ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ದೈವದ ಪದಿನಾಜಿ ಕಟ್ ಕಟ್ಲೆಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ದೈವದ ಪದಿನಾಜಿ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆಲು ಪಂಡ ದೈವ ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ಉಂತುನೆಕ್ ದುಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಕ್ರಮೊಕುಲು. ನೆಟ್ಟ್ ಸುಮಾರ್ ೧೬ ನಮುನೆ/ನಮೊನೆ ದ ಕ್ರಮ ಉಂಡು.

ಕುಕ್ಕೆಲ್ ಪಾಳೆ ದೆಪ್ಪುನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಕ್ಕೆಲ್ ಪಾಳೆ ದೆಪ್ಪುನೆಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಾರೆದ ಪಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆದ ಲತ್ತ್ ತಿರಿ. ಐತ ನಡುಟು ಚಂಡಿ ಮಂತ್‌ನ ನಿನೆನ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ದೀಪೆರ್. ಐನ್ ಬೂತ ಕಟ್ಟುನ ಪಾತ್ರಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಯನ ಕಡೆತ ಒರಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಸಮೇತ ದೆತೊಂದು ನಿನೆನ್ ಬಾಯಿಡ್ ಉರ್ತುದು ತೆಕ್ಕಾವೆರ್. ಉಂದು ನೆಲಟ್ ದೀನ ಪಾಳೆಡ್ಪೊ‌ತ್ತದ್ ದೀನ ನಿನೆನ್ ತೆಕ್ಕಾದ್ ಅನಿಷ್ಟ ಕಳೆವುನ ಕ್ರಮೊ.

ಪಡಿಯರಿ, ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲ್ಯ ಪತ್ತುನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಡಿಯರಿ ಪಂಡ ಉಂದೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ ಉರ್ಪೆಲರಿ ,ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ,ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆಯಿ, ಐನ್ ಬಚ್ಚಿರೆನ್ ತಡ್ಪೆದ ಮಿತ್ತ್ ದೀದುಪ್ವೆರ್. ನೇಮ ಮಲ್ಪವುನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ದೈವ ಪಾತ್ರಿನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಗುಂಡದ ಯೆದುರು ಉಂತುದು ಪಡಿಯರಿ ಕೊರ್ಪೆಂದ್ ೩ ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪೆರ್. ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಕೊರ್‌ನ ಪಡಿಯರಿನ್ ದೆತೊನುನೆಕ್ ದುಂಬು "ಕೂಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆ ಸರ್ವೆರ್ಲಾ ಅಂದ್ ಪಡಿಯರಿ ಪತ್ವೆ" ಪಂದ್ ೩ ಸರ್ತಿ ಸೇರ್‌ನ ಸಭೆಕ್ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಪಂಡೊಂದು ಪಡಿಯರಿ ಪತ್ವೆ. ದೈವ ಪಾತ್ರಿಗ್, ಯಜಮಾನಿಯೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ನಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ಪೆಂದ್ ೩ ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪೆ. ಪಾತ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ದೆತೊನ್ನಗಲ "ಕೂಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆ ಸರ್ವೆರ್ಲಾ ಆಂದ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲ್ಯ ದೆತೊನ್ಬೆ" ಪಂದ್ ೩ ಸರ್ತಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲ್ಯ ದೆತೊನ್ಬೆ. ಮೂಲು ಬೂಲ್ಯೊಡು ೧ ಬಜ್ಜೆಯಿ ೫ ಬಚಿರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಚ್ಚಿರೆದ ಕೊಡಿ ಕಿನ್ನ್‌ಕ್‌ದ್ ಕಿನ್ಕಿ ಕೊಡಿನ್ ನೆಲಕ್ಕ್ ಪಾಡ್‌ದ್, ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ‌‍ನ್ ಕಾರ್‌‍ರ್ದ್ ತರೆ ಮುಟ್ಟ ಪೂಜಿದ್ ಮೀಯೇರೆ ಪೋಪೆ.

ಅರ್ದಲ ಪಾಡುನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರ್ದಲ ಪಾಡುನಿ

ಮೀದ್ ಬತ್ತ್‌ನ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಮೋನೆಗ್ ಅರ್ದಲ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣ ಪೂಜಿಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆ. ಕನ್ನಡಿದ ಎದುರು ಕುಲ್ಲುದು ಪರವ ಪಂಬದ ನಲಿಕೆ ಜಾತಿದ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ವೇಸ ಪಾಡಿಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣ ನಲಿಕೆದಕ್ಲ್ ಲಾ ಪಾಡ್ವೆರ್. ಅಂಡ ಅವು ಒಂತೆ ಕದಕ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಲಿಕೆದಕ್ಲೆನ ಮೋನೆ ವರ್ಣಿಕೆಡ್ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪಂಬದೆರ್ನೆಟ್ ಒಂತೆ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಂಜಲ್ದ ಅರ್ದಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಮೋನೆಗ್ ಅರ್ದಲ ಪಾಡ್ದ್ ಕುಲ್ದ್ ನಿ. ಮಂಜಲ್, ಕಪ್ಪು,ಕೆಂಪು, ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಂಜಲ್ ಕೆಲವು ದೈವೊಲ್ದ ಮೊನೆಗ್ ಇಡೀ ಪೂಜಿಂಡ ಕೆಲವು ದೈವೊಲೆಗ್ ಕಪ್ಪು ಇಡೀ ಮೋನೆಗ್ ಪೋಜಿಬೆರ್. ಇತ್ತೆ ಗುಲಾಬಿ, ಬೋಲ್ಡು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಲಾ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಿಲು ಪೂಜಿಬೆರ್. ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವೊಲೆಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಬಣ್ಣೊಲು ಪಾಡುವೆರ್. ಅವು ಅರ್ದಲ.ಸಪೇತ್, ಇಂಗ್ಲಿಕ, ಕಾಡಿಗೆ- ಬಣ್ಣೊಲೆನ ಸಂಮ್ಮಿಲನೊಡು ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ದೈವದ ಗುಣಕ್ಕ್ ಬೋಡಾಪಿಲೆಕೊ ಬಣ್ಣಲೊನ್ ಗಲಸುವೆರ್.

ದಂಡೆ ಕಾಜಿ, ತರೆ ಪಟ್ಟ ದೀಪುನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಮುಂಡೊಗು ಹಣೆಪಟ್ಟ, ತರೆಕ್ಕ್ ತರೆಪಟ್ಟ, ತರೆಮಣಿ, ಕೆಬಿಕ್ಕ್ ಕೆಬಿನ, ಕೈಕ್ ದಂಡೆ ಕಾಜಿ, ಎದೆಕ್ಕ್ ಎದೆಪಟ್ಟ- ಉಂದು ಪೂರ ಬೊಳ್ಳಿ/ ಬಂಗಾರ್‌ದ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊಂಟೊಗು ತಿರಿ, ಜಕ್ಕೆಲಣಿ ಬೆರಿಕ್ಕ್ ಅಣಿ, ಮುಡಿ/ಸಿರಿಮುಡಿ -ಇಂಚ ದೈವಗ್ ಬೋಡಪುನ ಅಲಂಕಾರೊಲೆನ್ ಬೋಡಾಪಿಲೆಕೊ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರ್.

ಗಗ್ಗರದೆಚ್ಚಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗಗ್ಗರದೆಚ್ಚಿದ ಪೋರ್ತುಡು ಜಕ್ಕೆಲಣಿ, ಅಣಿ ಪಾಡ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುಜೆರ್. ಕಾರ್‌ಗ್ ಗಗ್ಗರ ದೀಪುನೆಕ್ ದುಂಬು, ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಕೈಟ್ ಗಗ್ಗರ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಅಬ್ಬರೊಡು ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಉಂದೆನ್ ಗಗ್ಗರದೆಚ್ಚಿ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಗಗ್ಗರದೆಚ್ಚಿ ಮಾತ ದೈವೊಗುಲಾ, ಮಾತ ಊರುಡುಲಾ ಉಪ್ಪುಜಿ.

ಅಣಿ ಪಾಡಿನೆ/ಕಟ್ಟುನಿ, ಸಿರಿಮುಡಿ ಏರುನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಣಿ

ದೈವಗ್ ಅಣಿ ಪಾಡುನೆಕ್ ದುಂದು ಯಜಮಾನ್ಯಡ, ಸಭೆ ಸರ್ವೆರೆಡಲಾ ದೈವಗ್ ಅಣಿ ಪಾಡುವೆ ಪಂದ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಣಿ ಪಾಡುವೆರ್. ಅಂಚನೇ ಮುಡಿ/ಸಿರಿಮುಡಿ ಪಾಡ್‌ನಗಲಾ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕೇನೊನಿಯೆರೆ ಉಂಡು.

ಮುಗ ದೀಪುನಿ/ಮುಗ ಏರುನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮುಗ ದೀಪುನಿ ಪಂಡ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಅಣಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಚಾಕಿರಿದ ಒರಿ ದೈವದ ಮುಗೊನು ಪತೊಂದು ಬತ್ತ್‌ದ್ ದೈವ ಪಾತ್ರಿನ ಮೋನೆಗ್ ದೀಪೆ. ಉಂದೆನ್ ಮುಗ ದೀಪುನಿ ಪನ್ಪೆರ್ .

ಪೂ ಅರಿ ಪಾಡುನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೈವದ ದುಂಬು ಉಂತ್ ನ ಗುತ್ತು ಬಾರಗೆದಕ್ಲ್ ದೈವೊಗು ಮಧು/ಪಾರಿ ಪಂಡ್ ದ್ ಪೂ ಅರಿ ಪಾಡುನಿ

ಮಲ್ಲ ವಸಾಯ -ಮಲ್ಲ ದರಿಪುನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೂಜಿ ಆರ್ಭಟೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೈವ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ವಸಾಯದೊಟ್ಟುಗು ಕಡ್ಸಲೆ ದೆರ್ತ್ ಪತ್ತ್ ದ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುಂಡು .

ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೈವ ದೈವಸಾನೊಗು ೩ ಸುತ್ತು ಬಾಲಿ ಬಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಜೀಟಿಗೆನ್ ತಿಗಲೆಗ್ ಪತ್ತುನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಭೆನ್ ತೂಪುನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗಡಿ ಸೇವೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗಡಿಸೇವೆ ಪಂಡ ದೈವೊಲು ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಗಂಡ ಗಣೊಕುಲ್ನ ಪರವಾದ್ ನೆತ್ತೆರ್ ದೆತೊನ್ವ ಪಂಡ ಕೋರಿದ ನೆತ್ತೆರ್ ದೆತೊನ್ವ. ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಗಡಿಟ್ ಉದ್ಭವ ಆಯಿನ ನೆಮ್ಪುಗಾದ್ ದೈವೊಲು ತರೆಕ್ ಕಡ್ಸಲೆಡ್ ಗಡಿ ಪಾಡೊನ್ವ. ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಗಡಿ ಪಡೊಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿಗಂಧ ಗುರ್ಕಾರ್ರೆಡ ಕೕಡಲಾ ದೈವದ ಪೂಜಾರಿಯೇ ಅವೆನ್ ಕೊರೊಡು. ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಡ್ ಜುಮಾದಿ ಬಾಯಿದ್ ನುಡಿ ಕೊರುಂಡ ಬಂಟೆ ಗಡಿಟ್ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪೆ. ಬಂಟನ್ ಆಲ್ಯೆರೆ ಆವನ್ದಿನಪಗ ಬಂಟೆ ತೊಟ್ಲ ಬಾಲೆಗ್, ಕಿದೆ ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿಗ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ನಗ ಬೆಂಜನ ಪದವುಡು ಜುಮಾದಿ ದೈವ ಆಯನ ಬಾಯಿಗ್ ಬೀಗ ಪಾಡುಂಡು .

ಬಾರ್ನೆ ಕೋರ್ಪುನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾರ್ನೆ ಕೋರುಪುನಿ

ಆವಾರ ಪಂಚಾಮೃತ ಕೆಲವು ರಾಜನ್ದೈವೊಲು ಆವಾರ್ನೆಗ್ ದುಂಬು ಕೋರಿ ಕುತ್ತಾಬಾರ ದೆತೊನುವ ಪಂಡ ನೆತ್ತೆರ್ ದೆತೊನುವ. ಈ ಬಾರ್ನೆಡ್ ತಡ್ಪೆಡ್ ಪೊರಿ , ಪರ್ನ್ದ್, ತಾರಾಯಿದ ಪೂ, ಬೆಲ್ಲದ ಪೊಡಿ ,ಪೆತ್ತದ ನೆಯ್, ಕಲಿ, ಗಂಗಸರ, ತಪಲೇ ನಿಲಿಕೆ ಕು‌ರ್ದಿ ನೀರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು .

ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ಪುನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೈವ ಕೊರ್ಪಿ ಗಂಧಪ್ರಸಾದಗ್ ಬೂಲ್ಯಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್, ಮಂತೆರೆತ್ ದುಂಬು ಪರ ಊರುದಕುಲೆಗ್, ಪರ ಜಾತಿದಕುಲೆಗ್ ಬೂಲ್ಯ ಕೋರುಪುನ. ದೈವ ಕೊಡಿ ಬಾರೆದಿರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ,ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆದೊಟ್ಟುಗು ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ನ್ದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯೆರೆಗ್ ಬೂಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪಿನ್ಗಾರದೆಸಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಸ್ಸತ್ತ ಇರೆತ ಬೂಲ್ಯ, ಬಚ್ಚಿರೆದಿರೆತ ಬೂಲ್ಯ, ಪೆಲತಿರೆತ ಬೂಲ್ಯ, ನೇರಲ್ತ ಇರೆತ ಬೂಲ್ಯ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೂಲ್ಯೊಲುಪ್ಪುವ. ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಚಂದನ, ಗಂಧದ ಬೂಲ್ಯಾಂಡ ಕೆಲವು ತಿಕ್ದ್ ಮಂಜಲ್ದ ಗಂಧ ನನ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕ್ದ್ ಕರಿ ಗಂಧ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದುವೆ ಸಮಯೋಡು ದೈವೋಡ ನಮ ಕಷ್ಥ ನಷ್ಥೋನುಲ ಪಂಡೋಂತು ಪರಿಹಾರೋ ಕನುನಾ ಅಪಗನೇ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಲೆ ನಡಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]