ಅರದಲ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಭೂತೊಗು ಅರದಲ ಪಾಡುನೆ

ಅರದಲ ಪಂಡ ದೈವರಾಧನೆಟ್ ಬಣ್ಣೊ ಪಾಡುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮೊ

ಪಿನ್ನೆಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರದಲ ಪಂಡ ಅರದಲ ಪನ್ಪಿ ಮರತ್ತ ಪೇರ್ ನ್ ಪತ್ತ್ ದ್ ಅಯಿನ್ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ ನಗ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನೆ. ಉಂದು ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಭದವು. ಉಂದುವೇ ಪ್ರಧಾನ ಬಣ್ಣವಾದ್ ದೈವಾರಾದನೆಡ್‍ ಉಪಯೋಗ ಆವುಂಡು. ಇಂಚಿಪ್ಪ ಆರದಲ ಮರತ್ತ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಳಸುನವು ಇಜ್ಜಂದೆ ಮರತ್ತ್ ಪೋಂಡು. `ಅರದಲ ಕಲ್ಲ್' ಪನ್ಪಿ ಕಲ್ಲ್ ನ ಅರೆತ್ತ್‌ದ್`ಮಂಜಲ್' ಬಣ್ಣನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ರ್ ದ್ ಬಳಸುನವು ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಪ್ರಕ್ವತಿದ ಬಣ್ಣ ತಿಕ್ಕುನ ಕಮ್ಮಿ ಅಯಿನೆರ್ದ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಪತ್ಯರ್. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗಾದ್ `ಇಂಗಳಿಕ'ನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಗಾದ್ ಕಾಡಿಗೆ (ಮ್ವೆ) ದುಂಬು ಪೆಲತ್ತ ಮಂಜಲ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪೊನ್ನೆದ ದೀಪನ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಅಯಿತ್ತ ಕರಿನ್ ಪತ್ತ್ ದ್ ಕಪ್ಪು ಅತ್ತ್ಂಡ ಕರಿಯಾದ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣಗಾದ್ `ಸಪೇತ್' ಬಣ್ಣನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅರದಲ&oldid=128177"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು