ಸಾವಿತ್ರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸಾವಿತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯವಾನೆ

ಸತ್ಯವಾನನ ಬುಡೆದಿಯಾಯಿನ ಸಾವಿತ್ರಿ, ತನ್ನ ಕಂಡನೆನ ಮರಣ(ತಯಿನಗ)ನದ ಪೊರ್ತುಡು ಯಮನೊಟ್ಟುಗು ಪಾತೆರೊಡೆ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ತನ್ನ ಕಂಡನೆನ ಪ್ರಾಣೊನು ಯಮಡ್ದ್ ಪಿರದೆತ್ತೊನುವಳ್. ಅಂಚಾದ್ ಆನಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾವಿತ್ರಿ, ಸತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಆಪಳ್. ಈ ಸತಿನ ನೆನೆಪುಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ "ವಟ ಪೂರ್ಣಿಮಾ" ವ್ರತ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.[೧]

ಶಾದ್ವಲ ದೇಶದ ರಾಜೆ ದ್ಯುಮತ್ಸೇನಗ್ ವಿಧಿವಶಾತ್ ಕಣ್ಣ್ ತೋಜಂದೆ ಆಪುಂಡು. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ವೈರಿನಕುಲು ಆಯನ ರಾಜ್ಯದ ಮಿತ್ತ್ ದಾಳಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬೇತೆ ತಾದಿ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ದ್ಯುಮತ್ಸೇನ ತನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಗನೊಟ್ಟುಗು ಕಾಡ್‌ಡ್ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುವೆ ಕಾಡ್‌ದ ವಾತಾವರಣೊಡು ಮಗೆ ಸತ್ಯವಾನಗ್ ಬದ್ಕುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು .

ಪುಟ್ಟು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮದ್ರರಾಜೆ ಅಶ್ವಪತಿಗ್ ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಕಾರಣ ೧೮ ವರ್ಷ ಸಾವಿತ್ರಿ ದೇವಿನ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಯಿತ ಫಲವಾದ್ ಅಶ್ವಪತಿ ದಂಪತಿಲು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪಡೆಪೆರ್. ಆ ಬಾಲೆಗ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ ದೀದ್ ತಾಂಕುವೆರ್.[೨]

ಮದಿಮೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

.ಶಾದ್ವಲ ದೇಶದ ರಾಜೇ ದ್ಯುಮತ್ಸೇನನ ಮಗೆ ಸತ್ಯವಾನನನೊಟ್ಟುಗು ಸಾವಿತ್ರಿನ ಮದಿಮೆ ಆಪುನೆಂದ್ ನಿಘಂಟ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ನಾರದೆರ್ ಅಶ್ವಪತಿನಡೆ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಸತ್ಯವಾನಗ್ ಅಲ್ಪಾಯುಶ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ವಿಚಾರೊನ್ ತೆರಿಪಾವೆರ್. ಮಗಳೆಗ್ ಈ ವಿಚಾರೊನ್ ತೆರಿಪಾನಗ ಸಾವಿತ್ರಿ ಪನ್ಪಲ್ ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸ್‌ಡ್ ಸತ್ಯವಾನನೇ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಂದ್ ತೆರಿದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ನಿರ್ಧಾರೊನು ಬದಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಲ್. ಅಪಗ ಅಶ್ವಪತಿ ಆಳೆನ ಮದಿಮೆನ್ ಸತ್ಯವಾನನೊಟ್ಟುಗು ಕಾಡ್‍ಡೇ ಮಲ್ಪುವೆ. ಕಂಡನೆ, ಮಾಮಿ -ತಮ್ಮಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಸಾವಿತ್ರಿ ಕಾಡ್‌ಡ್ ಬದ್ಕೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವಳ್. .

ಸತ್ಯವಾನನ ಕಾಡ್‌ದ ಜೀವನದ ಕಥೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

.ಶಾದ್ವಲ ದೇಶದ ರಾಜೆ ದ್ಯುಮತ್ಸೇನಗ್ ವಿಧಿವಶಾತ್ ಕಣ್ಣ್ ತೋಜಂದೆ ಆಪುಂಡು. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಕಾತೊದಿತ್ತಿನ ವೈರಿನಕುಲು ಆಯನ ರಾಜ್ಯದ ಮಿತ್ತ್ ದಾಳಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬೇತೆ ತಾದಿ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ದ್ಯುಮತ್ಸೇನ ತನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಗನೊಟ್ಟುಗು ಕಾಡ್‌ಡ್ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುವೆ ಕಾಡ್‌ದ ವಾತಾವರಣೊಡು ಮಗೆ ಸತ್ಯವಾನಗ್ ಬದ್ಕುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು[೩]

ಸಾವಿತ್ರಿನ ಸತ್ಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತನ್ನ ಕಂಡನೆಗ್ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಸಾವಿತ್ರಿ ಆಯನ್ ಒರಿಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ವ್ರತ ನೇಮೊಲೆನ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವಲ್. ಒಂಜಿ ದಿನ ತನ್ನ ಬುಡೆದಿನ ತುಡೆತ ಮಿತ್ತ್ ತರೆದೀದ್ ಸತ್ಯವಾನ್ ಜೆತ್ತ್‌ದುಪ್ಪುವೆ, ಅಡೆಗ್ ಯಮಧರ್ಮರಾಯ ಬರ್ಪೆ. ಸಾವಿತ್ರಿನ ಸತ್ಯ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತಿಭಾವದ ಪಾತೆರೊಡು ಯಮರಾಜೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ ಆಳೆನ ಕಂಡನೆನ ಜೀವಧಾನ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ವರ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಬಯಕುವೆ[೪].

ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ವ್ರತ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಪರ್ಬೊ ಬೊಕ್ಕ ವ್ರತೊಕ್ಕುಲೆಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ವ್ರತಲ ಅಂಚಿನನೆ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಂಡು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೊಡು ಮದಿಮೆ ಆಯಿನ ಪೊಂಜೊಲು ತನ್ನ ಕಂಡನಿಯನ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಗಾದ್ ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ವ್ರತೊನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪೊಂಜೊಲು ವ್ರತೊನು ಆಚರಿಸಿದ, ಆಲದ ಮರಕ್ಕ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾದಿಪ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲೆಂದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಲದ ಮರದ ಸುತ್ತ ನೂಲು ಕಟ್ಟ್‌ದ್, ಚೆಂಬುದ ಅತ್ತ್ಂಡ್ ಬೇತೆ ಒವ್ವೆ ನಾಣ್ಯೊಲೆನ್ ದೀದ್ ಕಂಡನೆನ ಆಯುಷ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗ್ ಪಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಈ ವ್ರತೊನು ಗುಜರಾತ್‌, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯೊಲೆಡ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಪ್ಪುನ ಈ ವ್ರತೊನು ಸತ್ಯವಾನ್‌ ಸಾವಿತ್ರಿನ್ ನೆನೆತ್‌ದ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಒರ ಸಾವಿತ್ರಿ ತನ್ನ ಕಂಡನಿ ಸತ್ಯವಾನನ್ ಯಮಡ್ದ್ ಒರಿಪಾಯೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ವ್ರತೊನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವಳ್. ಉಂದೆಡ್ದ್ ಯಮಗ್ ಖುಷಿಯಾದ್ ಸತ್ಯವಾನನ್ ಆಳೆಗ್ ಪಿರ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. [೫]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]