲೆ ದುಶ್ಯಂತ ಮಹಾರಾಜ ಬುಡೆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭರತನ ಅಪ್ಪೆ. ಮಹಾಭಾರತೊಡು ಈ ಕತೆತ್ತ ಉಲ್ಲೇಕೊ ಉಂಡು. ಕಾಳಿದಾಸೆ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲಮ್ ಪನ್ಪುನ ನಾಟಕೊನು ಬರೆತ್ತೆರ್. ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುನ ಶಕುಂತಲೆನ ಪಾತ್ರ ಬರಹಗಾರೆರೆರ್ದ್ ನಾಟಕೀಯವಾದ್ ನಿರೂಪಿತ ಆದ್ ಉಂಡು.

ಪುಟ್ಟು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೇನಕೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಗ್ ಪುಟ್ಟುನ ಬಾಲೆನೇ ಶಕುಂತಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಭರತೆ ಪನ್ಪುನ ಬಾಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಈ ಶಕುಂತಲೆ, ಭರತ ವಂಶದ ಉದಯಗ್ ಕಾರಣ ಅಪಲ್. ಮಹಾಋಷಿ ಆಯಿನ ಕಣ್ವೆರೆಗ್ ಶಕುಂತಪಕ್ಕಿಲೆನ ನಡುಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಕಾಡ್‌ದ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಕಾಡ್‌ಡ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಈ ಬಾಲೆನ್ ಕಣ್ವ ಋಷಿಕುಲು ಅರೆನ ಆಶ್ರಮೊಗು ಕನತ್‌ದ್ ಸಾಂಕುವೆರ್. ಶಕುಂತ ಪಕ್ಕಿಕೆನ ನಡುಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿನ ಕಾರನೊ ಬಾಲೆಗ್ ಶಕುಂತಲೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪುದರ್ ದೀದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಶಕುಂತ ಪಂಡ್ಂಡ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಂಡ್‌ದ್ ಆದಿ ಪರ್ವೊಡು ಕಣ್ವ ಮಹರ್ಷಿಕುಲು ವಿವರಿಸ್‌ದೆರ್‌.

ಶಕುಂತಲೆನ ಗಾಂಧರ್ವ ವಿಧಿತ್ತ ಮದಿಮೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಶ್ಯಂತ ಮಹಾರಾಜೆ ತನ್ನ ಸೇನೆದೊಟ್ಟುಗು ಕಾಡ್‌ದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರರ್ದು ಗಾಯ ಆಯಿನ ಆಣ್ ಜಿಂಕೆನ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ರಾಜೆ ಸುರುಕು ಶಕುಂತಲೆಗ್‍ ಎದುರು ತಿಕ್ಕುವೆ. ಕಣ್ವ ಮಹರ್ಷಿಕುಲೆನ ಆಶ್ರಮೊಗು ಬತ್ತ್‌ನ ದುಷ್ಯಂತೆ ಶಕುಂತಲೆನ್‍ ಪ್ರೇಮಿಸಾದ್ ಗಾಂಧರ್ವವಿಧಿಟ್ಟ್ ಮದಿಮೆ ಆಪೆ. ಆಯೆ ಅಯನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೊಗು ಪಿರ ತಿರ್ಗ್‌ದ್ ಪೋಪುನೆಕ್‌ ದುಂಬು ದುಷ್ಯಂತೆ ಆಯನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಂಗಿಲ ಪಂಡ ಅರಸು ಮುದ್ರೆದ ಉಂಗಿಲೊನು ಅಲೆಗ್ ಕೊರ್ದ್ ಆಯನ ಅರಮನೆಗ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುನ ಭರವಸೆನ್‌ ಕೊರ್ದ್ ಉಪ್ಪುವೆ. ಶಕುಂತಲೆ ಅಲೆನ ಕಂಡನಿನ ನೆನೆಪುಡು ಏಪಲಾ ಮಗ್ನಳಾದ್ ಇತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಲ್.

ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಕುಲೆನ ಶಾಪ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಬಲ ಋಷಿ, ಆಶ್ರಮೊಗು ಬತ್ತೆರ್. ಆಲ್ ದುಶ್ಯಾಂತನ ಆಲೋಚನೆಲೆಡ್ ಮುರ್ಂಗ್‌ದ್ ಪೋಯಿನ ಶಕುಂತಲೆ ಮುನಿಕುಲೆಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ಸ್ಪಂದಿಸುವುನಲ್ಪ ಸೋತಲ್. ಈ ಕಾರಣೊರ್ದು ಋಷಿಕುಲು ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನುವೆರ್‌. ಈ ಕನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ್ ಮರತ್‌ದ್ ಬುಡಡ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಶಾಪನ್ ಕೊರ್ದ್‌ ಕೋಪೊಡು ಪಿದಡ್‌ದ್ ಪೋವೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಅಪಗ ಆಲ್ ಆರೆಡ ಕ್ಷಮೆ ಕೇನುವಲ್‌. ಅಪಗ ಮುನಿಕುಲು ಕೋಪೊಡು ಕೊರ್‌ನ ಶಾಪನ್ ಪಿರ ದೆಪ್ಪಿಯೆರೆ ಆಪುಜಿ, ಆಯಿಕ್ಕ್ ಪರಿಹಾರ ಪಂಡ ನಿನನ್ ಮರತ್‌ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಕ್ಕ್ ಕೊರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಕೇತವಾಯಿನ ಉಂಗಿಲನು ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಯೆ ಮಾತೆನ್‌ಲಾ ನೆನೆಪು ಮಲ್ತೊನುವೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಆರ್ ಕೊರ್‌ನ ಶಾಪೊನು ಮಾರ್ಪಾಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. [೧]

ಕಳೆದ್ ಪೋಯಿ ಉಂಗಿಲ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶಾಕುಂತಲಾ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆಯಿನಪಗ ಆಲೆನ್ ದುಷ್ಯಂತನಡೆಗ್ ಕಡಪುಡುನ ನಿರ್ಧಾರೊನೊ ಮಲ್ಪುವೆರ್‌. ಆಶ್ರಮದ ಸಹವರ್ತಿಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ರಾಜಧಾನಿಗ್ ಪೋಪೆರ್. ಸಾದಿಡ್ ಅಕುಲು ಓಡದ ಮೂಲಕ ಸುದೆನ್ ಕಡಪೊಡು ಆದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆ ಸುದೆತ್ತ ಗುಂಡಿರ್ದ್ ನೀಲಿ ನೀರ್‌ದ ಮಾರುದ್ದೊಗುಲಾ, ಶಕುಂತಲಾ ನೀರ್‌ದ ಮೂಲಕ ಆಲೆನ ಬಿರೆಲ್‌ಲುಲೆನ್ ಆಡಾವೊಂದು ನೀರ್‌ಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇತ್ತಲ್. ಆ ಸಮಯೊಡು ಆಲೆಗ್ ದುಷ್ಯಂತೆ ನೆಂಪುಗಾದ್ ಕೊರ್‌ನ ಉಂಗಿಲ ಜಾರ್‌ದ್ ನೀರ್‌ಗ್ ಬೂರ್‌ದ್ ಪೋಪುಂಡು.

ಆಸ್ಥಾನೊದ ಕತೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶಕುಂತಲೆ ದುಷ್ಯಂತನ ಆಸ್ಥಾನೊಗು ಬನ್ನಗ, ಅಲೆನ ಕಂಡನಿ ಆಲೆನ್ ಗುರುತಿಸವಂದೆ ಉಪ್ಪುನೆನ್ ತೂದ್ ಮಾತೆರ್‌ಲಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತೆರಾಯೆರ್‌. ಅಲೆನ ಬಗೆಟ್ಟ್ ದಾದೆನ್‌ಲಾ ನೆನೆಪು ಮಲ್ತೊನಿಯೆರೆ ಆಯಗ್‌ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಪುಜಿ. ಅಪಗ ಮುನಿಕುಲು ಕೊರ್‌ನಂಚಿನ ಶಾಪದ ನೆನೆಪು ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಆಲೆನ ಕೈಟ್ಟ್ ಅಯೆ ಕೊರ್‌ನಂಚಿನ ಉಂಗಿಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್‍. ಆಂಡಲಾ ಆಲ್ ಉಂಗಿಲ ಉಂಡತ್ತ ಪಂಡ್‌ದ್ ನೆನೆಪು ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವಲ್. ಆಂಡಲಾ ದುಷ್ಯಂತೆ ಅಲೆನ್ ಗುರುತಿಸವುನಪುಲು ಸೋಪುವೆ.. ಅವಮಾನೊಗು ಒಳಗಾಗಯಿನ ಆಲ್‍ ಅಲೆನ ಮಗನ್ ಲೆತೊಂದು ಕಾಡ್‌ಗ್ ಪೋಪಲ್ ಕಾಡ್‌ದ ನಡುಭಾಗೊಡು ಸ್ವತಃ ನೆಲೆ ಉಂತುವಲ್‍.

ಭರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಕುಂತಲೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶಕುಂತಲೆನ ಮಗೆ ಆಯಿನ ಭರತಗ್ ಪ್ರಾಯ ದಿಂಜಿದ್ ಬುಲೆವೊಂದು ಇತ್ತೆ. ಪಿಲಿ ಸಿಂಹಲೊನ ಬಾಯಿನ್ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಅಯಿಟ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಕೂಲಿಲೆನ್ ಗೆಣ್ಪುನವು ಆಯನ ಕ್ರೀಡೆ ಆದ್‍ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಈ ನಡುಟ್ಟು ಮೀನ್‍ಗಾರೆ ಪತ್ತ್‌ನ ಒಂಜಿ ಮೀನ್‌ದ ಬಂಜಿಡ್ ರಾಜಮನೆತನೊದ ಉಂಗಿಲೊನು ತೂದ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತುನಾಯಗ್ ಆಚಿರ ಆಪುಂಡು. ರಾಜಮನೆತನದ ರಾಜಮುದ್ರೆ ಉಪ್ಪುನೆನ್ ಗುರುತಿಸಾಯಿನ ಅಯೆ ಅರಮನೆಗ್ ದೆತೊಂದು ಪೋಯೆ. ಆ ಉಂಗಿಲ ತೂಯಿನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಷ್ಯಂತಗ್ ಶಕುಂತಲೆನ ನೆನೆಪಾಪುಂಡು. ತಕ್ಷಣನೇ ಆಲೆನ್ ತೂಯೆರೆ ಪಿದಡಿಯೆ. ನಾಡೊಂದು ನಾಡೊಂದು ಆಲೆನ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಆಶ್ರಮೊಗು ಬತ್ತೆ. ಆಲ್ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪುನೆನ್ ತೆರಿದ್ ನಾಡೊಂದು ನಾಡೊಂದು ಪೋಪೆ. ಆಯೆ ತನ್ನ ಬುಡೆದಿನ್ ನಾಡ್‍ದ್ ಪತ್ಯೆರೆ ಕಾಡ್‌ಲೆಡ್ ನಾಡೊಂದು ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೋದ್ ಕಾಡ್‌ದ ನಡುಕ್ಕು ಬತ್ತ್‌ದ್‌ ಮುಟ್ಟುವೆ. ಅವುಲು ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಯಿನ ದೃಶ್ಯವೊಂಜೆನ್ ತೂಪೆ. ಎಲ್ಯ ಹುಡುಗೆ ಒರಿ ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿನ್ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಅಯಿತ್ತ ಕೂಲಿಲೆನ್ ಗೆನ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ. ಅಯಿನ್ ತೂದ್ ಇಂಬ್ಯೆ ಏರೋ ಅರಸುನ ಮಗೆನೇ ಆದ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ್‌ದ್ ನೆನೆತೊನುವೆ. ಅಯನ ಧೈರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ತೂದ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತೆ ಆಪೆ. ದುಶ್ಯಂತೆ ಆ ಬಾಲೆದ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಅಯಡ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬಾಲೆ? ಪಂದ್ ಕೇನುವೆ. ಅಪಗ ಆ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ದುಷ್ಯಂತನ ಮಗೆ ಆಯಿನ ಭರತಪಂದ್ ಉತ್ತರಿಸಾವೆ. ಆಯೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತೆ ಆಪೆ. ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಾಲೆ ದುಶ್ಯಂತನ್ ಶಕುಂತಲೆ ಇತ್ತ್‌ನಡೆಗ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಶಕುಂತಲೆ ದುಶ್ಯಂತನ್ ತೂದ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಸ್ ಪಡೆಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಕುಟುಂಬ ಪಿರ ಒಟ್ಟುಗು ಆಪುಂಡು.[೨]

ಶಕುಂತಲೆ - ಚಿತ್ರೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]