ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸರಕು ಬುಕ್ಕ ಸೇವಲು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಕೊರ್ಪುನೆ ಬುಕ್ಕ ಬಲಕೆನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾದಿ ಬಳಸುನ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಗ್ ಬದ್ಧವಾತ್, ೧೯ನೇ ಶತಮಾನಟ್ ತಡವಾತ್ ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಟ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮ್ತ್.[೧] ಆಧುನಿಕೊ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮಸ್ತ್ ನಿರೂಪಿಸುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೊ ಲಾಯನಲ್ ರಾಬಿನ್ಸ್‌ರೆನ ಒಂಜಿ ೧೯೩೨ರ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿದೆ: "ಮಾನವೀಯ ವರ್ತೆನೆಟ್ ಪರ್ಯಾಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಬುಕ್ಕ ಮಿತಿಲು ದುರ್ಲಭವಾದ ಸಾಧನಗಳ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನಮಾಲ್ಪುನ ವಿಜ್ಞಾನೊ. ಸಂಪನ್ಮೂಲೊಲು ಪೂರಾ ಬೊಡಾಯಿನೆನ್ನ್ ಬುಕ್ಕ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ ನೆರವೇರಿಸಲು ಯಾರಾಪುಜ್ಜಿ. ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿಯಾಂಟ ಬುಕ್ಕ ಲಭ್ಯವಾಯಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪರ್ಯಾಯ ಉಪಯೋಗೊ ಇತ್ತ್ಂಡ, ಒವೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾತ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಲ್ಪುನ ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೆಲು (ರ‍್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಥೀಯರಿ) ಅಧ್ಯಯನೊನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳೆನ್ ಬುಕ್ಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತವಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರೊ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆತ ಎಂಚ ಕೆಲಸವಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ಎಂಚ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಮಾಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಅಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಮಾಜತ ಪ್ರತಿ ಅಂಶೊಲು ಪ್ರಯೋಗಾಪುಂಡು, ವ್ಯಾಪಾರ ಬುಕ್ಕ ಹಣಕಾಸಿಟ್ ಆಂಚ ಅಪರಾಧಟ್ ಕೂಡ,[೨] ಶಿಕ್ಷಣಟ್,[೩] ಕುಟುಂಬಟ್, ಆರೋಗ್ಯಟ್, ಕಾನೂನನ್ಟ್, ರಾಜಕೀಯಡ್, ಧರ್ಮಡ್,[೪] ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಲು, ಬುಕ್ಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ.[೫] ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಮಿತ್ತ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರೊತ ಈ ಅಧಿಕಾರಯುತ ಪ್ರಭಾವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ (ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸ಼ಮ್) ವಿವರಣೆ ಇಪ್ಪುಂಡು.[೬][೭]

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊ, ಧನಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರೊ (ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್) ಬುಕ್ಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಬಂಧಿತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ಒತ್ರ (ನಾರ್ಮಟಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್) ("ಒವು ಇಪ್ಪೊಡ್ ಬೋಡ್" ಬುಕ್ಕ ವಾದಿಸುವ) ಇಜ್ಜಿಯಾಂಟ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರೊ (ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್) (ಮಸ್ತ್ "ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ") ಬುಕ್ಕ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರೊ (ಹೆಟರಡಾಕ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್) (ಮಸ್ತ್ "ತೀವ್ರಗಾಮಿ") ನಡುಟ್ ಇಪ್ಪುನ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕತ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊ, ಕಾರ್ಯಭಾರಿಲು (ಏಜಂಟ್) (ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆನ್ ಬುಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರಸಂಸ್ಥೆಗಳೆನ್ ಒಳಗೊಂಡ) ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ತನೆನ್ ಪರಿಶೀಲೆನೆಗ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರೊ (ಮಾಯ್ಕ್ರೊಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್) ("ಎಲ್ಯ" ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರೊ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಹಣಕಾಸು ಬುಕ್ಕ ಆದಾಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ವಿಷಯೊನ್ ಬಗೆತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಂಟಾ "ಸ್ಥೂಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ"ತ (ಮ್ಯಾಕ್ರೊಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್) ("ಮಲ್ಲ" ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರೊ) ನಡುಟ್. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರೊ, ವಿರಳತೆ ಬುಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಪ್ಪುನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನ್ ಇಂಚಿನ ಸಂವಹನೊ ಕಡೆಗ್ ಗಮನ ಕೊರ್ಪುನ. ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಾತ್ ಇಪ್ಪುನ, ತಾಜಾ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳಕ್ಕಾತ್ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಚಾಟ ಒಂಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆತ ಅಂಶೊತ ಸೇವೆ, ಇಟ್ಟಿಗೆಟ್ ಕಟ್ಟುನ ಬೆಲೆಕ್ಕಾತ್ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇತ್ತಂಟಾ. ಸಿದ್ಧಾಂತೊ, ಒಂಜಿ ಏಕಾಂಶೊತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಂಭವನೀಯ ಬೆಲೆಗ್ ಖರೀದಿದಾರೆಟ್ ಕೋರಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಬುಕ್ಕ ಮಾರಾಟಗಾರೆನ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಲ್ತನ ಪ್ರಮಾಣ ಮೊತ್ತೊನ್ ಪರಿಗಣನೆಗ್ ದೆಪ್ಪುವೇರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆತ್ತಾ ಬೆಲೆ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಎಂಚ ಸಮಸ್ಥಿತಿನ್ ಮುಟ್ಟೊಡ್ ಇಜ್ಜುಯಾಂಟ ಸಮಯ ಬದಲಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ ಅಪುಂಡು ಬದಲಾವಣೆಗ್ ಇಂಚ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರೊಲಿಂದು ವಿವರಕೊರೊಯಾರ, ಸಿದ್ಧಾಂತೊ ಉಂದೇನ್ ಪೂರ್ತಿ ಒಟ್ಟಾಗ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಲ್ಪೆರ್. ಇಂದೆನ್ ಸ್ಥೂಲವಾತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಪೂರೈಕೆ (ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲಾಯ್) ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಉಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ (ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್) ಬುಕ್ಕ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತೆಯಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿನ್ಯಾಸೊನ್ ವರ್ತನೆ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ಥಿಕ ಫಲದಾಯಕತೆ (ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಫಿಷನ್ಸಿ) ಸೂಚ್ಯಾರ್ಥಕಾತ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಮಸ್ತ್ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಡ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಡ್ ವರ್ತನೆಗ್ ಸಂಬಂಧೊಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಿರಾವುತಾ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಅಂಚಾಂಟ ಆಂಶಿಕ ಸಮಸ್ಥಿತಿ (ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಮ್) ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪನ್ಪುನ ಸರಳಗೊಳಿಸಿದ ಪೂರ್ವಾನುಮಾನದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಥಿತಿ (ಜೆನರಲ್ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಮ್) ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಟ್ ಬದಲಾವಣೆಗ್ ಆಸ್ಪದನೀಡುತ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ, ಸಮತೋಲನತ ದಿಕ್ಕ್ಟ್ ಅಯಿನ್ ಚಲನೆಗ್ ಬುಕ್ಕ ಸಂವಹನೊನ್ ಸೇರಾತ್ಯಿಂಡು, ಎಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಟ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾತ್.[೮][೯] ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರೊ ಬುಕ್ಕ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರೊತಾ ನಡುಟ್. ಒಂಜಿ ಸ್ಥೂಲವಾತ್ ಲಕ್ಷಣ ವರ್ಣನೆ, ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ "ವೈಚಾರಿಕತೆ-ವೈಯಕ್ತಿಕತ ವಾದ-ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪರ್ಕ"ತ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದೆಂದು ಬುಕ್ಕ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂಜಿ "ಸಂಸ್ಥೆಲು-ಚರಿತ್ರೆ-ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆ ಸಂಪರ್ಕ"ತ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಲ್ಪುವೆರ್ ಅಯಿಕ್ಕ್ ವಿವರಣೆ ಇಪ್ಪುಂಡು.[೧೦]

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತೆಲು, ಅವಕಾಶತ ವೆಚ್ಚ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರೊಡ್, ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೂಡುವಳಿಗಳನ್ (ಇನ್‌ಪುಟ್) ಹುಟ್ಟುವಳಿಗಾತ್ (ಔಟ್‌ಪುಟ್) ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಉಂದು ವಿನಿಮಯಮಾಲ್ಪಯಾರ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಸ್ತುನ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಳಕೆ ಮಾಲ್ಪಯರ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಉಂದು ತಯಾರಿಕೆ, ಶೇಖರಣೆ, ಹಡಗು ಮೂಲಕ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ, ಬುಕ್ಕ ಡಬ್ಬೀಕರಣನ್ (ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್) ಸೇರಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ್ ಸ್ಥೂಲವಾಗತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಬುಡ್ತ್ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಲ್ಪುವೆರ್. ಆರ್ ಅಂತಿಮ ಖರೀದಿ ವಸ್ತುನ್ ಬುಡ್ತ್ ಉರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆನ್ ಒವೆ ಸ್ವರೂಪತ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾತ್ ತುವೆರ್. ಉತ್ಪಾದನೆನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಬುಕ್ಕ ಸೂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉಂದು ಕಾಲ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಥಳತ ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಸಂಭವಿಸೊಂತ್. ಅವು ಒಂಜಿ ಹರಿವಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ (ಫ಼್ಲೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್) ಆತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಉತ್ಪಾದನೆನ್ ಒಂಜಿ "ಪ್ರತಿ ಕಾಲೊತ ಅವಧಿಟ್ ಆಗುವಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣ"ಕ್ಕಾತ್ ಅಳತೆಮಾಲ್ಪುವೆರ್. ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಸ್ತುನ ಪ್ರಮಾಣ, ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಸರಕಿನ ರೂಪ ಬುಕ್ಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಯಿನಾ ವ್ಯಾಪಾರತ ವಸ್ತುತ ಕಾಲಸೂಚಕ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿತರಣೆತ ಉಳಾಯಿ ಸೇರ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗ್ ಮೂಜಿ ಅಂಶ. ಅವಕಾಶ ವೆಚ್ಚತ (ಆಪರ್ಟೂನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್) ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗ್, ವಾಸ್ತವ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟತಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಎಣಿಕೆನ್ ನಿರೂಪಣೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಆಂಚಂಟಾಲಾ ಪರಸ್ಪರವಾತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ (ಮ್ಯೂಚುಯಲಿ ಇಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಸಿವ್) ಕ್ರಿಯೆದೊಟ್ಟ್ಗ್ ಉಳಾಯಿಟ್ ಆಯ್ಕೆಲೆನ್ ಮಾಲ್ಪೊಡ್. ಉಂದು "ವಿರಳತೆ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ನಡುಟ್ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಬಂಧ"ನ್ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಲ್ಪಾಯರಾ ಅಪುಂಡು.[೧೧] ವಿರಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊಲು ಸಮರ್ಥವಾತ್ ಬಲಕೆ ಅಪುಂಡು ನಿಶ್ಚಿತ ಅಪುಂಡು, ಅವಕಾಶತ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡು.[೧೨] ಅಂಚಾತ್, ಅವಕಾಶತ ವೆಚ್ಚಲು ವಿತ್ತದ ಅತ್ತಾಂದೆ ಹಣಕಾಸು ವೆಚ್ಚಲೆಗ್ ಸೀಮಿತವಾದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು: ಹುಟ್ಟುವಳಿ (ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಫ಼ೋರ್‌ಗಾನ್) , ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿನ ಕಾಲ, ಸಂತೋಷ, ಅತ್ತಾಂಟ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಒವೆ ಬೇತೆ ಸಹಾಯತ ವಾಸ್ತವಿಕ ವೆಚ್ಚೊನ್ (ರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್) ಕೂಡಲಾ ಪರಿಗಣನೆ ಬೊಡು.


ಉತ್ಪಾದನೆತ್ತಾ ಅಂಶಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಟ್ ಬಳಸುನ ಹಿಡುವಳಿನ್ ಅತ್ತಾಂಟ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಂಶಲು ಉಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಿಡುವಳಿನ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾತ್ ಆಜಿ ವರ್ಗಗ ಅತ್ ಗುಂಪು ಮಾಲ್ಪೆರ್. ಈ ಅಂಶೊಲು:

ಅಲ್ಪಕಾಲಟ್ (ಶಾರ್ಟ್-ರನ್), ದೀರ್ಘಕಾಲಕ್ಕ್ (ಲಾಂಗ್-ರನ್) ವಿರೋಧವಾತ್, ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಶೊಡ್ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂಜಿಯಾಂಟ ಅಂಶ ಸ್ಥಿರವಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉದಾಹರಣೆನ್ ಸಲಕರಣೆ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗೊನ್, ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರದೇಶ, ಬುಕ್ಕ ಬಹುಮುಖ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ್ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ವಾ ಒಂಜಿ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣೊನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ ಅಯಿನ್ ಒಂಜಿ ಬದಲಾಯಿನ (ವೇರಿಯಬಲ್) ಉತ್ಪಾದನ ಅಂಶೊಂದು ಪಣುವೇರ್. ಉದಾಹರಣೆಗ್ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಬಳಕೆ, ಸಾಗಣೆ ಸೇವೆಲು,ಬುಕ್ಕ ಬಹುತೇಕ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಿಡುವಳಿನ್ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. "ದೀರ್ಘಕಾಲ"ಡ್, ನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಲಿಡ್ತ್ ಈ ಪೂರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಶೊನ್ ಸರಿಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಅಲ್ಪಕಾಲಡ್, ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರಸಂಸ್ಥೆತ "ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆನ್ ಗಾತ್ರ" ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಲ್ಪನ ಹುಟ್ಟುವಳಿನ್ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆನ್ ನಿರ್ಧರ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ, ಆಂಚಾಂಟ ದೀರ್ಘಕಾಲೊಡ್, ಒವೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇತಿಮಿತಿಲು (ಸ್ಕೇಲ್ ಲಿಮಿಟೇಶನ್) ಇಜ್ಜಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪಕಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಆರ್ಥಿಕ ಫಲದಾಯಕತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆರ್ಥಿಕ ಫಲದಾಯಕತೆ, ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಚಿತ ವರ್ಗತ ಹಿಡುವಳಿಗ್ ಬುಕ್ಕ ಲಭ್ಯವಾತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಡತ್ತ್ ಗರಿಷ್ಠ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಹುಟ್ಟುವಳಿನ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎತ್ ಸಮರ್ಪಕವಾತ್ ಸೃಷ್ಟಿವಾತ್ಂಡು ನಿರೂಪಣೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಹಿಡುವಳಿನ್ ಬದಲು, ಅತ್ತಂಟಾ ಬೇತೆ ರೀತಿಟ್ ಪಣೊಡಾಂಟ, "ಘರ್ಷಣೆ" ಅತ್ತಂದೆ "ದುರುಪಯೋಗ"ತ ಪರಿಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಲ್ಪುನಗ, ಮಸ್ತ್ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾತ್ ಫಲದಾಯಕತೆ ಸುಧಾರಿತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆರ್, ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇತೆ ಯಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಹಿತ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದಾಗ ತಲಪುವ, ಪಾರೇಟ್ ಫಲದಾಯಕತೆಗಾತ್ (ಪಾರೇಟೊ ಇಷನ್ಸಿ) ತೂವೇರ್. ಆರ್ಥಿಕ ಫಲದಾಯಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಟ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಲ್ಪಯಾರ ಬಲಕೆ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯೊನ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಳ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಆರ್ಥಿಕವಾತ್ ಫಲದಾಯಕಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್:

 • ಬೇತೆ ಎರೆಗಾಂಟ ಮಸ್ತ್ ಅಹಿತವಾಯಿನವು ಇಜ್ಜಿಯಾಂಟ ಯೆರೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಉತ್ತಮ ಮಾಲ್ಪಯಾರ ಅಪುಜ್ಜಿ.
 • ಹಿಡುವಳಿ ಪರಿಮಾಣೊನ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಟಾ ಕೆಲವೋಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಹುಟ್ಟುವಳಿನ್ ಪಡೆಯರ ಅಪುಜ್ಜಿ.
 • ಉತ್ಪಾದನೆ, ಘಟಕತ ಉಂದು ಎಲ್ಯಂದು ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ತಲಾವರು ಬೆಲೆನ್ ನಿಗದಿ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ.

ಫಲದಾಯಕತೆತಾ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೊನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾತ್ ಸಮಾನಲ್ಲ. ಆಂಚಾಂಟ, ಅವುಪೂರ ಲಭ್ಯವಾಯಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಟ್ ಮಸ್ತ್ ವಾ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿಸಾಯರ ಅಪುಜ್ಜಿ ಉದ್ದೇಶಟ್ ಸೇರ್ತ್ ಇಪ್ಪುಉಂಡು.

ತಜ್ಞತೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಭಜನೆ, ಬುಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರಡ್ತ್ ಲಾಭಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಜ್ಞತೆಗ್ ಆರ್ಥಿಕ ಫಲದಾಯಕತೆಗ್ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾತ್ ಪರಿಗಣನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾಯೆಪಂಡ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಅತ್ತಾಂದೆ ದೇಶಲು ವಿಭಿನ್ನ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅನುಕೂಲನ್ (ಕಂಪ್ಯಾರಟಿವ್ ಅಡ್ವ್ಯಾಂಟಿಜ್) ಪಡೆತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ದೇಶ ಇತೆರ ದೇಶಲು ಮಿತ್ತ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ಅಪರಿಮಿತ ಅನುಕೂಲ (ಆಬ್ಸಲೂಟ್ ಅಡ್ವ್ಯಾಂಟಿಜ್) ಪಡೆತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಇತ್ತ್ಂಟ ಹೋಲಿಕೆ ಕೊರ್ತ್ ಇಪ್ಪುವೇರ್ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾತ್ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತಂಟ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಪಡೆಯೊಲಿ, ಬುಕ್ಕ ಅಂಚಾತ್ ಅಪರಿಮಿತ ಅನುಕೂಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೇಶದೋಟ್ಟ್ಗ್ ವ್ಯಾಪಾರಮಾಲ್ತ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯೋಲಿ. ಉದಾಹರಣೆ, ಒಂಜಿ ದೇಶ ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನತ ಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪನ್ನೊನ್ (ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್) ಉತ್ಪಾದನೆಟ್ ನಿಷ್ಣಾತ ಇಪ್ಪುವೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹೊಂದಿದ ದೇಶೊಲು ಇಪ್ಪುನಂಚನೆ, ಬುಕ್ಕ ಅಗ್ಗವಾತ್ ಬುಕ್ಕ ಹೇರಳವಾತ್ ಬೆಲೆತಗ್ಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶದೊಟ್ಟಗ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬುಕ್ಕ ಸರಕುಗ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಸಿದ್ಧಾಂತೊತ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೀತಿಟ್ ದೇಶೊಲು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬುಕ್ಕ ಕೆಳದರ್ಜೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನತ ಉತ್ಪನ್ನೊನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಪ್ಪುನ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಸಮಗ್ರ ಉತ್ಪನ್ನೊನ್ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಜನೊನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅನುಕೂಲತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗ್ ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆರ್ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರತ ಲಾಭೊಡ್ ನಂಬಿಕೆಗ್ ಆಧಾರ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಲು, ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರಲು, ತಯಾರೆಕೆರ್, ಸೇವೆ ತಿಕ್ಕೊಂತ್ ಇಪ್ಪೊಡ್ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗ್ ಅನ್ವಯ ಅಪುಂಡು. ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಟ್ ಇಪ್ಪು ತಿರ್ತ್ ತೂಲೆ:

ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್‌ರೆನ ದ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ಼್ ನೇಷನ್ಸ್ (೧೭೭೬) ಕಾರ್ಮಿಕೆರ್ ವಿಭಜನೆನ್ ಅಯಿತ್ತಾ ಪ್ರಯೋಜೊನೊನ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಲ್ಪುಂಡು. ಸ್ಮಿತ್, ಒರುಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂಭಾವ್ಯವಾಯಿನ ಲಾಭೊನ್ ಪಡೆಯರ ಒಂಜಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಉದಾಹರಣೆಗ್, ಭೂಮಿ ಬುಕ್ಕ ಬೆಲೆತಾಯೆನ್, ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಅಂಚಾತ್, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪೂರ ಬಳಕೆನ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾನವಾಯಿನ ಪ್ರಮಾಣತ ಆದಾಯ ಇಪ್ಪುಂಡು (ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯಮತ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಪಾಯತ ಸ್ಥಿತಿಗ್ ಸರಿಮಾಲ್ತಿನ). ಇಜ್ಜಿಯಾಂಟ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಅತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತೊತ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಬುಕ್ಕ ಜ್ಯಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಿಗ್ಲರ್ ಬರೆಯಿನ, ಬುಕ್ಕ ಉಂದು ಇದ್ದೆನ್ ಆದಾಯ ವಿತರಣೆಯ ಪರಿಮಿತ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ (ಮಾರ್ಜನಲ್ ಪ್ರಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಥೀಯರಿ ಆಫ಼್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಬ್ಯೂಶನ್) ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಅನ್ಸ್‌ತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆರ್ ಟಿರ್ಗೋ ೧೭೬೬ಟ್ ಅವೇ ತೆರನಾತ್ ವಿಷಯೊನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಲ್ತೆ.[೧೬] ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಶಬ್ದೊಟ್, ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಆತ್ ಬೆಲೆಲು ಬುಕ್ಕ ಲಾಭದಾಯಕ ಹಿಡುವಳಿನ್ ಸೇರ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅನುಕೂಲ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉತ್ತೇಜನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂಶಲು ಪಾಲನ್ ಆರಿಸಿತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಾಪುಂಡು, ಅಂಚಾಂಟ, ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಪ್ರಕಾರತ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಅವಕಾಶದ ವೆಚ್ಚೊನ್ ತಿರ್ತ್ ಪತ್ತ್ತ ದಿಯೆರೆ (ತುಲನಾತ್ಮಕವಾತ್) ಅಲ್ಪ-ಬೆಲೆ ಹಿಡುವಳಿನ್ ಬಲಕೆ . ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಒಟ್ಟ್ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಒಂಜಿ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನತ ರೂಪಟ್ ಅತ್ತಾಂದೆ ರಚನೆತ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.[೧೭] ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂಚಿನ ತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಾಪಾರತ ಆಪುನ ಲಾಭೊಲು ಅವಕಾಶೊನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಅತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಯಿಡ್ತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯಜಮಾನೆರ ಇತೆರೆ, ಮಸ್ತ್ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯತ ಸರಕುಲು ಬದಲಾತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರತ ಹುಟ್ಟುವಳಿನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಲ್ತ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉತ್ಪಾದನೆನ್ ತಜ್ಞತೆ ಬುಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರತ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಟ್ಟುವಳಿ (ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾತ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕ ಹೆಚ್ಚಳ "ಕನ್ಸೂಮರ್ ಸರ್‌ಪ್ಲಸ್" ಬುಕ್ಕ ಉತ್ಪಾದಕ ಲಾಭ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ), ವ್ಯಾಪಾರೊಡ್ಡತ್ ಆಪುನ ಲಾಭೊಲು ಒಂಜಿ ಪರಿಮಾಣ.[೧೮][೧೯] [೨೦]

ಪೂರೈಕೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇಡಿಕೆ, ಬೆಲೆ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೂರೈಕೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇಡಿಕೆ ವಿನ್ಯಾಸವು ಉತ್ಪನ್ನದ ಉಪಲಬ್ಧತೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇಡಿಕೆ ನಡುವಣ ಒಂಜಿ ಸಮತೋಲನತ ಪರಿಣಾಮವಾತ್ ಕಾಸ್ ಎಂಚ ಬದಲಾತ್ ಇಪ್ಪ ಉಂಡು ವಿವರಣೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ರೇಖಾಚಿತ್ರೊ ಪೂರೈಕೆ ವಕ್ರರೇಖೆತ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಬಿಂದುನ್ ಮುಟ್ಟಡಾಂಟ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಕಾಸ್ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣತ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗ್ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಳೊನ್ (ಅಂದರೆ, ಬಲಗಡೆಯ ಬದಲಾವಣೆ) ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.]]ಬೇಡಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಮಾರಾಟವಾಯಿನ ಸರಕುಗ್ ಕಾಸ್ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣೊನ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಟ್ ಅಯಿಡ್ತ್ ಅಪುನ ಬದಲಾವಣೆನ್ ವಿವರಿಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನ ಸೂತ್ರ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ, ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾತ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಟ್ ಉಂದು ಕಾಸ್ ಬುಕ್ಕ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ನಿರ್ಧಾರತ ಕುರಿತು ಪಣಪ್ಪೆರ್. ಇದು ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿನ್ಯಾಸೊನ್ ನಿರೂಪಣೆ ಬುಕ್ಕ ಇತರ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ರೀತಿಗಳಿಗ್ ಒಂಜಿ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಗವಾತ್ ಕೆಲಸಮಾಲ್ತ ಇಪ್ಪುಂಡು.ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಸ್ತುನ್ ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗ್, ಬೇಡಿಕೆಯು ಪೂರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರೀದಿದಾರೆರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾಸ್ಗ್ಡೆತೊನ್ವೆರ್ ಸಿದ್ಧವಿರುತ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣೊನ್ ತೋಜಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೇಡಿಕೆನ್ ಹಲವುವೇಳೆ ಬೆಲೆ ಬುಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸುವ ಒಂಜಿ ಕೋಷ್ಟಕ ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರೊನ್ ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವು (ಡಿಮಾಂಡ್ ಥೀಯರಿ) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ರಾಹಕೆರ್ ನಿಶ್ಚಿತ ಆದಾಯ, ಬೆಲೆಗ್, ರುಚಿಗ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸರಕ್‌ತ ಪ್ರಮಾಣೊನ್ ವಿವೇಕಯುಕ್ತವಾತ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಲ್ಪೆರ್ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕ್ ಒಂಜಿವ 'ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಸೌಲಭ್ಯ ಗರಿಷ್ಠೀಕರಣ' (ಕಂಸ್ಟ್ರೇಯ್ನ್‌ಡ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಮಾಯ್ಜ಼ೇಶನ್) (ಬೇಡಿಕೆತ ಮಿತ್ತ ಆದಾಯತ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರುವಂಥ) ಅಂಚನೆ. ಮೂಳ್, ಸೌಲಭ್ಯ ಶಬ್ದೊ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ರಾಹಕರ (ಪರಿಕಲ್ಪಿತ) ಇಷ್ಟ ಸಂಬಂಧೊತ (ಪ್ರೆಫ಼ರನ್ಸ್ ರಿಲೇಶನ್) ಮಿತ್ತ ಪಣುವೆರ್. ಆಯಿತ್ ಮಿತ್ತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಆದಾಯೊನ್, ಕೋರಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪ್ರಭಾವ ಬಗ್ಗೆಟ್ ಪರಿಕಲ್ಪಿತ ಲಕ್ಷಣೊನ್ ಪಣವೇರ್. ಬೇಡಿಕೆತ ನಿಯಮ (ಲಾ ಆಫ಼್ ಡಿಮಾಂಡ್), ಸಾಮಾನ್ಯವಾತ್, ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಟ್ ಮೌಲ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಕೊರಿಯರ ಪ್ರಮಾಣ ವಿಲೋಮವಾತ್ (ಇನ್ವರ್ಸ್‌ಲಿ) ಸಂಬಂಧಿತ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಪಣುವೇರ್. ಬೇತೆ ರೀತಿಟ್ ಪಣೋಡಾಂಟ, ಒಂಜಿ ಉತ್ಪನ್ನತ ಬೆಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಜನ ಅರೆನ್ ಕಡಮೆ ಪ್ರಮಾನೋಡ್ ದೆತೊಣೀಯರಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಪ್ಪುನಗ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಇಪ್ಪುವೆರ್ (ಬೇತೆ ವಿಷಯಲು ಬದಲಾಂಟ). ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರತ ವಸ್ತುನ್ ಕಅಸ್ ಹೆಚ್ಚಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಒಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುನ ಶಕ್ತಿ (ಪರ್ಚಿಸಿಂಗ್ ಪವರ್) ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪುಂಡು (ಆದಾಯ ಪ್ರಭಾವ "ಇನ್ಕಮ್ ಇಫ಼ೆಕ್ಟ್")ಬುಕ್ಕ ಗ್ರಾಹಕೆರ್ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾತ್ ಕಡಮೆ ದುಬಾರಿಯಾತ್ ಸರಕುನ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುತ್ ಇಪ್ಪುವೆರ್ (ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಭಾವ "ಸಬ್‌ಸ್ಟಿಟೂಶನ್ ಇಫ಼ೆಕ್ಟ್"). ಬೇತೆ ಸಂಗತಿಲು ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆತ ಮಿತ್ತ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು; ಉದಾಹರಣೆಗ್ ಆದಾಯಟ್ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಬೇಡಿಕೆ ವಕ್ರರೇಖೆನ್ (ಕರ್ವ್) ಉಗಮಕ್ಕೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾತ್ ಪಿದಾಯಿಗ್ ಪೊಪುಂಡು.ಪೂರೈಕೆ ಒಂಜಿ ಸರಕ್ತ ಬೆಲೆ ಬುಕ್ಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಆ ಬೆಲೆಗ್ (ಉತ್ಪಾದಕರಂತಹ) ಪೂರೈಕೆದಾರೆರ್ ಲಭ್ಯವಾಯಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧ. ಪೂರೈಕೆನ್ ಮಸ್ತ್ ವೇಳೆ ಬೆಲೆ ಬುಕ್ಕ ಪೂರೈಕೆ ಅಯಿನ ಪ್ರಮಾಣೊನ್ ಸಂಬಂಧಿಸುವ ಒಂಜಿ ಕೋಷ್ಟಕ ಅತ್ತಂದೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರೊನ್ ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದಕೆರ್ ಲಾಭೊನ್ ಗರಿಷ್ಠಕ್ಕೇರಿಸುವವರೆಂದು (ಮ್ಯಾಕ್ಸಮೈಜ಼ರ್) ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದಿವೋಲಿ, ಅಂಚನೆ ಅರ್ ತಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಇಪ್ಪುನ ಸರಕು ಪರಿಮಾಣ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನದಿವೋಲಿ. ಪೂರೈಕೆನ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾತ್ ಬೆಲೆ ಬುಕ್ಕ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಲ್ತನ ಪ್ರಮಾಣ ನಡುವಣ ಒಂಜಿ ನೇರ ಅನುಪಾತ (ಡಿರೆಕ್ಟ್‌ಲಿ ಪ್ರಪಾರ್ಶನಲ್) ಸಂಬಂಧವಾತ್ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೆ). ಬೇತೆ ಶಬ್ದೊಡ್ ಪಣೊಡಾಂಟ, ಸರಕನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಲ್ಪುನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ, ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಯಿನ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೆಲೆ ಉತ್ಪಾದನೆನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಉಂಟುಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಸಮಸ್ಥಿತಿ ತಿರ್ತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆಗ್, ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೋಲಿಸಿಕೆ ಪೊರೈಕೆ ಮಾಲ್ತನ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆಯಾತ್ಂಡ್. ಉಂದು ಬೆಲೆತ ಮಿತ್ತ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಥಿತಿನ್ ಮೀರಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆಗ್, ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ ಹೋಲಿಕೆ ಇತ್ತಂಡಾ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಲ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಬೆಲೆನ್ ತಿರ್ತ್ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇಡಿಕೆ ವಿನ್ಯಾಸವು ನಿಶ್ಚಿತ ಪೂರೈಕೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇಡಿಕೆ ವಕ್ರರೇಖೆಗ್, ಪೂರೈಕೆ ಮಾಲ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣೊನ್ ಬೇಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ ಸಮ ಮಾಲ್ಪುನ ಬೆಲೆಗ್, ಬೆಲೆ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುನ್ನುಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉಮದು ಬೇಡಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖಾಕೃತಿ ರಡ್ಡ್ ವಕ್ರರೇಖೆಗ್ ಪ್ರತಿಚ್ಛೇದನ ಇಪ್ಉಂಡು (ಇಂಟರ್‌ಸೆಕ್ಷನ್) (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಥಿತಿ "ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಮ್").ಒಂಜಿ ಸರಕಿ ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕ್, ಬೇಡಿಕೆ ವಕ್ರರೇಖೆ ಮಿತ್ತ್‌ ಮೌಲ್ಯ ಬಿಂದು (ಪ್ರಾಯ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್) ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಆ ಏಕಾಂಶಕ್ಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ ಮೌಲ್ಯ, ಅತ್ತಂದೆ ಪರಿಮಿತ ಪ್ರಯೋಜನ[[ವಿಲಿಯಮ್ ಬಾಮಲ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು, ಗ್ರಾಹಕೆನ್ ಸರಕ್ತ ಅನುರೂಪ ಏಕಾಂಶಕ್ ಏನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳತೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೂರೈಕೆ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಮಿತ್ತ್‌ತ ಮೌಲ್ಯ ಬಿಂದು ಅಲ್ಪ ವೆಚ್ಚ (ಮಾರ್ಜನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್), ಅಂಚನೆ ಸರಕ್ತ‌ ಅನುರೂಪ ಏಕಾಂಶಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆದಾರನಿಗೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು, ಅಳತೆಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಸಮಸ್ಥಿತಿಟ್ ಬೆಲೆ ಪೂರೈಕೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಅಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾತ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಟ್, ಪೂರೈಕೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇಡಿಕೆಲು ಸಮಸ್ಥಿತಿಟ್ ವೆಚ್ಚ ಬುಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯೊನ್ ಸಮೀಕರಿಸುತ್ತವೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಪೂರೈಕೆನ್ ಅಂಶ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ಫ಼್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್) ಮುಖಾಂತರ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬುಕ್ಕ ಬಂಡವಾಳೊನ್ ಸೆರಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಕೂಡ ಬಳಸೊಲಿ. ಉದಾಹರಣೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ನೇಮಕವಾಯಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರಮಾಣ ಬುಕ್ಕ ದುಡಿಮೆ ಬೆಲೆನ್ (ವೇತನ ದರ) ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ (ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ) ಬುಕ್ಕ ಕಾರ್ಮಿಕೆರ್ ಪೂರೈಕೆಲು (ಕೆಲಸಗಾರರಿಂದ) ವಿಧಿಸಿದಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಬೇಡಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಪೂರೈಕೆನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾತ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ತನೆನ್ ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆಂಚನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಾನದಂಡವಾಗಿತ್ ಅಯಿನ್ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೇಡಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಪೂರೈಕೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಿ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗ್ ಅನ್ವಯಿಸುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಪುನ ವಸ್ತುಲು (ವೇರಿಯಬಲ್) ವಿವರಣೆ ಕೂಡ ಇಪ್ಪೊಡ್, ಉದಾಹರಣೆಗ್, ಸ್ಥೂಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಲ್ಪುನ ಒಟ್ಟು ಹುಟ್ಟುವಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣ (ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ಼್ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್) ಬುಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟ (ಪ್ರಾಯ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್)ಪೂರೈಕೆ ಬುಕ್ಕ-ಬೇಡಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಟ್, ಒಂಜಿ ಸರಕ್ತ ಬೆಲೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬುಕ್ಕ ಬಳಕೆ ಅಯಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ಒಂಜಿ ಸರಕ್ತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾತ್ ಗಮನ ಇಪ್ಪೋಡ್ ಅಪೂರ್ವ ಲಕ್ಷಣ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. "ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತವ-ಪ್ರಪಂಚತ ವ್ಯವಸಾಯ, ಪೂರೈಕೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇಡಿಕೆನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಪುನ ವಸ್ತುಲು, ಬೆಲೆ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣೊನ್ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆಂದು ಅಳತೆ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ.ಉಪಾಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ]] (ಮಾರ್ಜನಲಿಸ಼ಮ್) ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪಾಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ (ಮಾರ್ಜನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್) ಬಳಕೆ. ಉಪಾಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಆ ವರ್ಗತ ಸರಕು ಅತ್ತಂದೆ ಸೇವೆ ಒಟ್ಟು ಮಹತ್ವತ, ಅತ್ತಂದೆ ಒವೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ವಿರೋಧವಾತ್, ಒಂಜಿ ಸರಕು ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಸಲಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಪರಿಮಿತ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಪಾಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಖಚಿತವಾಯಿನ ಪ್ರಧಾನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಆಂಚನೆ ಉಪಾಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನಾವಾದಿಗಳು (ಮಾರ್ಜನಲಿಸ್ಟ್) ಆಲ್‌ಫ಼್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್‌‌ ಹಾದಿನ್ ಅನುಸರಣೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬು ಪರಿಮಿತ ಭೌತಿಕ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ (ಮಾರ್ಜನಲ್ ಫ಼ಿಸ಼ಿಕಲ್ ಪ್ರಡಕ್ಟಿವಿಟಿ) ಪರಿಕಲ್ಪನೆನ್ ಬೆಲೆ ತಮ್ಮ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾತ್ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರು; ಬುಕ್ಕ ಬ್ರಿಟನ್‌ ಉಪಾಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ (ನೀಯೊಕ್ಲಾಸಿಕಲ್) ಪದ್ಧತಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾತ್ ಸೌಲಭ್ಯತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆನ್ ತ್ಯಜಿಸಿತು ಬುಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಮಿತ ದರಗ್ (ಮಾರ್ಜನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ಼್ ಸಬ್‌ಸ್ಟಿಟೂಶನ್), ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೂಲಭೂತ ಪಾತ್ರೊನ್ ಕೊಟ್ಟಿತು.ಮಾರುಕಟ್ಟೆಲು ಉತ್ಪಾದನಾ-ಸಾಧ್ಯತೆ ರೇಖೆ, ಅವಕಾಶ ವೆಚ್ಚ, ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಟ್, ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಿಡುವಳಿನ್ (ಇನ್‌ಪುಟ್) ಹುಟ್ಟುವಳಿಗಳಾಗಿ (ಔಟ್‌ಪುಟ್) ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಉಂದು ವಿನಿಮಯಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಸ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊನ್ ಬಳಸುವ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಉಂದು ತಯಾರಿಕೆ, ಶೇಖರಣೆ, ಹಡಗು ಮೂಲಕ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ, ಬುಕ್ಕ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸೆರಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ್ ಸ್ಥೂಲವಾತ್ ಬಳಕೆನ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ ಅಂತಿಮ ಖರೀದಿ ವಸ್ತುನ್ ಬುಡ್ತ್ ಉಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆನ್ ಒವೆ ಸ್ವರೂಪ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾತ್ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಬುಕ್ಕ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇದು ಕಾಲ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಥಳದ ಕೊನೆತನಕ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಒಂಜಿ ಹರಿವಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ (ಫ಼್ಲೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್) ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ "ಪ್ರತಿ ಕಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿತ ಪ್ರಮಾಣ" ಅಳತೆ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ವ್ಯಾಪಾರತ ವಸ್ತುತ ಪ್ರಮಾಣ, ಸೃಷ್ಟಿವಾಯಿನ ಸರಕಿನ ರೂಪ ಬುಕ್ಕ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಸ್ತು ಕಾಲಸೂಚಕ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿತರಣೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯಗ್ ಮೂರು ಅಂಶಗ್.ಅವಕಾಶ ವೆಚ್ಚವು (ಆಪರ್ಟೂನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯ್ಕೆಗೆ, ವಾಸ್ತವ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ ಸಮೀಪದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಎಂಬ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಆದರೂ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ (ಮ್ಯೂಚುಯಲಿ ಇಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಸಿವ್) ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಒಳಗಿನಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು "ವಿರಳತೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯ ನಡುವಣ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಬಂಧ"ವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿರಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತವೆಂದು ನಿಶ್ಚಿತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ, ಅವಕಾಶದ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವಕಾಶದ ವೆಚ್ಚಗಳು ವಿತ್ತದ ಅತ್ತಂದೆ ಹಣಕಾಸು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ: ಬಂದುಹೋಗಿರುವ ಹುಟ್ಟುವಳಿ (ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಫ಼ೋರ್‌ಗಾನ್) , ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಾಲ, ಸಂತೋಷ, ಅಥವಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಸಹಾಯದ ವಾಸ್ತವಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು (ರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್) ಕೂಡ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಲ್ಪೋಡ್.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೈಫಲ್ಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೈಫಲ್ಯ" (ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೇಲ್ ವರ್) ಪದವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪೂರ್ವಾನುಮಾನಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರಾದರೂ, [೨೧]

 • ನೈಸರ್ಗಿಕ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತೆ (ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮನಾಪಲಿ), ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ವ್ಯಾಪಕವಾತ್ ಇಪ್ಪುನ "ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ" ಬುಕ್ಕ "ತಾಂತ್ರಿಕ" ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಲು, ಉತ್ಪಾದಕರ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೂಪಟ್ ಪೈಪೋಟಿಯ ಒಂಜಿ ವೈಫಲ್ಯೊನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಅಯಿನ್ ಆದಾಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಒಬ್ಬ ಉತ್ಪಾದಕನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವಿವೇಕ (ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್) ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 • ಮಾಹಿತಿ ಅಸಮಾನತೆಗಳು (ಇನ್‌ಫರ್ಮೇಶನ್ ಏಸಿಮಿಟ್ರಿ), ಒಂಜಿ ಗುಂಪು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ತಂದೆ ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾಹಿತಿ ಅಸಮಾನತೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಕರಾರು ಸಿದ್ಧಾಂತ (ಕಾನ್‌ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಥೀಯರಿ) ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಲಾಗುವ, ನೈತಿಕ ಪತನ (ಮಾರಲ್ ಹ್ಯಾಜರ್ಡ್), ಬುಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಆಯ್ಕೆ (ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್) ಸಮಸ್ಯೆಲು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಅಪುಂಡು. ಮಾಹಿತಿಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಹಣಕಾಸು, ವಿಮೆ, ಕರಾರು ಕಾನೂನು (ಕಾನ್‌ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಾ), ಅಂಚನೆ ಅಪಾಯ ಬುಕ್ಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. [೨೨]
 • ಅಪೂರ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು (ಇನ್‌ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್) ಖರೀದಿದಾರರು ಬುಕ್ಕ ಮಾರಾಟಗಾರ ಸರಿಯಾತ್ ಸರಕುಲು ಬುಕ್ಕ ಸೇವೆಲು ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತುಮಾಡಲು ಒರಿಯೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಒಂಜಿ ಪದ. ಜ್ಯಾರ್ಜ್ ಎಕರ್‌ಲಾಫ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಲೆಮನ್ಸ್ ಲೇಖನತ ಮಿತ್ತ್ ಆಧಾರಿತವಾತ್, ಮಾದರಿ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂಜಿ ಅಪಾಯಕರ ಬಳಸಿದ ಕಾರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ತಾವು ಒಂದು "ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು" ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಾಹಕರು ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಳಸಿದ ಕಾರಿಗಿರಬಹುದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆ ವಾಸ್ತವವಾಯಿನ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿ ದಿವಾಂತೆ ಇಪ್ಪೊಲಿ.
 • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಗಳು (ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗುಡ್) ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಮೆ ಪೂರೈಕೆಮಾಡಲಾದ ಸರಕುಲು. ಜನರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೆಯೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒರಿಯೆ ಬುಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಸರಕನ್ ಬಳಸೊಲಿ ಎಂಬುವವು ಅಯಿನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಲಕ್ಷಣಲು.
 • ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಭಾವ (ಎಕ್‌ಸ್ಟರ್ನ್ಯಾಲಿಟಿ) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಟ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗದೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅತ್ತಂದೆ ಲಾಭಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗ್, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಒಂಜಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಬುಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ಒಂಜಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು (ಕಡಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ, ಇತ್ಯಾದಿ). ಸರ್ಕಾರಲು, ಈ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬೆಲೆತ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು (ಪ್ರಾಯ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಶನ್) ಸರಿಪಡಿಸುವ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನವಾತ್, ಮಸ್ತ್ ವೇಳೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಭಾವೊನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸರಕುಲು ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಬುಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಯಾಂಟ ಅವು ಮಾರಾಟ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ ಅಂಚನೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಭಾವೊನ್ ಪಡೆಯುನ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾತ್ ಅವು ಖರೀದಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಲ್ಪುನ.[೨೩] ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಬುಕ್ಕ-ಪೂರೈಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಮಸ್ಥಿತಿನ್ ಮುನ್ನುಡಿ ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅತ್ತಂದೆ ಪೂರೈಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಥಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುನ ಸಮೀಕರಣ ವೇಗವನ್ನಲ್ಲ.[೨೪] ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆಗ್ ಬದಲು, ಬೇಡಿಕೆ ಕಡೆ ಅತ್ತಂದೆ ಪೂರೈಕೆ ಕಡೆತ ಬದಲಾವಣೆಗ್ ಅಲ್ಪಕಾಲಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಲೆಕ್ಕವಿಡಲು ಯಾವುದೋ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಬೆಲೆಯ ಅಂಟುಗುಣವನ್ನು (ಪ್ರಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟಿಕಿನೆಸ್) ಆಧಾರವಾತ್ ದಿವೋಲಿ. ಸ್ಥೂಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಆವರ್ತ (ಬಿಜಿನೆಸ್ ಸೈಕಲ್) ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆನ್ ಸೆರಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಸ್ತ್ ವೇಳೆ ಅಂತಹ ಬೆಲೆಯ ಅಂಟುಗುಣತ ಕಾರಣೊನ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪಿತ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಥಿತಿನ್ ತಲುಪಲು ಅವು ಸೂಚ್ಯಾರ್ಥ ಪರಿಗಣನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲೆ ಅಂಟುಗುಣ ಉದಾಹರಣೆಲು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇತನ ದರ ಬುಕ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾತ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಬೆಲೆನ್ ಸೆರಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.
 • ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು (ಮ್ಯಾಕ್ರೊಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಬಿಲಿಟಿ), ತಿರ್ತ್ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೈಫಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲ, ಬುಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಾನಿ ಅತ್ತಂದೆ ಪಿದಾಯಿ ಆಘಾತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬುಕ್ಕ ವಿತರಣೆ ನಿಲುಗಡೆ ದೆತೊಣೊಲಿ, ಬುಕ್ಕ ಅನ್ಯಥ ಸುಸ್ಥಿತಿಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನ್ ದುರ್ಬಲ ಅವು.

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿದವುಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೈಫಲ್ಯತ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್) ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಒವೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯಾಮಕ ಅತ್ತಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ. ಪರಿಸರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ಎನ್ವಾಯ್ರನ್‌ಮೆಂಟಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್) ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ಅತ್ತಂದೆ "ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಹಿತ" (ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬ್ಯಾಡ್) ಕುರಿತು ಇಪ್ಪುಂದು. ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಆಯ್ಕೆಲು, ಬೆಲೆ-ಲಾಭ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಕಾಸ್ಟ್-ಬೆನಫಿಟ್ ಅನ್ಯಾಲಸಿಸ್) ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಿಬಂಧನೆಲು ಅತ್ತಂದೆ, ಉತ್ಸರ್ಜನ ಶುಲ್ಕಗಳು (ಇಮಿಶನ್ ಫೀ) ಅತ್ತಂದೆ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಲು ಪುನರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಂತಹ, ಉತ್ತೇಜನ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೆರಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.[೨೫].. ಬಹುತೇಕ ಪರಿಸರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆರ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾತ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆತೆರ್. ಅರ್ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆನ್ ವಿವರಣೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಧನೆನ್ ಪ್ರಯೋಗ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಬುಕ್ಕ ಅಯಿಟ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚನೆ-ಲೆಪ್ಪುನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೈಫಲ್ಯಗ್ (ಒವೆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ "ಕಾಣದ ಕೈ" "ಇನ್‌ವಿಸಬಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್" ಅವಿಶ್ವಸನೀಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ) ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪುಂಡು.ಬಹುತೇಕ ಜೀವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆರ್ ಜೀವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನಿನಕ್ಕಲು ತರಬೇತಿ ಪಡೆತ್ ಇಪ್ಪೆರ್, ಆವೆ ಜೀವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಬುಕ್ಕ ಸೇವೆಲು ಮಿತ್ತ್ ಮನುಷ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಅರೆನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಭಾವೊನ್ (ಬುಕ್ಕ ವಿಪರ್ಯಯ ಪ್ರಭಾವ) ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಲ್ಪೆರ್ ಇನಕ್ಲೆನ ಬೆಲೆತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ್ ವಿಸ್ತಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಜೀವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಂಜಿ ನಿಖರವಾಯಿನೆ ಉಪಕ್ಷೇತ್ರ ಅಯಿನೆ ಆಧಾರ ಪ್ರಮೇಯವಾತ್ ಬೊಡಾಪುಂಡು. ಜೀವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಹುತತ್ತ್ವವಾದಿ (ಪ್ಲೂರಲಿಸ್ಟಿಕ್) ಹಾದಿ ಬೊಡಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸಲ ವಿವರಣೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪರಿಸರತ ನಿರಂತರತೆ ಬುಕ್ಕ ಗಾತ್ರೊದ ವಿಷಯಲು ಮಿತ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾತ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಲ್ಪಯಾರ. ಕೃಷಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರ ಬುಕ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ಊರ್ಜಿತವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಅವು ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಮಿತ್ತ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಲು ಬುಕ್ಕ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒರಿನ ಭಾಗದ ಮಿತ್ತ್ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರತ ಪ್ರಭಾವದ ಅಧ್ಯಯನ. ಅದು, ವಾಸ್ತವ ಪ್ರಪಂಚ ಜಟಿಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತೊನ್ ಪ್ರಯೋಗಮಾಲ್ಪುನ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಕಾರಣ, ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ; ಉದಾಹರಣೆಗ್ ಅಪಾಯ ಬುಕ್ಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಪಾತ್ರ, ಕುಟುಂಬತ್ತಾ ವರ್ತನೆ ಬುಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಲು ಬುಕ್ಕ ಉತ್ತೇಜನ ನಡುವಣ ಸಂಪರ್ಕೊಲು. ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೀಚೆಗ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಕುಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಬುಕ್ಕ ಪರಿಸರದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಒತ್ತುಕೊರ್ಪೆರ್.[೨೬]

ವ್ಯಾಪಾರಸಂಸ್ಥೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವಾನುಮಾನ ಹಲವಾರು ಉತ್ಪಾದಕರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು, ಬುಕ್ಕ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬೆಲೆ ಮಿತ್ತ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಲ್ಲವರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡಬಲ್ಲವರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು. ಆಂಚನೆ ವಾಸ್ತವವಾಗತ್, ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅರ್ ವ್ಯಾಪಾರಸಂಸ್ಥೆಲು ಮೂಲಕ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಗಮ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ನ್ಯಾಸ, ವ್ಯಾಪಾರಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ. ರಾನಲ್ಡ್ ಕೋಸ್‌ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾತ್ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಡ್ ಮಾಲ್ಉನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆಯಾದಾಗ ಜನ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆನ್ ವ್ಯಾಪಾರಸಂಸ್ಥೆಲು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.[೨೭] ವ್ಯಾಪಾರಸಂಸ್ಥೆಲು ದುಡಿಮೆ ಬುಕ್ಕ ಬಂಡವಾಳಗಳನ್ನು ಜತೆಗೂಡಿಸುತ್ತವೆ,ಬುಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಿಂತ ಅಸಾಧಾರಣ ಮಿತವ್ಯಯಗಳನ್ನು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ಲೇಬರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬುಕ್ಕ ದುಡಿಮೆಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾ-ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಬೆಲೆತಗ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಲು ಪೂರೈಕೆದಾರೆ (ಕೆಲಸಗಾರರು), ಕಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಲು ಬೇಡಿಕೆದಾರೆ (ಉದ್ಯೋಗದಾತರು) ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂಚನೆ ವೇತನ ಅಂಚನೆ ಇತರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆದಾಯ ಬುಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗ ಬುಕ್ಕ ನಿರುದ್ಯೋಗಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಬಳಕೆಲು, ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳ ಸಮೃದ್ಧ ಉದ್ಯೋಗದ (ಫ಼ುಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್‌ಮಂಟ್) ಸೂತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.[೨೮] ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಂಘಟನೆಯು ವ್ಯಾಪಾರಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೌಶಲಯುತ ವರ್ತನೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಚನೆಲು ಅಂಚನೆ ಅವು ಸಂವಹನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಲ್ಪಯಾರ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಲ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಚನೆಲು, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ, ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಪೈಪೋಟಿ (ಮನಾಪಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟಿಶನ್), ಅಲ್ಪಾಧಿಕಾರ (ಆಲಿಗಾಪಲಿ) ವಿವಿಧ ಸ್ವರೂಪಲು, ಬುಕ್ಕ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತೆನ್ ಸೆರಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.[೨೯] ಹಣಕಾಸು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ಫ಼ಾಯ್‌ನ್ಯಾನ್ಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್), ಮಸ್ತ್ ವೇಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾತ್ ಹಣಕಾಸು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖ, ಒಂಜಿ ಅನಿಶ್ಚಿತ (ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕರ) ಸನ್ನಿವೇಶಟ್ ಹಣಕಾಸು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಂಚಿಕೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾತ್, ಅಯಿನ್ ದೃಷ್ಟಿ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ರಿಯೆ, ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ, ಬುಕ್ಕ ಕಂಪನಿಲು ಹಣಕಾಸು ರಚನೆಗಳ ಮಿತ್ತ್.[೩೦] ನಿರ್ವಾಹಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ಮ್ಯಾನಿಜೀರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್) ವ್ಯಾಪಾರಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ತಂದೆ ಇತರೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಣಯಗ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆನ್ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು, ಖಚಿತತೆ ಬುಕ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆ (ಆಪರೇಶನ್ಸ್ ರೀಸರ್ಚ್) ಬುಕ್ಕ ಕ್ರಮವಿಧಿಕರಣದಂತಹ (ಪ್ರೋಗ್ರ್ಯಾಮಿಂಗ್) ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ (ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್) ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಬುಕ್ಕ ನಿವರ್ತನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ರಿಗ್ರೆಶನ್ ಅನ್ಯಾಲಸಿಸ್) ಸಂಖ್ಯಾಸಂಗ್ರಹಣ (ಸ್ಟಟಿಸ್ಟಿಕಲ್) ವಿಧಾನ ಬಲವಾತ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡುತ್ತದೆ . ನಿಶ್ಚಿತಗೊಳಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಸಂಸ್ಥೆ ಗುರಿಲು ಬುಕ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂಚನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಹೇರಲ್ಪಟ್ಟ ನಿರ್ಬಂಧಗ್, ಏಕಾಂಶ ವೆಚ್ಚದ (ಯೂನಿಟ್-ಕಾಸ್ಟ್) ಕನಿಷ್ಠೀಕರಣ (ಮಿನಮಾಯ್‌ಜ಼ೇಶನ್) ಬುಕ್ಕ ಲಾಭತ ಗರಿಷ್ಠೀಕರಣೊನ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಣಯೊನ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ (ಆಪ್ಟಮಾಯ್‌ಜ಼್) ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದು ಏಕೀಕರಿಸುವ ನಿರೂಪಣಾ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.[೩೧][೩೨]

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು (ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೈನಾನ್ಸ), ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಘಟಕತ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಸರ್ಕಾರ, ವರಮಾನಲು ಬುಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಆಯವ್ಯಯ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಟ್ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ವಿಷಯ, ತೆರಿಗೆ ಭಾರ (ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಡನ್ಸ್) (ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯಾರು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ), ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬೆಲೆ-ಲಾಭ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಫಲದಾಯಕತೆ ಮಿತ್ತ್ ಪರಿಣಾಮ ಬುಕ್ಕ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಖರ್ಚು ಅಂಚನೆ ತೆರಿಗೆ, ಬುಕ್ಕ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಆದಾಯ ವಿತರಣೆಅಂಚನೆ ಸಂಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಕೊನೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ (ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಥೀಯರಿ) ಒಂಜಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ, ಬುಕ್ಕ ಸ್ವಾರ್ಥಪರ ಮತದಾರರು, ರಾಜಕಾರಣಿಲು, ಬುಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂವಹನೊನ್ ಸೆರಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಹೋಲುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರತ ವರ್ತನೆ ಮಾದರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು.[೩೩] ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ,ಬುಕ್ಕ ಆರ್ಥಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನ ವಿವರಿಸಲು ಅಂಚನೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಬಂಧಿತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆರ್ಥಿಕವ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬುಕ್ಕ ಕೆಟ್ಟದೆಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್) ಒಂಜಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉಳಾಯಿ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಫಲದಾಯಕತೆ (ಅಲಕೇಟಿವ್ ಎಫಿಸಿಯನ್ಸಿ) ಬುಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದಾಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಏಕಕಾಲಿಕವಾತ್ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ತಂತ್ರನ್ ಬಳಸುವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂಜಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಬಂಧಿತ ಶಾಖೆ. ಅವು ಸಮಾಜ ಸೆರುನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.[೩೪]

ಸ್ಥೂಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸ್ಥೂಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

ಸ್ಥೂಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಥೂಲವಾಯಿನ ಪರಿಮಾಣ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಸಂವಹನೊನ್ "ಮಿತ್ತ್ಡ್ ತಿರ್ತ್ " (ಟಾಪ್-ಡೌನ್) ವಿವರ ದಿಯರ, ಅಂಚಾಟ ಸಾಮಾನ್ಯ-ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಂಜಿ ಸರಳವಾಯಿನ ಸ್ವರೂಪೊನ್ ಬಳಸಿ, ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಗ್ರವಾತ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪುಂಡು.[೩೫] ಅಂಚಿನ ಪರಿಮಾಣಲು, ದೇಶೀಯ ಆದಾಯ ಬುಕ್ಕ ಹುಟ್ಟುವಳಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ, ಅಂಚನೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಬುಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಬುಕ್ಕ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಲೆಕ್ಕೊ ಉಪಪರಿಮಾಣಲು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಅಂಗೊನ್ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅವು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿ (ಮಾನಿಟೆರಿ ಪಾಲಸಿ) ಬುಕ್ಕ ಆದಾಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿಲು (ಫ಼ಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಸಿ) ಪರಿಣಾಮೊನ್ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ದಿವೋಲಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ೧೯೬೦ ದಶಕದಿಂದೀಚಿಗ್, ಸ್ಥೂಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರೆರ್ ತರ್ಕಬದ್ಧತೆ (ರ‍್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಶನ್ಸ್), ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಲು ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆ, ಬುಕ್ಕ ಅಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿನ್ (ಇನ್‌ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಶನ್) ಸೇರಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿ ರಚನೆಯಂಥ, ಮುಂದುವರಿದ ಸಮನ್ವಯತ ಮೂಲಕ ನಿರೂಪಣೆ ದಿವೋಲಿ.[೩೬] ಉಂದು ಇದ್ದೆ ವಿಷಯತ ಅಸಮಂಜಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಹು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಳವಳೊನ್ ಬಗೆಹರಿಸಿದೆ.[೩೭] ಸ್ಥೂಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪತ್ತಿನ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮಟ್ಟ ಬುಕ್ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಸಂಗತಿನ್ ಕೂಡ ಪರಿಗಣನೆ ದಿವೋಲಿ. ಅಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲು, ಬಂಡವಾಳ ಶೇಖರಣೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬುಕ್ಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮೂಹ (ಲೇಬರ್ ಫ಼ೋರ್ಸ್) ಬೆಳವಣಿಗೆನ್ ಸೇರಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.[೩೮][೩೯]

ಬೆಳವಣಿಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ಗ್ರೋತ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್) ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿವರತ ಅಂಶಲು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ – ದೀರ್ಘ ಕಾಲಾವಧಿ ಒಂಜಿ ದೇಶತ ತಲಾ ಹುಟ್ಟುವಳಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಳ. ಅವೆ ಅಂಶಲು ದೇಶ ನಡುಟ್ ತಲಾ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಮಟ್ಟತ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊನ್ ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸೊಲಿ. ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಲ್ಪುನ ಅಂಶಲು, ಹಣಹೂಡಿಕೆ ದರ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ವೃದ್ಧಿ, ಬುಕ್ಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಸೇರಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೂಪಟ್ (ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾದರಿಅಂಚನೆ "ಎಕ್ಸಾಜನಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಲ್") ಬುಕ್ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಟ್ (ಗ್ರೋತ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್) ನಿರೂಪಣೆ ಇಪ್ಪುಂಡು.[೪೦][೪೧]

ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಬುಕ್ಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹಣದುಬ್ಬರ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹಣ ಬಹುತೇಕ ಬೆಲೆ ಪದ್ಧತಿ (ಪ್ರಾಯ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಟ್ ಸರಕ್ ಒಂಜಿ ಅಂತಿಮ ಪಾವತಿಯ ಸಾಧನ ಬುಕ್ಕ ಬೆಲೆನ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾತ್ ನಮೂದು ಮಾಲ್ಪಯಾರ ಬಳಸೊಲಿ ದಾಖಲೆತ ಏಕಮಾನ (ಯೂನಿಟ್ ಆಫ಼್ ಅಕೌಂಟ್). ಅವು ಬ್ಯಾಂಕುನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಯರಾ ಜನತೆ ಪಡೆಯಿನ ಚಲಾವಣೆ (ಕರನ್ಸಿ) ಬುಕ್ಕ ಚಾಲ್ತಿ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆನ್ (ಕರಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್) ಸೇರಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಯಿನ್, ಭಾಷೆ, ಬಹುಮಟ್ಟಗ್ ಇತರ ಉಪಯುಕ್ತವಾಯಿನೆಡ್ತ್ ಒರಿಯೆಗ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿವರಣೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವಿನಿಮಯ ಸಾಧನವಾತ್, ಹಣ ವ್ಯಾಪಾರೊನ್ ಸುಗಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯೆನ್ ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ (ಬಾರ್ಟರ್) (ಹಣಕಾಸೇತರ ವಿನಿಮಯ) ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಯಿನ ಸರಕುಲು ಒಂಜಿ ತರಹೇವಾರಿ ವ್ಯೂಹೊನ್ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯವು, ಏನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ, ಸೇಬಿನ ಹಣ್ಣು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಗುರುತು ದಿಯರ ಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಮ್ಮಡಿ ಕಾಕತಾಳೀಯತೆ (ಡಬಲ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡನ್ಸ್ ಆಫ಼್ ವಾಂಟ್ಸ್) ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಹಣವು ಅಯಿನ್ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹತೆಯ ಕಾರಣ ವಿನಿಮಯತ ವಹಿವಾಟು ವೆಚ್ಚನ್ (ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್) ಕಡಿಮೆ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಆಪಗ, ಖರೀದಿದಾರೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬದಲಾತ್, ವಿನಿಮಯಟ್ ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಮಾರಾಟಗಾರಗ್ ಕಡಮೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಪುಂಡು.[೪೨] ಒಂಜಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಟ್ಟಟ್, ಒಟ್ಟು ಹಣ ಪೂರೈಕೆ ಒಟ್ಟು ಹುಟ್ಟುವಳಿ ವಾಸ್ತವವಲ್ಲದ ಮೌಲ್ಯ (ನಾಮನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯು) ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧದೊಂದಿಗೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬುಕ್ಕ ಪುರಾವೆ ಸಮಂಜಸವಾಯಿನ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾತ್, ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಹಣ ಪೂರೈಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಶವಾತ್ಂಡ್.[೪೩][೪೪]

ಆದಾಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಬುಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು (ನ್ಯಾಶನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್) ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆನ್ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಲು ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೆಕ್ಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಂಥ ಮಾಹಿತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿ ಸೂಚ್ಯ ಪರಿಮಾಣಮೊನ್ ಒದಗಿಸುವ ಇಮ್ಮಡಿ ದಾಖಲೆಯ ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕ (ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್) ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು. ಇವು, ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಧನಮೌಲ್ಯ (ಮನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯು) ಬುಕ್ಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಅತ್ತಂದೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆದಾಯಗ್ ಅಂದಾಜುನ್ ಒದಗಿಸುವ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ "ನೀಪಾ"), ಸೇರಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನೀಪಾ, ವ್ಯಾಪಾರ ಆವರ್ತ ಮೂಲಕ ಅತ್ತಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅದ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬುಕ್ಕ ಅಯಿನ್ ಅಂಗ ಸಾಧನೆನ್ ಗುರುತಿಸಲು ಆಸ್ಪದನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿಯು ವಾಸ್ತವವಲ್ಲದ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಂದ ಭೇದ ಮಾಲ್ಪಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಪುಂಡು, ಅಂಚನೆ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಪುನ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗ್ ಹಣ ಮೊತ್ತೊನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.[೪೫][೪೬] ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೆಕ್ಕ ದಾಖಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಮಾಪನ, ಒಂಜಿ ದೇಶತ ಸಂಪತ್ತು, ಬುಕ್ಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂಡವಾಳ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೆರಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.[೪೭]

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಗಳಾದ್ಯಂತ ಸರಕುಲು-ಬುಕ್ಕ-ಸೇವೆಲು ಚಲನ ನಿರ್ಣಯ ಸಾಧನ (ಡಿಟರ್ಮನಂಟ್) ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಲ್ಒಡು. ಅವು ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದಾಗುವ ಲಾಭಗಳ ಗಾತ್ರ ಬುಕ್ಕ ವಿತರಣೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಉಪಯೋಗ್, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಮದು ರಫ್ತು ಸುಂಕ (ಟ್ಯಾರಿಫ಼್) ದರ ಬುಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದಾಜು ಮಾಲ್ಪುನ ಸೆರುಂಡು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಗಳಾದ್ಯಂತ ಬಂಡವಾಳ ಚಲನೆ, ಬುಕ್ಕ ವಿನಿಮಯ ದರ (ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್) ಮಿತ್ತ ಈ ಚಲನೆ ಪ್ರಭಾವೊನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಥೂಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ದೇಶ ಮಧ್ಯೆ ಸರಕು, ಸೇವೆಲು ಬುಕ್ಕ ಬಂಡವಾಳ ಅಂಚನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮಕಾಲೀನ ಜಾಗತೀಕರಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭಾವ.[೪೮][೪೯][೫೦]

ಬಡತನ ಬುಕ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ಡಿವೆಲಪ್‌ಮಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್) ತುಲನಾತ್ಮಕವಾತ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪರಿವರ್ತನೆ (ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜ್), ಬಡತನ, ಬುಕ್ಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮಿತ್ತ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರತ ವಿಧಾನ ಮಿತ್ತಡ್ತ್‍ ಮಿತ್ತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬುಕ್ಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಂಶೊಲು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತವೆ.[೫೧][೫೨] ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು (ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್), ಸಮಾಜ ಒವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲತ ಒಡೆತನ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬುಕ್ಕ ವಿಂಗಡಣೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೋ ಅಂಥ, ವಿಧಾನಲು ಬುಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಲ್ಪುನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಶಾಖೆ. ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆತ ಘಟಕ. ಸಮಕಾಲೀನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಸಂಘಟನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಲ್ಲೆಟ್, ಸಮಾಜವಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬುಕ್ಕ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ, ಬುಕ್ಕ ಅಯಿಟ್ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅನುಕ್ರಮವಾತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬುಕ್ಕ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅವು ನಡುಟ್ ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಮಿಕ್ಸ್‌ಡ್ ಇಕಾನಮಿ). ಸ್ಥೂಲವಾತ್ ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪೊ, ಆರ್ಥಿಕ ಬುಕ್ಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಸಂವಹನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಶವಾತ್ಂಡ್. ತುಲನಾತ್ಮಕ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು (ಕಂಪ್ಯಾರಟಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್), ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತಂದೆ ಪದ್ಧತಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬುಕ್ಕ ವರ್ತನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಲ್ಪೆರ್.[೫೩][೫೪]

ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನೆತ್ತಾ ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೂಮರ್ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಜ್ಯಲು (ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್), ಆರಂಭಟ್ ಯವೆ (ಬಾರ್ಲಿ) ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಚಿತ ತೂಕವಾಗಿದ್ದ, ಶೆಕಲ್‌ನ ದ್ರವ್ಯ ಧನ (ಕಮಾಡಿಟಿ ಮನಿ) ಮಿತ್ತ್ ಆಧಾರ ಉಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಬುಕ್ಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾಪುಂಡು, ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬ್ಯಾಬಲೋನಿಯಾದಾರ್ ಬುಕ್ಕ ಅರ್ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಜ್ಯತ ನೆರೆ ಬುಕ್ಕ, ಒಂಜಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿಯಮಾವಳಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಾಂಟ ವಿವಿಧ ಸರಕುಗಳ ಒಂಜಿ ಮಾಪನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಳಸುನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ.[೫೫] ಸೂಮರ್‌ ದುಂಬುತ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಾವಳಿನ್ ದುಂಬು (ಲಿಖಿತ ರೂಪದ) ಆರ್ಥಿಕ ಸೂತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು, ಬುಕ್ಕ ಉಂದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಬೆಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಳಕೆಟ್ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣ ಇಪ್ಪುಂಡು... ಉದಾಹರಣೆಗ್ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗ್ ಹಣ ಸಂಕೇತೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತಲು (ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು), 'ತಪ್ಪುನಡತೆ'ಗ್ ಹಣತ ರೂಪಟ್ ದಂಡಲು, ವಂಶಾನುಕ್ರಮ ನಿಬಂಧನೆಲು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿನ್ ಎಂಚ ತೆರಿಗೆಗೊಳಪಡಿಸಬೇಕು ಅತ್ತಂದೆ ಪಾಲು ಮಾಲ್ಪೊಡು ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯಿನ ಕಾನೂನು, ಇತ್ಯಾದಿಲು.[೫೬][೫೭] ಕಾನೂನುಗಳ ಸಾರಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ, ಬ್ಯಾಬಲೋನಿಯಾದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನೆ ತೂಲೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನೆ ದುಂಬುತ ಮೆಸಪಟೇಮಿಯಾ, ಗ್ರೀಸ್‌ನ, ರೋಮ್‌ನ, ಭಾರತೀಯ, ಚೀನೀ, ಪರ್ಶಿಯಾದ ಬುಕ್ಕ ಅರಬ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಕಾಲೊಡ್ಡತ್ತ್ ಆರಂಭವಾತ್ತ್ಂಡ್. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ಚಾಣಕ್ಯ, ಚಿನ್ ಶೀ ಹ್ವಾಂಗ್, ಥಾಮಸ್ ಅಕ್ವಾಯ್ನಸ್ ಬುಕ್ಕ ಇಬನ್ ಖಾಲ್ದೂನ್ ೧೪ನೇ ಶತಮಾನ ಮುಟ್ಟ ತೊಜುಂಡು ಕೆಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕೆರ್. ಪ್ರಾರಂಭೊಡ್, ಜೋಸಫ಼್ ಶೂಂಪೇಟರ್ ೧೪ರಿಂದ ೧೭ನೇ ಶತಮಾನ ಮುಟ್ಟ ತೊಜುಂಡು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು (ಸ್ಕಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್), ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ-ನಿಯಮದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಟ್ಟಗ್ ಆರ್ಥಿಕ, ಲಾಭ, ಬುಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, "ಒವೆ ಬೇತೆ ಗುಂಪಿಡ್ತ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ 'ಆದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕೆರ್' ಉಂದ್ ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ಅರ್ಹೆರ್" ಉಂದು ಪರಿಗಣನೆ ದಿವೋಲಿ.[೫೮] ಆಂಚನೆ, ಇಬನ್ ಖಾಲ್ದೂನ್‌ರ ಮುಕಾದ್ದಿಮಾ ಶೋಧನೆತಾ ಬುಕ್ಕ, ಶೂಂಪೇಟರ್‌ರು ಇಬನ್ ಖಾಲ್ದೂನ್‌ರ್ ಆಧುನಿಕೊ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪ ಹರಿಕಾರ ಅತೆರ್,[೫೯] ದಾಯೆ ಪಂಟ ಅರ್ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಯೂರೊಪ್ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಯಾಂಡ್.[೬೦] ಇತರೆ ರಡ್ಡ್ ಗುಂಪುಲು, ಆಯಿಡ್ಡತ್ತ್‌ 'ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನುಯಾಯಿಲು' (ಮರ್ಕಂಟಿಲಿಸ್ಟ್) ಬುಕ್ಕ 'ರಾಜಕೀಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಯಾಯಿಲು' (ಫ಼ಿಸ಼ಿಯಕ್ರ್ಯಾಟ್) ಉಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್, ಈ ವಿಷಯ ಬುಕ್ಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಿತ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ನೇರವಾತ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವು. ರಡ್ಡ್ ಗುಂಪು ಯೂರೊಪ್ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ (ಎಕನಾಮಿಕ್ ನ್ಯಾಶನಲಿಸ಼ಮ್) ಬುಕ್ಕ ಆಧುನಿಕ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯ ಉನ್ನತಿಯೊಡಟ್ಟಗ್ ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪುಂಡು. ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ (ಮರ್ಕಂಟಿಲಿಸ಼ಮ್), ೧೬ರಿಂದ ೧೮ನೇ ಶತಮಾನ ಮುಟ್ಟ, ವರ್ತಕೆರ್ ಅತ್ತಂದೆ ರಾಜಕಾರ್ಯನಿಪುಣ ಒಂಜಿ ವಿಪುಲ ಕರಪತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನವ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ತತ್ವವಾಗಿತ್ತು. ಅವು, ಒಂಜಿ ದೇಶತ ಸಂಪತ್ತು ಅರ್ ಚಿನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಶೇಖರಣೆ ಮಿತ್ತ್ ಅವಲಂಬಿಸಾತ್ ಉಂಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯಲಾ ಉಂಡು. ಗಣಿ ಬಳಕೆತ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಯಾಂತ ದೇಶಲು, ಪಿದಾಯಿತ ದೇಶಗ್ ಸರಕ್ ಕೊರ್ತ್ ಬುಕ್ಕ ಚಿನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳಿನ್ ಬುಡ್ಡತ್ತ್ ಬೇತೆ ಆಮದುನ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ವ್ಯಾಪಾರಡ್ತ್ ಚಿನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳಿನ್ ಪಡೆಯೊಲಿ. ಈ ತತ್ವತ ಪ್ರಕಾರೊ, ರಫ್ತುಮಾಲ್ಪುನ ಸರಕ್ ತಯಾರಿಕೆಗ್ ಬಳಕೆಗ್ ಅಗ್ಗವಾತ್ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿನ್ ಆಮದು ಮಾಲ್ಲುನ ಆವಶ್ಯವಾತ್ಂಡ್, ಬುಕ್ಕ ವಿದೇಶೀ ತಯಾರಿಕೆ ಸರಕುಲು ಮಿತ್ತ್ ರಕ್ಷಣೆ ದಿಪುನ ಬುಕ್ಕ ಆಮದು ರಫ್ತು ಸುಂಕೊನ್ ಪಾಡಿಯರ ಬುಕ್ಕ ವಸಾಹತು ತಯಾರಿಕೆನ್ ನಿಷೇಧಮಾಲ್ಪಯಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆವಶ್ಯಕವಾತ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್.[೬೧][೬೨] ಪ್ರಕೃತಿ ಸಿದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಯಾಯಿಗಳು (ಫ಼ಿಸ಼ಿಯಕ್ರ್ಯಾಟ್), ಒಂಜಿ ೧೮ನೇ ಶತಮಾನತ ಫ಼್ರಾನ್ಸ್‌ ಚಿಂತಕೆರ್ ಬುಕ್ಕ ಲೇಖಕೆರ್ನ ಗುಂಪು, ಒಂಜಿ ಆದಾಯ ಬುಕ್ಕ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಚಲನೆಯ ರೂಪಟ್ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಚಾರೊನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಲ್ಪುನ. ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್, "ಅವು ಪೂರ ಅಪೂರ್ಣತೆಯೊಟ್ಟ್‌ಗ್" ಆ ವಿಷಯತ ಮಿತ್ತ್ "ಬಹುಶಃ ಇತ್ನೆಮುಟ್ಟ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿನ ಸತ್ಯಕ್ಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಸಾಮೀಪ್ಯ"ಇಪ್ಪುನವು ಅವು ಪದ್ಧತಿನ್ ವರ್ಣನೆ ಮಾಲ್ಉಂಡು. ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಅನುಯಾಯಿಲು ಕೇಲ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವೆಚ್ಚತ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅತ್ತ್ಂಡ್, ಬುಕ್ಕ ಈ ಪ್ರಕಾರೊ ಕೃಷಿ ಪೂರ ಸಂಪತ್ತಿ ಆಧಾರಂದು ನಂಬುತೆರ್. ಇಂಚನೆ, ಆಮದು ರಫ್ತು ಸುಂಕ ಸಹಿತ, ಕೃಷಿಗ್ ಬಾಧಕ ಉಂದು ತಯಾರಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿ ಧೋರಣೆನ್ ಅರ್ ವಿರೋಧ ಮಾಲ್ತೆರ್. ಈ ಪದ್ಧತಿತ ಅನುಯಾಯಿಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾತ್ ದುಬಾರಿಯಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಹಿತೆ ಬದಲಾತ್ ಭೂಮಾಲೀಕೆರ ಮಿತ್ತ್ ಆದಾಯತ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತೆರಿಗೆ ಬರೊಡು ವಾದ ಮಾಲ್ತೆರ್. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭೂತೆರಿಗೆತ ಮಿತ್ತ್ ಮಾರ್ಪಾಟುನ್, ತೆರಿಗೆ ವರಮಾನತ ಒಂಜಾತ್ ತುಲನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ (ನಾನ್-ಡಿಸ್ಟಾರ್ಶನರಿ) ಮೂಲವಾತ್, ಅನಂತರ (ಒಂಜಿ ಶತಮಾನತ ನಂತರ ಹೆನ್ರಿ ಜ್ಯಾರ್ಜ್ ಸಹಿತ) ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಲ್ತೆರ್. ಸಮೃದ್ಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಬಂಧನೆಲು ವಿರುದ್ಧವಾಯಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಿದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಯಾಯಿಲು, ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕನಿಷ್ಠಸಾಧ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪೊನ್ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪುನ, ಸರಕಾರದ ತಟಸ್ಥ ನೀತಿ (ಲಸೆ-ಫ಼ೇರ್) ಒಂಜಿ ಧೋರಣೆ ಪರ ವಾದಮಾಲ್ತೆರ್.[೬೩][೬೪]

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯೊ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್

೧೭೭೬ರಲ್ಲಿ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್‌ರ ದ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ಼್ ನೇಷನ್ಸ್‌ತ ಪ್ರಕಟಣೆನ್, "ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಆತ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಜನನ" ಉಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇರ್ .[೬೫] ಈ ಬೂಕುನು ಭೂಮಿ, ಕಾರ್ಮಿಕೆರ್, ಬುಕ್ಕ ಬಂಡವಾಳ ಉತ್ಪಾದನೆತ ಮೂಜಿ ಅಂಶಲು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೇಶತ ಸಂಪತ್ತ್ ಪ್ರಮುಖೊ ಕೊಡುಗೆಂದು ಗುರುತು ಮಾಲ್ಪೆರ್. ಸ್ಮಿತ್‌ ದೃಷ್ಟಿಟ್, ಆದರ್ಶ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ನರಮಾನಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯೆನ್ ಸಹಜವಾತ್ ಈಡೇರಿಸುನ ಒಂಜಿ ಸ್ವ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾತ್ಂಡ್. ಅರ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್,ಎನ್ಕಲಾ ಸ್ವಂತೊ ಆತ್ಮಹಿತಲು ಅನ್ವೇಷಣೆಟ್ ಸೇರ್ತ್ ಪೂರ ನರಮಾನಿಲೆನ್ ಸಮೊಗ್ರ ಸಮಾಜಕ್ಕಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಲಾಭೊನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೊತ್ ಒಂಜಿ "ತೊಜಾಂತ್ ಕೈ"ಂದು ವಿವರ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಸ್ಮಿತ್, ಸರಕಾರತ ತಟಸ್ಥ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಿದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಯಾಯಿಲೆನ್ ಕೆಲೊವು ಕಲ್ಪನೆನ್ ನಮ ಸ್ವಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಟ್ ಸೇರತ್ ಉಂಡು, ಆಂಚನೆ ಕೆಲ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾತ್ ಕಲ್ಪನೆ ತಿರಸ್ಕರ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಎನ್ಕಲೊ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಣದ-ಕೈ ಸಾದೃಶ್ಯಟ್, ಸ್ಮಿತ್ ಅಂಚನೆ llತೊಜುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಸಂಕುಚಿತ ಸ್ವ-ಹಿತಟ್ ಪ್ರಚೋದಿತವಾತ್, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಶಾಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿನ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುತ್ತವಾತ್, ವಿರೋಧಾಭಾಸ (ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್) ವಿಚಾರೊನ್ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಲ್ತೆರ್. ಸ್ಮಿತ್ ಶುರುಮಾಲ್ತ್ನ ಸಿದಾ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನೊನ್ ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಎಕಾನಮಿ) ಬುಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್)ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಅವು, ಸುಮಾರ್ ೧೭೭೦ಟ್ ೧೮೭೦ಮುಟ್ಟ ತೊಜುಂಡು, ಥಾಮಸ್ ಮ್ಯಾಲ್ಥಸ್, ಡೇವಿಡ್ ರಿಕಾರ್ಡೊ, ಬುಕ್ಕ ಜಾನ್ ಸ್ಟೂಅರ್ಟ್ ಮಿಲ್‌ರಂಚಿನ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಸೇರ್ತ್ತು ಇತ್ತೆರ್.[೬೬]

ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಆದಾಯತ ಉತ್ಪಾದನೆಗ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ದಿತೇರ್, ಡೇವಿಡ್ ರಿಕಾರ್ಡೊ ಭೂಮಾಲೀಕೆರೆಗ್, ಬೆಲೆತಾರೆಗ್,ಬುಕ್ಕ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಲ ನಡುಟ್ ಆದಾಯತ ವಿತರಣೆತ ಮಿತ್ತ್ ಕೇಂದ್ರಿಕರಣ ಮಾಲ್ತೆರ್. ರಿಕಾರ್ಡೊ, ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಭೂಮಾಲೀಕೆರ್ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕಾರ್ಮಿಕೆರ್ ಬುಕ್ಕ ಬಂಡವಾಳತಾರ್ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಿರೋಧೊನ್ ಮಾಲ್ತೆರ್. ಅರ್, ಜಮೀನ್ತಸ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿರವಾದ್ ಪೂರೈಕೆತಾ ಎದುರ್ ಕೊರತೆಯಿಪ್ಪುಂಡು, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬುಕ್ಕ ಬಂಡವಾಳ ವೃದ್ಧಿ ಬಾಡಿಗೆನ್ ಮಿತ್ತ್ ತಳ್ಳುತ್ ಬುಕ್ಕ ವೇತೊನೊನ್ ಅಂಚನೆ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು.

ಥಾಮಸ್ ಮ್ಯಾಲ್ಥಸ್

ಥಾಮಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಲ್ಥಸ್ ಎಲ್ಯ ಅಪುನ ಅಂಶೊಲು ಪ್ರತಿಫಲತ ವಿಚಾರೊನ್ ಕೆಳದರ್ಜೆತ ಜೀವನ ಮಟ್ಟನ್ ವಿವರ ಕೊರಿಯರ, ಜನಸಂಖ್ಯೆನ್, ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕವಾತ್ (ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕಲಿ) ಜಾಸ್ತಿ ಅಪುನ ಆಹಾರತ ಉತ್ಪಾದನೆನ್ ಮೀರ್ತ್, ಗುಣಾಕಾರವಾತ್ (ಜಿಯಮೆಟ್ರಿಕಲಿ) ಜಾಸ್ತಿ ಅಪುಂಡು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅರ್ ವಾದ ಮಾಲ್ತೆರ್. ಜಮೀನ್ತ ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತ ಪರಿಮಾಣತ ವಿರುದ್ಧ ಒಂಜಿ ತ್ವರಿತವಾತ್ ವೃದ್ಧಿಯಾಪುನ ಜನಸಂಖ್ಯೆತ ಬಲತ ಅರ್ಥ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಗ್ ಎಲ್ಯ ಅಪುಂಡು ಪ್ರತಿಫಲಲು. ಇದ್ದೆತಾ ಪರಿಣಾಮ ಮಸ್ತ್ ಕಡಮೆ ವೇತನ ಅರ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಲ್ತೆತ್, ಬುಕಗಕ ಉಂದು, ಬಹುತೇಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜೀವನ ಮಟ್ಟೊನ್ ಕನಿಷ್ಠಸಾಧ್ಯ ಜೀವನಾಧಾರ ಮಟ್ಟನ್ ಮೀರ್ತ್ ಅಯಿನ್ ತಡೆ ಮಾಲಪೊಡು.

ಮ್ಯಾಲ್ಥಸ್, ಸಮೃದ್ಧ ಉದ್ಯೋಗೊನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಲ್ಪುನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆತ (ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಕಾನಮಿ) ಒಂಜಿ ಸಹಜವಾತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಲ್ತೆರ್. ಅರ್ ನಿರುದ್ಯೋಗನ್, ಅತಿ ಮಸ್ತ್ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಲ್ತ್ ಎನ್ನ ಖರ್ಚನ್ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿನ್ ಮಿತ್ತ್ ದೂಷಣೆ ಮಾಲ್ತೆರ್, ಬುಕ್ಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯೊನ್ ಜಾನ್ ಮೇಯ್ನರ್ಡ್ ಕೇನ್ಸ್ ೧೯೩೦ರ ದಶಕೊಟ್ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಲ್ತೆರ್. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪರಂಪರೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಬತ್ತುತ್, ಜಾನ್ ಸ್ಟೂಅರ್ಟ್ ಮಿಲ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾತ್ ಆದಾಯತ ವಿತರಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ವಿಚಾರವಾತ್, ದುಂಬುತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಒಟ್ಟ್ಗ್. ಮಿಲ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆತ ರಡ್ಡ್ ಪಾತ್ರೊನ್ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದಿತ್ ಗಮನ ಪೊತ್ಂಡ್: ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಂಗಡಣೆ ಬುಕ್ಕ ಆದಾಯತ ವಿತರಣೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊನ್ ಹಂಚಿಕೆಟ್ ಸಮರ್ಥ ಇಪ್ಪೊಡು ಆಂಚನೆ ಆದಾಯೊನ್ ಹಂಚಿಕೆಟ್ ಸಮರ್ಥೆರ್ ಇಜ್ಜಿಯಾಂಟ, ಬುಕ್ಕ ಈ ಕಾರಣಟ್ ಸಮಾಜತ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶ. ಇಪ್ಪುಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ವಾತ್ ಇಪ್ಪು ಅರ್ ಬರೆಯಿನ. ಮೌಲ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ (ವ್ಯಾಲ್ಯು ಥೀಯರಿ) ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾತ್. ಒಂಜಿ ವಸ್ತುತ ವಿರಳತೆಟ್ ಪ್ರಭಾವಿತವಾತ್ "ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಸ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಮೌಲ್ಯ ... ಅಯಿನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಲ್ಪೊಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಬುಕ್ಕ ಕ್ಲೇಶವಾತ್" ಸ್ಮಿತ್ ಬರೆತೆರ್. ಬಾಡಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಲಾಭತೊಟ್ಟ್ಗ್, ವೇತನ ಒಟ್ಟಗ್ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಲು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸರಕ್ತ ಬೆಲೆ ಸೇರ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಸ್ಮಿತ್ ಸಾಧಿಸಿದರು.[೬೭] ಇತರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ್ ಸ್ಮಿತ್‌ ಸಿದ್ಧಾಂತತ ಬೇರೆ ಭೇದೊನ್ ತೋಜಾತ್ ಕೊರ್ತೆರ್, ಇಯಿನ್ 'ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ' (ಲೇಬರ್ ಥೀಯರಿ ಆಫ಼್ ವ್ಯಾಲ್ಯು)ಉಂದು ಪುದಾರ್ ದಿತೆರ್. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಥಿತಿಟ್ ಚಲಿಸುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮಿತ್ತ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿತ್ತು

ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ವಾದ ಬುಕ್ಕ ನವ-ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶೈಲಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜರ್ಮನಿತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್

ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ವಾದಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಟ್ ಪುಟ್ಟಿನವು. ಅವು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ನ ಗ್ರಂಥಟ್ ಉಂಡು. ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ ಪ್ರಧಾನ ಗ್ರಂಥವಾಯಿನ ದಾಸ್ ಕಾಪಿಟಾಲ್‌ತ ಮೊದಲ ಸಂಪುಟೊನ್ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆ ೧೮೬೭ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಮಾಲ್ತೆರ್. ಅಯಿಟ್, ಬಂಡವಾಳತ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಮಿಕೆರ್ ಶೋಷಣೆಯೆಂದು ಅರ್ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತತ ಮಿತ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಲ್ತೆರ್.[೬೮][೬೯] ಮೌಲ್ಯತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಂಜಿ ಪದಾರ್ಥ ಮೌಲ್ಯತಾ ಅವ್ ಉತ್ಪಾದನೆಟ್ ವ್ಯಯವಾತ್ ದುಡಿಮೆಟ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಲ್ತೆರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು. ಉಂದು, ಒಂಜಿ ವಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯತ ಅಯಿನ್ ಪಡೆರಾ ಒರಿಯೆ ಒವೆ ಒಂಜಿನ್ ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾತ್ ಉಳ್ಳೆರ್ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾತ್ ಉಂಡು ಇನಿಟ್ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಭಿನ್ನವಾತ್ ಉಂಡು. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗ, ಅಯಿತ್ ಮಿತ್ತ್ 'ನವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ' ಅತ್ತಂದೆ 'ಉಪಾಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ' ಉಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್ ಕೊರ್ತ್ ಇಪ್ಪುನ, ಸುಮಾರಗ ೧೮೭೦ರಿಂದ ೧೯೧೦ರ ದಶಕ ಮುಟ್ಟ ರಚನೆ ಮಾಲತ್ತೆರ್. 'ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ' ಪದೊ ಆಲ್‌ಫ಼್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ರಂಚಿನ ನವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆರ್, 'ಆರ್ಥಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ'ಕ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಮಾನಾರ್ಥ ಪದವಾತ್, ಬುಕ್ಕ ದುಂಬುತ ಬುಕ್ಕ ವಿಶಾಲವಾತ್ 'ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ' ಪದದ ಒಂಜಿ ಬದಲಿ ಪದವಾತ್, ಜನಪ್ರಿಯ ವಾತ್ಂಡು.[೭೦][೭೧] ಇದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಜ್ಞಾನಟ್ ಬಳಕೆ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರತ ವಿಧಾನಲು ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಯಾತ್ುಂಡು.[೭೨] ನವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇಡಿಕೆನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಥಿತಿಟ್ ಬೆಲೆ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣತ ಜಂಟಿ ನಿರ್ಣಯ ಸಾಧನವಾತ್ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾತ್, ಬುಕ್ಕ ಉಂದು ಹುಟ್ಟುವಳಿಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಬುಕ್ಕ ಆದಾಯತ ವಿತರಣೆ ರಡ್ಡ್ ಮಿತ್ತ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಅವು, ಬೇಡಿಕೆ ಕಡೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯ ಪರಿಮಿತ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬುಕ್ಕ ಪೂರೈಕೆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ಜಾಸ್ತ್ ಪ್ರಚಲಿತ ಬೆಲೆನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬೆಂಬಲವಾತ್, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಟ್ ಬತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತನ್ ತ್ಯಜಿಸೊಡ್.[೭೩] ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಟ್, ನವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಣಯ ರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ್ (ಡಿಸಿಝ಼ನ್ ಮೇಕಿಂಗ್) ನಿರ್ದೇಶನ ಕೋಎfಪೆರ್ ಉತ್ತೇಜನಲು ಬುಕ್ಕ ವೆಚ್ಚೊನ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಿನ್ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವ ಅಂಶವಾತ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೆಲೆನ್ (ವೆಚ್ಚಗಳಾಗಿ) ಬುಕ್ಕ ಆದಾಯಟ್ ಕೋರ್ತ್ ಪ್ರಮಾಣತ ಮಿತ್ತ್ ಎಂಚ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಗ್ರಾಹಕ ಸಿದ್ಧಾಂತನ್ (ಕನ್ಸೂಮರ್ ಥೀಯರಿ) ಇಂದೆನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉದಾಹರಣೆಯಾತ್. ಸ್ಥೂಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಟ್ ಉಂದು ಕೇನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಥೂಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದೊಡ್ಡಗ್ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿತವಾತ್ ಬುಕ್ಕ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ನವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಮನ್ವಯವಾತ್ (ನೀಯೊಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್) ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.[೭೪][೭೫] ನವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರೊನ್ ಅಯಿನ್ ವಿಮರ್ಶಕರಾತ್ ಅತ್ತಂದೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋಜಾತ್ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾತ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂದು ಉದ್ಧರ ಮಾಲ್ಪೆರ್. ಆಧುನಿಕ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರೊನ್ ಆಧಾರವಾತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಲ್ಪೆರ್, ಆಂಚನೆ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಪನ ಪದ್ಧತಿ (ಇಕಾನಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್), ಕೌಶಲಯುತ ಸಂವಹನ ಸಿದ್ಧಾಂತ (ಗೇಮ್ ಥೀಯರಿ), ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೈಫಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಅಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಬುಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಮಿತ್ತ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತ್ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬದಲಾಗುವ ಅಂಶೊನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಬಳಕೆ ಮಾಲ್ಪೆರ್ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ನವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿನ್ಯಾಸಅಂಚನೆ, ದುಂಬುತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆನ್ ವರ್ಧಿಸುವ ಅತ್ತಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸುವ ಹಲವು ಪರಿಷ್ಕರಣ.

ಕೇನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಾನ್ ಮೇಯ್ನರ್ಡ್ ಕೇನ್ಸ್

ಕೇನ್ಸ್ಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ಕೇನ್‌ಜ಼ಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್), ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾತ್ ಸಮಕಾಲೀನ ಸ್ಥೂಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕ್ ದಾರಿತೋಜಾತ್, ಜಾನ್ ಮೇಯ್ನರ್ಡ್ ಕೇನ್ಸ್‌ ಸಾದಿ ತೊಜಾತ್ ಕೊರ್ಪೆರ್, ವಿಶೇಷವಾತ್ ಅರೆನ ಬುಕುಲು ದ ಜೆನರಲ್ ಥೀಯರಿ ಆಫ಼್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್‌ಮಂಟ್, ಇಂಟರಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮನಿಯಿಂದ (೧೯೩೬).[೭೬][೭೭] ಈ ಬುಕುಲು ಅಲ್ಪಕಾಲಟ್ ಬೆಲೆಲು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾತ್ ಬದಲಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಟ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಟ್ ನಿರ್ಣಯ ಸಾಧನೊಲು ಮಿತ್ತ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. "ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೇಡಿಕೆ"ಟ್ (ಇಫ಼ೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಮಾಂಡ್) ತಗ್ಗಿದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಾತ್ ಕಾರ್ಮಿಕ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆಟ್ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಏಕೆ ಸ್ವಯಂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ ಬುಕ್ಕ ಬೆಲೆತ ನಮ್ಯತೆ ಅಂಚಮೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಹ ಏಕೆ ನಿಷ್ಫಲವಾರತ ಇಪ್ಪುಂಡು, ವಿಸ್ತಾರವಾತ್ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿವರಟ್ ಅರಿವು ಕೊರೊಲಿ ಕೇನ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಲ್ತೆರ್. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆತ ಮಿತ್ತ್ ಅರ್ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಭಾವಟ್ ವಿಚಾರವಾತ್ ಈ ಬುಕುಲು "ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ" ಎಂಚಪಂಡ ಪದೊನ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಲ್ಪೆರ್.[೭೮][೭೯][೮೦] ಕೇನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ರಡ್ಡ್ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಲ್ತಂಡು. ಕೇನ್ಸ್ ತರುವಾಯತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವೂ (ಪೋಸ್ಟ್-ಕೇನ್‌ಜ಼ಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್) ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂತ್ರನೇಮಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಆಧಾರತ ಮಿತ್ತ್ ಸಂಶೋಧನೆನ್, ಸರಳವಾತ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಪುನ ವಿನ್ಯಾಸೊನ್ ಬದಲಾತ್, ನಿಜಜೀವನಟ್ ಬಳಕೆನ್ ಆಧರಿಸಾತ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಲ್ಪೆರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾತ್ ಅಯಿನ್ ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಬುಕ್ಕ ಜೋನ್ ರಾಬಿನ್‍‍ಸನ್‌ತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕ್ ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪುಂಡು.[೮೧] ನೂತನ ಕೇನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರತ (ನ್ಯೂ-ಕೇನ್‌ಜ಼ಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್) ಕೇನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರತ ಶೈಲಿಯಂಚನೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಗುಂಪಿನೊಟ್ಟಗ್ ಸಂಶೋಧಕೆರ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಆಧಾರೊನ್ ಬುಕ್ಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವರ್ತನೆನ್ ಉಪಯೋಗಿಸುವ, ಆಂಚನೆ ಬೆಲೆ ಬುಕ್ಕ ವೇತನೊನ್ ಅನಮ್ಯತೆಯಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯತಾ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕುಚಿತ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊರ್ಪೆರ್, ವಿನ್ಯಾಸೊಲ ಮಿತ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯೊನ್ ಇತರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೊಟ್ಟ್ಗ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಲ್ಪಯಾರ ಪ್ರವೃತ್ತರಾತ್ ಇತ್ತೆರ್. ಕರಿನಾ ಕೇನ್ಸ್ ಶೈಲಿನ್ ಅಂಚನೆ ನೇರವಾತ್ ಭಾವಿಸೊಲಿ ಬದಲಾತ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾತ್ ಇಂದೆನ್ ವಿನ್ಯಾಸೊನ್ ಅಂತರ್ಲಕ್ಷಣವಾತ್ ನಿರೂಪಣೆ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಇತೆರೆ ಪಂಥಲು ಬುಕ್ಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪರಿಚಿತವಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞೆರ್ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ಗುಂಪುಟ್ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ಪಡೆಯೊಂತೆರ್ ಬುಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಕವಾತ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರತ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೈಲಿನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಲ್ತ ಇತರೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಿನ ಪಂಥಲು ಅತ್ತಂದೆ ಚಿಂತನೆತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಲು, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಪಂಥ (ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್), ಶಿಕಾಗೋ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಥ (ಶಿಕಾಗೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ಼್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್), ಫ಼್ರಾಯ್‌ಬೂರ್ಕ್ ಪಂಥ (ಫ಼್ರಾಯ್‌ಬೂರ್ಕ್ ಸ್ಕೂಲ್), ಲೋಸ಼್ಯಾನ್ ಪಂಥ (ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ಼್ ಲೋಸ಼್ಯಾನ್) ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟಾಕ್‌ಹೋಮ್ ಪಂಥನ್ (ಸ್ಟಾಕ್‌ಹೋಮ್ ಸ್ಕೂಲ್) ಸೇರ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸಮಕಾಲೀನ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವಾತ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಮ್.ಆಯ್‌.ಟಿ,ಅತ್ತಂದೆ ಸಾಲ್ಟ್‌ವಾಟರ್, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ, ಬುಕ್ಕ ಶಿಕಾಗೋ, ಅತ್ತಂದೆ ಫ಼್ರೆಶ್‌ವಾಟರ್, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥೂಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದೊಟ್‌ಗ್, ಸಾಹಿತ್ಯಟ್ ಅವು ಆವಿಷ್ಕರಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಮಟ್ ದುಂಬುತ ಲೆಕ್ಕೊನೆ; ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಕೇನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ನವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಮನ್ವಯ, ಕೇನ್ಸ್ ತರುವಾಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಹಣಕಾಸು ತತ್ವಸಿದ್ಧಾಂತ (ಮಾನಿಟರಿಸ಼ಮ್), ನೂತನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್), ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ-ಕಡೆಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ಸಪ್ಲಾಯ್-ಸಾಯ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್). ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆನ್, ಜೀವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಂಸ್ಥಾನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟೂಶನಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್), ವಿಕಾಸವಾದಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ಎವಲೂಶನರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್), ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ (ಡಿಪೆಂಡನ್ಸಿ ಥೀಯರಿ), ರಚನಾತ್ಮಕ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್), ವಿಶ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ (ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಥೀಯರಿ), ಉಷ್ಣ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ಥರ್ಮೊಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್), ಭೌತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ಇಕಾನೋಫ಼ಿಸ಼ಿಕ್ಸ್) ಬುಕ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಪ್ರಭುತ್ವನ್ (ಟೆಕ್ನಾಕ್ರಸಿ) ಸೇರ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆರ್‌ನ ಅನುಭವ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ವಿಷಯತ ಮಿತ್ತ್ ಸ್ನಾತಕ ಬೋಧನಾ ಕ್ರಮೊನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಟ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಯಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರತ ವೃತ್ತೀಕರಣ (ಪ್ರಫ಼ೆಶನಲೈಜ಼ೇಶನ್) "ಸರಿಸುಮಾರ್ ೧೯೦೦ ಇಂಚಿಗ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಟ್ ಪ್ರಮುಖೊ ಬದಲಾವಣೆ" ಉಂದು ಬದಾಲಾವಣೆಂದು ಪಣಪ್ಪೆರ್.[೮೨] ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಮುಖೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಲು ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೇಜುಲು, ಮಾನವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಉದ್ಯಮ, ಅತ್ತಂದೆ ವೃತ್ತಿ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾತ್, ಈ ವಿಷಯಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದವಿನ್ ಕೊರ್ಪುನ, ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯ, ಬೋಧನಾಂಗ, ಅತ್ತಂದೆ ವಿಭಾಗೊನ್ ಪಡೆತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಪಾರಿತೋಷಕತ (ಆಡುಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ) ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಟ್ ಮಹೋನ್ನತ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕೊಡುಗೆಗ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆರ್ಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾರಿತೋಷಕ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯಟ್, ಕುಶಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆರ್ ಸಲಹಾಕಾರರಾತ್ ನೇಮಕ ಬುಕ್ಕ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಸೆರಾತ್ ಉಳ್ಲೆರ್, ಉದ್ಯಮಟ್ ಕೂಡ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಲು ಬುಕ್ಕ ದಳ್ಳಾಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಗ್ ಕೂಡ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಜಾನೆ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅತ್ತಂದೆ ಸಂಖ್ಯಾಸಂಗ್ರಹಣ ಇಲಾಖೆ

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆರ ಸಾಧನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರೂಪಣಾ (ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್) ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾತ್ ಸಮಕಾಲೀನ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರನ್ ಗಣಿತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್)ಉಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.[೮೩] ಅದು ಕಲನ (ಕ್ಯಾಲ್‌ಕ್ಯುಲಸ್), ರೇಖಾ ಬೀಜಗಣಿತ (ಲೀನಿಯರ್ ಆಲ್ಜಬ್ರಾ), ಸಂಖ್ಯಾಸಂಗ್ರಹಣ ಶಾಸ್ತ್ರ (ಸ್ಟಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್), ಕೌಶಲಯುತ ಸಂವಹನ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಬುಕ್ಕ ಗಣಕಯಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನತಾ ಸಾಧನೊನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಲ್ಪೆರ್.[೮೪] ವೃತ್ತಿನಿರತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ್ ಈ ಸಾಧನಟ್ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪೂರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆರ್ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಪಡೆತ್ ಇಪ್ಪುವೆರ್, ಕೆಲವೆರ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಪನ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಚನೆ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನಟ್ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ಪಡೆತ್ ಇಪ್ಪೆರ್ ಅಂಚನೆ ಇತರೆರ್ ಕಡಮೆ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರಟ್ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ಪಡೆತ್ ಇಪ್ಪೆರ್. ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆರ್ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕ್ ಕಡಮೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊರ್ಪೆರ್, ಅಂಚನೆ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬುಕ್ಕ ಜೋಸಫ಼್ ಶೂಂಪೇಟರ್‌ರೆನ್ ಸೆರ್ತ್, ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಮುಖ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆರ್ ಗಣಿತಜ್ಞೆರ್ ಅತ್ಜ್ಜಿ. ಆರ್ಥಿಕ ತರ್ಕಸರಣಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ವಿಷಯವಾತ್ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟನ್ ಸೆರ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಬುಕ್ಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆರ್ ಅನುದ್ದೇಶಿತ ಪರಿಣಾಮನ್ ನಟ್ಟ್ತೆರ್ ಘಟ್ಟದವರೆಗ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಣೆ ಕೊರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಲ್ತೆರ್

ಸಿದ್ಧಾಂತೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕೊ ಪರಿಶೀಲನೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೌಶಲಯುತ ಸಂವಹನ ಸಿದ್ಧಾಂತೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಬುಕ್ಕ ಇತರ ವಿಷಯಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮಸ್ತ್ ವಿಜ್ಞಾನದೊಟ್ಟ್‌ಗ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ಥಿಕ ಭೂಗೋಳ (ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಿಯಾಗ್ರಫ಼ಿ), ಆರ್ಥಿಕ ಇತಿಹಾಸ (ಎಕನಾಮಿಕ್ ಹಿಸ್ಟರಿ), ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಯ್ಕೆ, ಶಕ್ತಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ಎನರ್ಜಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್), ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಬುಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಥಾನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಸೆರ್ತ್, ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರತ ಅಂಚಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರನ್ ಪಡೆತ್ಂಡ್. ಕಾನೂನು ಬುಕ್ಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಅತ್ತಂದೆ ಕಾನೂನಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಕಾನೂನಿಗ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಕಾನೂನು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ. ಅವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆ ಪ್ರಭಾವೊನ್ ವಿವರಣೆ ಮಾಲ್ಪುನಗ,ಒವೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆಲು ಆರ್ಥಿಕವಾತ್ ಫಲದಾಯಕಂದು ವಿಮರ್ಶಿಸೆ ಮಾಲ್ಪೆರ್, ಬುಕ್ಕ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆಲು ಎಂಚಾತ್‍ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮುನ್ನುಡಿಟ್ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಳಕೆನ್ ಸೇರ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.[೮೫][೮೬] ೧೯೬೧ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ರಾನಲ್ಡ್ ಕೋಸ್‌ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಲೇಖನ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾತ್‍ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ಸಮಸ್ಯೆನ್ ಪರಿಹಾರ ಮಾಲ್ಪುಂಡು ತೊಜಾತ್‍ ಕೊರ್ಪುನಾ.[೮೭] ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಬುಕ್ಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ನಡುಟ್ ಸಂಬಂಧ ಸಂಕೀರ್ಣವಾತ್. ಅನೇಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆರ್, ಒವೆ ಅಗತ್ಯಲು ಅತ್ತಂದೆ ಬೇಕು, ಅತ್ತಂದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕ್ ಎಂಚಾಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಟಾ ಅಯಿನ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಯ್ಕೆಲು ಬುಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊನ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಿದಾಯಿಂಡ್‍ತ್ ರಾಜಕೀಯ ಅತ್ತಂದಂದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಂದು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಲ್ಪೆರ್. ಒರಕ್ಕ್ ಒರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತಂದೆ ಸರ್ಕಾರತ ಗುರಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಗೊನ್ ದೃಢಪಡಿಸಾತ್ ಮಿತ್ತ್, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟಟ್ ಅವುನ್ ಹೇಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ ಒಳನೋಟೊನ್ ಒದಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಇತರೆರ್ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರಭಾವ, ಆಧುನಿಕ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆಧಾರವಾತ್, ಅರ್ ಒಪ್ಪುನ ಅತ್ತಂದೆ ಒಪ್ಪಿಯರಾ ಅಪುಜ್ಜಿ, ತಾತ್ವಿಕ ನಂಬಿಕೆನ್ ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಪದ್ಧತಿನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅಂಚನೆ, (ಉದಾಹರಣೆಗ್, ಗಿರಾಕಿ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಬುಕ್ಕ ಕೊಳ್ಳದಿರುವಿಕೆ ದಿನ "ಬಾಯ್ ನಥಿಂಗ್ ಡೇ" ನೋಡಿ.) ಕೆಲ ಚಿಂತಕೆರ್‍ನ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನೈತಿಕತಾ ವಾದತ (ಮಾರಲ್ ರೀಸ಼ನಿಂಗ್) ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಹ ಆತ್, ಅತ್ತಂದೆ ಪರೋಕ್ಷವಾತ್ ಅಯಿನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಸೂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು.[೮೮] ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರೊನ್ ಮಾಲ್ಪುನಗ, ಹಣಕಾಸು ಬುಕ್ಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಗ್ ಜೊತೆ, ನೈತಿಕ ಬುಕ್ಕ ಪಾರಿಸರಿಕ ಕಳವಳನ್ ಒರಿಯೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುಬರ್ ನೈತಿಕ ಗಿರಾಕಿ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ (ಎಥಿಕಲ್ ಕನ್ಸೂಮರಿಸ಼ಮ್) ಆಧಾರವಾಕ್ಯವಾತ್ಂಡ್. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಬುಕ್ಕ ಸುರಕ್ಷಿತೆಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪರಿಮಿತವಾತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿವೇಚನೆಡ್‍ತ್ ಕೂಡ್‍ತ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಸಹ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾತ್. ಆರೋಗ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಸುರಕ್ಷಿತತೆ, ಪರಿಸರ, ನ್ಯಾಯ, ಅತ್ತಂದೆ ಆಪತ್ತ್, ನೆರವು, ಧ್ಯೇಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊನ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಲ್ಪಾಯಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನೊನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದಿರುವುದು ಒಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಅಜ್ಞಾನಂದು ಕೆಲವೆರ್ ಸೂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅತ್ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಧೆ ಇಪ್ಪುಂಡು.[೮೯] ಈ ಅರ್ಥಟ್, ಅಂಚನೆ ವಿಷಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶೊನ್ ವಿಮರ್ಶಿಸದಿರುವುದು ಅನೈತಿಕವಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ವಾಸ್ತವವಾತ್, ಅಮೇರಿಕಟ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ್ ಸೇರ್‍ತ್, ವಿಶ್ವಟ್ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಲು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾತ್ ಆ ದಿಕ್ಕಿಟ್ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಅಧ್ಯಯೊನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಲ್ಪೆರ್. ಉಷ್ಣ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜಟ್ ಶಕ್ತಿಪೂರೈಕೆ ಬುಕ್ಕ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯೊನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲವಾತ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯಕ್ಷೇತ್ರವಾತ್. ಉಷ್ಣ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆರ್, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಟ್ ಭೌತವಸ್ತು, ಶಕ್ತಿ, ಯಾದೃಚ್ಛಿಕತಾ ಮಾನ (ಎಂಟ್ರಪಿ), ಬುಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿನ್ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉಂದುವಾದಮಾಲ್ಪೆರ್.[೯೦] ಉಷ್ಣ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪಾತ್ರೊನ್ ಉಷ್ಣಗತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಬುಕ್ಕ ತೆರಿಯೊಡ್ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರತಿಪಾದನೆನ್ ಆಧರಿಸಿದೆ ಆಂಚನೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ಫಲದಾಯಕತೆ, ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಮುಖವಾತ್ ಜೀವರಾಶಿ ಬೆಳೆಸಲು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ಪಯಾರಾ ಲಭ್ಯವಾತ್ ಶಕ್ತಿನ್ ಸೆರೆಪತ್ತ್‌ ಬುಕ್ಕ ಬಳಕೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನೊನ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಲಾಭಗಳಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತ್ರ.[೯೧][೯೨] ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಉಷ್ಣ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಹಲವುವೇಳೆ ಜೀವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಲ್ಪೆರ್, ಬುಕ್ಕ ಅವು ಸ್ವತಃ ನಿರಂತರತೆ (ಸಸ್ಟೇಯ್ನಬಿಲಿಟಿ) ಅಂಚನೆ ಚಿರಸ್ಥಾಯೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸಸ್ಟೇಯ್ನಬಲ್ ಡಿವೆಲಪ್‌ಮಂಟ್) ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯಿನವು. ಜಾರ್ಜೆಸ್ಕು-ರೋಜೆನ್ ಉಷ್ಣಗತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕತಾ ಮಾನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆನ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಟ್ ಮರುಪರಿಚಯ ಮಾಲ್ತೆರ್ (ನ್ಯೂಟನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಟ್ ಬತ್ತಿನ ನವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮೂಲತತ್ವ ಬೇರೆಯಾತ್) ಬುಕ್ಕ ನಂತರ ವಿಕಾಸವಾದಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವ್ಯಾಸಂಗೊನ್ ಮಾಲ್ತೆರ್. ಅರ್ ವ್ಯಾಸಂಗೊ ಪ್ರಮುಖವಾತ್ ಜೀವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ಬಾಯೋಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್) ಬುಕ್ಕ ಜೀವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕ್ ಸಹಾಯ ಮಾಲ್ತೆರ್.[೯೩][೯೪][೯೫][೯೬][೯೭] ಕ್ರಿಯೆಯ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಾನ (ಎಕ್ಸರ್ಜಿ) ವಿಶ್ಲೇಷಣೆನ್ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ (ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಕಾಲಜಿ) ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಟ್ ಶಕ್ತಿನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾತ್ ಬಲಕೆ ಮಾಲ್ತೆರ್ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಡಪುವೆರ್.[೯೮] ಕ್ರಿಯೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಟ್ ಮಾನ ಪದವು ಜ಼ಾರಾನ್ ರ‍್ಯಾಂಟ್‌ಟ್ ೧೯೫೬ರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಆಂಚನೆ ಅಯಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಜೇ. ವಿಲರ್ಡ್ ಗಿಬ್ಸ್‌ ವಿಕಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಟ್, ಕ್ರಿಯೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಪಯೋಗ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ ಬುಕ್ಕ ಯಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೊರಗಡೆ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ, ಜೀವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಮಂಡಲ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ (ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಕಾಲಜಿ), ಬುಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನ (ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ಸ್) ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ವಿಸ್ತರನೆ ಮಾಲ್ಪೆರ್.

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರೊ ಸಂಬಂಧಿತ ಟೀಕೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಿರುತ್ಸಾಹದ ವಿಜ್ಞಾನ (ಡಿಸ಼್ಮಲ್ ಸಾಯನ್ಸ್) ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕ್ ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಕಾಲ ಇತಿಹಾಸಕಾರೆ ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲಾಯ್ಲ್‌ ೧೯ನೇ ಶತಮಾನಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಯಿನ ಒಂಜಿ ಅವಹೇಳನಾತ್ಮಕ ಪರ್ಯಾಯವಾಯಿನ ಪುದರ್. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ "ನಿರುತ್ಸಾಹತ ವಿಜ್ಞಾನ" ಪರಿಹಾಸತ ಪುದರ್ನ್, ಯೋಜಿತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣೊಡ್ ಮೀರ್ಂಟ ಉಪವಾಸ ಇಪ್ಪು ಕಠೋರವಾತ್ ಮುನ್ನುಡಿತ, ೧೮ನೇ ಶತಮಾನಟ್ ಲಾಸ್ಟಗ್ ಮಾನ್ಯ ಥಾಮಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಲ್ಥಸ್‌ ಬರಹಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾತ್ ಕಾರ್ಲಾಯ್ಲ್ ಕೊರ್ತೆರ್ ಅಂಚ ಪಣ್ಪೆರ್. ಮ್ಯಾಲ್ಥಸ್‌ ತತ್ವಬೋಧನೆಲು "ಮ್ಯಾಲ್ಥಸ್‌ ವಿಷಾದಕ ಸೂತ್ರ" (ಮ್ಯಾಲ್ಠಸ್' ಡಿಸ಼್ಮಲ್ ಥೀಯರಮ್) ಅನ್ವಯ ನುಡಿಗಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಚಿತವಾದವು. ಅರೆನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಲು ೨೦ನೇ ಶತಮಾನ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿನ ಫಲದಾಯಕತೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಭಗ್ನಗೊಂಡವು; ಆದರೂ, ಮಾನವನ ಪೊಸ ಕಲ್ಪನೆಲು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿ ಸರಿಸಮವಾತ್ ಪಡೆಯರ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆಂದು ಊಹಿಸಿದರೆ, ಅರ್ ಸೂಚಿಸಿದ ನಿಸ್ತೇಜ ಅಂತ್ಯವು ಒಂಜಿ ವಿವಾದಿತ ಭವಿಷ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಾತ್ ಸೆರಾತ್ ಉಂಡು.[೯೯] ಜಾನ್ ಸ್ಟೂಅರ್ಟ್ ಮಿಲ್ ಅತ್ತಂದೆ ಲೇಯಾನ್ ವಾಲ್ವಾರಂಚಿನ ಕೆಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆರ್, ಸಂಪತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಯಿನ್ ವಿತರಣೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಾರದೆಂದು ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅಪಗ ದುಂಬುತಾರ್ "ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ" ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆತಾರ್ "ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ"ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಇದು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗ್ ಅಧಿಕಾರ ಬುಕ್ಕ ರಾಜಕಾರಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ.[೧೦೦] ದ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ಼್ ನೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇತ್ತೆಲಾ ಚರ್ಚೆ ಬುಕ್ಕ ವಿವಾದ ವಸ್ತುವಾತ್ಂಡ್ ಅನೇಕ ವಿಷಯಲು ಮಿತ್ತ್ ಕೇಂದ್ರಿಕರಣವಾತ್ಂಡ್. ತಮ್ಮ ಆದೇಶಗ್ ವಿಧೇಯವಾತ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರೊನ್ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಗುಂಪುಲು ಸ್ಮಿತ್ ಬುಕ್ಕೊಲಾ ಟೀಕೆ ಮಾಲ್ತೆ. ಸ್ಮಿತ್‌ರ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಇವನ್ನು ಒಳಗುಂಪುಗಳೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆಂಚನೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕರುಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯಕೂಟಗಳು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಪಾಧಿಕಾರಗಳು, ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತೆಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಒಂದು ಪದವಾಗಿದೆ.[೧೦೧] ಒಂದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ವಸ್ತುತಃ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಇತರೆ ನಿರ್ಧಾರಕರ್ತೃ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಜಕೀಯ ನಿಯಮಗಳ ಮಿತ್ತ್ ಉಂತುಜ್ಜಿ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಕಾರರು ಅಥವಾ ಇತರ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಲ್ಲ ಉನ್ನತವಾದ ಪದವಿಯ ಸ್ಥಾನೊನ್ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಲು, ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಅಂಚನೆ ಮೌಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ವ್ಯಾಲ್ಯು ಸಿಸ್ಟಮ್) ಸಮರ್ಥಿವಾಯಿನ ಸಾಧನವಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಲು ಬುಕ್ಕ ಭಾಷಣಕಲೆ ಯಥೇಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣೊನ್ ನಿರಂಕುಶವಾತ್ ಬತ್ತನಾವು ತೆರಿಯಾಂದ್, ಬುಕ್ಕ ಅರೆನ ಹೇಳಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಬದ್ಧವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಸೀಮಿತ ವಾಪುಂಡು.[೧೦೨] ರಾಜಕಾರಣದೊಟ್ಟಗ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬುಕ್ಕ ಆಚರಣೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ[೧೦೩] ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರಾಡಂಬರದ ಸ್ವಂತಿಕೆಯುಳ್ಳೊ ತತ್ವೊಲು ತೊಜುಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂದೆ ತಿರುಚಬಹುದಾದ ವಾದವಿವಾದದ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾತ್, ಬುಕ್ಕ ಇದೆನ್ ಆಪಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಬುಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂದು ಭ್ರಮಿಸುವೆರ್.[೧೦೪] ಸ್ಟೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ೧೯೭೭ರಲ್ಲಿ, ಹರ್ಮನ್ ಡೇಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮಿತ್ತ್ ದಿವುನ ಮಹತ್ವ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ಗ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಪಾರಿಸರಿಕ ವಾಸ್ತವತೆ ನಡುವಣ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಸಮಂಜಸತೆ ತೋಜುಂಡು.[೧೦೫] ಫ಼್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಸಾಡಿ, ಉಷ್ಣಗತಿ ಶಾಸ್ತ್ರತ ಮೂಲತತ್ವಲು ಬದಲು ಹಣಕಾಸು ಚಲನೆದೊಟ್ಟಗ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಭೋಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು, ಬುಕ್ಕ ನಿರಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯು ಕೇವಲ ಭೌತಿಕವಾತ್ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದೇ, ಸದ್ಧರ್ಮವಾಗಿ ಅಂಚನೆ ನೈತಿಕವಾತ್ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆಂದು ಡೇಲಿ ವಾದಿಸತೆರ್. ವೆಲ್ತ್, ವರ್ಚುಅಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, (ಜ್ಯಾರ್ಜ್ ಆಲನ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವಿನ್ ೧೯೨೬), ಫ಼್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಸಾಡಿ ತಮ್ಮ ಗಮನೊನ್ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಕ್ತಿ ಪಾತ್ರದತ್ತ ತಿರ್ಗಾತ್. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಹಣಕಾಸು ಚಲನೆ ಮಿತ್ತ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಅರ್ ಟೀಕಿಸಿದರು, ಬುಕ್ಕ ಮೂಲದ್ರವ್ಯ ಭೌತಿಕ ಸರಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇವೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ "ನಿಜವಾದ" ಐಶ್ವರ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಸಾಡಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬರಹನ್ ಅರ್ ಕಾಲೊಡ್ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗ್ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆಂಚನೆ ಮಿತ್ತ್ ಜೀವ ಭೌತಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ಬಾಯೊಫ಼ಿಸ಼ಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್) ಬುಕ್ಕ ಜೀವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಬುಕ್ಕ ಒಟ್ಟಗ್ ೨೦ನೇ ಶತಮಾನದ ಮುಟ್ಟ ಜೀವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾತ್ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು.[೧೦೬] ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕತ ಕಾರ್ಯನೀತಿಲು ಬುಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ತ ಮಂಡಲಾಧಿಕಾರಿ ಭಾಷಣ ಡಾಂಭಿಕ ಎನಿಸುವ ಶೈಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸ್ಥೂಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಾರ್ಯನೀತಿಲು,[೧೦೭] (ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ) ಆಧಾರವಾಕ್ಯಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ವಾದವಿವಾದ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿವೆ.[೧೦೮][೧೦೯][೧೧೦][೧೧೧] ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾತ್ ವರದಿ ಮಾಲ್ತೆರ್ ಡಿಯರ್‌ಡ್ರ ಮಕ್ಲಾಸ್ಕಿ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬುಕ್ಕ ಅವರ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಪದ್ಧತಿಯು ಸುಧಾರಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಮತ್ತು ಸ್ಟೀವನ್ ಜ಼ಿಲಿಯಾಕ್ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.[೧೧೨] ಈ ಎರಡನೆಯ ವಿಷಯವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ.[೧೧೩]

ಪೂರ್ವಾನುಮಾನತಾ ಬಗೆಟ್ ಟೀಕೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅವಾಸ್ತವಿಕ, ಅಸಮರ್ಥನೀಯ, ಅತ್ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸರಳವಾಯಿನ ಪೂರ್ವಾನುಮಾನೊನ್ ಅವಲಂಭನೆ,ಬುಕ್ಕ ಕೆಲ ಸನ್ನಿವೇಶೊಡ್ ಈ ಪೂರ್ವಾನುಮಾನೊನ್ ನಾಜೂಕಾತ್ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರತ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಒದಗಿ ಬರುತ್ರ್ಪುಂಡು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಟೀಕೆಗ್ ಒಳಾಯಿ ಅತ್ಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗ್, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ (ಪರ್ಫ಼ಿಕ್ಟ್ ಇನ್‌ಫ಼ರ್ಮೇಶನ್), ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠೀಕರಣ (ಪ್ರಾಫ಼ಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಮಾಯ್ಜ಼ೇಶನ್) ಬುಕ್ಕ ವಿವೇಕಯುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸೆರ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.[೧೧೪][೧೧೫][೧೧೬] ಕೆಲವಷ್ಟು ಸಮಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಹಿತಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ವರ್ತನಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಬುಕ್ಕ ಸಂಕೀರ್ಣತಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ (ಕಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್) ಬೆಳಕಿಗ್ ಬರುತ್ತ್ ಉಂಡು ಉಪ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯಲು ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಿತ್ತ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ, ಬುಕ್ಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇಪ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆನ್ ಜೆಫ಼್ರಿ ಹಾಜ್‌ಸನ್ ಮುಂದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.[೧೧೭]. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇನ್ಸ್[೧೧೮] ಬುಕ್ಕ ಜಾಶ್‌ಕಾವ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತೆರ್ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆರ್, ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೊಟ್ಟ್ಗ್, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗವಾತ್ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕತ ಬದಲು ಪರಿಕಾಲ್ಪನಿಕವಾತ್ಂಡು, ಬುಕ್ಕ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕವಾತ್ ಮಾದರಿನ್ ರೂಪಿಸಲು ಅಂಚನೆ ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾತ್ ಕಷ್ಟವಾತ್ಂಡು ಗಮನ ದಿಪೆರ್. ಅಲ್ಪಾಧಿಕಾರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ, ಆಚರಣೆ, ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಚಾರ ಶೀಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೈಗಾರಿಕೆಗ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾತ್ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶೊನ್ ಆಧರಿಸಿದ "ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ"ನ್ ಬಳಸಲು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ೧೯೭೫ರೆಟ್ ಪಾಲ್ ಜಾಶ್‌ಕಾವ್ ತೋರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಪಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತಾದರೂ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಅವಲೋಕನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತೆಂಬ ಒಂದು ದೃಢ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಜಾಶ್‌ಕಾವ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಮಾದರಿಗಳು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾರಿಜ್ಜಿ, ಬುಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹಿಂದಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶವಾದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತೆಂದು ಅರ್ ವಾದಿಸಿದರು.[೧೧೯] ಈ ಕಳವಳ ಪಿರಲಾ, ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿ ಸ್ನಾತಕ ಬೋಧನಾ ಕ್ರಮಲು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾತ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬುಕ್ಕ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಅದಾರ ವಾತ್ ಉಂಡು.[೧೨೦] ಇತಿಹಾಸೊಡ್ ಅತ್ಯಂತ ನವ್ಯ ವಿಚರಧಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಸ್ತ್ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರತ ಬದಲಾತ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆನ್ ಸೆರಾತ್ ಉಂಡು, ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಡ್ ಒಂಜಿ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ವತ್ಪ್ರ ಬಂಧೊನ್ ಪ್ರಕಟ ಮಾಲ್ಪಯಾರಾ ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿನ.[೧೨೧] ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಮೂರ್ತವಾಯಿನ ಬುಕ್ಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ದೊಟ್ಟಗ್ ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಭ್ರಮನಿರಸನ, ಫ಼್ರಾನ್ಸ್‌ ೨೦೦೦ಡ್ ಆರಂಭವಾಯಿನ, ಅವಾಸ್ತವತೆ ಬುಕ್ಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ಪೋಸ್ಟ್-ಆಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್) ಚಳವಳಿಗ್ ದಾರಿ ತೋಜುಂಡು. ಸಂಕೀರ್ಣತಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಒರಿಯೆ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಯಿನ ಡೇವಿಡ್ ಕೊಲ್ಯಾಂಡರ್‌, ಶಿಕಾಗೋ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕ್ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾತ್, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಮ್ಆಯ್‌ಟಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕ್ ಅರ್ ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪುನ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾತ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ (ಆದಾಗ್ಯೂ ಶಿಕಾಗೋ ಪಂಥೊನ್ ಸಹ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪುಟ್ಟುಂದು ಪಣಪುಜ್ಜೆರ್). ಶಿಕಾಗೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜನಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜನಿತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವನತಿಗೆ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವೆಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಮಾದರಿಯಿಲ್ಲದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ನಿರಾಕರಣೇ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿನ್ ಎನ್ಕಲೊ ತೂತೊ ಅರ್ ಗಮನ ದಿತೆರ್,ಬುಕ್ಕ ಮಾದರಿಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿನ್ ಸೀಮಿತವಾತ್ ಇತ್ತಂಡು ಅರ್ ನಂಬುವೆರ್.[೧೨೨] ಆಂಚಟಲಾ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿಪೊದ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾತ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜನಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನೊನ್ ಪಡೆತ್ತಂಡ್ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತಜ್ಞರೊಟ್ಟಗ್ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಲ್ಪೊಡು ಅರ್ ಬರೆತ್ದಿತೆರ್.[೮೩] "ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಯಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ನಿರೂಪಣಾ ಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ", ಅರ್ ಬರೆತ್ತೆರ್,ಬುಕ್ಕ ಬೇಡಾಯಿನ ಇಜ್ಜಿಯಾಂತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಬದಲಾತ್ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ . ಸಂಸ್ಥೆಲು ಅತ್ತಂದೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ, ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಎತ್ತಿ ತೋಜಾತ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಕೆಲ ವಿಷಯಲು, ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಬೆಲೆನ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಾತೆರ್, ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಟ್ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸೊಲು ಮೂಲಕ ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಲ್ಪೆರ್. ಉದಾಹರಣೆಗ್, ನೂತನ ಸಾಂಸ್ಥಾನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವ (ನ್ಯೂ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟೂಶನಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್), ಬಹುಮಟ್ಟಿಗ್ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿನ ಸಾಂಸ್ಥಾನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿಯಾಂತೆ, ಸಂಸ್ಥೆಲು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಲ್ಪೆರ್. ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಂಥವಾಯಿನ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದೊಂಟ್ಟುಗ್ ತಮ್ಮ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾತ್ ಪರಿಚಿತರಾಯಿನ ಫ಼್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಹಾಯೆಕ್, ಎನ್ಕಲೊ ೧೯೭೪ರ [[ಆರ್ಥಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಬೆಲ್ ಸ್ಮಾರಕ ಪಾರಿತೋಷಕ|ನೋಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ]] ಭಾಷಣೊಡ್, ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ವೈಫಲ್ಯಗ್ ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗ್ ಬಳಕೆ ಮಾಲ್ಪೆರ್ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನೊನ್ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಲ್ಪಯಾರ ಒಂಜಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಬುಕ್ಕ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆರೋಪ ಮಾಲ್ತೆರ್. ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಮಸ್ತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಲ್ತೆರ್ ಆರ್ಥಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನ ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ವಿಧಾನೊನ್ ದುಂಬೆ ದಿತೆರ್ ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿರೂಪಟ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಜಟಿಲವಾಯಿನ ಅರ್ ವಾದಮಾಲ್ಪೆರ್. ಜೊತೆಗ್, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬುಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿಗ್ ಹಲವು ವೇಳೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಖರವಾತ್ ಬುಕ್ಕ ಕೇವಲ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆನ್ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಒದಗಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಅರೆನ ಗಾತ್ರಕ್ಕತ್.[೧೨೩] ಭಾಗಶಃ ಟೀಕೆ ಕಾರಣವಾತ್, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವ ೧೯೪೦ ಇಂಚಿಗ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬುಕ್ಕ ವಿಧಾನಗ್ ಒಂಜಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಸಂಚಿತ ವಿಧ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ (ಫ಼ಾರ್ಮಲೈಜ಼ೇಶನ್) ಬುಕ್ಕ ವಿಶದೀಕರಣಕ್ಕ್ ಒಳಗಾಗಿದೆ, ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತವಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ವಿದ್ಯಮಾನ ವಿವರಿಸಾಯಿರ ಕಲ್ಪಿತ-ನಿಗಮನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ (ಹಾಯ್ಪಥೆಟಿಕೋ-ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್) ಬಳಸುವಿಕೆ ದಿಕ್ಕಿಟ್.[೧೨೪]

ಇಂದೆನ್ ತೂಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. Clark"Clark, B. (1998). Political-economy: A comparative approach. Westport, CT: Preager
 2. Friedman, David D. (2002). "Crime," The Concise Encyclopedia of Economics. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೧, ೨೦೦೭ ರಂದು ಪಡೆತೆರ್.
 3. The World Bank (2007). "Economics of Education." ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೧, ೨೦೦೭ ರಂದು ಪಡೆತ್ಂಡ್.
 4. Iannaccone, Laurence R. (1998). "Introduction to the Economics of Religion," Journal of Economic Literature, 36(3), pp. 1465–1495. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೧, ೨೦೦೭ ತಾನಿ ಪಡೆತೆರ್.
 5. Nordhaus, William D. (2002). "The Economic Consequences of a War with Iraq", in War with Iraq: Costs, Consequences, and Alternatives, pp. 51–85. American Academy of Arts and Sciences. Cambridge, MA. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೧, ೨೦೦೭ ರಂದು ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
 6. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಪತ್ರಿಕೆ ಆಧಾರ
 7. Becker, Gary S. (1976). The Economic Approach to Human Behavior. Links to chapter previews. University of Chicago Press.
 8. Blaug, Mark (2007). "The Social Sciences: Economics," Microeconomics, The New Encyclopædia Britannica, v. 27, pp. 347–49. Chicago. ISBN 0-85229-423-9
 9. Varian, Hal R. (1987). "Microeconomics", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3, pp. 461–63. London and New York: Macmillan and Stockton. ISBN 0-333-37235-2
 10. Davis, John B. (2006). "Heterodox Economics, the Fragmentation of the Mainstream, and Embedded Individual Analysis,” in Future Directions in Heterodox Economics. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 11. James M. Buchanan (1987). "Opportunity Cost", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3, pp. 718–21.
 12. "The Economist's definition of Opportunity Cost". Archived from the original on 2010-10-09. Retrieved 2016-11-19.
 13. Groenewegen, Peter (1987). "Division of Labour", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 1, pp. 901–05.
 14. Johnson, Paul M. (2005)."Specialization," A Glossary of Political Economy Terms.
 15. Yang, Xiaokai, and Yew-Kwang Ng (1993). Specialization and Economic Organization. Amsterdam: North-Holland.
 16. Adam Smith, Biography: The Concise Encyclopedia of Economics: Library of Economics and Liberty
 17. Cameron, Rondo (1993, 2nd ed.). A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present, Oxford, pp. 25, 32, 276–80.
 18. Samuelson, Paul A., and William D. Nordhaus (2004). Economics,ch. 2, "Trade, Specialization, and Division of Labor" section, ch. 12, 15, "Comparative Advantage among Nations" section," "Glossary of Terms," Gains from trade.
 19. Findlay, Ronald (1987). "Comparative Advantage", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 1, pp. 514–17.
 20. Kemp, Murray C. (1987). "Gains from Trade", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 2, pp. 453–54.
 21. Stiglitz (2000) Ch.4, states the sources of market failure can be enumerated as natural monopolies, information asymmetries, incomplete markets, externalities, public good situations and macroeconomic disturbances
 22. www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B7MRM-4MT09VJ-1KS&_rdoc=16&_hierId=151000134&_refWorkId=21&_explode=151000131,151000134&_fmt=summary&_orig=na&_docanchor=&_idxType=SC&view=c&_ct=28&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=748a6fddc8a0c1b70f58f6d282af81fd Abstrac
 23. Laffont, J.J. (1987). "Externalities", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 2, p. 263–65.
 24. Blaug, Mark (2007). "The Social Sciences: Economics". The New Encyclopædia Britannicav. 27, p. 347. Chicago. ISBN 0-85229-423-9
 25. Kneese, Allen K., and Clifford S. Russell (1987). "Environmental Economics", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 2, pp. 159–64.
 26. Colman, D and Young, T (1989) Principles of Agricultural Economics: Markets and Prices in Less Developed Markets and Prices
 27. Coase, The Nature of the Firm (1937)
 28. Freeman, R.B. (1987). "Labour Economics", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3, pp. 72–76.
 29. Schmalensee, Richard (1987). "Industrial Organization", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 2, pp. 803–808.
 30. Ross, Stephen A. (1987). "Finance", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 2, pp. 322–26.
 31. NA (2007). "managerial economics". ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಪುಸ್ತಕ ಆಧಾರ
 32. Hughes, Alan (1987). "Managerial Capitalism", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3, pp. 293–96.
 33. Musgrave, R.A. (1987). "Public Finance", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3, pp. 1055–60.
 34. Feldman, Allan M. (1987). "Welfare Economics", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 4, pp. 889–95.
 35. Blaug, Mark (2007). "The Social Sciences: Economics," The New Encyclopædia Britannica, v. 27, p. 345.
 36. Ng, Yew-Kwang (1992). "Business Confidence and Depression Prevention: A Mesoeconomic Perspective," American Economic Review 82(2), pp. 365–371. [೧]
 37. Howitt, Peter M. (1987). "Macroeconomics: Relations with Microeconomics".ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಪುಸ್ತಕ ಆಧಾರ
 38. Blaug, Mark (2007). "The Social Sciences: Economics," Macroeconomics, The New Encyclopædia Britannica, v. 27, p. 349.
 39. Blanchard, Olivier Jean (1987). "Neoclassical Synthesis", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3, pp. 634–36.
 40. Samuelson, Paul A., and William D. Nordhaus (2004). Economics, ch. 27, "The Process of Economic Growth" McGraw-Hill. ISBN 0-07-287205-5.
 41. Uzawa, H. (1987). "Models of Growth", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3, pp. 483–89.
 42. Tobin, James (1992). "Money" (Money as a Social Institution and Public Good), The New Palgrave Dictionary of Finance and Money, v. 2, pp. 770–71.
 43. Milton Friedman (1987). "Quantity Theory of Money", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 4, pp. 15–19.
 44. Samuelson, Paul A., and William D. Nordhaus (2004). Economics, ch. 2, "Money: The Lubroicant of Exchange" section, ch. 33, Fig. 33–3.
 45. Usher, D. (1987), "Real Income", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 4, p. 104.
 46. Sen, Amartya (1979), "The Welfare Basis of Real Income Comparisons: A Survey," Journal of Economic Literature, 17(1), p p. 1–45.
 47. Ruggles, Nancy D. (1987), "Social Accounting". ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಪುಸ್ತಕ ಆಧಾರ
 48. Anderson, James E. (2008). "International Trade Theory", The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition.Abstract.
 49. Venables, A. (2001), "International Trade: Economic Integration," International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, pp. 7843–7848. Abstract.
 50. Obstfeld, Maurice (2008). "International Finance", The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.
 51. Bell, Clive (1987). "Development Economics", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 1, pp. 818–26.
 52. Blaug, Mark (2007). "The Social Sciences: Economics," Growth and development, The New Encyclopædia Britannica, v. 27, p. 351. Chicago.
 53. Heilbroner, Robert L. and Peter J. Boettke (2007). "Economic Systems", The New Encyclopædia Britannica, v. 17, pp. 908–15.
 54. NA (2007). "economic system," Encyclopædia Britannica online Concise Encyclopedia entry.
 55. Kramer, History Begins at Sumer, pp. 52–55.
 56. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಅಂತರ್ಜಾಲ
 57. "Archive copy". Archived from the original on 2011-08-09. Retrieved 2016-11-20. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
 58. Schumpeter, Joseph A. (1954). History of Economic Analysis, pp. 97–115. Oxford.
 59. I. M. Oweiss (1988), "Ibn Khaldun, the Father of Economics", Arab Civilization: Challenges and Responses, New York University Press, ISBN 0-88706-698-4.
 60. Jean David C. Boulakia (1971), "Ibn Khaldun: A Fourteenth-Century Economist", The Journal of Political Economy 79 (5): 1105–1118.
 61. NA (2007). "mercantilism," ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಪುಸ್ತಕ ಆಧಾರ
 62. Blaug, Mark (2007). "The Social Sciences: Economics". The New Encyclopædia Britannica, v. 27, p. 343.
 63. NA (2007). "physiocrat," ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಪುಸ್ತಕ ಆಧಾರ
 64. Blaug, Mark (1997, 5th ed.) Economic Theory in Retrospect, pp, 24–29, 82–84. Cambridge.
 65. Blaug, Mark (2007). "The Social Sciences: Economics". The New Encyclopædia Britannica, v. 27, p. 343.
 66. Blaug, Mark (1987). "Classical Economics", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 1, pp. 434–35. Blaug notes less widely used datings and uses of 'classical economics', including those of Marx and Keynes.
 67. Smith, Adam (1776). The Wealth of Nations, Bk. 1, Ch. 5, 6.
 68. Roemer, J.E. (1987). "Marxian Value Analysis". The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3, 383.
 69. Mandel, Ernest (1987). "Marx, Karl Heinrich", The New Palgrave: A Dictionary of Economicsv. 3, pp. 372, 376.
 70. Marshall, Alfred, and Mary Paley Marshall (1879). The Economics of Industry, p. 2.
 71. W. Stanley Jevons (1879, 2nd ed.) The Theory of Political Economy, p. xiv.
 72. Clark, B. (1998). Political-economy: A comparative approach, 2nd ed., Westport, CT: Preagerp. p. 32.
 73. Campos, Antonietta (1987). "Marginalist Economics", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3, p. 320
 74. Hicks, J.R. (1937). "Mr. Keynes and the 'Classics': A Suggested Interpretation," Econometrica, 5(2), pp. 147–159.
 75. Blanchard, Olivier Jean (1987). "Neoclassical Synthesis", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3, pp. 634–36.
 76. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಪುಸ್ತಕ ಆಧಾರ
 77. Blaug, Mark (2007). "The Social Sciences: Economics," The New Encyclopædia Britannica, v. 27, p. 347. Chicago.
 78. Tarshis, L. (1987). "Keynesian Revolution", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3, pp. 47–50.
 79. Samuelson, Paul A., and William D. Nordhaus (2004). Economics, p. 5.
 80. Blaug, Mark (2007). "The Social Sciences: Economics," The New Encyclopædia Britannica, v. 27, p. 346. Chicago.
 81. Harcourt, G.C.(1987). "Post-Keynesian Economics", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3, pp. 47–50.
 82. O. Ashenfelter (2001), "Economics: Overview," The Profession of Economics, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, v. 6, p. 4159.
 83. ೮೩.೦ ೮೩.೧ Colander, D. (2007). Pluralism and Heterodox Economics: Suggestions for an "Inside the Mainstream" Heterodoxy
 84. Debreu, Gerard (1987). "Mathematical Economics", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3, pp. 401–03.
 85. Friedman, David (1987). "Law and Economics," The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3, p. 144.
 86. Posner, Richard A. (1972). Economic Analysis of Law. Aspen, 7th ed., 2007) ISBN 978-0-7355-6354-4.
 87. Coase, Ronald, "The Problem of Social Cost", The Journal of Law and Economics Vol.3, No.1 (1960). This issue was actually published in 1961.
 88. E.F.Schumacher: Small is Beautiful, Economics as if People matter.
 89. Douglas Hubbard, "How to Measure Anything: Finding the Value of Intangibles in Business", John Wiley & Sons, 2007.
 90. Baumgarter, Stefan. (2004). Thermodynamic Models, Modeling in Ecological Economics (Ch. 18)
 91. Peter A. Corning 1 *, Stephen J. Kline. (2000). Thermodynamics, information and life revisited, Part II: Thermoeconomics and Control information Systems Research and Behavioral Science, Apr. 07, Volume 15, Issue 6 , Pages 453 – 482
 92. Corning, P. (2002). “Thermoeconomics – Beyond the Second Law” – source: www.complexsystems.org
 93. Cleveland, C. and Ruth, M. 1997. When, where, and by how much do biophysical limits constrain the economic process? A survey of Georgescu-Roegen's contribution to ecological economics. Ecological Economics 22: 203-223.
 94. Daly, H. 1995. On Nicholas Georgescu-Roegen’s contributions to economics: An obituary essay. Ecological Economics 13: 149-54.
 95. Mayumi, K. 1995. Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994): an admirable epistemologist. Structural Change and Economic Dynamics 6: 115-120.
 96. Mayumi,K. and Gowdy, J. M. (eds.) 1999. Bioeconomics and Sustainability: Essays in Honor of Nicholas Georgescu-Roegen. Cheltenham: Edward Elgar.
 97. Mayumi, K. 2001. The Origins of Ecological Economics: The Bioeconomics of Georgescu-Roegen. London: Routledge.
 98. https://web.archive.org/web/20120716183551/http://exergy.se/goran/thesis/ Exergy - a useful concept by Göran Wall
 99. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಪುಸ್ತಕ ಆಧಾರ
 100. The Origin of Economic Ideas, Guy Routh (1989)
 101. See Noam Chomsky (Understanding Power), [೨] on Smith's emphasis on class conflict in the Wealth of Nations
 102. "Dr. Locke Carter (Summer 2006 graduate course)—Texas Tech University". Archived from the original on 2008-05-04. Retrieved 2016-11-19. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
 103. "Research Paper No. 2006/148 Ethics, Rhetoric and Politics of Post-conflict Reconstruction How Can the Concept of Social ContractHelp Us in Understanding How to Make Peace Work? Sirkku K. Hellsten, pg. 13" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2007-06-11. Retrieved 2007-06-11. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
 104. Political Communication: Rhetoric, Government, and Citizens, second edition, Dan F. Hahn
 105. https://web.archive.org/web/20070703030456/http://dieoff.org/page88.htm Steady-State Economics, by Herman Daly
 106. http://www.eoearth.org/article/Soddy,_Frederick Soddy, Frederick - Encyclopedia of Earth
 107. Johan Scholvinck, Director of the UN Division for Social Policy and Development in New York, Making the Case for the Integration of Social and Economic Policy, The Social Development Review
 108. Bernd Hayo (Georgetown University & University of Bonn), Do We Really Need Central Bank Independence? A Critical Re- examination, IDEAS at the Department of Economics, College of Liberal Arts and Sciences, University of Connecticut
 109. Gabriel Mangano (Centre Walras-Pareto, University of Lausanne BFSH 1, 1015 Lausanne, Switzerland, and London School of Economics), Measuring Central Bank Independence: A Tale of Subjectivity and of Its Consequences, Oxford Economic Papers. 1998; 50: 468–492
 110. Friedrich Heinemann, Does it Pay to Watch Central Bankers' Lips? The Information Content of ECB Wording, IDEAS at the Department of Economics, College of Liberal Arts and Sciences, University of Connecticut
 111. Stephen G. Cecchetti, Central Bank Policy Rules: Conceptual Issues and Practical Considerations, IDEAS at the Department of Economics, College of Liberal Arts and Sciences, University of Connecticut
 112. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಪತ್ರಿಕೆ ಆಧಾರ
 113. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಪತ್ರಿಕೆ ಆಧಾರ
 114. Rappaport, Steven (1996). "Abstraction and Unrealistic Assumptions in Economics," Journal of Economic Methodology, 3(2}, pp. 215–236. Abstract, (1998). Models and Reality in Economics. Edward Elgar, p. 6, ch. 6–8.
 115. Friedman, Milton (1953), "The Methodology of Positive Economics," Essays in Positive Economics, University of Chicago Press, pp. 14–15, 22, 31.
 116. Boland, Lawrence A. (2008). "Assumptions Controversy", The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition Online abstract. Accessed May 30, 2008.
 117. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಪತ್ರಿಕೆ ಆಧಾರ
 118. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಪತ್ರಿಕೆ ಆಧಾರ
 119. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಪತ್ರಿಕೆ ಆಧಾರ
 120. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಪತ್ರಿಕೆ ಆಧಾರ
 121. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಪತ್ರಿಕೆ ಆಧಾರ
 122. Colander, D. (1998). Confessions of an Economic Gadfly. In Passion and Craft. pp. 39 – 55.
 123. ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆಧಾರ|url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1974/hayek-lecture.html#not1%7Ctitle=The Pretence of Knowledge |accessdate=2007-09-26|publisher=Nobleprize.org|year=1974|author=Hayek, Friedrich A.|work=Lecture to the Memory of Alfred Nobel, paragraphs 2, 4, 5, and 7–10.
 124. Blaug, Mark (2007). "The Social Sciences: Economics" (Postwar developments, Methodological considerations in contemporary economics), The New Encyclopædia Britannica, v. 27, pp. 346–47.

ಪಿದಾಯಿತ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]