ಅರ್ದಲ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಅರ್ದಲ

ಅರ್ದಲ ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ಪಾತ್ರಿ ಪಾಡುನ ವೇಸತಾ ಬಣ್ಣೊ. ಕನ್ನಡಿತ ಎದುರು ಕುಲ್ಲುದು ಪಂಬದ ನಲಿಕೆಜಾತಿದ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ವೇಸ ಪಡಿಯಾರ ಸುರು ಮಾನ್ಪುನೆನ್ ಅರ್ದಲ ಪಾಡುನ ಪಂದು ಪಂಪೆರ್. ಉಂದು ದೈವದ ಪದಿನಾಜಿ ಕಟ್ ಕಟ್ಲೆಲು ಒಂಜಿ.

ಗಲಸುನ ಬಣ್ಣೊತ ಹಿನ್ನೆಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರದಲ ಪಾಡುನೆ

ಅರದಲ ಪಂಡ ಅರದಲ ಪನ್ಪಿ ಮರತ್ತ ಪೇರ್‌‍ನ್ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಅಯಿನ್ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ ನಗ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನೆ. ಉಂದು ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣತವು. ಉಂದುವೇ ಪ್ರಧಾನ ಬಣ್ಣವಾದ್ ದೈವಾರಾದನೆಡ್‍ ಉಪಯೋಗ ಆವುಂಡು. ಇಂಚಿಪ್ಪ ಆರದಲ ಮರತ್ತ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಳಸುನವು ಇಜ್ಜಂದೆ ಮರತ್ತ್ ಪೋಂಡು. `ಅರದಲ ಕಲ್ಲ್' ಪನ್ಪಿ ಕಲ್ಲ್‌ನ ಅರೆತ್ತ್‌ದ್`ಮಂಜಲ್' ಬಣ್ಣನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ರ್ ದ್ ಬಳಸುನವು ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಣ್ಣ ತಿಕ್ಕುನ ಕಮ್ಮಿ ಅಯಿನೆರ್ದ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಪತ್ಯರ್. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗಾದ್ `ಇಂಗಳಿಕ'ನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಗಾದ್ ಮ್ವೆ ಗಲಸುವೆರ್ ದುಂಬು ಪೆಲತ್ತ ಮಂಜಲ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪೊನ್ನೆದ ದೀಪನ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಅಯಿತ್ತ ಕರಿನ್ ಪತ್ತ್ ದ್ ಕಪ್ಪು ಅತ್ತ್ಂಡ ಕರಿಯಾದ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ‌ಇತ್ತೆರ್. ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣಗಾದ್ `ಸಪೇತ್' ಬಣ್ಣನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಮಂಜೊಲು, ಕಪ್ಪು, ಕೆಂಪು, ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣೊಲೆನ್ ಮಾಂತಕೋಡಿಟ್ ಗಲಸುಪೆರ್. ಕೆಲವು ಬೂತಲೆಗ್ ಮಂಜೊಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಗುಳಿಗನಂಚಿನ ಬೂತಗ್ ಕಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಡುವೆರ್. ಈ ಬಣ್ಣೊ ಮುಲ್ಪ ದೈವೊಲೆನ ರೂಪನು, ಆಯಿನ ಅಬತಾರೋಲೆನ್ ತೋಜಾಯರ ಇಪ್ಪಿ ಒಂಜಿ ನೆಪ ಆತುಂಡು.

ಬಣ್ಣೊ ಪಾಡುನ ಬಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಅರ್ದಲ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮೊ ನಲಿಕೆ ಜಾತಿತ್ ಜಾತಿಗ್ ಬದಲಾಪುಂಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅರ್ದಲ&oldid=149308"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು